> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Süneni Ebu Davud >  Kurânı Kerimin ALLAH Sözü Olduğu Hakkında
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kurânı Kerimin ALLAH Sözü Olduğu Hakkında  (Okunma Sayısı 1368 defa)
07 Aralık 2011, 21:15:02
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.681Site
« : 07 Aralık 2011, 21:15:02 »9-20 Kurân-I Kerim'in ALLAH Sözü Olduğu Hakkında (Gelen Hadisler)

 

4734... Câbir ibn Abdullah'dan (şöyle) dedi (ği rivayet edilmiştir): Rasûlulah (s.a.) hac mevsiminde (Mekke'ye gelen) insanlara kendisini tanı­tarak: "Beni kendi kavmine götürecek bîr kimse yok mu? Çünkü Ku-reyş Rabbimin kelâmını tebliğ etmekten alıkoymaya çalışıyor" buyu­rurdu.[575]

 

Açıklama
 

İslâm tarihinde, Mekke dönemi müslümanlara reva görülen korkunç işkencelerle doludur. Bu itibarla bu döneme işkence dönemi dense yeridir.

Bilindiği gibi, müslümanlarm maruz kaldıkları bu tehammül-fersâ iş­kenceler döneminde Fahr-i kainat efendimiz müslümanları içerisinde bu­lundukları acıklı durumdan kurtarmak için îslamın serbestçe yayılmasına imkân verecek müsait bir ortam ve sığmak arıyordu. İşte bu maksatla, özellikle hac mevsiminde çeşitli merkezlerden gelen cemaatlerin karşısı­na çıkıp davasını ve kendisini tanıttıktan ve Kureyş'in zulmünü anlattıktan sonra kendisini memleketlerine götürüp himayelerine alarak bu davaya sahip çıkmalarını telkin ediyordu.

Bilindiği gibi bu mukaddes ve mübarek görevi yüklenme şerefine Medineliler nail oldular.

Metinde geçen "Rabbimin kelâmı" sözüyle kasdedilen Kur'ân-ı Kerim'dir. Görüldüğü gibi burada "kelâm" sözü ALLAH (C.C.) hazretlerine izafe edilmiştir. Öyleyse Kur'ân-ı Kerîm ALLAH sözüdür.

Hadisin bab başlığıyla ilgili olan kısmı da burasıdır. Binaenaleyh Kur'ân, ALLAH kelâmıdır. Her ne kadar kelâm sıfatı Kelâm-ı nefsî ve Kelâm-ı lafzı kısımlarına ayrılırsa da Kur'ân kelimesi kelâm-ı nefsi hakkında da kelâmı

 

lafzıda da hakikattir, mecaz değildir.[576]

 

4735... Hz. Aişe'den (rivayet edildiğine göre) demiştir ki: (Bana şu meşhur olan iftira edilince) benim halim kendimce ALLAH'ın benim hak­kımda okunan bir vahiyle konuşacağı bir seviyede değildi."[577]

 

Açıklama
 

Hz.Âişe validemiz, Kureyş müşrikleriyle münafıkların ortaklaşa başlatıp yürüttükleri meşhur iftira kampanyasından, ALLAH'ın şehadetiyle kurtulmadan önce, kendisinin acizliğini görerek, kendisi gibi aciz ve iftiraya maruz kalmış bir kul hakkında ALLAH'ın bir ayet indireceğine hiç ihtimal vermiyormuş; "ALLAH böy­le olaylar hakkında bir vahy indirmez. Ama herhalde Hz. Peygambere rü­yasında hakikati gösterir de beni içinde bulunduğum dayanılmaz durum­dan kurtarır." diyormuş.

Hadis-i şerifte anlatılmak istenen budur.

Görüldüğü gibi, burada, Hz. Aişe Validemiz ALLAH'ın indirdiği Kur'ân âyetlerinden: "ALLAH'ın konuşması" diye bahsetmektedir. Bu durum Kur'ân-i Kerim'in ALLAH'ın kelâmı olduğuna delâlet eder ki; hadisin bab başlığıyla ilgili olan kısım da burasıdır.[578]

 

4736... Âmir İbn Şehr'den rivayet edilmiştir dedi ki: Ben (Habeşistan kralı) Necaşi'nin yanında idim, Oğlu İncil'den bir ayet okudu da ben gül­düm. Bunun üzerine (Necaşi bana, 'Ne o!') Yüce ALLAH'ın sözüne gülü­yor musun?" dedi.[579]

 

Açıklama
 

Bu hadis-i şerif, Kur'an ayetleri gibi hakiki İncil ayetlerinin de ALLAH'ın sözü olduğunu  ifade ve "âyetler ALLAH kelâmıdır" diyen ehl-i sünnet alimlerini tasdik ve teyid et­mektedir. İbn Hacer'in "el-isabe"de açıkladığına göre, bu hadisin ravisi Amir İbn Şehr, Hz. Peygamberin sahabilerindendir. Onun bu hadisini Ebu Ya'la buradakinden çok daha uzun bir şekilde rivayet etmiştir. Hz. Pey­gamber, onu bir süre Yemen'e vali olarak göndermişti. Orada kaldığı sü­rece vali olarak müslümanlara hizmet etti.[580]

 

4737... İbn Abbas (r.a.)'dan (rivayet edilmiştir): "Peygamber (Sallalla-hü aleyhi ve sellem torunları) Hasan ile Hüseyin'e: şeytanın, zararlı bö­ceklerin ve zararlı gözlerin zararlarından korunmaları için): "ikinizi de her şeytana ve zehirli haşerelere ve değen her göze karşı ALLAH'ın mü­kemmel olan kelimeleriyle afsunlarım" diye dua eder sonra; "Sizin (büyük) babanız (İbrahim aleyhisselam da oğullan) İsmail ile İshak'ı bu kelimelerle afsunlardı" buyururdu.[581]

Ebu Davud der ki: "Bu (hadis) Kur'an in mahluk olmadığına bir delil­dir.[582]

 

Açıklama
 

Hâmme Yılan, akrep gibi zehirli böcekler anlamına gelir.

Aynün Lâmnıe: Nazar değen göz demektir.

Hattabî'nin açıklamasına göre, İmam-ı Ahmed (r.a.) metinde geçen "ALLAH'ın mükemmel kelimeleri" anlamına gelen "Kelimatil-lah-it-tâmme" kelimesine dayanarak bu hadisin Kur'an-ı Kerim'in mahluk ol­madığına delalet ettiğini söylermiş ve: "Çünkü bu kelimeyle kasdedilen Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in mükemmel olmasından maksat, onun mahluk olmamasıdır. Ayrıca Rasûlullah (s.a.)'ın bir mahluka sığın­dığı görülmemiştir. Eğer Kur'an mahluk olsa idi, ona da sığımazdı" der­miş. Musannif Ebu Davud'un hadisin sonuna ilave ettiği, cümleye bakı­lırsa onun da bu görüşte olduğu anlaşılır.

Hafız İbn Hacer'in "Fethu'1-Bari" isimli eserindeki açıklamasına göre İmam-ı Buhari"... Nihayet kalplerinden korku giderildiği zaman Rabbiniz ne buyurdu? derler..."[583] Ayet-i kerimesine dayanarak Al­lah'ın kelam sıfatının ezeli olan zatıyla birlikte ebedi olduğunu ve zatının da ezeli ve ebedî olarak kemal sıfatlarıyla kaim olduğunu ve ALLAH'ın sı­fatlarının hiç bir zaman mahlukatın sıfatlarına benzemediğini söylemiştir. Mutezile fırkası ise teaddüd-i kudamâ (kadîmlerin birden çok olması) la­zım geleceği gerekçesiyle ALLAH'ın sıfatları olamayacağını iddia etmekte­dir. Oysa kelam, ilim, semi gibi sıfatlar mastar oldukları ve zamanla ilgi­leri olmadığı için bunların varlığı teaddüd-i kudemayı gerektirmez.

Nitekim 4732 numaralı hadisin şerhinde açıklamıştık. İmam-ı Beyhaki'nin "Kitabü'l-İ'tikad" isimli eserindeki açıklamasına göre:

"Kur'an-ı Kerim, ALLAH kelmıdır. ALLAH kelamı ise, ALLAH'ın sıfatların­dan bir sıfattır. ALLAH'ın sıfatlarının ise, mahluk ve fani olmaları mümkün değildir. Yüce ALLAH, Kur'an-ı Kerim'inde: "Biz bir şeyi dilediğimiz za­man ona sözümüz sadece "ol!" dememizdir; o da hemen oluverir."[584] buyurduğuna göre;

Eğer Kur'an-ı Kerim, mahluk olsaydı, onun da "kün" sözüyle yaratıl­mış olması gerekirdi. ALLAH'ın sözünün yine ALLAH'ın sözüyle yaratılmış olması ise aklen imkansızdır. Çünkü teselsülü gerektirir. Teselsül ise ba­tıldır. Ayrıca Yüce ALLAH Kur'an-ı Kerimin'de: "Rahman (olan ALLAH) Kur'an-ı öğretti, insanı da yarattı."[585] buyurarak Kur'anı öğrettiğini insanı ise yarattığını ifade etmiştir ki; bu durum Kur'an-ı Kerim'in mah­luk olmayıp ALLAH'ın sıfatlarından bir sıfat, insanın da ALLAH'ın yarattıkla­rından bir yaratık olduğunu gösterir. Eğer Mutezile fırkasının iddia ettiği gibi Kur'ân-ı Kerim mahluk olsaydı, o zaman Cenabı hak bu ayetinde "Kur'ân'ı öğretti" cümlesi yerine "Kur'ân'ı yarattı" buyururdu.

Yine Cenabı Hak Kur'an-ı Keriminde: "Ve ALLAH Musa ile konuş­tu."[586] buyuruyor. Konuşanın sözü kendisinin dışında başka bir varlıkla kaim olamayacağına göre, ALLAH'ın sözünün de kendisinden başka bir varlıkla kaim olacağı düşünülemez. Öyleyse ALLAH'ın sözü de kendisiyle kaimdir. ALLAH ezelî olduğuna göre ALLAH ile kaim olan sözü de ezelîdir, sonradan yaratılmış değildir.

Yüce ALLAH bir başka ayet-i kerimesinde de "ALLAH bir insanla ancak ya vahiy yoluyla konuşur ya perde arkasından..."[587] buyuruyor.

Eğer ALLAH'ın sözü mahluk varlıklarla kaim bir mahluk olsaydı, Al­lah'ın kullarıyla konuşması için bu ayet-i kerimede açıklamış olduğu şart­ları koymasının bir manası kalmazdı. Çünkü bütün yaratıklar, ALLAH'dan gayrisini işitmede hemen hemen eşittirler. Binaenaleyh ALLAH'ın vahyini bütün insanların işitmesi icabederdi.

Cehmiyye'nin: "ALLAH ağaçta bir söz yarattı da Hz. Musa o söze muhatab oldu" demesi ise çok daha büyük bir hatadir.Çünkü bu iddiaya göre,

"Gerçekten, ben ALLAH'ım; benden başka hiçbir ilah yok­tur.."[588] ayet-i kerimesinin Hz. Musa ile konuştuğu iddia edilen ağacın sözü olması gerekir. Bu ise ağacın haşa yegane mabud olmasını icabetti-rir ki bunun İslam akidesine aykırı olduğunu söylemeye lüzum bile yok­tur.

İbn Hazm'ın da "el-Milel ve'n-nihal" isimli eserinde belirttiği gibi; "İslam uleması ALLAH'ü teala'nın muşa Aleyhisselam ile konuştuğunda Kur?an-ı Kerim'le diğer semavi kitapların ve sahifelerin ALLAH'ın sözü ol­duğunda ittifak etmişlerdir."[589]

 

Bazı Hükümler
 

1- Göz değmesi (nazar) haktır.

2- Göz değmesinden ve zehirli böceklerin tehlikesinden korunmak için metinde geçen duayı okumak tavsiye edil­miştir. Hz. Peygamber de sözü geçen tehlikelerden korunmak için bu yo­lu takibetmiştir.

3- Kur'ân-ı Kerim mahluk değildir.[590]

 

4738... Abdullah (ibn Mes'ud) dan (rivayet edildiğine göre) Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: "ALLAHü Teâlâ vahyi söyleyince gök ehli se­mada kaya üzerinde çekilen zincirin sesine benzer bir çan sesi işitir­ler de (kendilerinden geçerek) yere kapanırlar. Kendilerine Cebrail gelinceye kadar bu halde kalırlar. Nihayet kendilerine Cebrail gelin­ce kalplerinden (bu baygınlık hali) giderilmiş olur, (Kendilerinden bu hal gidince Cebrail aleyhisselam'a): "Ey Cibril! Rabbin ne söyledi?" derler. O da: "Hakkı söyledi" cevabını verir. Bunun üzerine diğer melekler de bizim rabbimiz hakkı söy(ledi) "hakkı, hakkı.." diye nida ederler.”[591]

 

Açıklama
 

İbn Mes'ud (r.a.)'m bu rivayetine göre "ALLAHü Teâlâ yahyi söyleyince bütün gök ehli onun kdamini duyar. Korkudan titrerler ve nihayet kendilerine bir nevi baygınlık gelir." İbn Kesir (r.a.) bu mevzuda şöyle diyor: "Onlar bu durumdayken biribirlerine rabbiniz ne dedi? derler. ALLAHü Teâlâ'nm bu vahyi onlardan sonrakilere haber verilir, sonra onlardan...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.042


View Profile
Re: Kurânı Kerimin ALLAH Sözü Olduğu Hakkında
« Posted on: 23 Haziran 2024, 07:28:44 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kurânı Kerimin ALLAH Sözü Olduğu Hakkında rüya tabiri, Kurânı Kerimin ALLAH Sözü Olduğu Hakkında mekke canlı, Kurânı Kerimin ALLAH Sözü Olduğu Hakkında kabe canlı yayın, Kurânı Kerimin ALLAH Sözü Olduğu Hakkında Üç boyutlu kuran oku Kurânı Kerimin ALLAH Sözü Olduğu Hakkında kuran ı kerim, Kurânı Kerimin ALLAH Sözü Olduğu Hakkında peygamber kıssaları, Kurânı Kerimin ALLAH Sözü Olduğu Hakkında ilitam ders soruları, Kurânı Kerimin ALLAH Sözü Olduğu Hakkındaönlisans arapça,
Logged
26 Ağustos 2017, 16:40:49
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.620


« Yanıtla #1 : 26 Ağustos 2017, 16:40:49 »

Esselamu aleykum.rabbim bizleri kur ani kerimin okuyan ve hayatına rağbet edindirip onun rahmetine kavusan kullardan olalim inşallah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

26 Ağustos 2017, 20:58:50
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 18.671


Site
« Yanıtla #2 : 26 Ağustos 2017, 20:58:50 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri Kur an yolundan ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

09 Aralık 2023, 12:53:58
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 17.976


« Yanıtla #3 : 09 Aralık 2023, 12:53:58 »

Esselâmu Aleyküm Rabbim bizleri Kur'an'ı Kerim'i okuyup anlayan ve hayatına yansıtan kullarından eylesin inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &
Enes