ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Kabenin imarı binası yıkılması ve bununla ilgili meseleler
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kabenin imarı binası yıkılması ve bununla ilgili meseleler  (Okunma Sayısı 3927 defa)
10 Ocak 2011, 18:38:50
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 18:38:50 »Beyt'in (Kabe'nin) İmarı, Binası, Yıkılması Ve Bununla İlgili Meseleler


3694- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ye'cûc ve Me'cûc'dan sonra da bu Beyt elbette haccedilecek ve umre yapılacaktır."[580]

 

3695- Abdurrahman bin Mehdî şöyle de­di: "Beyt-i Şerîf hac edilemez oluncaya dek kıyamet kopmaz."

[Buhârî]

Dedi ki: "Birinci (rivayet) daha çok riva­yet edilmiştir."[581]

 

3696- Âişe radiyallahu anhâ'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

(Âişe'ye hitaben) "Kavmini görmüyor musun, Kâbeyi yaptıklarında ibrahim'in te­mellerinden eksik yapmışlar!" buyurunca de­dim ki:

"Ey Allah'ın Resulü! Onu tekrar İbra­him'in temellerine çeviremez misin?"

"Kavmin küfre yakın olmasalardı, bunu yapardım" buyurdu.

İbn Ömer dedi ki: "Âişe'nin bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işitme­sine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Hicr'den sonra gelen o iki rüknü is­tilâm etmemiş olması, o zamanki Kabe'nin İbrahim'in temelleri üzerinde tamamlanma­mış olmasına dayanmaktadır."

[Ebû Dâvud hariç, Altı hadis imamı][582]

3697- Onun rivayetlerindendir: "Eğer se­nin kavmin cahiliyeti ya da küfrü henüz yeni bırakmış olmasaydı,  Kabe'yi bozar,  ibrahim'in temelleri üzerinde tekrar yapardım. Kureys onun binasını eksik yaptı, ben ise Ka­be'ye bir arka kapı yapardım."

Hişâm diyor ki: "(Halefle) kapıyı kastedi­yor."[583]

 

3698- Yine onun rivayetlerindendir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e:

"Beyt'in duvarı (Hicr'i) Beyt-i Şeriften mi­dir?" diye sordum.

"Evet" buyurdu.

"Peki onu neden Beyt'e katmamışlar?" di­ye sorunca:

"Paraları yetmedi" buyurdu.

"Öyleyse neden kapısını yükseltmişler?" diye sordum; şöyle buyurdu:

"Dilediklerini içeriye soksunlar, diledikle­rini de sokmasınlar diye. Eğer kavmin olma­saydı..." Benzerini zikretti.[584]

 

3699- Bir başka rivayetinde: "Ona Hicr'i sordum." Benzerini nakletti.[585]

 

3700- Bir başka rivayetinde: "Ey Âişe! Eğer kavmin yeni müslüman olmuş olmasay­dı, Bey t'in yıkılmasını emrederdim de ondan çıkarılanı (Hicr'i) tekrar içeriye katardım, kapısını da yere yapıştırırdım; ayrıca ona bi­ri Doğu, öteki de Batıya bakan iki kapı yapar­dım. Böylece onu ibrahim'in temeline ulaştır­mış olurdum." İşte İbnü'z-Zübeyr'i onu yık­maya iten sebep budur.[586]

 

3701- Yezîd bin Rûmân der ki: "İbnü'z-Zübeyr, onu yıkıp tekrar yaptığın­da ve Hicr'i oraya tekrar kattığında İbrahim Aleyhisselam'ın deve hörgücünü andıran te­mel taşlarını gördüm."

Cerîr bin Hâzim: "Ona (Yezîd bin Rû-mân'a) dedim ki:

"Onun (İbrahim'in temelinin) yeri nerdedir?"

"Gel sana göstereyim" dedi ve beni Hicr'e soktu. "İşte burası" diyerek yerini gösterdi. (Cerîr dedi ki:) "Ben Hicr'den olan bu yerin altı zira' ya da ona yakın bir miktar olduğunu takdir ettim."[587]

 

3702- Atâ anlatıyor:

Şamlılar hücum ettikleri zaman, Yezid bin Muaviye'nin zamanında Beyt-i şerîf yanınca, İbnü'z-Zübeyr halk haccedene dek onu o ha­liyle bıraktırdı.

Hac mevsimi insanlar ziyarete gelince (Beyt'in) bu durum onları Şamlılara karşı cür'etlendirmiştir. İnsanlar ayrılınca dedi ki: "Ey insanlar! Bana Kabe hakkındaki düşün­celerinizi beyan edin. Onu yıkıp da yeniden mi bina edeyim, yoksa harap olan yerlerini ta­mir mi edeyim?"

İbn Abbâs dedi ki: "Bu husustaki görüşüm şudur: Bu Beyt'i mümkün olduğu kadar dü­zelt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiğinde görülen şekli, insanlar İs­lâm'ı kabul ettikleri zaman buldukları taşlan, işte bu şekli koruyup ona ilişmemeni uygun görüyorum."

İbnü'z-Zübeyr şöyle dedi: "Birinizin evi yansa onu yeniden yapmadan gönlü razı ol­maz. Rabbinizin Evi'nin bu haline gönlünüz nasıl razı oluyor? Ben üç gün Rabbime istiha­re edeceğim; ondan sonra kararımı verece­ğim."

Aradan üç gün geçtikten sonra görüşü; onu bozup tekrar yapmak merkezinde zahir oldu. Kabe'nin üzerine çıkan ilk kişiye gök­ten bir belâ inecek diye insanlar, onu bu işten vazgeçirmeye çalıştılar. Birinin oraya çıkıp ilk taşı aşağıya atıp kendisine bir şey olmadı­ğını görünce, herkes İbnü'z-Zübeyr'e tâbi ol­du ve bir bir taşları aşağıya atarak binayı ta­mamen söküp yerle bir ettiler. Sonra İbnü'z-Zübeyr (kıble vazifesi görsün diye) bir takım direkler diktirdi, üzerine de perdeler çektirdi. Böylece binasını yükseltip tamamladı ve şöy­le dedi:

Âişe'nin şöyle dediğini duydum: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bu­yurdu:

«İnsanlar yeni müslüman olmuş olmasa­lardı, benim de onu takviye edecek bir de pa­ram bulunsaydı, Kabe'ye Hicr'den beş arşın içeriye katıp onu genişletirdim. Ayrıca ona in­sanların içeriye girmelerini ve çıkmalarını sağlayacak birer kapı yapardım»."

Sonra dedi ki: "Bugün ben, bu parayı bu­luyorum, kimseden de korkum yoktur."

Atâ sözüne devamla dedi ki: Böylece İb-nü'z-Zübeyr, Hicr'den beş arşın daha Kabe'ye katmak suretiyle genişletti ve insan­ların görebileceği bir temel açtı. Halk ona baktılar da binayı onun üzerine kurdu. Böyle­ce Kabe'nin uzunluğu onsekiz arşına çıktı.

Îbnü'z-Zübeyr bu ilaveyi görünce az bul­du ve uzunluğuna on arşın daha ekledi. Ona iki kapı yaptı. Birinden girildi, ötekinden çı­kıldı. Ibnü'z-Zübeyr öldürüldüğünde Haccâc, Abdü'l-Melik bin Mervan'a bir mektup yaza­rak durumu bildirdi ve şöyle yazdı: "İbnü'z-Zübeyr, Kabe'yi Mekke'lilerden adil birtakım kimselerin gördükleri bir temel üzerine bina etmiştir." Abdülmelik şu cevabı yazdı: İb-nü'z-Zübeyr'in berbat ettiğine bir ihtiyacımız yoktur; uzunluğuna yaptığı ilaveyi olduğu gi­bi bırak, Hicr'den itibaren yapılan ilaveyi ön­ceki haline geri çevir! Açtığı kapıyı da ka­pat!" Bunun üzerine Haccâc, binayı bozdu ve eski haline iade etti.[588]

 

3703- Onun rivayetlerindendir: Abdullah İbn Ubeyd b. Umeyr dedi ki: el-Hâris (b. Ab-dillah b. Ebî Rabî'a) Abdülmelik'e hilafeti za­manında geldi. Abdülmelik ona dedi ki: "Ebû Hubeyb (İbnü'z-Zübeyr'i kastediyor) Âi-şe'den duyduğunu iddia ettiği şeyi (kanaatim­ce) ondan duymamıştır." Haris dedi ki: "Bila­kis ben de ondan duydum." Bunu üzerine: "Âişe'den duyduğun şey nedir?" diye sordu.

(Haris) dedi ki: "Âişe dedi ki: Allah Resu­lü sallallahu aleyhi ve sellem bana:

«Şüphesiz senin kavmin Kabe'nin bina­sından eksilttiler. Eğer onlar şirki henüz yeni bırakmış olmasalardı, onların bıraktıklarını ben yeniden alır yerine koyardım. Eğer ben­den sonra kavmin onu tekrar yapmak isterler­se, gel sana bıraktıklarını göstereyim» buyur­du ve yedi arşına yakın bir yer gösterdi."

Abdülmelik, el-Hâris'e dedi ki: "Sen bunu Âişe'den duydun mu?" "Evet" deyince (Abdülmelik) bir müddet

orasını asası ile eşeledikten sonra şöyle dedi: "Keşke İbnü'z-Zübeyr'i üzerine aldığı

şeyle başbaşa bıraksaydım."[589]

 

3704- Rivayetlerinden birisi de şudur: "Biliyor musun; kavmin neden onun kapısını (yerden bu denli) yüksek yapmışlardı?"

"Hayır."

"Arzu ettiklerinden başkasını oraya sok­mak istemedikleri için. Hatta biri tırmanıp oraya çıkıp girmek istediğinde, onu itip yere düşürürlerdi."[590]

 

3705- Rivayetlerinden birisi de şudur: Ab­dü'l-Melik, Beyt'i tavaf ederken aniden şöyle dedi:   "Allah,  İbnü'z-Zübeyr'i  kahretsin! Mü'minlerin annesine nasıl da iftira etti. Söz­de onun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'den şunu duyduğunu söylüyor:

«Ey Âi§e! Eğer kavmin henüz küfrü ye­ni terk etmiş olmasalardı, Beyt'i bozar, Hicr'den itibaren ilaveler yapardım; çünkü onlar binayı eksik yapmışlardır»."

Bunun üzerine el-Harîs bin Abdillah şöyle dedi:

"Böyle söyleme ey Mü'minlerin Emîri! Mü'minlerin annesinin bunu dediğini ben de bizzat duydum." Cevap verdi: "Ben onu yık­madan önce sen bunu duyduğunu bana söyle-seydin, onu ben İbnü'z-Zübeyr'in yaptığı şe­kilde bırakır ve ona asla ilişmezdim."[591]

 

3706- Câbir radiyallahu anh'dan: "Kabe (Kureyş tarafından) yapılırken Al­lah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile (am­cası) Abbâs taş taşımaya gittiler. Abbâs Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ki: «Elbiseni boynuna al da seni taştan korusun!» Dediğini yaptı. Bu, henüz peygamber olarak gönderilmeden önce idi. Ancak bu esnada ye­re düştü gözleri semaya ilişti ve (amcasına):

«İzarım, izarım(ı verin)!» dedi ve Abbâs da hemen üzerine çekip onu örttü."[592]

 

3707- Diğer rivayet: "Bayılarak düştü, on­dan sonra bir daha çıplak olarak görülmedi." [Buhârî ve Müslim][593]

3708- Amr bin Dînâr ve Ubeydullah bin Ebî Yezîd radiyallahu anh'dan, dediler ki:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'in zamanında mescidin (Kabe'nin) etra­fında duvarı yoktu. Halk, Beyt'in etrafında namaz kılardı. Ömer başa gelince, ona duvar yaptı. Ubeydillah dedi ki; duvarı kısa idi, İb-nü'z-Zübeyr onu yükseltti." [Buhârî][594]

 

3709- Muâz radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah, Adem'i yeryüzüne indirdiğinde, yüz sene cennet için ağladı. Sonra yerin ge­nişliğini görünce dedi ki: «Ey Rabbim! Yeryü­zünün benden başka sakini yok mudur?» Al­lah ona şunu vahyetti: «Evet, yeryüzünde bir­takım evler yükselecek; içinde ismim anıla­caktır. Sana da onlardan bir ev hazırlayaca­ğım ki, o ev bana ait olacak, ona azametimi tahsis edeceğim ve ismim orada yüceltilecek. Onu kendi evim diye adlandıracağım. Lâkin ben orada kalmayacağım; çünkü benim...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Kabenin imarı binası yıkılması ve bununla ilgili meseleler
« Posted on: 02 Temmuz 2020, 22:03:50 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kabenin imarı binası yıkılması ve bununla ilgili meseleler rüya tabiri,Kabenin imarı binası yıkılması ve bununla ilgili meseleler mekke canlı, Kabenin imarı binası yıkılması ve bununla ilgili meseleler kabe canlı yayın, Kabenin imarı binası yıkılması ve bununla ilgili meseleler Üç boyutlu kuran oku Kabenin imarı binası yıkılması ve bununla ilgili meseleler kuran ı kerim, Kabenin imarı binası yıkılması ve bununla ilgili meseleler peygamber kıssaları,Kabenin imarı binası yıkılması ve bununla ilgili meseleler ilitam ders soruları, Kabenin imarı binası yıkılması ve bununla ilgili meselelerönlisans arapça,
Logged
04 Temmuz 2019, 14:02:55
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.957Site
« Yanıtla #1 : 04 Temmuz 2019, 14:02:55 »

Esselamü aleyküm Rabbim dünya gözü ile Kabe-i muazzamayı görebilmeyi nasip eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
04 Temmuz 2019, 15:39:41
Melek Nur Çelik koü

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 298


« Yanıtla #2 : 04 Temmuz 2019, 15:39:41 »

Paylaşım için Allah razı olsun..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
04 Temmuz 2019, 20:54:29
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #3 : 04 Temmuz 2019, 20:54:29 »

Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun paylasimdan kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
05 Temmuz 2019, 07:21:15
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.737« Yanıtla #4 : 05 Temmuz 2019, 07:21:15 »

Bilgiler için Allah sizlerden razı olsun kardeşim. Rabbim ilmimizi artırsın inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &