> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Sebe fâtır yasin saffât sâd ve zümer sûreleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Sebe fâtır yasin saffât sâd ve zümer sûreleri  (Okunma Sayısı 1400 defa)
04 Ocak 2011, 21:23:37
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 04 Ocak 2011, 21:23:37 »SEBE, FÂTIR, YÂSÎN, SAFFÂT, SÂD VE ZÜMER SÛRELERİ


7176-  Ferve bin Müseyk el-Muradî radi-yallahu anh'dan:

Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü! Kavmim­den yüz çevirenlere karşı, İslâm'ı benimse­yenler ile bir olup savaşayım mı?" Bunun üzerine onlarla savaşmama izin verdi. Yanın­dan çıktıktan sonra: "Ğatayfî nerede?" diye sormuş; çıkıp gittiğimi söylediklerinde, ar­dımdan hemen bir adam gönderip beni geri çağırttı; yanına vardığımda şöyle buyurdu: "Kavmini islâm'a çağır! Kim müslüman olursa kabul et, ilişme! Müslüman olmayan­lara karşı savaşmakta ben sana bir emir gön-derinceye dek acele etme!"

Bunun üzerine Sebe' kavmi hakkındaki âyetler indi. Bir adam sordu:

"Ey Allah'ın Resulü! Sebe' nedir? Bir yer midir, yoksa bir kadın adı mıdır?" "Ne bir yerdir ve ne de bir kadın. Araplardan on ço­cuklu bîr adamdır. Bunlardan altısı Yemen dolaylarına, dördü ise Şam havalisine yerleş­ti. Şam'a yerleşenler: Lahm, Cüzam, Gassan ve Âmile. Yemen'e yerleşenler: Ezd, Eş'arîler, Himyer, Kinde, Müzhic ve Enmâr." Bir adam dedi ki:

"Enmâr nedir?"

"Enmâr, Has'am ve Becîle kabilelerinin mensup oldukları kavimdir" buyurdu.

[Ebû Dâvud ve Tirmizî]

7177- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah gökte bir şeye hüküm verdiği za­man, melekler O'nun kavline boyun eğerek kanatlarını çırparlar. Allah Teâlâ'nın işitilen sözü düz bir kaya üzerinde (hareket eden) zin­cirin sesi gibidir. Gönüllerindekİ korku giderilince (mukarreb meleklere) 'Rabbiniz ne söyledi?' diye sorarlar. "Hakkı söyledi. O, yü­cedir, büyüktür' derler. Hırsızlamasına (gizli­ce) kulak kesilen (şeytanlar), birbirlerinin üs­tünde (yerden göğe kadar) dizilmiş -Râvi Süfyâıı bunu tarif ederken, (dikey olarak) el­lerini birbirine yanaştırarak parmaklarının aralarını açmıştır- ve gizlice dinlemeye hazır bulunurlar. İlâhî kelâmı (en üstteki) işitince alttakine, o da kendi altındakine iletir. Böyle­ce çalınan haber sihirbaz ve kâhinlerin diline ulaşır. Bazan bir sihâb (meteor veya kuyruklu yıldız) aşağıdakine ulaştıramadan şeytana erişir, Bazan da kendine isabet etmeden keli­meyi aşağıdakine ulaştırır. (Böyle kendisine ulaşan habere) sihirbaz ve kâhin birçok ilave yaparak yalanlar düzerler. O ilâhî emir yer­yüzünde gerçekleşince halk aralarında: 'Bu işin olacağı bize falan falan günde söylenil­memiş miydi?" derler. Böylece (dinleme hır­sızlığı ile) işitilmiş olan bir haber tasdik edi­lir.' [Buhârî ve Tirmizî.]

7178- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: "Allah, gök yüzünde vahiy ile konuştuğu zaman, sema ehli düz kayaya çarpan bir zin­cir sesi gibi bir ses duyarlar. Korkudan bayı­lırlar. Cibril kendilerine gelinceye kadar öyle­ce baygın kalırlar. Cibril geldiği zaman o kor­ku kendilerinden giderilir, Cibril'e derler ki; 'Rabbin ne dedi?' O da: 'Doğru söyledi der. Onlar da (Cİbrîli takiben) Allah gerçeği söy­ledi derler." |Ebû Dâvud]

7179- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Sonra bu Kitâb't, kullarımızdan seçtiği­miz kimselere miras bırakmışız. Onlardan ki­mi nefsine zulmeder, kimi orta davranır, kimi de Allah' in izni ile iyiliklere koşar" mealinde­ki âyette (Fâtır, 32) sözü edilenlerin hepsi ay­nı derecededir, hepsi cennette olacaklardır."

[Tirmizi]

7180-Ahmed, Ebû'd-Derdâ'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kimisi kendine zulmeder.." (Fâtır, 32) İyi islerde koşup Öne geçenler, hesaba çekil­meden doğruca cennete gireceklerdir. Orta yollu davrananlar, basit bir hesap verecekler­dir. Kendilerine zulmedenler ise, onlar mah­şer boyunca kendilerine yazık edeceklerdir. Sonra Allah onları esirgeyecektir. Onlardan kimileri: "Bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun. Şüphe yok ki Rabimiz hem Ga­fur'dur, hem Sekûr ... usanç gelmeyecektir." (Fâtır, 35) diyeceklerdir,

7181- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: "Selemeoğullari Medine'nin bir ucunda

yaşıyorlardı. Mescid'e yakın bir yere taşın­mak islediler. Bunun üzerine: 'Şüphesiz ölüle­ri dirilten, işlediklerini ve eserlerini yazan bi­ziz...'mealindeki âyet (Yâsîn, 11) nazil oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine: 'Ayak izleri bile yazılacaktır' buyur­du. Bunun üzerine onlar da Mescid'in yakını­na taşınmaktan vazgeçtiler." |Tirmizî]

7182- Ebû Zer radiyallahu anh'dan: "Güneş batarken ben Mescid'de Allah'ın Resulü ile beraberdim. Dedi ki:

'Ey Ebû Zer! Güneşin nereye gittiğini bi­liyor musun?'

'Allah ve O'nun Resulü daha iyi bilir' de­dim. Şöyle buyurdu:

'O, gidip Arş' in altında secde ediyor. Son­ra Allah'tan izin istiyor, Allah da ona izin ve­riyor. Onun secde edip secdesinin kabul edil­memesi, izin isteyip kendisine izin verilmeme­si (zamanı) yaklaşmıştır. O zaman ona: 'Hay­di geldiğin (doğduğun) yere dön!'denilir. Böylece o, batıdan doğar.

işte Cenâb-ı Hakk'ın: 'Güneş de yörünge­sinde yürüyüp gitmektedir. Bu, Azız ve Alîm olan Allah'ın kanunudur'mealindeki âyet (Yâsîn, 38), bize bunu anlatmaktadır."

7183- Diğer rivayet:

"Bu ne zaman olacak, biliyor musunuz? Bu, '...daha önceden iman etmeyen ya da imanına hayır kazandırmayan kimseye o gün­kü imanının kendisine hiçbir yarar sağlaya-macağı günde...' (En'am, 158) olacaktır."

l'Buhârî, Müslim ve Tirmizî]

7184- Semure radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellera

buyurdu:)

"Ancak onun (Nuh'un) soyunu sürekli kıl­dık..." âyetinde (Saffât, 77) geçen soy: Hânı, Sâm ve Yâfet'tir."

Bu (sonuncu) isim kimilerince Sâ ile Yâ-fes, kimilerince de Yefes şeklinde telaffuz edilmiştir.

7185- Diğer rivayet:

"Sâm, arapların atası; Ham, Habesîlerin (zencilerin) atası; Yâfes ise Rumların atast-dir." [Tirmizî]

7186- İbn Abbâs ve İbn Mes'ûd radiyalla­hu anhumâ'dan:

"O ikisinden, İlyâs'm İdris (peygamber) olduğu nakledilmiştir. Hatta İbn Mes'ûd ilgili âyeti 'Selâmun ala İdrâsîn şeklinde (Saffât, 130) okurdu." [Rezîn]

7187- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah, Yunus'u balığın karnında tutmak murad ettiğinde, balığa onun etlerim parça­lamamasını ve kemiklerini de kırmamasını vahyetti. Onu alıp yüze yüze ta denizdeki ye­rine götürdü. Denizin dibine onu götürünce, Yunus bir ses duydu; 'Bu nedir?' diye söylen­di. O balığın karnındayken Allah ona, bunun hayvanların teşbihi olduğunu vahyetti. Bunun üzerine o, balığın karnında teşbih etmeye başladı. Derken melekler de onun teşbihini duydular ve söyle demekten kendilerini ala­madılar: 'Ey Rabbimiz! Garip bir yerde güç­süz bir ses duyduk.' Allah Teâla söyle buyur­du; 'O, Yunus kulumun sesidir. Bana isyan et­ti, ben de onu balığın karnında hapsettim,'

'Gece-gündüz işlediği salih amelinin sana yükseldiği o salih kulun mu?' dediler.

'Evet' buyurdu. Bunun üzerine onu serbest bırakması için şefaat edip Allah'a yalvardılar. Allah da balığa onu sahile atmasını emretti.

Nitekim Allah şöyle buyurmuştur: '(O dı­şarı atıldığı zaman) hasta ve bitkin idi.'(Sa£-fât, 145)

[Bezzâr ismi belirtilmemiş bir râvi kanalıyla, leyyin birsenedle]

7188-  Ubeyy (b. Ka'b) radiyallahu anh'­dan:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e: "Onu (Yunus'u) yüzbin veyahut daha çok kişi­ye peygamber olarak gönderdik" mealindeki âyet (Saffât,147) hakkında sordum, cevaben şöyle buyurdu: "Daha çoktan murad yüzyirmi-bin (yani toplam yüzyirmibin) kişidir." [Tirmizî]

7189- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Ebû Talip hastalandı. Kureyş onu ziyare­te geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ziyaretine gitti. Ebû Tâlib'in yanın­da bir kişilik daha yer vardı.

Ebû Cehl kalktı ve Resûlullah'ın oraya oturmasına engel olmak istedi. Sonra Ebû Cehl'in bu tutumunu onu Ebû Tâlib'e şika­yet ettiler.

Ebû Tâlib dedi ki: 'Ey Kardeşimin oğlu! Kavminden ne istiyorsun?'

'Onlardan öyle bir kelime istiyorum ki bü­tün araptar o kelime sayesinde kendilerine uysunlar, acemler ise onun sayesinde kendile­rine cizye versinler' dedi.

'Tek kelime mi?' diye sordu.

'Evet tek kelime. Ey amca! Haydi 'Lâ ila­he illallah' deyin!' buyuranca onlar şöyle de­diler: 'Tek ilah ha!? Son dinde de bunu işitme­dik. Bu ancak bir uydurmadır.' Bunun üzerine onlar hakkında: 'Sâd. O sanlı Kur'ân'a yemin olsun ... bu ancak bir uydurmadır." (Sâd, 1-7) ayetleri nazil oldu. iticisi deTirmizî'ye aittir.]

7190- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: Bu âyeti (okurken) (Sâd sûresi 18. âyette geçen) "Aşiyy ile İşrâk"ın ne olduğunu bil-

mezdim. Sonra Ümmü Hânî bana şunu anlat­tı: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yanıma girdi, bir abdest suyu istedi, büyük bir çanak içinde bir su getirtti, sanki hamurun iz­lerini onda (çanakta) görür gibiyim. Abdest alıp kuşluk namazı kıldı ve sonra şöyle buyur­du: "Ey Ümmü Hânî! fşte benim kıldığım na­maz, Isrâk namazıdır."

[Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat'ta zayıf bir senedle.]

7191- İbnü'z-Zübeyr radiyallahu anh'dan:

"Sonra siz kıyamet gününde Rabbinizin katında davalasırsınız" mealindeki âyet (Zü-mer, 31) nazil olunca, Zübeyr şöyle dedi:

"Ey Allah'ın Resulü! Dünyadaki davalaş­mamızdan sonra bu, âhirette de bize tekrarla­nacak mı?"

"Evet" buyurdu. Bunun üzerine (Zübeyr): "Ne yazık ki orada işimiz güç olacaktır" dedi.

[Tirmizî]

7192-   Taberânî,   Mu' ce mu' I-Kebîr'de: "Evef'ten sonra şunu ekledi:

"Her hak sahibine hakkı verilinceye dek (bu dava) tekrarlanacaktır."

7193- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Birbirlerini öldüren, zinayı...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Sebe fâtır yasin saffât sâd ve zümer sûreleri
« Posted on: 27 Eylül 2022, 23:31:01 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Sebe fâtır yasin saffât sâd ve zümer sûreleri rüya tabiri,Sebe fâtır yasin saffât sâd ve zümer sûreleri mekke canlı, Sebe fâtır yasin saffât sâd ve zümer sûreleri kabe canlı yayın, Sebe fâtır yasin saffât sâd ve zümer sûreleri Üç boyutlu kuran oku Sebe fâtır yasin saffât sâd ve zümer sûreleri kuran ı kerim, Sebe fâtır yasin saffât sâd ve zümer sûreleri peygamber kıssaları,Sebe fâtır yasin saffât sâd ve zümer sûreleri ilitam ders soruları, Sebe fâtır yasin saffât sâd ve zümer sûreleriönlisans arapça,
Logged
16 Temmuz 2019, 12:38:18
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 18.441Site
« Yanıtla #1 : 16 Temmuz 2019, 12:38:18 »

Esselamu aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
16 Temmuz 2019, 14:20:39
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.620


« Yanıtla #2 : 16 Temmuz 2019, 14:20:39 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri bu ayetler ışığında yaşayan kullardan eylesin inşallah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
17 Temmuz 2019, 11:47:06
Züleyha

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.440


« Yanıtla #3 : 17 Temmuz 2019, 11:47:06 »

Allah razı olsun inşallah selam ve dua ile...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &