> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Bidayetül Müctehid > İstihâzah kadının namaz temizliği
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İstihâzah kadının namaz temizliği  (Okunma Sayısı 1051 defa)
14 Şubat 2011, 18:10:34
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 14 Şubat 2011, 18:10:34 »D- 4. îstihâzah Kadının Namaz Temizliği:Fıkıh âlimleri istihâzah kadın hakkında ihtilâf etmiş, kimisi "Bu kadına yalnız bir kere gusletmek vacibtir, o da yukarıda geçen alâmetlerden, hayız halinin bittiğini öğrendiği zamandır", demiştir. Bunlar da ikiye ayrılmış olup kimisi "Her namaz için abdest alacak", kimisi "Her namaz için abdest almak ona müstehabtır, vacib değildir11, demiştir.

Kendisine bir kere gusletmek vacibtir diyenler îmam Mâlik, îmam Şafii, imam Ebû Hanife ile bu üç imamın etba'ı ve fıkıh âlimlerinin çoğudur. Bunların çoğu, kendisine her namaz için abdest almayı vacib bazıları da müstehab görmüşlerdir. Bu son görüş îmara Mâlik'indir.

Kimisi her namaz için gusletmesini, kimisi de öğle namazını ikindiye ve akşam namazını yatsıya yakın bir zamana bırakarak öğle ile ikindi namaz­larını bir gusülle, akşam ile yatsı namazlarını da bir gusülle ve sabah namazı­nı da bir gusülle kılmasını, yani günde üç defa gusletmesini, kimisi de her gün bir defa gusletmesini vacib görmüştür.

Bu son görüş sahiplerinden kimisi bu kadına gusül yapmak için belli bh\ vakti belirtmemiştir, ki bu görüş Hz. Ali (r.a.)'den rivayet olunmuştur, kimisi de "Önceki gün hangi vakitte gusletmişse yine o vakitte gusledecektir", demiştir.

Bu görüşleri dört şekilde özetleyebiliriz:

1- Hayzının bittiği zaman gusletmesi.

2- Her namaz için gusletmesi.

3-Günde üç defa gusletmesi.

4- Günde bir defa gusletmesi. 
                       

Bu ihtilâfın sebebi, bu konuda rivayet edilen hadislerin zahirlerinin değişik olmasıdır. Çünkü bu hususta dört hadis varid olmuştur. Birinin sıh­hatinde ittifak ye üçünün sıhhatinde ihtilâf edilmiştir. Sıhhatinde ittifak edi­len hadis, Hz. Âişe (r.a.)'nin «Ebû Hubeyş kızı Fatma, Peygamber (s.a.s)'e gelip: «Ey Allah'ın Peygamberi, ben istihâzah bir kadınım. Kanım hiç dur­muyor. Namazı terk edecek miyim?» diye sordu. Peygamber (s.a.s) ona:

«Hayır, namazı terketme. O bir damardır, hayız kanı değildir. Hayız kanı geldiği zaman namazı bırak, gittiği zaman kendini kandan yıka ve na­maz kıl» buyurdu» [73] mealindeki hadisidir. Bu hadisin bazı rivayetlerinde «ve her namaz için abdest al» ziyadesi vardır. Bu ziyadeyi Müslim ile Buhârî almamış, yalnız Ebû Dâvûd almış ve muhaddislerden bazıları ona sahihtir demişlerdir [74]

İkinci hadis Hz. Âişe (r.a.)'nin «Abdurrahman b. Avfın karısı Ümmü Habibe binti Cahş isîihâza olmuştu. Peygamber (s.a.s) Efendimiz ona her namaz için gusletmesini emretti» hadisidir. îshak, Zührî'den hadisi bu şekilde rivayet etmiştir [75]. Zührî'nin diğer talebeleri ise, «Bu kadın istihaze ol­muştu. Rasûlullah (s.a.s) 'a durumunu sordu. Rasûlullah (s.a.s): O bir da­mardır, hayız değildir. Guslet ve namaz kıl dedi. Kadın da artık her namaz için guslederdi» şeklinde rivayet etmişlerdir [76].

Bu şekilde Peygamber (s.a.s) Efendimiz kendisine: Her namaz için gus­let dememiş, ancak kendisi Peygamber (s.a.s) Efendimiz'in emrinden bunu anlamıştır. Buhârî'nin kaydettiği hadis de bu şekildedir.

Üçüncü hadis, «Ebû Hubeyş kızı Fatma istihâza olmuştu. Rasûlullah (s.a.s), "Öğle ile ikindi namazları için bir, akşam ile yatsı namazları için bir ve sabah namazı için de bir gusletsin ve bunların arasında abdest alsın de­di», hadis Esma binti Ümeys'indir [77]. Ebû Dâvûd rivayet etmiş, Muhammed b. Hazm sahih olduğunu söylemiştir [78].

Dördüncü hadis, Hamne binti Cahş'ın hadisidir. Bu hadiste Peygamber (s.a.s) Efendimiz, «İsterse hayız kanının kesildiğini gördüğü zaman gusle­der de namazlarını hep bu gusül ile kılar, isterse -Esma binti Ümeys'in hadi­sinde geçtiği gibi- günde üç defa gusleder» [79] diye muhayyer kılmıştır. An­cak sözü geçen hadisin zahirinden günde

üç defa gusletmenin vücubu anla­şılmaktadır. Burda ise -görüldüğü gibi- kadın, bunda muhayyer kılınmış­tır.

îşte bu dört hadis arasında görülen bu değişiklikler yüzünden fıkıh âlim­leri de bu hadislerin yorumunda -«Nesh», «Tercih», «Te'lif» ve «Bina» ol­mak üzere- dört yola ayrılmışlardır. Te'lif ve Bina arasındaki fark şudur: Bânî (Bina yolunu tutan), hadis mefhumları arasında çelişme görmez ve bu­nun için mefhumları birleştirir. Te'lif yapan ise, her iki zahirleri arasında gör­düğü taaruzu te'vil yolu ile gidermeğe çalışır. Bunu bil. Bu açık bir şey­dir.

Tercih yolunu tutanlardan, -sıhhatinde ittifak edildiği için- Fatma binti Hübeyş'in hadisini tercih edenler bu hadisin zahirini alarak "Peygamber (s.a.s) Efendimiz bu kadına günde ne beş defa, ne üç defa, ne de bir defa gusletmesini emretmemiştir", diyorlar. Bu görüşün sahibi, îmam Mâlik, îmam Şâfıi ve îmam Ebû Hanife ile bunların tabileri olan cumhûr'dur. Bunlardan, Buhârî ve Müslim tarafından alınmayan hadisin ziyadesini sahih görmeyenler ise bunu da vacib görmemişlerdir.

Bina yolunu tutanlar da "Fatma'nın hadisi ile ravilerinden biri İbn İshak olan Ümmü Habibe'nin hadisi arasında herhangi bir taaruz (çelişki) yoktur. Ümmü Habibe'nin hadisindeki emir Fatma'nın hadisinden ayrı bir şeydir. Çünkü Fatma'nın hadisinde Fatma, içinde bulunduğu hal namaza mani olan hayz hali midir diye sormuş, Peygamber (s.a.s) Efendimiz de onun bu soru­suna cevab olarak bunun namaza mani olacak hayız hali olmadığını söyle­mekle yetinerek kendisine gusül lâzım gelip gelmediğine; geliyorsa ne za­man, yani her namaz için mi, yoksa yalnız hayız kanının kesildiği zamanda mı lâzım geldiği mevzuunda bir şey söylememiştir. Ümmü Habibe'nin hadi­sinde ise, Peygamber (s.a.s) Efendimiz ona tek bir şey emretmiştir ki o da, her namaz için gusletmesidir" diyorlar. Fakat cumhur şöyle diyor: Eğer kadı­na her namaz için. gusletmek vacib olsaydı, Peygamber (s.a.s) Efendimiz'in bunu da kendisine söylemesi lâzım gelirdi. Çünkü bilinmeyen hükümleri bildirmek farzdır. Kadının bunu bildiği için Peygamber (s.a.s) Efendimiz'in bunu söylemediğini iddia etmek de doğru sayılmaz. Çünkü hayız ile istihâza halleri arasındaki farkı bilmeyen bir kadının bunu bilmesine ihtimal verile­mez.

Peygamber (s.a.s) Efendimiz'in hayız kanı kesildiği zaman da gusül lâzım geldiğini söylememesi ise, bunun «Bu hayız kanıdır» sözünden anla­şıldığı içindir. Zira her hayız kanının kesildiği zaman gusül lâzım geldiği za­ten sünnetten de bilinmekte idi. Bunun için bunu söylemeye hacet yoktur. Fakat her namaz için gusletme vücubu bilinmeyen bir hüküm olduğundan Peygamber (s.a.s) Efendimiz'in bunu böylemesi lâzımdı diyebilir. Ancak, herhangi bir kimse «Bu ziyade, yani Ümmü Habibe'nin hadisinde ayrı olarak bulunan bu hüküm o zaman yoktu, sonradan olmuştur» diyebiliriz, ki bu se­fer de, söz konusu fazlalık nesih midir, değil midir diye meşhur olan mes'ele ortaya çıkar.

Fatma'nın hadisine dair bazı rivayetlerde, Peygamber (s.a.s) Efendimi­zin kendisine gusletmesini de emrettiği bulunmaktadır. Tercih ve Bina yol­larını tutanların durumu budur.

Nesih yolunu tutanlara gelince:

Bunlar «Ümme Habibe'nin hadisi Esma binti Ümeys'in hadisi ile neshe-dilmiştir» der ve buna, «Sekle binti Süheyl istihâza olmuştu. Peygamber (s.a.s) ona her namaz için gusletmesini emretti. Bu, ona zor gelince; Öğle ile ikindi namazlarını bir gusül, akşam ile yatsı namazlarını, bir gusül ve sabah namazını da bir gusül ile kılmasını emretti» [80] şeklinde Hz. Aişe (r.a.)'den rivayet olunan hadisi delil olarak gösteriyorlar.

Te'lif yolunu tutanlar ise; Fatma binti Hübeyş'in hadisini, hayz ile is­tihâza hallerini birbirinden ayırdeden kadına, Ümmü Habibe'nin hadisini de ayırdedemeyen kadına hamledip «Peygamber (s.a.s) Efendimiz bu kadına' her namaz için bir gusül etmesini ihtiyaten emir buyurmuştur. Çünkü bu ka­dın her namaza kalktıkça hayız kanı yeni kesilmiş olabilir. Onun için her na­maza kalktığında gusletmesi gerekmektedir» derler. Esma binti Ümeys'in hadisini de arasıra kanı kesilen ve fakat hayız günlerini istihâza günlerinden ayırt edemeyen kadına hamlederek bu kadının kanı kesildiği zaman gusledip iki namazı aynı gusülle kılması vacibtir, derler.

Fıkıh ulemâsından, Ümmü Habibe ile Esma binti Ümeys'in hadisleri arasında tahyir yolunu tutanlar da vardır. Bunlardan kimisi «Muhayyer olan kadın, hayız günlerini bilemeyen istihâzalı kadındır». Kimisi de «Bunu bil­sin bilmesin her istihâzalı kadın muhayyerdir» derler. Bunlar da görüşlerin­de, Hamne binti Cahş'ın Peygamber (s.a.s) Efendimiz'in kendisini muhayyer kıldığına dair hadisine dayanmaktadırlar ki bu da, bu mes'elede beşinci bir görüştür. Fakat ne var ki bu hadisteki tahyir, günde beş kere ile üç kere gus­letmek arasındadır. Günde bir kere gusletmenin vücubunu söyleyenler ise bunu, bu kadının her gün hayız kanının kesilme ihtimali bulunduğu için söy­lemiş olabilirler. Bu görüşün dayanacağı herhangi bir hadis rivayetini bile­mem. [81][73] Buhârî, Hayd, 6flAt no: 325; Müslim, Uayd, 3/14, no: 333.

[74] Ebû Dâvûd, Taharet, 1/113, no: 298.

[75] Ebû Dâvûd, Taharet, 1/110, no: 285; Tahâvî, Şerhu Meâni'l-Âsâr, 1/98.

[76] Buhârî, Hayd, 6/26, no: 320; Tahâvî, a.g.e., 1/99.

[77] Ebû Dâvûd, Taharet, 1/112, no: 296.

[78] İbn Hazm, Muhallâ, 2/212, no: 269.     

[79] Ebû Dâvûd, Taharet, 1/110, no: 287; Tirmizî, Taharet, 1/95, no: 128.

[80] Ebû Dâvûd, Taharet, 1/112, no: 295; Bcylıâkî, 1/352.

[81] İbn Rüşd Kadı Ebu'l-Velid Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Rüşd El-Hafîd, Bidayetü’l-Müctehid ve Nihayetü’l-Muktesid, Beyan Yayınları: 1/158-161.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: İstihâzah kadının namaz temizliği
« Posted on: 24 Ekim 2020, 09:57:15 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İstihâzah kadının namaz temizliği rüya tabiri,İstihâzah kadının namaz temizliği mekke canlı, İstihâzah kadının namaz temizliği kabe canlı yayın, İstihâzah kadının namaz temizliği Üç boyutlu kuran oku İstihâzah kadının namaz temizliği kuran ı kerim, İstihâzah kadının namaz temizliği peygamber kıssaları,İstihâzah kadının namaz temizliği ilitam ders soruları, İstihâzah kadının namaz temizliğiönlisans arapça,
Logged
30 Aralık 2019, 22:59:33
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.152


« Yanıtla #1 : 30 Aralık 2019, 22:59:33 »

Esselamu aleyküm.bu durumda yapılması gerekenleri öğrenmiş olduk.rabbim razı olsun inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
31 Aralık 2019, 08:56:58
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 16.116« Yanıtla #2 : 31 Aralık 2019, 08:56:58 »

Aleyküm selâm. Rabbim bizleri herzaman rızasına göre doğru işler yapanlardan eylesin inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
22 Şubat 2020, 01:59:12
Züleyha
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.428


« Yanıtla #3 : 22 Şubat 2020, 01:59:12 »

Allah razi olsun hocam selâm ve dua ile
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &