ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Ahkam Hadisleri >  Loğusalık Ve Bunun Ötesi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Loğusalık Ve Bunun Ötesi  (Okunma Sayısı 2294 defa)
22 Ağustos 2010, 01:41:58
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 22 Ağustos 2010, 01:41:58 »
Loğusalık Ve Bunun Ötesi

 

Yeni çocuk doğuran kadına "loğusa" denir. İslâm, bu durum­da olan kadınlar için birtakım şer'i hükümler koymuştur, bir kısmı koruyucu hekimlikte, bir kısmı ibâdetle ilgilidir. O bakımdan İslâm fıkhında gerek ayhaliyle ilgili meselelere, gerekse loğusayla alâkali konulara geniş yer verilmiş ve özel bablar konulmuştur.

İlgili hadîsler:

Ali b. Âbdüla’lâ'dan, o da Sehl'den (ki bu zatın asıl adı, Kesir b. Ziyad'dır), o da Messe el-Ezdiyye'den, o da Ümmu Seleme'den (r.a.) rivayet etmiştir. Ümmu Seleme demiştir ki:

"Resûlüllah (a.s.) Efen­dimiz zamanında loğusa olan kadınlar kırk gün otururlardı. Bizler de yüzümüzde kırmızıyla siyah arasında susam taneleri gibi beli­ren (allerjiden dolayı) yüzümüzü vers ile sıvardık, (yani yüzü­müze vers sürerdik)."[452]

Enes (r.a.)'den yapılan rivayette demiştir ki:

"Resûlüllah (a.s.) Efendimiz, loğusa olan kadınlara kırk gün vakit belirledi. Ancak bu süreden önce temizlenirse o başka..."[453]

Hadîslerin açık delâletinden şu hükümler çıkmaktadır:

1- Loğusa kadın en çok kırk gün bekler. Yani bu süre içinde namaz kılmaz, oruç tutmaz, tavaf yapmaz, Mescide gidip oturmaz ve cinsel temasta bulunmaz.

2- Loğusa kadınların yüzünde beliren bir takım allerjik belir­tiler üzerine güzel kokulu vers veya kimyasal maddeler sürmekte bir sakınca yoktur.

3- Kadın doğum yaptıktan sonra kırk günden önce kan kesi­lir temizlenirse, o takdirde gusledip namazını kılmaya, orucunu tut­maya başlar.

Hadîslerin ışığında müctehici imamların görüş, tesbit ve ihticacları:

a) Hanefîlere göre:

Loğusalığın en azı için belirlenmiş bir vakit yoktur. En çoğu ise kırk gündür. Kırk günden önce kan kesilip temizlenirse, gusledip namazını kılar, orucunu tutar. Ancak dikkat edilecek bir husus var:

Loğusa'nın kanı kırk günü aşar da daha önceki doğumlar­da belirlenmiş bir süresi varsa, ona çevrilir, yani ona göre amel eder. Adetini aşan günleri istihaza kanı sayılır. Belli bir âdeti yok­sa, kırk günü loğusalık dönemi sayılır, fazlası istihaza olarak he­saplanır.[454]

b) Şâfiîlere göre:

Loğusalığın en az süresi bir lahza, birkaç dakikadır, en çok sü­resi ise, altmış gündür. Genellikle kırk gün sürer. Ayhali günlerin­de kadına neler haram ve yasaksa, loğusaya da aynı şeyler haram ve yasaktır. Altmış günü aşarsa, artık loğusa kanı değil, istihaza kanı kabul edilir ve ona göre amel edilir.[455]

c) Hanbelilere göre:

Loğusalığın en az süresi için belirlenmiş bir vakit yoktur, bu birkaç dakika da olabilir. En çok süresi kırk gündür.

Loğusa kırk gün dolmadan kanı kesirlirse, hemen temizlenmiş sayılmaz, bu bir tam gün devam ederse, o takdirde loğusalığın sona erdiğine hükmedilir. Kırk günü aşarsa, artık aşan süre loğusalık değil istihaza kanı sayılır. Kırk gün dolmadan kan kesilir ve bir gün devam ederse, o takdirde kadın gusledip namazı kılmaya, ramazan ise oruç tutmaya başlar; ancak kırk günü dolmadan kocasının onunla cinsel temasta bulunmaması müstehabdır.[456]

d) Mâlikîlere göre:

Loğusalığın en az süresi bir lahzadır, en çok süresi altmış gün­dür. Ondan fazlası istihaza kanıdır.[457] İbn Kasım'ın tesbitine göre İmâm Mâlik, loğusalığın en çok süresine bir sınır koymaktan vazgeçtiği anlaşılıyor.[458]

e) Leys b. Sa'd'a göre, en çok süresi yetmiş gündür.

Hanbelîlerin dışında diğer üç mezhebe göre, ençok süresi dol­madan kan kesilirse, o takdirde kocasının onunla cinsel temasta bu­lunmasında bir kerahet yoktur. Ahmed b. Hanbel'e göre, kırk gün geçmedikçe temasta bulunması caiz değildir.[459]

Diğer rivayetler ve tahliller:

Ümmu Selem'den (r.a.) yapılan rivayette, demiştir ki:

"Resûlüllah (a.s.) Efendimiz loğusa kadınlar için kırk gün belirledi."[460]

Yukarıdaki hadîsi Ebu Dâvud, Tirmizî ve İbn Mâce, Kesir b. Ziyad Ebi Sehl hadîsinden rivayetle, Kesir şöyle demiştir:

"Messe el-Ezdiyye bana haber verdi, o da Ümmu Seleme'den rivayet etmiş­tir; Ümmu Seleme şöyle demiştir:

"Peygamber (a.s.) Efendimiz'in kadınlarından bir kısmı loğusalıktan dolayı kırk gün veya kırk ge­ce otururlardı ve biz de yüzümüzü, beliren allerjiden dolayı vers ile sıvardık."

Ebu Dâvud burada şu fazlalığa yer vermiştir:

"Resûlüllah (a.s.) Efendimiz loğusanın kılamadığı namazları kaza etmesini emretmezdi..."

Tirmizî, Buhari'nin bu hadîsle ilgili şöyle dediğini kaydetmiştir:

"Ebu Sehl sıka (güvenilir) dir, bu hadîs ise ancak onun rivayetinden bilinmektedir." Hakim de kendi Müstedrek'inde rivayet etmiş ve "isnadı sahihtir" demiştir. Buhari ve Müslim bu hadîsi tahric etmemişlerdir. Darekutnî ile Beyhaki kendi Sünen'lerinde rivayet etmiş­lerdir.

Abdulhakk, kendi Ahkâm'ında diyor ki:

"Bu babtaki hadîsle­rin hemen hepsi ma'lüldür, ancak Messe el-Ezdiyye'nin hadîsi müs­tesna..."

İbn Kattan ve diğer birkaç ilim adamı, Messe el-Ezdiyye'nin hadisi üzerinde durmuş ve Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'in eşlerinden sadece Hz. Hatice doğum yapıp loğusa olmuştur. Bir de Mısır'dan gönderilen Mâriye, İbrahim adında bir erkek çocuğu doğurmuş ve dolayısıyla loğusa olmuştur. Hz. Hatice (r.a.)'nin nikâhı, yani Resû­lüllah (a.s.) Efendimizle evlenmesi, Hicret'ten öncedir. Mâriye ise Hicret'ten sonradır. O  halde hadiste  "Resûlüllah'ın kadınları" sözünden maksat, kızları olabilir, demişlerdir. Bu bakımdan hadîsi ma­lûl saymışlar, İbn Hibban ise Kitabu'Duâfaa'da sözü edilen hadî­si malûl olarak vasıflandırmıştır ki, sebebi Kesir b. Ziyad'dır. Çün­kü bu zatın düzensiz birtakım rivayetler yaptığı bilinmektedir. O halde yalnız kaldığı rivayetlerinde onun hadîsiyle ihticac etmemek daha uygundur, şeklinde bir ifade kullanmıştır.[461] Diğer bir tesbite göre, "onun münferid kaldığı rivayette mücanebete (çekilip uzak durma), müstahik olduğu" şeklinde bir anlatıma yer vermiştir.

1044 nolu Enes (r.a.) hadîsine gelince, Darekutnî onu kendi Sünen'inde rivayet etmiş ve Humayd'den ancak Selâm rivayet et­miştir ki o da zayıftır, demiştir. İbn Mâce de kendi Sünen'inde Selâm'dan sadece bu hadîsi rivayetle tahrîc etmiştir.

Ebû Bilâl el-Eş'ârî, Ebu Şihab'dan, o da Hişam b. Hasan'dan, o da el-Hasen'den, o da Osman b. Ebî As'dan rivayet etmiştir. Osman diyor ki:

"Resûlüllah (a.s.) Efendimiz, kadınlara loğusalıklarında kır gün belirlemiştir."

Hâkim diyor ki:

"Eğer bu isnadın Ebu Bilâl'dan yapıldığı kabul edilirse, o halde hadîs mursel ve sahihtir. Çünkü el-Hasen, onu Os­man b. Ebî As'dan işitmemiştir."

Darekutnî ise, kendi Sünen'inde Ebu Bilâl el-Eş'ârî'nin zayıf ol­duğunu belirtmiştir.[462]

İbn Adiy'yin el-Kâmil'de yaptığı rivayette, Mekhul'den, onun da Ebu Derdâ ile Ebu Hüreyre'den yaptığı rivayette, Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'in şöyle buyurduğunu söylemişlerdir:

"Loğusa ka­dın kırk gün bekler. Ancak bundan önce temizlenirse (beklemesi­ne gerek yok.) Kırk güne ulaştığı halde temizlenmezse o takdirde gusleder ve o kadın müstehaza sayılır."

Alâ’ b. Kesîr'in zayıf olduğu, Buharî'den duyulmuştur. Nesâî de aynı görüştedir. İbn Maîn ve İbn Medenî gibi Hadıy âlimleri de onun zayıf olduğuna dikkat çekmişlerdir.

Zehebi, Mîzan'da bu zat üzerinde durup geniş bilgi vermiştir. Hadîs âlimlerinin çoğuna göre, "münkerü'l-hadîs" olduğu kesindir. O bakımdan yaptığı rivayetle ihticac edilmez.[463]

Şevkanî de sıraladığımız rivayetlerden üçü üzerinde durup geniş bilgi vermiş ve hadîsler üzerinde yapılan araştırma ve tesbitleri kısmen açıklamıştır.[464]

 
Çıkarılan Hükümler:

 

1-  Loğusalığın en az süresi için bir sınır, bir vakit belirlenmemiştir, bu bir lahza veya birkaç dakika da olabilir.

2- Kadın doğum yaptıktan hemen sonra kan kesilir de gelmezse, o takdirde şer'î loğusalık süresi sona ermiş kabul edilir ve kadın guslederek namazını kılmaya, orucunu tutmaya başlar.

3- Loğusalığın en çok müddeti kırk gündür. İmam Şafiî bunun altmış gün olduğunu söylemiştir.

4- Kırk günü aşarsa, o takdirde aşan kısım istihaza kanı sayılır ve kırk günün bitiminden sonra kadın gusledip namazını kılmaya, orucunu tutmaya başlar.

5- Kadın daha önce iki doğum yapmış ve loğusalık süresi her kişinde de kırk günden az bir süre devam etmişse, üçüncü doğumunda loğusalık süresi önceki süreyi aştığı takdirde, kadın ilk iki loğumundaki süreyi esas kabul edip ona göre gusleder ve namazını olar. Ancak kırk gün dolmadan cinsel temasta bulunmaz. (Bu İmam Ahmed'e göredir).

6- Loğusa kadının loğusalık süresinin en çok altmış gün veya yetmiş gün olduğu hakkında sahîh bir rivayet tesbit edilememiştir. İbn Kudame bu mesele üzerinde durmuş ve kırk günle ilgili ri­vayetleri sıraladıktan sonra bunda icma' vaki olmuştur, diyerek isabetine dikkatleri çekmiştir.[465]

 

 

 

 

[1] Buharî, Vudû': 35, 48, Salat: 7, 25, Cihâd: 90, Mağazî: 81, Libas: 10, 11, Ahmed: 2/358, 4/139, 179, 239, 6/12, 13, 15, 27.

[2] Buhari, Vudû': 35, 48, Salat: 7, 25, Libas: 10, 11, Müslim, Taharet: 12, 57, 60, 63, 66, Tirmizî, Taharet: 70, 71, 73, Nesâî, Taharet: 15, 16, 23, 85, 85, 86, 93, 98, İbn Mâce, Taharet: 39, 84, 86, 87, 89, Dâremî, Mukaddime: 32, Vüdü': 3, Ahmed:   1/14, 15, 20, 29, 32, 33, 44, 49, 54, 96, 100, 113, 118, 120, 133, 146, 149, 169, 170.

[3] Ebû Dâvud, Taharet: 63, Ahmed: 4/247, 254.

[4] Bedayi'u's-Sanayi' Fi Tertibi'-ş-Şerayi': 1/7.

[5] Bedayi'u's-Sanayi' Fi Tertibi'-ş-Şerayi': 11/7.

[6] Haşiyetü'l-Tahtâvî Alâ Meraki'I-Felâh: 68, 69.

[7] el-Ümm: 1/33.

[8] Fethülvahhab bi-Şerhi Menheci't-Tullab: 1/15.

[9] Buğyetü'l-müsterşidîn: 24.

[10] eş-Şerhü'1-Kebir, ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Loğusalık Ve Bunun Ötesi
« Posted on: 28 Mart 2020, 11:05:20 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Loğusalık Ve Bunun Ötesi rüya tabiri, Loğusalık Ve Bunun Ötesi mekke canlı, Loğusalık Ve Bunun Ötesi kabe canlı yayın, Loğusalık Ve Bunun Ötesi Üç boyutlu kuran oku Loğusalık Ve Bunun Ötesi kuran ı kerim, Loğusalık Ve Bunun Ötesi peygamber kıssaları, Loğusalık Ve Bunun Ötesi ilitam ders soruları, Loğusalık Ve Bunun Ötesiönlisans arapça,
Logged
25 Haziran 2014, 22:22:04
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« Yanıtla #1 : 25 Haziran 2014, 22:22:04 »

Lohusalık ve bu konudaki hükümlerde geniş bir bilgi verilmiş, Rabbim razı olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
27 Haziran 2014, 19:55:27
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #2 : 27 Haziran 2014, 19:55:27 »

Esselamü aleykum ve rahmetullah;evet konu agyet açık bir şekilde ifade edilmiş...paylaşım için teşekkürler..Mevlam razı gelsin..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &