ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Adak bahsi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Adak bahsi  (Okunma Sayısı 1459 defa)
10 Ocak 2011, 18:07:41
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 18:07:41 »ADAK BAHSİ


4042- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Adakta bulunmayın; çünkü adak, kader­den olan hiçbir şeyi engellemez. Ancak ada­mak sebebiyle, cimriden mal çıkarılır."

4043- Diğer rivayet:

"Adak, Ademoğlu için Allah'ın takdir et­mediği hiçbir şeyi yaklaştırmaz. Lâkin adak, kadere uygun düşüp, cimrinin elinden çıkart­mak istemediği malın ondan çıkartılmasını sağlar."

[Mâlik hariç, Altı hadis imamı. Lafız Müslim'e aittir.]

4044- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, adamaktan alıkoydu ve (adadığı takdirde) ki­şiye adağını yerine getirmesini emretti."

[Taberânî, Mu'cemu'l-Kebfi'de]

4045- Câbir radiyallahu anh'dan: "Fetih günü bir adam ayağa kalkıp şöyle dedi:

«Ey Allah'ın Resulü! Allah sana Mek­ke'nin fethini müyesser kılarsa Beyt-i Mak-dis'te bir namaz kılmayı adamıştım.»

«Burada kıl!» buyurdu. Adam sözünü tek­rarladı. Ona yine:

«Burada kıl!» dedi. Üçüncü kez tekrarla­yınca,

«Öyleyse nasıl istersen öyle yap!» buyur­du." [Ebû Dâvud]

4046- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Ona, adak orucu Kurban ya da Ramazan bayramına rastlayan kimsenin durumu hak­kında sorulunca, şu cevabı verdi:

«Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adağın yerine getirilmesini emretti. Bu iki gün­de ise oruç tutulmasını yasakladı.» Suali soran soruyu tekrarladı, o da verdiği bu cevaba hiç­bir ilavede bulunmadı." [Buharı ve Müslim]

4047- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbede konuşurken, bir adam ayağa kalkıp bir soru sordu ve şöyle dedi:

«Bu, Ebû İsrail'dir. Hiç oturmamak üzere güneşin altında durmayı, hiç oruç açmamak üzere oruç tutmayı, hiç gölgede durmamayı ve hiç konuşmamayı adamış.»

«Söyleyin, gölgelensin, otursun, konuşsun ve orucunu da tamamlasın» buyurdu."

[Buhârî ve Ebû Dâvud.]

4048-  Mâlik bunu mürsel olarak rivayet etti ve sonra şöyle dedi: "Allah Resulü sallal­lahu aleyhi ve sellem ona, Allah için taat ola­nı tamamlamasını ve masiyet olanı terk etme­sini emretmiştir. Ona keffâreti emredip etme­diği bana ulaşmadı."

4049-  Ukbe bin Âmir radiyallahu anh'­dan:

"Kızkardeşim, Beytullah'a yalınayak yü­rüyerek gitmeyi adadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bu hususu sormamı söyle­di. Sordum; cevaben şöyle buyurdu:

«Hem yürüsün, hem binsin»."

[Mâlik hariç, Altı hadis imamı.]

4050- Diğer rivayet: "Başı çıplak ve yaya (gitmeyi adadı)." Buyurdu ki:

"Ona söyleyin, basını kapasın, bineğine binsin ve (keffâret olarak) üç gün oruç tut­sun."

4051-  Ebû Dâvud, İbn Abbâs'dan merfü olarak:  "Binsin ve kurban olarak bir deve kessin!"

4052- Diğer rivayet:

"Ona, binmesini ve bir deve kurban kes­mesini emretti."

4053- Diğer rivayet:

"İbn Abbas dedi ki: Bir adam şöyle dedi: «Ey Allah'ın Resulü! Kız kardeşim adak­ta bulundu...» benzerini anlattı."

Ayrıca onda şöyle geçer: Buyurdu ki: "Haccına hayvanına binerek gitsin, yemi­nine de keffâret versin." [Ebû Dâvud]

4054- İbnü'l-Müseyyeb radiyallahu anh'-dan:

"Ensâr'dan iki kardeş arasında miras me­selesi vardı. Biri kardeşinden mirası taksim etmesini istedi. Diğeri ona dedi ki:

«Eğer bir daha hisse istersen, bütün malı­mı Kabe'nin örtüsüne sarfedeceğim ve senin­le de konuşmayacağım.» Tekrar aynı şeyi is­teyince, Ömer'e gelip durumu bildirdi.

Ömer şöyle dedi:

«Kabe'nin senin malına ihtiyacı yok! Ye­minine keffâret ver ve kardeşinle konuş! Al­lah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöy­le buyurduğunu duydum:

«Rabbin masiyetinde, akraba ile ilgiyi kesmede, gücünün yetmediği şeyde, ne yemi­nin geçerlidir ve ne de adağın»." [Ebû Dâvud]

4055-  Sabit bin ed-Dahhâk radiyallahu anh'dan:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem'in zamanında bir adam Buvâne'de bir de­ve kesmeyi adadı. Peygamber sallallahu aley­hi ve sellem'e gelip durumu bildirdi. Şöyle buyurdu:

«Orada Cahiliyet putlarından tapılan bir put var mı?»

«Hayır» dediler.

«Orada Cahiliyet bayramlarından her­hangi bir bayram kutlanıyor mu?»

«•Hayır.»

«Öyleyse sen adağını yerine getir. Çünkü, masiyet hususunda ve malik olunmayan şey­lerde yapılan adaklar yerine getirilmez»."

[Ebû Dâvud]

4056- Amr bin Şuayb'dan, o da babasın­dan, o da dedesinden radiyallahu anh:

Bir kadın dedi ki:

"Ey Allah'ın Resulü! Bu gazvenden sağ salim ganimetle dönersen başucunda def çala­cağımı adadım." Şöyle buyurdu:

"Eğer bunu adadıysan, adağını yerine ge­tir! Adamamışsan hayır." [Ebû Dâvud]

4057- Âişe radiyallahu anhâ'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Masiyette adak olmaz. Onun keffâreti tıpkı yemin keffâreti gibidir." [Sünen ashabı]

4058- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: Bir kadın ona dedi ki:

"Ben oğlumu kesmeyi adadım." "Sen oğlunu kesme; yeminine keffâret ver" diye cevap verdi.

Orada bulunan bir yaşlı şöyle dedi: "Bunda nasıl keffâret olur?" Cevap verdi: "Allah Teâla buyurdu: «Hanımlarına zı-har yapanlarınız bilsinler ki (bu sözleriyle ha­nımları onların anneleri olmuş olmaz. Ger­çekten onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyor-, lar)» (Mücâdele 2). Bu âyette zıhardan bah­setmiş, sonra da âyetin devamında gördüğün gibi keffâreti emretmiştir." [Mâlik]

4059- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim adını koymadan bir adakta bulunur­sa, keffâreti, yemin keffâreti gibi olur. Gücü yetmediği bir adakta bulunursa keffâreti, yemin keffâreti gibi olur. Kim de gücü yettiği bir şey adarsa adağını yerine getirsin!" [Ebu Dâvud]

4060- Abdullah bin Ebî Bekr radiyallahu anh'dan, o da halasından:

"Halası, Kubâ mescidine yürüyerek git­meyi adamış; adağını yerine getiremeden öl­müş. Bunun üzerine İbn Abbâs kızına onun namına yürümesi için fetva vermiş." [Mâlik]

 

4042-4043-Bu hadisi Buhârî (eymân 26, VII, 232-3), Ebû Dâvud (no. 3288) ve Nesâî (eymân 25, VII, 16), Ebû'z-Zinâd ani'l-A'rec an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile;

Müslim (nezr 7, s. 1262), Amr b. e. Amr ani'l-A'rec ... tarikiyle;

Müslim (nezr 5-6, s. 1261), Tirmizî (no. 1538) ve Nesâî (eymân 26, VII, 17), el-Alâ b. Abdirrahman an ebîhî an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile;

Buhârî (kader 6/1, VII, 213), İbnü'l-Mübârek an Ma'mer an Hemmâm an Ebî Hureyre tarikiyle tahrîc ettiler.

4044-Heysemî'ye göre bu hadisi Taberânî iki isnâd ile tahrîc etmiştir; senedlerinin birinin râvileri Sahîh ricâlindendir (Mecma‘ IV, 185).

4045-Bu hadisi Ebû Dâvud (no. 3305), Mûsâ b. İsmaîl an Hammâd an Habîb el-Muallim an Atâ b. e. Rebah an Câbir senedi ile tahrîc etti.

Ahmed, Beyhakî ve el-Hâkim tarafından da rivâyet olunmuş hadisin senedi hakkında İbn Dakîk el-ëd, el-İktirâh'ta sahîh hükmü vermiştir.

4046-Bu hadisi Buhârî (savm 67/2, II, 249) ve Müslim (siyâm no. 142, s. 800), İbn Avn an Ziyâd b. Cübeyr an İbn Ömer asl-ı senedi ile;

Buhârî (eymân 32, VII, 234), Mûsâ b. Ukbe an Hakîm b. ebî Hurre an İbn Ömer tarikiyle tahrîc ettiler.

4047-Bu hadisi Buhârî (eymân 31/5, VII, 234), Ebû Dâvud (no. 3000) ve İbn Mâce (no. 2136), Eyyûb es-Sahtiyânî an İkrime an İbn Abbâs asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

4048-Mâlik (nüz‍r no. 6, s. 475), an Humeyd b. Kays ve Sevr b. Zeyd ed-Dîlî ani'n-Nebî mürsel senedi ile tahrîc etmiştir.

4049-4050-Bu hadisi Buhârî (cezâ'us-sayd 27/2, II, 220), Müslim (nezr no. 11-12, s. 1264-5), Ebû Dâvud (no. 3293-4, 3399), Tirmizî (no. 1544), Nesâî (eymân 32, VII, 19) ve İbn Mâce (no. 2134), Yezîd b. ebî Habîb an Ebî'l-Hayr an Ukbe asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

4051-4052-Bu hadisi Ebû Dâvud (no. 3296-8), Katâde an İkrime an İbn Abbâs asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

4053-Bu hadisi Ebû Dâvud (no. 3295), Haccâc b. e. Ya'k‍b an Ebî'n-Nadr an Şerîk an Muh. b. Abdirrahman mevlâ Âli Talha an Kureyb an İbn Abbâs senedi ile tahrîc etti.

4054-Bu hadisi Ebû Dâvud (no. 3272), Muh. b. el-Minhâl an Yezîd b. Zürey' an Habîb el-Muallim an Amr b. Şuayb an Saîd b. el-Müseyyeb senedi ile tahrîc etti.

4055-Bu hadisi Ebû Dâvud (no. 3313), Dâvud b. Rüşed an Şuayb b. İshâk ani'l-Evzâî an Yahyâ b. e. Kesîr an Ebî Kılâbe an Sâbit senedi ile tahrîc ettiler.

4056-Bu hadisi Ebû Dâvud (no. 3312), Müsedded ani'l-Hâris b. Ubeyd Ebî Kudâme an Ubeydillah b. el-Ahnes an Amr b. Şuayb an ebîhî an ceddihî senedi ile tahrîc etti.

4057-Bu hadisi Ebû Dâvud (no. 3290-2), Tirmizî (no. 1524) ve Nesâî (eymân 41, VII, 26), ez-Zührî an Ebî Seleme an Âişe asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

4058-Bu hadisi Mâlik (nüz‍r 7, s. 476), an Yahyâ b. Saîd ani'l-Kâsım b. Muh. an İbn Abbâs senedi ile tahrîc etti.

4059-Bu hadisi Ebû Dâvud (no. 3322), Ca'fer b. Müsâfir an İbn ebi Füdeyk an Talha b. Yahyâ an Abdillah b. Saîd b.e. Hind an Bükeyr b. Abdillah b. el-Eşacc an Kureyb an İbn Abbâs senedi ile tahrîc etti.

Hâfız İbn Hacer, Bulûğu'l-merâm'da isnâdının sahîh olduğunu, hâfızların ise mevkûf olmasını tercîh ettiğini söylemiştir (Neyl VIII, 255).

4060-Bu mevkûfu Muvattâ, (nüz‍r no. 2, 472), Abdullah b. e. Bekr'den ahzetmiştir.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Adak bahsi
« Posted on: 02 Temmuz 2020, 21:23:54 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Adak bahsi rüya tabiri,Adak bahsi mekke canlı, Adak bahsi kabe canlı yayın, Adak bahsi Üç boyutlu kuran oku Adak bahsi kuran ı kerim, Adak bahsi peygamber kıssaları,Adak bahsi ilitam ders soruları, Adak bahsiönlisans arapça,
Logged
08 Temmuz 2019, 10:50:22
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.957Site
« Yanıtla #1 : 08 Temmuz 2019, 10:50:22 »

Esselamü aleyküm Rabbim toplumumuza hakkıyla İslam ı öğrenmeyi nasip eylesin
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
08 Temmuz 2019, 20:26:20
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.737« Yanıtla #2 : 08 Temmuz 2019, 20:26:20 »

Aleyküm selâm Adak adamak dinimizde vardır ancak bu kaderi değiştirmez adak mutlaka yerine getirilmelidir
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &