ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Cihadın sebep ve hükümleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Cihadın sebep ve hükümleri  (Okunma Sayısı 1135 defa)
07 Ocak 2011, 21:27:35
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 07 Ocak 2011, 21:27:35 »CİHÂDIN SEBEP VE HÜKÜMLERİ

 

6176- Büreyde radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir ordunun ya da müfrezenin başına bir ku­mandan atadığı zaman, kendisine Allah'tan korkmasını, beraberindeki müslümanlara iyi davranmasını tavsiye edip sonra şöyle derdi: 'Allah'ın adıyla, Allah'ın yolunda (rızası için), Allah'ı inkar edenlere karşı .savaşın! Savaşın, ancak aşırıya kaçmayın, (ganimete) hıyanetle bulunup zulmetmeyin, düşman ölü­lerinin azalarını kesmeyin, çocukları Öldür­meyin! Müşriklerden düşmanınla karşılaştı­ğın zaman, onları şu üç hususa çağır: Hangi­si kabul ederse, onlara dokunma ve kabul et! Önce onları İslâm'a çağır, kabul ederlerse, ilişme! Sonra onlara kendi ülkelerinden mu­hacirlerin ülkesine göç etmelerini teklif et ve onlara şunu bildir: Şayet bunu yaparlarsa, muhacirlerin menfaatine olan her şey onların da menfaatine; muhacirlerin zararlarına olan her şey de onların da zararlarına olacaktır. Eğer göç etmeyi kabul etmezlerse: Onların artık müslümanlann bedevileri gibi olacak­larını bildir. Mü'minlere uygulanan Allah'ın hükmü onlara da uygulanacaktır. Müslüman­larla beraber cihad etmedikçe onlar için ne ganimet vardır ve ne defey'. Buna da razı ol­mazlarsa, onlardan cizye iste! Kabul ederler­se ne âlâ, sen de razı ol ve kabul et! Onlara ilişme! Şayet cizyeyi de kabul etmezlerse, Al­lah'tan yardım isteyerek onlarla savaş!

Bu durumdaki bir kale halkını muhasara edip de içindekiler senden, Allah'ın ve Pey­gamberin zimmetini (ahid ve emanını) İsterlerse, onlar için Allah ve Peygamberinin zim­metini verme. Kendi ve arkadaşlarının zim­metini ver! Çünkü kendi ve arkadaşlarının zimmetlerini çiğnemeniz, Allah ve Resulü sal­lallahu aleyhi ve sellem'in zimmetini çiğne­mekten ehvendir.

Eğer bir kaleyi muhasara edip de senden, onlara Allah'ın hükmünü tatbik etmeni ister­lerse, (bunu) uygulama, lâkin kendi hükmünü tatbik et! Çünkü onlar hakkında, Allah' in hük­münün isabet edip edemiyeceğini bilemezsin."

|Ebû Dâvucl, Nesâî ve aynı lafızla Müslim.|

6177- Enes radiyallahu anh'dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu gönderdiği zaman, şöyle derdi:

"Haydi Allah'ın adıyla yürüyün! Yaşlı in­sanları, çocukları, kadınları öldürmeyin! Aşı­rı hareketlerden kaçının ve ganimetleri bir araya toplayın (halinizi) düzeltiniz, iyilikle muamele ediniz. Çünkü Allah iyi davrananla­rı sever." [Eba Dâvuıl]

6178- İbn Ömer radİyaüahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Benû'I-Mustalik'e hücum etti. Onlar ise geli­şinden habersizdiler. Hayvanları suluyorlardı. Savaşanlarını öldürdü, kadın ve çocuklarını esir aldı. O gün (hanımı) Cüveyriye'yi de el­de etmişti." IBuhârî. Müslim ve Ebû Davudi

6179- Semure radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Müşriklerin yetişkinlerini öldürün! He­nüz tüyleri bitmemiş olanları bırakın!"

|Tirmzî ve Ebû Dâvud.]

6180-  Yahya bin Saîd radiyallahu anh'­dan:

"Ebû Bekr radiyallahu anlı, Şam'a bir ordu gönderdi. Onları uğurlamak üzere beraberle­rinde yürüdü. Ordunun dörtte birine kuman­danlık eden Yezid bin Ebî Süfyan'la yürüdü. Yezîd, Ebû Bekr'e dedi ki: 'Ya sen de bin, ya

da ben hayvandan ineyim.' Şu cevabı verdi: 'Ne sen ineceksin ve ne de ben bineceğim. Ben adımlarımı Allah'dan sevap beklemek için atı­yorum.' Sonra şunu ilave etti: 'Sen kendilerini Allah için inzivaya çektiğini iddia eden bir ka­vim bulacaksın, onlara ilişme, bırak! Sonra saçlarını ortalarından bağlayan bir kavimle karşılaşacaksın, onlara kılıçla saldır ve öldür! Sana şu on şeyi tavsiye edeceğim: Kadın, ço­cuk ve ayakla zor duran ihtiyarı öldürme, mey­ve veren ağaçlan kesme, mamur binaları yık­ma, koyun ve develeri sadece yemek için kes, anları yakma, kovanlarım tahrip etme! İhanet emeyin, ve korkaklık göstermeyin!"' [Mâlik.]

6181-  Nu'mân bin Mukarrin radiyallahu anh'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birçok harplerde bulundum. Tanyeri ağarınca güneş doğuncaya kadar savaş yapmazdı. Gü­neş doğduktan sonra öğleye kadar savaşırdı. Güneş batıya doğru zail oluncaya dek savaşı durdururdu. Güneş zail olduktan sonra ikindi­ye kadar savaşırdı. Sonra ikindiyi kılana ka­dar savaşı durdururdu.

Sonra (ashâb) şöyle diyerek savaşırdı: 'İş­te bu vakitlerde zafer rüzgârları eser, mü'min-ler de namazlarında askerlerine dua ederler'."

[Ebû Dâvud ve aynı lafızla Tirmizî.]

6182- Enes radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sabah olunca erkenden hücum ederdi, ezan dinlerdi, ezan duyduğu takdirde savaşı durdu­rurdu. Aksi halde hücum ederdi. Bir adamın 'Allalıü ekber, Allahü ekber!' dediğini duydu; şöyle dedi: O, fıtrat üzeredir.' Sonra Adam: 'Eşhedü en lâ ilahe illallah' deyince, 'İşte şim­di ateşten çıktın ve kurtuldun' dedi. Bîr de bak­tı ki ezan okuyan kişi, bir keçi çobanı imiş."

|Tirmizî, Ebû Dâvutl ve aynı lafızla Müslim. |

6183- İsâm el-Müzenî, babasından: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

bir ordu  yahut müfreze gönderdiği  zaman şöyle derdi:

'Mescid gördüğünüz, ya da bir müezzinin ezanını duyduğunuz zaman, orada hiç kimse­yi Öldürmeyin!'" |Ebû Dâvud ve Tîrmizî|

6184- Cübcyr bin Hayye radiyallahu anh*-dan:

"Ömer insanları müşriklerle savaşmak üzere İran'ın büyük şehirlerine gönderdi. Bu­nun üzerine Hürmüzân müslüman oldu. (Daha sonra Ömer:) 'Ben seninle bu hususta istişare edeceğim. Ne dersin?' dedi ve şunu İlave etti:

'Müslümanlarla savaşan müşrikler iki ka­natlı, iki ayaklı ve bir başlı kuşa benzer. Ka­natlarının biri knıhrsa iki ayak, bir baş ve bir kanadı ile ayakta durur. Eğer diğer kanadı da koparsa bu defa bîr baş iki ayakla yaşar durur. Başı giderse, iki ayak da, İki kanal da gider. Baş; Kisrâ'dır; kanatların biri Kayser, diğeri ise Fâris'ıir. Müslümanlara emret; önce Kis-râ'ya gitsinler!'

Cübeyr bin Hayye dedi ki: Ömer bizi ha­zırladı ve Nu'mân bin Mukarrin'in kumanda­sı altında bizi uğurladı. Düşman toprağına ayak bastığımızda, Kisrâ'nm kumandanı kırk-bin kişi ile kargımıza çıktı. Tercüman ayağa kalkıp: 'Biriniz benimle konuşun!1 dedi. el-Muğîre (b. Şif be) dedi ki:

'Haydi istediğini sor!

'Siz necisiniz?" diye sordu. O şu cevabı verdi:

'Biz araplardan birtakım insanlarız. Çok büyük bir sıkıntıdaydık; büyük bir belâda idik; açlıktan cildimizi emiyor, çekirdekler yi­yorduk. Kıldan ve deve tüyünden yapılmış

kaba elbiseler giyer, ağaç ve taşa tapıyorduk. Biz böyle perişan bir haldeyken, göklerin ve yerlerin Rabbi bize, kendi aramızda, babasını ve annesini tanıdığımız bir Peygamber gön­derdi. O Rabbimizin elçisi olan Peygamber bize, Allah'a inanıp ibadet edinceye ya da ciz­ye verinceye kadar sizinle savaşmamızı em­retti. Rabbimızden bize getirdiği emir doğrul­tusunda, yani O'nun namına bizlere şunu bil­dirdi; Bu uğurda (savaşta) bizden kim öldürü-lürse cennete girer ve orada görülmemiş ni­metler içinde yaşar. Bizden geri kalanlar da sizi esir ederek hakim olur.' Ondan sonra Nu'mân şöyle dedi: 'Belki de Allah sana bu­nun gibi pek çok muharebeyi Peygamberle birlikte göstermiştir. Şimdi sabır ve teenni si­ze pişmanlık vermeyecektir. Ben de Peygam­ber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sa­vaşta bulundum; sabahleyin savaşmadığı za­man, rüzgârın esmesini ve namaz vaktinin gelmesini beklerdi'."

|Tirmizî ve aynı lafızla Buhârî.|

6185- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Huzeyl'in Benû Lihyân'ına bir elçi gönderdi. Şöyle dedi: 'Her iki adamdan biri (harp için) çıksın!' Sonra harbe iştirak etmeyenler için şöyle dedi: 'Hanginiz harbe katılanın ardın­dan onun çoluk çocuğuna ve malına göz kulak olursa, harbe katılanın sevabının yarısı kadar sevap alır'." [Müslim ve aynı lafızla Ebû Dâvud.|

6186- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bizi bir müfreze içinde gönderdi. (Bir kısım) Askerler tamamen bozguna uğrayıp, dağıldı­lar. Sonra biz Medine'ye geri dönüp gizlen­dik. Sonra aramızda: '(Kaçtığımız için) helak olduk' dedik. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e geldik ve dedik ki: 'Biz sa­vaştan kaçanlarız.' Şöyle buyurdu: 'Bilakis siz tekrar savaşa dönen kimselersiniz ve ben, sizin birliğinizdeninı'."

| Ebû Dâvııd ve aynı lafızla Tirmizî,|

6187- Abdullah bin Kâ'b bin Mâlik radi­yallahu anh'dan:

"Ensâr'dan bir ordu İran topraklarında ku­mandanları ile beraberdi. Ömer her sene onla­rın arkalarından takviye kuvvetleri göndere­rek, orduyu değiştirirdi. Bir ara unuttu ve tak­viye göndermedi. Derken değişme müddeti geçince oradaki askerler geri dönüp geldiler.

Onlara çok kızdı ve cezalandıracağını söy­leyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem'in ashabı olan bu askerler şöyle dediler: 'Ey Ömer! Sen bize ilgisiz kaldm ve Resûlul-lah'ın (s.a.v.) bizim hakkımızdaki (sınırda bu­lunan) gazilerin arkasından (nöbet teslim al­mak üzere) başka bir askeri birlik gönderilece­ğine dair ermini lerkettin.'dediler." |Ebû Davud]

6188- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim iki kişiden kaçarsa, firar etmiş sayı­lır, kim üç kişiden kaçarsa firar etmiş sayıl­maz." |Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr'de]

6189- Necde bin Âmir el-Harûrî radiyalla­hu anh'dan:

"O, İbn Abbâs'a 'Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınları harbe götürür müy­dü?' diye yazdı. "Ayrıca onlara hisse ayırır mıydı? (Savaşta) çocukları öldürülür müydü? Yetimin yetimliği ne zaman biterdi? Humus (beşte bir) kimin hakkıdır?' diye sordu. İbn Abbâs şu cevabı verdi: 'İlmi gizlemiş olma­yacağımı bilseydim ona cevap yazmazdım. 'Peygambe...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Cihadın sebep ve hükümleri
« Posted on: 07 Nisan 2020, 06:32:11 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Cihadın sebep ve hükümleri rüya tabiri,Cihadın sebep ve hükümleri mekke canlı, Cihadın sebep ve hükümleri kabe canlı yayın, Cihadın sebep ve hükümleri Üç boyutlu kuran oku Cihadın sebep ve hükümleri kuran ı kerim, Cihadın sebep ve hükümleri peygamber kıssaları,Cihadın sebep ve hükümleri ilitam ders soruları, Cihadın sebep ve hükümleriönlisans arapça,
Logged
26 Haziran 2019, 16:15:51
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.691Site
« Yanıtla #1 : 26 Haziran 2019, 16:15:51 »

Esselamu aleyküm Rabbim bizleri her anlamda cihad eden kullarından eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
27 Haziran 2019, 00:45:27
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.481« Yanıtla #2 : 27 Haziran 2019, 00:45:27 »

Aleyküm selâm cihad etmenin bazı sebep ve hükümleri vardır malımıza canımıza namusumuza vatanımıza saldıranlarla cihad etmek caizdir
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
27 Haziran 2019, 15:33:50
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.994


« Yanıtla #3 : 27 Haziran 2019, 15:33:50 »

Esselamu aleykum. Islam için iman için cihad eden ve allahdan hayri bulan kullardan olalim inşallah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &