> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Teşrik günlerindeki tekbir
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Teşrik günlerindeki tekbir  (Okunma Sayısı 1140 defa)
10 Ocak 2011, 18:42:08
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 18:42:08 »Teşrik Günlerindeki Tekbir, Peygamber Sallallahu Aleyhi Ve Sellem'in Hutbeleri, Hac Ve Umresinin Sayısı Ve Diğer Meseleler3621- Ömer radiyallahu anh'dan: "Ömer, Mina mescidinde tekbir getirirdi.

Mescidde olanlar da onunla birlikte tekbir ge­tirirlerdi. Çarşılar tekbir sedaları ile âdeta in­lerdi. Bu tekbir ta Mescid-i haram'a kadar vâ­sıl olurdu da oradakiler Ömer tekbir getirdi derler ve kendileri de tekbir getirirlerdi."

[Buhârî bâb başlığında. Ayrıca Muvatta'da benzeri rivayet edilmiştir.][507]

 

3622- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "O, çadırında namaz ardında (teşrîk) tek­bir getirirdi. Onun tekbirini duyanlar da tekbir getirirlerdi. Namazın dışında kalan vakitlerde de tekbir getirirdi. Kuşluk vakti, zeval vakti taş atmaya gittiğinde hep tekbir getirirdi."

[Bâb başlığında Buhârî.][508]

 

3623- Diğer bir bâb başlığında ondan (İbn Ömer'den) ve Ebû Hureyre'den:

"İkisi Zi'1-Hicce'nin on gününde —ki bunlar teşrîk günleridir— tekbir getirerek çar­şıya çıkarlardı. Onların lekbirleriyle birlikte halk da-tekbir getirirdi."[509]

 

3624- Abdurrahman bin Muâz radiyallahu anh'dan:

"Mina'da iken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize hitap eni; söylediklerini duymak için kulak kabarttık. Biz konak yerle­rimizde bulunuyorduk (yine de onu duyabili­yorduk). Onlara hac menâsikini öğretmeye başladı. Nihayet taşlama yerine geldi. Konu­şurken şehâdet ve orta parmağını kulaklarına koymuştu. Sonra sapantaşı gibi küçük taşların atılmasını söyledi. Muhacirlere emretti, Mes­cidi (Hayf)ın önüne indiler. Ensâr'a emretti, mescidin arkasında indiler; derken herkes in­di." [Nesâî][510]

 

3625- Ebû Davud'un ibaresi: "Muhacirlere «buraya insinler» diyerek

kıblenin sağını gösterdi. Ensâra da «buraya insinler» diyerek kıblenin solunu gösterdi. «Diğer insanlar da onların etrafına insin» buyurdu."[511]

 

3626- el-Hirmâs bin Ziyâd el-Bâhilî radi­yallahu anh'dan:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellcm'i Mina'da Kurban bayramı günü devesi Adbâ'nın üstünde halka hitap ederken gör­düm." [Ebû Dâvud][512]

 

3627- İbn Ebî Necîh radiyallahu anh'dan, o da babasından, o da Bekroğullanndan olan iki adamdan:

Dediler ki: "Allah Resulü sallallahu aley­hi ve sellem'i biz devesinin yanmdayken, Teşrik günlerinin ortasında halka hitap eder­ken gördük. Bu konuşması onun Mina'da irâd ettiği hutbesiydi."[513]

 

3628- Rafı' bin Ömer el-Muzenî radiyal-lahu anh'dan:

"Mina'da kuşluk vakti Allah Resulü sal­lallahu aleyhi ve sellem'i, boz bir dişi katırın üstünde halka hitap ederken gördüm. İnsan­lardan kimi oturuyor, kimisi de ayaktaydı. Ali, ondan duyduklarını olduğu gibi halka naklediyordu."

[Her iki rivayet de Ebû Davud'a aittir.] İmanın hükümleri bölümünde Allah Resu­lü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hutbesi daha önce geçmişti. Burada ise Teşrik günle­rinin ortasına tesadüf eden Revs gününde irâd ettiği hutbeleri söz konusu edilmiştir.[514]

 

3629- Ebû Hurre er-Rakkâşî radiyallahu anh'dan, o da amcasından:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Dikkat edin, zulmetmeyin! Dikkatli olun, zulmetmeyin! Dikkat edin zulmetmeyin! Gö­nül hoşluğu olmadan bir müslümanın malı helâl olmaz. Dikkat edin! Cahiliyetten kalma her kan davası ve (faiz) malı Kıyamet gününe kadar bu ayağımın altındadır (kaldırılmış­tır)." (Devam etti nihayet şunu) dedi: "Dikkat edin, kimde bir emanet varsa kendisine ema­net edene götürüp versin."

[Ahmed leyyin bir senedle.][515]

 

3630- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Akabe'de şöyle hitap etti:

"Zaman, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günde olduğu şekline dönmüştür. Allah katın­da ayların sayısı on ikidir. Bu on ikiden dördü haram aylardır: Mudar kabilesinin Receb ayı Zi'l-Ka'de, Zi'l-Hicce ve Muharrem. Bu dos­doğru bir dindir. Öyleyse o aylar içinde ken­dinize yazık etmeyin.

Nesi', (haram aylara ilavede bulunmak, yerlerini değiştirmek) küfürde gerçekten ileri gitmektir. İnkâr edenler Allah' in haram kıldı­ğı ayların sayısına uydurmak için, onu bir yıl haram, bir yıl helâl saymak suretiyle sapıtı­yorlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılıyorlar. Onlar bir yıl Sefer ayını helâl, Mu­harrem ayını haram; ertesi yıl Sefer' i haram, Muharrem'i helâl aydan kabul ediyorlar.

Ey insanlar, şeytan artık kendisine tapıl-maktan umudunu kesti. Onun için sizin küçük diyerek aldırmadığınız günahlara razı oldu. Dininiz hakkında bu küçük deyip hakir gördü­ğünüz amellerden (günahlardan) kaçınınız!"

[Bezzâr zayıf bir senedle.][516]

 

3631- Gülsüm bin Cübeyr radiyallahu anh'dan:

İçinde yer alan kıssada şu ibare geçmekte­dir:

Sıffîn'de Ammâr'ı öldüren kişi, Akabe günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem'in halka hitap ederken şöyle duyduğunu işittiğini söyledi: "Kanlarınız, mallarınız birbirlerinize, bugünkü gününüzün hürmeti, bu ayınızın hürmeti, bu beldenizin hürmeti gibi haramdır.

Dikkat edin, benden sonra birbirlerinizin boyunlarını vuracak kâfirlere dönmeyin!"

Kıssada, bu adamdan sapıklığı daha açık kimse yoktur. Çünkü bu adam, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu sözünü işit­tikten sonra kalkıp Ammâr'ı öldürmüştür.

[Taberânî, Mu 'cemu' l-Kebîr 'de][517]

 

3632- Ebû Ümâme radiyallahu anh'dan: Arefe gününde (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu.)

"Her peygamberin kabul edilmiş duası geçmiştir. Ben ise duamı Kıyamet gününe sak­ladım. Peygamberler: «Biz senden daha fazla ümmet sahibiyiz» diyecekler. Sakın beni mah­cup etmeyin. Ben sizi Havz'un kapısında otu­rup bekleyeceğim."

[Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr'de leyyin bir senedle.][518]

 

3633- Yine leyyin bir senedle yapılan riva­yet şöyledir:

"Allah'a karşı yemin etmeyin! Çünkü kim Allah'a karşı yemin ederse, Allah onu yalan­cı çıkartır."[519]

 

3634- el-Addâ' bin Hâlid radiyallahu anh'dan:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ve­da haccını yaptığı günde şöyle buyurmuştur:

"Allah şöyle buyuruyor: «Ey İnsanlar! Şüphesiz biz sizi bir erkek ve bir dişiden ya­rattık. Tanışasınız diye sizleri şubeler ve kabi­leler halinde kıldık. Allah katında en iyiniz O'ndan en çok korkanınızdır.»

Arabın Aceme üstünlüğü yoktur; Ace­min de Araba üstünlüğü yoktur. Ne siyahın beyaza ve ne de beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak ve sadece takva ile olur.

Ey Kureyş topluluğu! İnsanlar âhirete ge­lirlerken, siz âhirete boyunlarınıza dünyayı

yüklenmiş olarak gelmeyin! Allah'a karşı be­nim size hiçbir faydam dokunmaz." [Taberânî, Mu'cemu'l-Kebtr'de][520]

 

3635- Câbir radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hicret öncesi iki hac, hicret sonrası da umre ile bir hac yapmak suretiyle tam üç hac yap­mıştır. Altmışüç kurban sevk etmiştir. Geri kalan develeri Ali, Yemen'den getirmiştir ki, içlerinde burnunda gümüşten bir bere bulu­nan Ebû Cehl'in devesi de vardı. O develeri Allah Resulü kesti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her deveden bir parça alın­masını emretti. Alındı ve pişirildi, Efendimiz (etinin) suyundan içti." [Tirmizî][521]

 

3636- Enes radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dört kere umre yaptı; hepsi de Zi'1-Ka'de ayında idi. Ancak haccıyla birlikte yaptığı umre başka. Hudeybiye ya da Hudeybiye zamanında olan umre Zi'1-Ka'de'de; Huneyn ganimetlerinin taksim edildiği yer olan Ci'râ-ne'den yaptığı umre de Zi'1-Kade'de yapmış­tır. Bir umre de haccıyla beraber yaptığı um­redir." [Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Ebû Dâvud][522]

 

3637- Muharriş el-Ka'bî radiyallahu anh'Haır

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ci'râne'den gece umreye niyetlenerek çıktı. Gece Mekke'ye girip umresini yaptı. Sonra yine o gece çıkıp Ci'râne'ye vardı ve sanki orada gecelemiş gibi Ci'râne'de sabahladı. Ertesi gün Güneş öğle vakti zail olunca, Şe­riften çıktı. Diğer yoldan gelen toplulukla Scrif'tc birleşti. Bu yüzden O'nun bu umresi halka gizli kaldı." ITirmizî ve Nesâî][523]

3638- Ebû Davud'un rivayeti:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ci'râne'ye girdi. Mescide girip Allah'ın iste­diği kadar namaz kıldı.[524] Sonra ihram giydi,

sonra devesine binip Şerife yöneldi. Nihayet Medine yoluna geldi. Mekke'de gecelemiş gi­bi sabaha kavuştu."

 

3639- Urve radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem,ancak üç kere umre yapmıştır ki bunun birisi Şevval ayında, diğer ikisi de Zi'1-Ka'de ayın­da gerçekleşmiştir." [Mâlik][525]

 

3640- Urve, Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biri Zi'1-Ka'de, biri de Şevval'de olmak üze­re iki umre yapmıştır." [Ebû Dâvud][526]

 

3641- Urve radiyallahu anh'dan:

"Ben, İbn Ömer'le birlikte sırtımızı Âi-şe'nin hücresine dayamış oturuyorduk. Onun misvak sesini (dişlerini fırçaladığını) duyu­yorduk. Dedim ki:

«Ey Ebû Abdurrahman! Allah Resulü sal­lallahu aleyhi ve sellem Receb ayında umre yaptı mı?»

«Evet!» deyince, Âişe'ye hitaben dedim ki: "Anneciğim! Ebû Abdurrahman'in dediği­ni duyuyor musun?"

«Ne diyor?»

«Diyor ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Receb ayında umre yaptı.»

«Allah, Ebû Abdurrahman'ı bağışlasın! Hayatım hakkı için o, Receb ayında umre yapmadı. Y...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Teşrik günlerindeki tekbir
« Posted on: 27 Ocak 2021, 03:23:10 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Teşrik günlerindeki tekbir rüya tabiri,Teşrik günlerindeki tekbir mekke canlı, Teşrik günlerindeki tekbir kabe canlı yayın, Teşrik günlerindeki tekbir Üç boyutlu kuran oku Teşrik günlerindeki tekbir kuran ı kerim, Teşrik günlerindeki tekbir peygamber kıssaları,Teşrik günlerindeki tekbir ilitam ders soruları, Teşrik günlerindeki tekbirönlisans arapça,
Logged
04 Temmuz 2019, 14:14:17
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.501Site
« Yanıtla #1 : 04 Temmuz 2019, 14:14:17 »

Esselamü aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
04 Temmuz 2019, 15:39:17
Melek Nur Çelik koü

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 298


« Yanıtla #2 : 04 Temmuz 2019, 15:39:17 »

Paylaşım için Allah razı olsun..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &