ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > İhram bozulması ve ihramlıyken avlanmanın cezası
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İhram bozulması ve ihramlıyken avlanmanın cezası  (Okunma Sayısı 1271 defa)
10 Ocak 2011, 19:01:38
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 19:01:38 »İhram, Bozulması Ve (İhramlıyken) Avlanmanın Cezası


3296- Câbir radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hacca gitmek istediğinde insanlara bunu ilân etti ve bir yerde toplandılar. (Zü'l-Huley-fe'nin Mekke tarafındaki tepesine) Beydâ'ya vardıklarında hacca niyet edip ihrama girdi." [Buhârî ve Tirmizî][182]

3297- Enes radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, öğle namazını Beydâ'da kıldırdı. Sonra deve­sine binip Beydâ dağına çıktı ve orada öğleyi kıldırınca, hac ve umreye niyet edip ihrama girdi ve telbiye getirdi." [Ebû Dâvud ve Nesâî][183]

 

3298- Sa'd radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, (hacca gitmek için) el-Fur' yolunu seçecek olursa, bineğine bindiği zaman yüksek sesle telbiye getirerek ihrama girerdi. Şayet Uhud yolunu seçecek olursa, Beydâ tepesine çıktığı zaman yüksek sesle telbiye getirerek ihrama girerdi." [Ebû Dâvud][184]

 

3299- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "İşte Beydâ'nız ki bu hususta siz Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem yalanlı­yorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ancak (Zü'1-Huleyfe) mescidi(ni)n ya­nında niyet edip ihrama girmiştir."[185]

 

3300- Diğer rivayet: "O (Allah Resulü), Şecere denilen yerde devesine bindiği zaman niyet edip ihrama girmiştir."[186]

 

3301- Diğer rivayet:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayağını özengiye koyup devesinin üstünde doğrulduğunda, Zü'1-Huleyfe'nin mescidi ya­nında niyet edip ihrama girerdi."

[Altı hadis imamı.][187]

 

3302- Saîd İbn Cübeyr radiyallahu anh'­dan:

İbn Abbâs'a dedim ki:

"Ey Ebu'l-Abbâs, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının, onun ihramı (niyetle kendisine) vacip kıldığı an yaptığı telbiyesi hususunda ihtilâfa düşmelerine hay­ret ettim." Şöyle dedi:

"Ben bunu herkesten daha iyi bilirim. Şöyle ki: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ancak tek bir hac yapmıştır. Bundan ötürü onlar (ashâb) ihtilâfa düştüler. Allah Re­sulü sallallahu aleyhi ve sellem hacca gitmek üzere yola çıktı. Zü'1-Huleyfe'deki mescidin­de iki rekat namaz kılınca, o anda bulunduğu yerden bu göreve başladı ve iki rekat namazı bitirince hacca niyet edip telbiyeye başladı. Bunu birçok insan duydu. Ben de bunu kendi­sinden duyup ezberledim.

Sonra devesine bindi, bineğinin üstünde iyice doğrulunca, yüksek sesle telbiye getirdi. Birçok insan ondan bunu duydu. İşte bu (ihti­lâfın sebebi) oraya (halkın) bölük bölük gel­miş olmaları ve devesi onu kaldırdığı sırada Resûlullah'ı telbiye getirirken işitmeleridir. Bunu duyanlar dediler ki: «O, devesi hazırla­nıp üzerine binince telbiye getirdi.» Sonra geçip gitti. Beydâ tepesine çıkınca yine telbiye getirdi. Birtakım insanlar (ilk olarak) bunu gördükleri için: «O, Beydâ tepesinde telbiye getirdi» dediler. Allah'a yemin ederim ki O, (Zü'1-Huleyfe'deki) namazgahında hacca ni­yet etti, devesine bindiğinde yüksek sesle tel­biye getirdi, Beydâ tepesine çıkınca da yine yüksek sesle telbiye okudu."

İbn Cübeyr der ki: "Kim İbn Abbâs'ın gö­rüşünü paylaşırsa, (Zü'1-Huleyfe) namazga­hında kılacağı iki rekatın sonunda hacca niyet eder, ihrama bürünüp telbiye getirir."

[Ebû Dâvud][188]

 

3303- Nâfi' radiyallahu anh'dan:

İbn Ömer radiyallahu anh, Zü'1-Huley-fe'de sabah namazını kıldıktan sonra devesi­nin hazırlanmasını emrederdi. Hazırlanınca üstüne biner kıbleye karşı durup telbiye geti­rirdi. Sonra Harem'e vâsıl olunca, telbiyeyi keserdi. Zû Tuvâ'ya geldiğinde orada geceler­di. Orada sabah namazını kılar; sonra yıkanır­dı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'in de böyle yaptığını iddia ederdi."

[Mâlik, Buhârî ve Müslim][189]

 

3304- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"(Mekke'de) mukîm olan ya da umre ya­panlar, Hacer-i Esved'i istilâm edinceye ka­dar (selâmlayıncaya dek) telbiye getirmeye devam ederler." [Ebû Dâvud ve Tirmizî.][190]

 

3305- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: Allah Resulü  sallallahu  aleyhi  ve  sellem'in tam bir ihram içinde şöyle telbiye ge­tirdiğini duydum:

"Lebbeyk, Allahümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk! İnne' l-hamde ven-ni'mete leke ve'l-mülk. Lâ şerike lek (=Tekrar tekrar icabet sana Allahım, tekrar tekrar sa­na! Hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar icabet sana! Şüphesiz hamd ve nimet sana mahsus­tur. Mülk de senindir! Hiçbir ortağın yoktur)"

Bu kelimelerden fazla bir şey söylemezdi.[191]

 

3306- Diğer rivayet: "İbn Ömer şu ilaveyi yapardı: "Lebbeyk, Lebbeyk ve sa'deyk ve'l-hayru bi-yedeyk. Lebbeyk ve'r-rağbâu ileyke vel-amelu (=Tekrar tekrar ibadet sana, tekrar

tekrar ibadet sana, taatına tekrar müsaade. Ha­yır senin kudret elindedir. Tekrar tekrar icabet sana, dilek ve amel de sanadır)."[192]

 

3307- Diğer rivayet:

Üç kere "Lebbeyk, Lebbeyk, Lebbeyk!"[193]

 

3308- Diğer rivayet: "Ömer, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in telbiyesi gibi telbiye getirip şöyle derdi: «Lebbeyk, Alla­hümme lebbeyk. Lebbeyk ve sa'deyk. Velhay-ru fî yedeyk. Lebbeyk ver-rağbâu ileyke vel-amelu (=Tekrar tekrar icabet sanadır Alla­hım! Tekrar tekrar icabet sana, taatına tekrar müsaade sana aittir. Hayır senin kudret elin­dedir. Tekrar tekrar icabet sana, dilek ve amel de sanadır)»." [Altı hadis imamı.][194]

 

3309- Câbir radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem,

telbiye getirdi. Telbiyeyi İbn Ömer'in hadi-sindeki gibi anlattı. Dedi ki: İnsanlar Zü'l--Meâric ve benzeri sözleri (telbiyeye) ilâve ediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onları duyup bir şey söylemiyor­du." [Ebû Dâvud][195]

 

3310- Ebû Hureyre radiyallahu anlı'dan: (Şu sözler) Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in telbiyesi içinde yer almıştı: "Lebbeyk ilâhu'l-Hakk (=Tekrar tekrar ica­bet sanadır ey gerçek ma'bûd!)" [Nesâî][196]

 

3311- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: Musa'nın telbiyesi: "Lebbeyk, abdüke ve ibnü abdike (=Tekrar tekrar ibadet sanadır, ben kulunum ve kulunun oğluyum)" idi. İsa'nın telbiyesi: "Lebbeyk, abdüke ve ibnü emetike (=Tekrar tekrar icabet sanadır, ben kulunum ve kadın kulunun oğluyum)" idi.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in telbiyesi ise: "Lebbeyk lâ şerîke lek (= Tekrar tekrar icabet sanadır, hiçbir ortağın yoktur)" İdi. [Bezzar leyyin bir isnadla.][197]

 

3312- Amr bin Ma'dî Kerb radiyallahu anh'dan, dedi ki:

"Biz Cahiliyette haccettiğimiz zaman şöy­le derdik: «İşte Zebîd sana geldi. Perişan bir vaziyette; dağ taş ve tepeleri aşarak çıplak olarak sana geldi. Putları yalnız ve boş bıra­karak geldiler.»

Bugün ise, biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiği gibi söylüyoruz:

«Lebbeyk! Allahümme lebbeyk! Lebbeyk lâ şerîke leke Lebbeyk! İnne' l-hamde ven-ni'mete leke vel-mülk. Lâ şerîke lek»."

[Bezzâr ve Taberânî][198]

 

3313- Huzeyme bin  Sabit radiyallahu anh'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem telbiyesini bitirdiği zaman, Allah'tan, mağfi­retini, nzasını ve ateşten azat olmasını niyaz ederdi."

[Taberânî, Mu'cemu'I-Kebîr'de leyyin bir senedle.][199]

 

3314- es-Sâib bin  Hallâd radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Cibril bana gelip dedi ki: " 'Ey Muhaıri-med, ashabına söyle; telbiyede seslerini yük­seltsinler!' " [Mâlik ve Sünen ashâbı.][200]

 

3315- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: Müşrikler, haccederlerken: "Lebbeyke lâ şerîke leke (= Tekrar tekrar icabet sanadır, se­nin hiçbir ortağın yoktur)" diyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bu­yurdu: "Yazık size! Yeter yeter." Bunun üzeri­ne müşrikler devamla: "Yalnız bir şerik müs­tesna, o senin şerikindir; sen ona ve onun mâ­lik olduğuna da mâliksin" derlerdi. Zavallılar bunu Beyt'i (Kabe'yi) tavaf ederken söylü­yorlardı." [Müslim][201]

 

3316- Mâlik radiyallahu anh'dan:

Bana ulaşan habere göre, Ömer, Ali ve Ebû Hureyre'ye ihramlı iken hanımı ile cinsî temasta bulunan adam hakkında sordular. Şu cevabı verdiler:

"Onlar bu haccı tamamlarlar. Sonra gele­cek sene onlara hem hac ve hem de (ceza ola­rak) kurban gerekir."

Ali ise dedi ki: "Gelecek yıl ihram giyip telbiye getirdiklerinde, haclarını îfâ edinceye dek ayrı kalırlar."[202]

3317- İkrime radiyallahu anh'dan: "Bunun ancak İbn Abbâs'tan nakledildiği­ni sanıyorum. (Mina'da) ifaza tavafından ön­ce hanımı ile cinsî temasta bulunan adamın ceza olarak bir umre yapması ve de bir kurban kesmesi gerektiği söylenmiştir." [Mâlik][203]

 

3318- Ebû'z-Zübeyr radiyallahu anh'dan: "Ömer radiyallahu anh ihramlı iken yapı­lan avların keffâreti olarak; sırtlanda bir koç, ceylanda bir keçi, tavşanda bir dişi oğlak, jer-booda (yer tavşanında) bir kuzu ile hükmet­miştir." [Mâlik. Ebû Yâlâ da, Ömer'den bunun benze­rini merfû olarak rivayet etmiştir.][204]

 

3319- Yahya bin Sa'd radiyallahu anh'­dan:

Bir adam Ömer'e gelip ihramlı iken öl­dürdüğü çekirge hakkında sordu. Ömer, Ka'b'a: "Gel beraberce hükmedelim" dedi.

Ka'b: "Bir dirhem versin" dedi. Bunun üzerine Ömer dedi ki:

"Sen dirhemleri bulursun, fakat bir hurma çekirgeden daha hayırlıdır."[205]

 

3320- İbn Şîrîn radiyallahu anh'dan:

Bir adam Ömer'e dedi ki: "Ben, ar...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İhram bozulması ve ihramlıyken avlanmanın cezası
« Posted on: 02 Temmuz 2020, 23:03:51 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İhram bozulması ve ihramlıyken avlanmanın cezası rüya tabiri,İhram bozulması ve ihramlıyken avlanmanın cezası mekke canlı, İhram bozulması ve ihramlıyken avlanmanın cezası kabe canlı yayın, İhram bozulması ve ihramlıyken avlanmanın cezası Üç boyutlu kuran oku İhram bozulması ve ihramlıyken avlanmanın cezası kuran ı kerim, İhram bozulması ve ihramlıyken avlanmanın cezası peygamber kıssaları,İhram bozulması ve ihramlıyken avlanmanın cezası ilitam ders soruları, İhram bozulması ve ihramlıyken avlanmanın cezasıönlisans arapça,
Logged
05 Temmuz 2019, 15:23:21
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.957Site
« Yanıtla #1 : 05 Temmuz 2019, 15:23:21 »

Esselamu aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
05 Temmuz 2019, 16:36:43
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #2 : 05 Temmuz 2019, 16:36:43 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri peygamber efendimizin sünnetine tabi yaşayan kullardan eylesin inşallah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
06 Temmuz 2019, 16:56:07
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.737« Yanıtla #3 : 06 Temmuz 2019, 16:56:07 »

Aleyküm selâm ihrama girdikten sonra onu bozmak olmaz buna özenle dikkat edilmeli hassas olunmalıdır
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
06 Temmuz 2019, 18:30:20
Melek Nur Çelik koü

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 298


« Yanıtla #4 : 06 Temmuz 2019, 18:30:20 »

Paylaşım için Allah razı olsun..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &