ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Medinenin fazileti haremi ve bununla ilgili meseleler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Medinenin fazileti haremi ve bununla ilgili meseleler  (Okunma Sayısı 1337 defa)
10 Ocak 2011, 18:36:02
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 18:36:02 »Medine'nin Fazileti, Haremi Ve Bununla İlgili Meseleler


3732- Ali radiyallahu anh'dan:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'den Kur'ân'dan ve şu sahifelerde olan­dan başka bir şey yazmadık."

Dedi ki: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem (bu sahifede) buyurdu: «Medine'ninAyr ile Sevr arası haram (mukaddes)'tir. Kim orada bir bid'at yaparsa, ya da bir bid'at yapanı ba-rındırırsa, Allah' in, meleklerin ve tüm insanla­rın laneti onun üzerine olsun. Böyle birinin far­zı da, nafilesi de kabul olunmaz. Müslümanla­rın zimmeti birdir; en sade kişiler bile bu zim­mete sahiptirler. Kim bir müslümanı küçümser ve ona zimmetinde ihanet ederse, Allah'ın, me­leklerin ve insanların lanetine uğrar. Böyle bir kimsenin ne farzı ve ne de nafilesi kabul olun­maz»." [Mâlik hariç, Altı hadis imamı.][618]

 

3733- Diğer rivayet: "(Medine'nin) otları koparılmaz, avı korkutulup kaçırılmaz, yitiği sahiplenilmez. Ancak ilân edip sahibini bulup teslim etmek için alınır. Savaşmak için kişinin orada silah taşıması helâl olmaz. Kişinin deve­sini doyurmak için kestiği veya keseceği otlar­dan başka oranın hiçbir ot ve ağacı kesilmez."[619]

 

3734- Abdullah bin Zeyd el-Mâzinî radi­yallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"İbrahim aleyhisselam Mekke'yi haram et­ti (kutsal belde ilan etti) ve onun için dua etti."[620]

 

3735- Diğer rivayet: "Ahalisine dua etti. Ben de İbrahim'in Mekke'yi haram kıldığı (kutsal belde ilân ettiği) gibi Medine'yi ha­ram kıldım (kutsal belde ilân ettim). Sâ' ve müddünün bereketli olması için, tıpkı İbra­him'in Mekkeliler için yaptığı dua gibi dua et­tim." [Buharı ve Müslim][621]

 

3736- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ben, Medine'nin iki taşlık arasını, tıpkı İbrahim'in Mekke'yi haram yaptığı (kutsal ^-\ydığı) gibi, haram ettim (kutsal saydım)." \ \\Ebû Saîd, (Medine'de) birimizin elinde bir kuş gördüğü zaman hemen onu elinden alıp azat eder, uçururdu. [Müslim][622]

 

3737- Âmir bin Sa'd radiyallahu anh'dan: "Sa'd, Akîk'deki köşküne gitmek üzere (devesine) bindi. Ağaç kesen veya yaprakları­nı silken bir köle gördü, hemen elindekini aldı. Sa'd geri gelince, kölenin sahipleri ondan aldığını geri vermesi için ricada bulundukların­da «Ben Resûlullah'ın bana ganimetten fazla olarak ihsan buyurduğu bir şeyi geri çevirmek­ten Allah'a sığınırım» dedi ve aldıklarını onlara vermekten kaçındı." [Müslim][623]

 

3738- Ebû Dâvud da benzerini nakletti; onda şöyle geçer:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'in Medine'de (ağaç vs. nev'inden) bir şe­yin kesilmesini yasakladığını ve şöyle buyur­duğunu duydum:

«Kim ondan bir şey (ağaç) keserse, onun malı onu yakalayanındır»."[624]

 

3739- Onun (Ebû Davud'un) Süleyman bin Ebî Abdillah'tan  da rivayeti vardır: "Sa'd'm, Medine'nin hareminde avlanan bir adamı yakaladığını gördüm."

Benzerini nakletti.

Yine onda şöyle geçiyor: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu haremi kutsal ilân etti ve dedi ki: «Kim bir insanın burada avlandığını görürse, onun elbisesini soyup al­sın.» Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bana ikram ettiğini artık kimseye iade etmem. Lâkin isterseniz size elbisenin parası­nı veririm."[625]

 

3740- Adiyy bin Zeyd radiyallahu anh'-dan:

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'nin her yanını birer berîd (48000 adım) hudud çizerek harem (kutsal) ilân etti. (Bu bölgenin) ağacı silkelenmez ve budan-maz, kişinin devesini güdecek kamçı için ke­sip getirdikleri müstesna."[626]

 

3741- Câbir radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem'in koruma içine aldıkları yerden hiçbir ağaç sopayla silkelenmez ve budanmaz. An­cak yumuşak bir tarzda ırgalanabilir." [İkisi de Ebû Davud'a aittir.][627]

 

3742- Mehrî'nin azatlısı Ebû Saîd radiyal­lahu anh'dan:

"Halk, Medine'de büyük bir kıtlık ve şid­detle karşı karşıya kaldılar. Bunun üzerine o, Ebû Saîd el-Hudrî'ye gelip şöyle dedi: «Ben çok kalabalık bir çoluk çocuğa sahibim. Sı­kıntıya düştük. Çocuklarımı bir köye taşımak istiyorum.» Buna şu cevabı verdi:

"Sakın bunu yapma, Medine'den ayrılma! Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile yola çıkmıştık. Usfân'a gelince, birkaç ge­ce orada kaldı. İnsanlar şöyle konuşuyorlardı:

«Burada yapacak ,bir şeyimiz kalmadı. Çoluk çocuğumuzun açlıktan ağızlan kokma­ya başladı, yaşayıp yaşamayacaklarından emin değiliz.» Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duyunca şöyle buyurdu: «Nedir bu duyduklarım? Azmettim; (veya is­terseniz -hangisini söylediğini hatırlıyamıyo-rum-) emredip devemi hazırlatacağım; sırtı­na bindiğim gibi bir daha Medine'ye varınca­ya dek yularını gevşetmiyeceğim.» Sonra şöy­le dedi:

«Allahım! İbrahim, Mekke'yi haram kıldı (kulsal belde ilân etti). Ben de Medine' nin iki taşlık arasını haram kıldım (kutsal yer ilân et­tim.) Orada hiçbir kan akıtılmayacak; savaş­mak için silah taşınmayacak; hayvanları güt­mek gayesiyle kesilenden başka hiçbir ot ve ağaç kesilmeyecektir.

Allahım! Medine'mize bereket ver! Alla­hım sâımıza (bir nevi ölçek) bereket ver! Alla­hım müddümüze (bir çeşit ölçek) bereket ver! Allahım Medine' mize bereket (ve bolluk) ver! Allahım bir bereketin yanında iki bereket ih­san et! Nefsim kudret elinde olana kasem ede­rim ki, Medine'nin hiçbir yolu ve geçidi yok­tur ki, orasını koruyan iki melek bulunmasın.

Oraya varıncaya kadar onu korurlar.» Sonra: «Haydi hareket edin!» buyurdu. Hareket edip Medine'ye doğru yola çıktık.

Kendisine yemin edilene ya da kendisine yemin ettiğimize yemin ederim ki, Medine'ye girdiğimizde henüz eşyalarımızı boşaltmadan Ğatfân'ın hücumuna uğradık. Halbuki bun­dan önce onları harekete getirecek bir sebep olmamıştı." [Müslim][628]

 

3743- Sa'd radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ben Medine'nin iki taşlığı arasında, ağaçlarının kesilmesini, avının öldürülmesini yasaklıyorum." Ve devamla şöyle buyurdu:

"Bir bilseler Medine onlar için daha ha­yırlıdır. Kim ondan beğenmeyerek uzaklaşır-sa, Allah onun yerine oraya ondan daha ha­yırlısını getirir. Kim de meşakkatlerine sabre­dip orada kalıp ayrılmazsa, Kıyamet gününde ben onun şefaatçi ve tanığı olurum.

Kim de Medinelilere bir kötülük yapmak isterse, Allah onu ateşte kurşunun erimesi gi­bi eritir. Yahut suda tuzun erimesi gibi eritir." [Müslim][629]

 

3744- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek­tir ki, kişi akrabasını ve amcazadesini haydi refaha gel, haydi refaha gel, diye çağıracak; oysa bilseler Medine onlar için daha hayırlı olacaktır. Nefsim elinde olana yemin ederim ki, kim Medine'den beğenmeyerek uzaklaşır-sa, Allah oraya onun yerine ondan daha ha- J yırlısını yerleştirir.

Dikkat edin! Medine, demircinin körüğü gibidir; ancak kötülerini çıkartıp temizler. Medine kötülerini, körüğün demir pasını yok ettiği gibi, yok etmedikçe kıyamet kopmaz." [Müslim][630]

 

3745- Câbir radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim Medine ahalisini korkutursa, benim < iki kürek arasında olan (yüreğimi) korkutmuş t gibi olur." [Ahmed][631]

 

3746- Ubâde bin es-Sâmit radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allahım! Kim Medinelilere zulmedip korkutursa sen de onları korkut. Ayrıca Al­lah'in, meleklerin ve insanların laneti onun üzerine olsun. Üstelik onun ne farz, ne de nâ-fıle ibadeti kabul olunmaz."

[Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat ve'I-Kebîr'de.][632]

 

3747- Câbir radiyallahu anh'dan:

"Bir bedevi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip İslâm üzere biat etti. Ertesi gün sıtmalı bir şekilde gelip: «Benim biatimi geri ver!» dedi, vermedi. Sonra yine gelip: «Benim biatimi geri ver!» dedi, yine kaçındı vermedi. Bunun üzerine bedevî çıkıp gitti.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem (ar­dından) şöyle dedi: «Medine, iyisini bırakıp kötüsünü yok eden bir körük gibidir»." [Ebû Dâvııd hariç, Altı hadis imamı][633]

 

3748- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ben bir beldeye (hicret edip yerleşmekle) emrolundum ki, o belde diğer beldeleri yer (onun ahâlisi diğer beldelerin halkına galip gelir). Burası Medine'dir. Orası körüğün de­mirin pasını yok ettiği gibi, insanların (kötü­sünü) yok eder." [Mâlik, Buhârî ve Müslim][634]

 

3749- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Medine'de ölmeye gücü yeten kişi orada ölsün. Çünkü ben orada ölenlere şefaat ede­ceğim." [Tirmizî][635]

 

3750- Yahya bin Saîd radiyallahu anh'­dan:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, oturuyordu, o sırada bir kabir kazılıyordu. Bir adam kabre bakıp:

"Mü'minin yatacak yeri olan bu (kabir) ne kötüdür!" deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem:

"Senin dediğin ne kötüdür!" buyurdu.

"Ey Allah'ın Resulü! Ben bunu (mezarı) kastetmedim. Ben Allah yolunda öldürülmeyi kastettim."

Bunun üzerine üç kere şöyle buyurdu:

"Allah yolunda öldürülmek gibi faziletli bir şey yoktur...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Medinenin fazileti haremi ve bununla ilgili meseleler
« Posted on: 03 Haziran 2020, 18:26:14 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Medinenin fazileti haremi ve bununla ilgili meseleler rüya tabiri,Medinenin fazileti haremi ve bununla ilgili meseleler mekke canlı, Medinenin fazileti haremi ve bununla ilgili meseleler kabe canlı yayın, Medinenin fazileti haremi ve bununla ilgili meseleler Üç boyutlu kuran oku Medinenin fazileti haremi ve bununla ilgili meseleler kuran ı kerim, Medinenin fazileti haremi ve bununla ilgili meseleler peygamber kıssaları,Medinenin fazileti haremi ve bununla ilgili meseleler ilitam ders soruları, Medinenin fazileti haremi ve bununla ilgili meselelerönlisans arapça,
Logged
28 Haziran 2019, 13:51:39
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.885Site
« Yanıtla #1 : 28 Haziran 2019, 13:51:39 »

Esselamu aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
28 Haziran 2019, 19:30:11
Melek Nur Çelik koü

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 298


« Yanıtla #2 : 28 Haziran 2019, 19:30:11 »

Paylaşım için Allah razı olsun..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
02 Temmuz 2019, 01:09:12
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.667« Yanıtla #3 : 02 Temmuz 2019, 01:09:12 »

Paylaşım için Allah razı olsun. Rabbim ilmimizi artırsın inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &