ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > İhram mîkatları
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İhram mîkatları  (Okunma Sayısı 1292 defa)
10 Ocak 2011, 19:04:47
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 19:04:47 »İhram Mîkatları, İhramlıya Neler Helâl Ve Neler Yasak Olur?


3220- İbn Ömer radiyallahu anh'dan, dedi ki: "Hac aylan, Şevval, Zi'1-Ka'de ve Zi'l-Hicce'nin on günüdür." [Buhârî bâb başlığında.][106]

 

3221- Hişâm bin Urve radiyallahu anh'­dan:

"İbnü'z-Zübeyr, Mekke'de dokuz yıl kal­dı. Zi'1-Hicce girdiği zaman telbiyeye başla­dı; Urve de onunla aynı şeyi yaptı."[107]

 

3222- el-Kâsım bin Muhammed radiyalla­hu anh'dan:

Ömer dedi ki:

"Ey Mekke ehli, neden insanlar, üstü başı karışmış bir vaziyette geliyorlar da, siz başı­nız yağlanmış süslü püslü geliyorsunuz? Hi­lâli (Ay'ı) gördüğünüz zaman telbiyede bulu­nun!" [İkisi de Mâlik'e aittir.][108]

 

3223- Atâ radiyallahu anh'dan:

İbn Ömer, temettü haccı yapmak için gel­diğinde, Terviye günü telbiyeye öğle namazı­nı kıldıktan sonra başlardı ve hayvanına bi­nerdi.[109]

 

3224- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan, de­di ki:

"Yalnız hac aylarında ihrama girmek sün­nettendir." [İkisi de bâb başlığında Buhârî'ye aittir.][110]

 

3225- İbn Âbbas radiyallahu anh'dan: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

Medinelilere Zü'1-Huleyfe'yi, Şamlılara Cuh-fe'yi, Necd ehline Karnu'l-Menâzil'i, Yemen­lilere de Yelemlem'i mîkat yaptı ve şöyle bu­yurdu: "Her hac ve umre yapmak isteyen kim­selere iste bunlar, onların ve oradan gelen di­ğer kimselerin mikadandır. Onlardan başka olanların da mîkatı bulundukları yerdir. Hat­ta Mekkeliler de

 

 

 

 

 

Mekke'de ihrama girerler."[111]

 

3226- Diğer rivayet:  "Bunların dışında olanlar bulundukları yerden ihrama girerler, hatta Mekkeliler de Mekke'den ihrama bürü­nürler." [Mâlik hariç, Altı hadis imamı.][112]

 

3227- İbn Mâce, Câbir'den benzerini ri­vayet etti ki, onda şöyle geçer:

"Doğudan gelenler de Zât-ı Irk'dan ihra­ma bürünürler." Sonra yüzünü (Doğu tarafın­daki) ufka çevirip: "Allahım, onların gönülle­rini (İslâm'a) yönelt!" buyurdu.[113]

 

3228- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Medinelilere Zü'1-Huleyfe'yi, Şamlı ve Mı­sırlılara Cuhfe'yi, Iraklılara Zât-ı Irk'ı, Ye­menlilere Yelemlem'i mîkat yaptı." [Ebû Dâvud ve aynı lafızla Nesâî.][114]

 

3229- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, doğululara Akîk'i mîkat yaptı." [Tirmizî ve Ebû Dâvud.][115]

 

3230- Nâfi' radiyallahu anh'dan: "İbn Ömer, el-Fur'dan ihrama girdi." [Mâlik][116]

 

3231- Mâlik radiyallahu anh'dan, o da kendisine göre güvenilir (sika) birinden:

"İbn Ömer, İlyâ'dan hacca niyet edip ihra­ma girdi."[117]

 

3232- Osman radiyallahu anh'dan:

"O, kişinin Horasan ve Kirmân'dan ihra­ma girmesini kerîh gördü." [Buhârî, bab başlığında][118]

 

3233- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"İhramsız olarak mîkat yerini geçmeyin!" [Taberânî, Mu'cemıı'I-Kebîr'de.][119]

 

3234- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e ihramlının ne giyeceği hususunu sordular, şöyle buyurdu: "İhratnlı şunları giyemez: Gömlek, sarık, (başlıklı) bornoz, şalvar, vers-le boyanmış elbise, za'feranla boyanmış elbi­se ve mest. Ancak tokyo (nalın) bulamazsa, o zaman (mestleri) topuklardan aşağıya kadar onları kessin ve giysin." [Altı hadis imamı.][120]

 

3235- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "O, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kadınlara ihramlı iken şunları giymeyi yasakladığını duymuş: İki eldiven, peçe, vers ya da za 'feranla boyanmış giysi. Bunların dı istciiirtâ ve kumaştan elbise, salvar, gömlek, mest te giyebilir. Bilezik te taka­bilir." [Ebû Dâvud][121]

 

3236- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kişinin za'feranla boyanmış ve yıkanmış elbiseye ihram olarak bürünmesinde, eğer üs­tünde bir leke ve eser yoksa bir sakınca yok­tur. " [Ebû Ya'lâ ve Bezzâr zayıf bir isnadla. |[122]

 

3237- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları ihramlı iken ellerine kına yakarlar­dı. Yine ihramlı iken onlar sarı renkte elbise­ler giyerlerdi."

[Taberânî, Mu'cemıı'I-Kebtr'de leyyin bir senedle.][123]

 

3238- Umeyme bint Rakîka radiyallahu anhâ'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları baş örtülerini vers ve za 'feranla boyayıp ihrama büriinmeden önce ânlarım onlan sararlardı."

[Taberânî, Mu'cemıı'I-Kebîr'de.][124]

 

3239- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim izar (belden aşağıya giyilen etek) bulamazsa şalvar giysin. Kim nalın (tokyo, terlik) bulamazsa mest giysin." [Mâlik hariç, Altı hadis imamı.][125]

 

3240- Yahya bin Yahya'dan:

Mâlik'e Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen "Izar bulamayan şal­var giysin" hadisini sorana şöyle dediğini duydum:

"Bu rivayeti duymadım. Şalvarın ihramlı olan kişi tarafından giyileceğini de bilmiyo­rum. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ihramlının şalvar giymesini yasakla­mıştır. Bunu ihramlının giymesinin caiz ol­madığı elbiseler arasında zikretmiştir. Mesti istisna ettiği gibi şalvarı istisna edip ayırmamiştir." [Muratta'][126]

 

3241- Ömer radiyallahu anh'dan:

O, Talha'nın sırtında ihramlı iken boyalı elbise gördü ve sordu: "Bu nedir?" Cevap verdi: "O boya sadece kerpiç (ya da kızıl toprak) boyasıdır." Bunun üzerine şöyle hi­tap etti:

"Sizler ey halkın kendilerini lider kabul edip uyduğu kimseler! Cahil bir adam üzerin­de bu elbiseyi görürse: «Talha bin Ubeydillah ihramda boyalı elbise giyiyor» der. Ey cema­at sakın bu renkli ve boyalı elbiseleri ihramda giymeyin." [Mâlik][127]

 

3242- Ya'lâ bin Ümeyye radiyallahu anh'­dan:

Bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Ci'râne'de iken umre maksadıyla geldi. Sakalı, başı sarıya boyanmış sırtında da bir cübbe vardı.

Dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü! Ben umre­ye niyetlenip ihrama girdim. İşte gördüğün gibiyim." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Bu cübbeyi çıkart ve sarı boyayı da yı­ka!" [Altı hadis imamı.][128]

 

3243- Diğer rivayette: "Umrende haccın-da yaptığın gibi yap!" diye geçmektedir.[129]

 

3244- İbn Ömer radiyallahu anh'dan, dedi ki:

"O, ihramlının kuşak sarmasını kerih gö­rürdü."[130]

 

3245- İbn Ömer radiyallahu anh'dan, de­di ki:

"İhramlı kişi, çenesinin üstünden itibaren başmı Örtemez." [İkisi de Mâlik'e aittir.][131]

 

3246- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Binekliler, biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında ihramlı iken yanı­mızdan geçerlerdi. Bizi geçerlerken herbiri-miz başının örtüsünü başından yüzüne indirir­di. Binekliler geçtiğinde yine açardık." [Ebû Dâvud][132]

 

3247- Âişe radiyallahu anhâ'dan:

"Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e, ihrama girmeden ve (çıktıktan sonra) Kurban bayram günü Beyt-i Şerifi tavaf etmeden önce içinde misk bulunan bir koku İle koku sürerdim." [Altı hadis imamı.][133]

 

3248- Diğer rivayette şu ibare yer almıştır. "Veda haccında zerîre denilen koku ile."[134]

 

3249- Diğer rivayet:

İbnü'l-Münteşir der ki: "İbn Ömer'e, ko­kulanıp da sonra ihrama giren kişi hakkında sordum; şu cevabı verdi:

«İhramlı iken kokulanmaktan hoşlanmam. Katrana bulanmam, benim için bunu yap­mamdan daha iyidir.» Âişe'nin yanma gir­dim, onun (îbn Ömer'in) dediğini bildirince, şöyle dedi:

«Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e, ihrama girerken koku sürdüm, ka­dınlarını dolaştı sonra ihrama büründü. Koku üzerinden etrafa yayılıyordu»."[135]

 

3250- Diğer rivayet:

"Üç gün sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in saç ayrımındaki kokunun parıltısını hâlâ görür gibiyim."[136]

 

3251- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Mekke'ye müteveccihen çıkardık. Alnımı­zı sükk denilen bir koku ile kokulardık. Son­ra ihrama girerdik. Birimiz terlediğinde o ko­ku yüzüne akardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onu görürdü de bizi alı-koymazdı." lEbû Dâvud][137]

3252- Ömer radiyallahu anh'dan:

O, Şecere denilen bir yerde iken bir koku hissetti. "Bu koku kimden geliyor?" diye sor­du. Muâviye: "Benden" dedi. "Allah aşkına senden mi?" diye sorunca, şu cevabı verdi: "Ey Mü'minlerin emiri! Bu kokuyu bana Ümmü Habîbe sürdü." Ömer "Allah aşkına dönüp bunu yıka!" dedi.[138]

 

3253- İbn Ömer radiyallahu anh'dan:

O, Cuhfe'de ihramlı olarak ölen oğlu Vâ-kıd'ı kefenledi ve başı ile yüzünü örttü. Şöyle dedi: "Eğer ihramlı olmasaydık ona koku sü­rerdik." [İkisi de Mâlik'e aittir.][139]

 

3254- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ihramlı iken güzel kokusu olmayan bir yağla yağlanırdı." [Tirmizî][140]

 

3255- Rezîn'in lafzı: "Mukattat olmayan (reyhanla kokulandırılmamış) bir yağ ile yağ­lanırdı.

Kat: "Reyhanla yağı kokulandırmaktır."[141]

 

3256- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan, de­di ki:

...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İhram mîkatları
« Posted on: 02 Temmuz 2020, 22:32:50 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İhram mîkatları rüya tabiri,İhram mîkatları mekke canlı, İhram mîkatları kabe canlı yayın, İhram mîkatları Üç boyutlu kuran oku İhram mîkatları kuran ı kerim, İhram mîkatları peygamber kıssaları,İhram mîkatları ilitam ders soruları, İhram mîkatlarıönlisans arapça,
Logged
04 Temmuz 2019, 14:02:12
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.957Site
« Yanıtla #1 : 04 Temmuz 2019, 14:02:12 »

Esselamü aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
04 Temmuz 2019, 20:52:06
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #2 : 04 Temmuz 2019, 20:52:06 »

Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &