> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Ahkamüs Sultaniye > Kumandanın harbi idaresi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kumandanın harbi idaresi  (Okunma Sayısı 1190 defa)
10 Mart 2011, 14:49:33
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 10 Mart 2011, 14:49:33 »B - KUMANDANIN HARBİ İDARESİ VE DÜŞMANLA SAVAŞMASI


Ordu komutanlığının ikinci görevi ve hakkı harbi sevk ve ida­residir. Harp ülkesinde bulunan müşrikler iki sınıftır. Birinci sı­nıf: Kendilerine İslâm dinine girmeleri hususunda davet yapıldığı halde, yapılan davete sırt çevirenlerdir. Ordu komutanı iki husus­tan birini haklarında tatbikte serbesttir. Ya gece-gündüz sıkıntı vermek, ölümle ve yakmakla tehdîd etmek, veya harple, ölümle korkutmak. Müslümanlar için bu tedbirlerden hangisi uygun dü­şüyorsa onu müşrikler hakkında uygular. İkinci sınıf müşrikler; kendilerine, müslümanhğa davet hususu ulaşmayanlardır. Bu sı­nıf müşrikler bugün az sayıda kalmıştır. Çünkü Allah, Peygam­berinin (s.a.v.) davetinin her tarafa yayılmasını sağlamıştır. An­cak Türklerden, Rumlardan karşılaştığımız yerlerin ötesinde olanlarla, uzak doğu ve batıda bulunanlar vardır. Onlara dine davetin ulaştığı bilinmediğinden birdenbire öldürülmelerine, ya­kılmalarına girişmek yasaktır. Onlara önce dîne davet işlemi ya­pılır. Peygamberin (s.a.v.) peygamberlik mucizeleri anlatılır, dîni kabul etmeleri hususunda deliller getirilir. Bütün bunlara rağ­men küfürde devam ederlerse, o zaman harp edilir, öldürülür. Al­lah Teâlâ da âyet-i kerîmesinde:

"İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et; onlarla mücâdeleni, en güzel yol hangisi ise onun­la yap."(K.K 16:125) buyurmuştur ki, maksad, Allah'ın yoluna, dînine hikmetle davette bulun demektir. Hikmete iki türlü mânâ verilmiştir. 1- Hikmetten maksat Peygamberlik, 2 - Kurandır. Bu Kelbîye göredir. Güzel Öğütte de (meviza) iki türlü anlam var­dır. 1- Yine Kelbî'ye göre: Kuranın güzel sözleri, 2 - Başkalarına göre, Kur'ândaki emir ve yasak mâhiyetinde olan şeyler, hüküm­lerdir. "Onlarla mücâdelem en güzel yol hangisi ise onunla yap" lâfzında da, düşmanlara hakikatler açıklanır, deliller izah edilir, demektir.

Şayet bu ikinci sınıf müşrikler, dîne davet işi yapılmadan, de­liller getirilmeden, gerekli korkutma yapılmadan, birdenbire Öl-dürülürlerse, Şâfıî mezhebine göre: Bir müslümanın diyeti gibi di­yet verilir. Bir başka görüşe göre de, dinleri ayrı olması sebebiyle kâfirin diyeti gibi diyet verilir. Ebû Hanîfe'ye göre ise, öldürülme­lerinden ötürü diyet vermek gerekmez.

Ordu safları, hatlar savaşa girdiğinde, emir ve komutasında bulunan askerlerin kendisini tanımaları için, diğer atlardan ayı­rıcı renkleri taşıyan, özellikle alacalı bir ata binmesi gerekir. Şayet ordudaki atların hepsi yalnız siyah veya yalnız doru ise Ebû Hanîfe'ye göre, komutanın onlardan tamamen ayrı bir renkte olan ata binmesi doğru olmaz. Çünkü düşman tarafından komutan ko­layca tanınır, bilinir. Ama nihayet bu bir fikirdir. Abd b. Avnillah, Umeyr'den, O da Ebû İshak'tan Peygamberin (s.a.v) Bedir sava­şında şöyle buyurduğunu rivayet etti:

"Kırlarda otlayan atlar besleyin. Şüphesiz melekler de böyle atlar beslediler."[43]

Komutan karşılıklı mübârezeye, düelloya çağırıldığında ce­vap vermelidir. Ubey b. Halef, Uhud muharebesinde Peygamberi (s.a.v) mübârezeye çağırdı. Peygamber (s.a.v) de onu öldürdü. Pey-gamber'in (s.a.v) ilk yaptığı Bedir Muharebesinde Kureyş'in ulu­ları Utbe b. Rebia, Oğlu Velid, kardeşi Şeybe ortaya çıkarak karşılıklı doğuş, düello istediler. Peygamber (s.a.v) de Ensar'dan Af-ra'mn oğulları Avf ve Mes'udu ve Abdullah b. Revaha'yı karşıları­na çıkardı. Kureyşliler bu üç bahadıra, "Biz sizleri tanımıyoruz. Biz bize denk kişiler isteriz." dediler. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v), Haşim oğullarından üç kahramanı gönderdi. Ali b. EbiTa-lib (r.a) Velîd'le döğüştü ve onu öldürdü. Hamza b. Abdil-Muttalib (r.a.) Utbe ile çarpıştı ve onu öldürdü. Ubeyde b. el-Haris (r.a), Şey-be ile döğüştü ve iki vuruşta ayrıldılar. Şeybe de bu harpte öldü. Ubeyde sağ olarak, ayağının biri yaralı vaziyette ata bindirildi. Safra denilen yerde öldü. Ka'b b. Malik bu hususta şu mersiyeyi söylemiştir:

"Ey gözlerim, cömert olun, göz yaşlarınızı esirgemeyin, az az

değil, devamlı akıtın.

Şehidlerin ilki, en güzeli ve ölümü bizi mahveden o efendi üze­rine ağlayın.

Yarının sabahında, pek fena olmayan bir vakitte, beklenme­dik bir anda Ubeyde ölmüştü.

Şüphesiz harbin keskin kılıcı ile yaralanması ona çok ızdırap

veriyordu."

Bu olaydan sonra Utbe'nin kızı Hind, şayet Hamzayı öldürür­se kendisine büyük mükâfatlar vereceğini Vahşî'ye vaad etti, Uhud'da Vahşî Hamza'yı şehîd edince, Hind, şehidin karnını yar­dı, ciğerini çıkarıp çiğnedi. (Allah Yüce şehidden razı olsun...). Hind bu vak'a hakkında şu şiiri yazdı:

"Utbe'den, kardeşimden, amcasından ve Bekr'den bana bir sa­bır da yoktur.

Nefsime şifâ verdin, nezrimi ödedin, ey Vahşî, göğsümün ate­şine şifâ verdin.

ömrüme hayatım bahasına yemin ederim ki kemiklerim kab­rimde çürüyünceye kadar şükürler eder."

İşte şu olaylar gösteriyor ki Peygamber (s.a.v) Hâşim ve Ab-dul-Muttalib oğullarından en yakın aile fertlerini, onların en par­lağı, onlara en çok şefkatli olmasına rağmen karşılıklı mübârezelere, düellolara çıkarmıştır. Ubey'le karşı karşıya Uhud'da mübâreze etmiştir. Hendek'te Amr b. Abdi Vüdd'ün ağır konuşması karşısında çok sevdiği amcası oğlu Ali'yi karşısına çı­karmıştır. Şöyle ki: Kureyşliler Medine'yi kuşattıklarının ilk gü­nü Amr b. Abdi Vüdd, müslümanlardan er istedi, cevap veren ol­madı. İkinci günü yine er istedi, yine cevap veren olmadı. Üçüncü günü yine er istedi, kendisinden kaçınıldığını görünce:

"Ey Muhammed (s.a.v), ölülerinizin, şehidlerinizin Cennette diri olduğunu, Rablarının onları rızıklandırdığı, bizim Ölülerimi­zin Cehennemde cezalandırıldığını boş yere iddia eden siz değil miydiniz? Sizin hiçbirinize kıymet vermem." dedi. Bunun üzerine Allah'dan bir iyilik olarak veya düşmanın ateşe biraz daha yaklaş­ması için Hz. Ali ileri atılarak şu şiirleri okudu:

"Küçücük topluluklarından er var mı diyen sese döndüm. Dur­dum, baktım ki şecaatli korkak, korktuğu yerde hazır dona kal­mış.

Şüphesiz ben, onun azgın develer bağırışı gibi bağırmakta ace­le etmedim. Onun gibi olmadım.

Şüphesiz ki şecaat, hayırların en asîli olan cömertlik, genç de­likanlılarındır."

Bu şiirlerden sonra Hz. Ali, Peygamberden (s.a.v) izin istedi, o da müsâade ederek,

"Çık Ya Ali, Allah seni korusun, her türlü kötülüklerden esir­gesin." Bu duadan sonra Hz. Ali de hemen şu şiiri söyleyerek ileri doğru çıktı.

"Müjde sana, deve bağırışı gibi olan sesine, âciz olmayan biri (sana) cevap vermeye geldi.

Gelen gelişinde samîmidir. Bilerek geliyor. Umarım ki bu iş sabah vaktinde bitsin de kurtulsun.

Hakikaten ben, başıyın üzerinde, cenazelerde çığırtkanlıklar yapan bir kadın dikmek ve görmek istiyorum.

Deve haykırışı anında, birden bire parlayan, nefesleri kesen, geniş kılıcı vurmak suretiyle."

Her ikisi harp meydanında dolaştılar, ortalığı toz duman bü­rüdü. İkisi de toz içerisinde gözden kayboldular. Sonra ikisi de gö­züktü. Ali (r.a.) kılıcını Amr'in elbisesine siliyordu, Amr o anda öl­dürülmüştü. Bu olayı etraflı bir şekilde Muhammed b. İshak, Me-ğazi Kitabında anlatır. Bu iki olay gösteriyor ki nefse güç de gelse komutan düelloya çağırıldığında ortaya çıkmalıdır. Savaşçının ilk düelloya dâvetine cevap vermeyi Ebû Hanîfe men etmiştir. Çünkü düelloya çağırmak, ilk olarak bu işle başlamak taşkınlıktır. Şafiî ise, karşılıklı döğüşmeyi, Allah'ın yolunda, dininde kuvvet göste­rilmesi, Peygamberine {s.a.v) yardımda bulunulması sebebiyle caiz görür. Peygamber (s.a.v) mübâreze yapılmasını uygun buldu, teşvik etti. Bazan kendisinin de çıkmasına rastlandı. Muhammed b. İshak'm anlattığına göre: Bir gün Uhud muharebesinde Resû-lullah (s.a.v.), zırhları arasından bir kılıç aldı. Sonra onu elinde sallayarak:

- "Bu kılıcın hakkını kim verecek?" dedi. Hz. Ömer kalktı,

- "Ben onun hakkını veririm" dedi. Peygamber (s.a.v.), Ömer'­den vazgeçti, tekrar,

- "Bu kılıcın hakkını kim alacak?" diye sordu. Zübeyr b. Avvam kalktı ve,

- "Kılıcın hakkını ben alırım!" dedi. Peygamber (s.a.v.) üçüncü defa,

- "Bu kılıcın hakkını kim alacak?" diye sordu. Ebû Dücâne Simak b. Huraşe ayağa kalktı,

Ahkâm-ı Sultaniyye

97

- "Onun hakkı nedir Ya Resûlallah?" diye sordu. Peygamber (s.a.v.) de,

- "Kılıç eğilinceye kırılıncaya kadar düşmana vurmandır." de­di. Kılıcı Peygamberden (s.a.v.) aldı, sapı kırmızı idi. İnsanlar kı­lıcı gördüklerinde hemen öldürecek ve yaralıyacak zannederlerdi. Ebû Dücâne şu şiiri okuyarak yürüyordu:

"Resûlullah (s.a.v.) kılıcın hakkını kim alacak dediğinde, onun yumuşaklığından faydalandım, ben aldım.

Kadir ve Rahman olan Allah'ın yarattıkları arasında âdil ve doğru olduğu bilinenden aldım, kabul ettim.

O Peygamber (s.a.v.) bol bol ganimetlere kavuşan, doğu ve ba­tıda malları olandır."

Sonra Ebû Dücâne saflar arasında gururlu gururlu dolaşıyor­du. Peygamber (s.a.v.) bunun üzerine, "O öyle bir yürüyüştür ki Allah bu yürüyüşü sevmez. Ama harpte caizdir" buyurdu. Savaşa ilk başlıyan olarak, belâlar, ölümler yağdırarak girdi ve şu şiiri okuyordu:

"Sevgilim (Kılıcım), benimle anlaşma yapan birisin. Bizler kanlar döken bahadırlarız.

Allah'ın ve Resulünün kılıcını aldım. Acaba zaman döneme­cinde durmaz, beklemez mi?"

Yukarıdan beri açıklanan delillerden anlaşıldığı üzere, düel­loda bulunmak iki şartla caizdir: 1- Düelloya çıkacak müslüman, genç ve cesur olmalı ve bilmeli ki düşmanm karşı koymasında âciz kalmıyacaktır. Şayet böyle cesur, genç biri değilse düelloya çıkma­sı önlenir. 2- Ordunun komutanı, askerin pek ileri gelen erkânından biri de olmamalı. Çü...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Kumandanın harbi idaresi
« Posted on: 28 Ocak 2023, 01:13:25 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kumandanın harbi idaresi rüya tabiri,Kumandanın harbi idaresi mekke canlı, Kumandanın harbi idaresi kabe canlı yayın, Kumandanın harbi idaresi Üç boyutlu kuran oku Kumandanın harbi idaresi kuran ı kerim, Kumandanın harbi idaresi peygamber kıssaları,Kumandanın harbi idaresi ilitam ders soruları, Kumandanın harbi idaresiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &