> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > Temel İnsan Hakları
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Temel İnsan Hakları  (Okunma Sayısı 2351 defa)
30 Mayıs 2012, 23:19:17
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 30 Mayıs 2012, 23:19:17 »TEMEL İNSAN HAKLARI

İslâm, toplumda ferdin temel özgürlüğü ile insan haklarının korunması ve idamesine bü­yük önem atfeder. Fakat İslâm'da özgürlük anlayışı batılı toplumlardakinden oldukça farklıdır. Batılı ferdî hürriyet anlayışı her şe­yin ölçüsünün insan olduğu sanısı üzerine kurulmuştur. İslâm'da ise, Allah en yüce ve en üstündür, insan sadece yaratıcısına kul­luk etmek için vardır. Tüm hareketlerinden O'na karşı sorumludur. Allah'a karşı olan görevleri onun hem diğer fertlere, hem de topluma olan görevlerini kapsar. Bu yüzden batı toplumlarının tersine İslâm'da kişilerin hakları her ferdin Allah'a karşı yükümlülük­leriyle korunur. Aİlah'a karşı olan görevler Kur'anî Hukukullah (Allah'a karşı olan gö­revleri) ve hukuku'1-ibad (kullara, topluma karşı olan vazifeleri) kavramlarıyla açıklanır. Bunlardan ilki bedenin ve ruhun sağlığı için gerekli olan çeşitli ibadet formlarını kapsa­yıp, kişisel bir renge haiz iken; ikincisi insan­ların benzerleriyle ilişkilerini kapsayıp, sos­yal bir yöne sahiptir. Bütün davranışlarda Ahiret günü Allah'a hesap verme şuuru, bu hakların korunması için gerekli dokunul­mazlığın kontrol mekanizmasını oluşturur. İnananların hareketlerini belirleyen, bu ni­yetin (şuurluluk ve idrak) kuvvetliliği ve gü­cüdür. Benzer şekilde İslâm devleti de Al­lah'a karşı sorumlu olduğundan ferdin temel özgürlüğünü ve insan haklarını koruma yet­kisini barındırır. İslâm'da insan hakları ve ferdî Özgürlük insan yapısı kanunlarıyla ba­tının mekanik yaklaşımından daha iyi olan makus fakat şuurlu çabalarıyla korunur. İs­lâm doğru inanç ve doğru harekete daha çok önem verir; çünkü doğru bir inanç üzerine kurulmadıkça, şuurlu ve bilerek yapılmadık­ça insan hareketleri hiçbir zaman doğru ola­maz. Bu bilinçli kasıt, niyet, bütün mesele­nin özüdür. Rasulullah, Allah'ın kanun­larına itaat dairesinde müminin amelde bulunma niyeti, kanunla emredilmiş davranış­lara dış uyum göstermesinden daha efdal ol­duğunu (en-njyyeti'I-mu'minin khairun mine'f-amalin) söylemiştir. Bu tür niyet in­sanın iç dünyasından kaynaklanacağı için, İs­lâm önde gelen amacının salihler, muttaki-ler ve sıddıklar oluşturmak olduğunu vurgu­lamaya fevkalade özen göstermiştir. Diğer ta­raftan batı dünyasının prosedürü sosyal, si­yasî, iktisadî ve diğer kurumların ferdin ka­rakterini etki altına almaya yeterli olduğu­na inanarak insanın iç benliğini dışardan et­kilemeyi çabalamaktır (A. K. Brohi, 'The Challenge of islâm' kitabında 'islâm and Human Rights' bölümü, sh: 176-192).

En güzel ve fıtrî olan İslâm'ın yaklaşımıdır. Ferde Özgürlüğünü verir, fakat sadece varlı­ğının Allah'a karşı sorumlu ve hesap verici olduğu üzerinde ısrar eden dinî bir çerçeve içerisinde. Hemen burada işaret edilebilir ki İslâm, fikirlerini açıklama ve pratiğe aktar­ma özgürlüğünü verir; ancak irtidat, müs­tehcenlik ve fesada müsaade etmez. Bu tür sorumsuz hareketlerin tümü diğer ülkelerde de benzerleri görülebileceği üzere kesinlikle kısıtlanmıştır. Ayrıca, İslâm'da insan hakları herhangi bir coğrafi sınırla ya da devletle sı­nırlanmış değildir; aksine evrensel karakter­dedir, kültür insanlığa tanınmıştır. İnsan haklarına savaşta ya da barışta, her tür ka­yıl ve şart altında saygı gösterilmeli, riayet edilmelidir. İslâm'ın ortaya koyduğu temel haklar aşağıda anlatılmıştır. (Ebu'l Alâ Mev-dudî, Islamic Way of Life' sh: 47-50).

a- Yaşama hakkı: İnsan hayatı kutsal ve do­kunulmazdır; haksız yere bir mazerete (kati kısası gibi) dayanmaksızın alınamaz. "Hak­ka dayalı olma dışında Allah'ın öldürülme­sini haram kıldığı cana kıymayın." (/6:151). İsra Suresi 17:33 ayetinde cana kıymayı ya­saklamaktadır. Ayetler insanın beş durum dı­şında, dokunulmaz haklardan biri olan in­san hayatının kutsallığım açıklamaktadır ki, bunlardan üçü Kur'an'da, ikisi Rasul'ın sünnetinde zikredilmiştir: 1- Haksız yere  adam öldürmek,

2- İslâm'ın tebliğine mani olucu mücadelede bulunmak,

3- Kurulu İs­lâm Devleti'ne karşı isyan ya da karışıklığa sebep olmak,

4- Evlilikten sonra zîna etmek,

5- İrtidat.

b- Haysiyet ve Mülkiyetin Korunması: Ren­gine, inancına ya da ırkına bakmaksızın bü-tün vatandaşlarının haysiyet ve mülkiyetinin korunması İslâm Devleti'nin bir görevidir. "Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle ye­meyin; bile bile günah olan bir biçimde in­sanların mallarından bir kısmını yemek için onları hâkimler(in önün)e atmayın!' (2: 188). Rasulullah, Mekke'yi son ziyaretinde, ve­da haccında İslâm devletinin temel prensip­lerini şu kelimelerle ifade etti: "Şüphesiz bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise... can­larınız, mallarınız, ırzlarınız da öyle mukad­destir... İslâm kanunlarına karşı bir cürüm işlemedikçe hayatları benden (ki Devlet de­mektir) korunmuştur... diğerlerinin canları­nın ve mallarının kutsallığını bozmadıkça canları ve malları bizim için kutsaldır. Ni­yetlerini  yargılayacak  yalnızca  Allah'tır." (Buharı). "Ey iman edenler, bir topluluk (di­ğer) bir toplulukla alay etmesin, belki ken­dilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da (di­ğer) kadınlarla alay etmesinler, belki kendi­lerinden daha hayırlıdırlar. Birbirinizde ku­sur aramayın; birbirinizi en olmadık kötü lâ­kaplarla çağırmayın. İnandıktan sonra kötü ad(la çağrılmak), ne kötü bir şeydir! Kim töv­be etmezse, İşte onlar zalimlerin ta kendile­ridir... Ey inananlar, zandan çokça kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır!' (49: 11-12). Bu ayetler, insanların toplum içinde di­ğer insanların haysiyetlerine, şereflerine do­kunmalarını net bir şekilde yasaklar...

c- Dinî Özgürlük: Devletin her vatandaşı kendi seçtiği inanç ya da dini uygulamakta Özgür olup, bütünüyle vicdan hürriyetine sa­hiptir. "Eğer onlar yüz çevirecek olurlarsa (üzülme); biz seni onlar üzerine bir gözetle-yıci olarak göndermedik. Sana düşen yalnız­ca tebliğdir." (42: 48). Hak ve bâtıl insanlara açıkça gösterilmiş ve zihinlerinde bunlar­la ilgili bir şüphe bırakılmamıştır. İyilik için ödül, kötülük için ceza hikmeti, hakkın is­teyerek kabul edilmesine ya da reddedilme­sine bağlıdır; yoksa din özgürlüğünün mak­sadı tamamen ortadan kaybolur, dinde zorlamanın olmamasının sebeplerinden biri de budur (2: 256). Her fert kendi inancına uy­gun şekilde dinini yaşama hakkına sahiptir. Rasulullah, Medineli yahudilere ve Nec-ranlı hıristiyanlara tümüyle inanç hürriyeti­ni garanti etmiş ve bu uygulamaya onun ha­lifeleri de titizlikle bağlı kalmışlardır. İkinci halife Hz. Ömer (r.a.) aynı inanç özgürlüğü­nü Filistinli hıristiyanlara da tanımıştır.

Allah'ın Rasulü Muhammed'intakipçi­leri gayri müslimlerin tapındıkları objeleri­ni, liderlerini ya da inançlarını kötü dille an­mamak, uygun sınırlar içerisinde kalmak ve onlara karşı toleranslı davranmakla emredil­mişlerdir. "Allah'tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki, sonra onlar da haddi aşarak bil­meden Allah'a söverler!' (6: 108). "İçlerin­den zulmedenler hariç olmak üzere, kitap eh­liyle ancak en güzel tarzda mücadele edin." (29: 46). Bu öğüt sadece ehli kitaba hasre-dilmemektedir; geneldir ve diğer dinlerin mensupları için de uygulanır. (Ey Muham­med), sen hikmetle, güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel bir şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin yolundan sa­panları en iyi bilendir ve O, hidayete gelen­leri de en iyi bilendir." (16: 125). Diğer in­sanların dinlerini müsamaha ile karşılama prensibi Rasul'ın takipçileri tarafından ti­tizlikle korunmuştur.

İslâm inancı tüm insanlığı Allah'ın yarattığı bir aile ya da "her üyesinin diğer üyeler üze­rinde çoban ya da koruyucu olacağı, bütü­nün iyiliği için kendisini sorumlu hissedece­ği toplum" şeklinde birlikte yaşamaya davet eder. (A. K. Bhöri, 1976, Londra Konferan­sı Bildirisi). Allah'ın hükümranlığına ve Me-liküğine inananlar ırk, renk, inanç ve doğum ayrılıklarının eriyip yok olduğu ve hep bir­likte kardeşçe yaşadıkları İslâm toplumunun üyeleridir. "Ey insanlar, gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve bırbirinizle tanışmanız için sizi halklara ve kabilelere ayırdık. Hİç şüphesiz, Allah katında sizin en üstün olanınız, korkuca en ileri olamnızdır," (49: 13).

d- Konuşma Özgürlüğü ve Muhalif Olabil­me Hakkı: Bu ifadeler İslâm toplumunun üyelerine sağladığı diğer bir temel hakkı gös­terir. Temel Tevhid anlayışına karşı fikirleri açıkça propaganda etmemek ve müstehcen­liğe özendirmemek kaydıyla kişi tamamıyla düşünce ve ifade özgürlüğüne sahiptir. Gayri müslimler bile fikirlerini açıkça ifade etmek­te özgürdürler. "Ey iman edenler, Allah'a ita­at edin; Rasul'e ve sizden olan emir sahiple­rine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz —Allah'a ve Ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız— onu Allah ve Rasulü'ne götürün. Bu daha hayırlıdır ve sonuç bakımından da daha güzeldir!' (4: 59).

Bu ayet diğer bir yönüyle insanlara yöneti­ciler ile farklı olabilme hakkını vermektedir.

Tüm müminler, yönetenler ve yönetilenler, Allah ve Rasulü'ne itaat etmelidirler; ancak yöneticiye itaat, onların da Allah ve Rasu­lü'ne itaat etmeleri şartına bağlıdır. Bu yüz­den insanlar sadece düşünce ve ifade özgür­lüğüne değil, yönetimdeki kişilerden farklı fi­kirleri benimseme serbestliğine de sahiptir­ler. Dördüncü halife Ali (r.a.) tarafından bu nokta,Hariciler kendisine karşı isyanda bu­lundukları zaman güzelceaçıklanmıştın'Kan dökmemek, kargaşalığa yol açmamak ve te­röre başvurmamak şartıyla nereye isterseniz göçebilir, her nereyi isterseniz orada yaşaya­bilirsiniz. Ancak bunlardan biri için suçlu bulunursanız, sizinle savaşırım.' ('Concept of the Islamic Law', sh: 26-28). Bu sözler Kur'an ve Sünnet'in sessiz kaldığı konular­da İslâm'ın düşünce, İfade ve eylem özgür­lüğüne müsaade ettiği gerçeğini ortaya koy­maktadır, Diğer bir ifadeyle her ferd İslâm'­ın temel inancına aykırı olmadığı herhangi bir konuda konu...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.042


View Profile
Re: Temel İnsan Hakları
« Posted on: 28 Şubat 2024, 14:53:51 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Temel İnsan Hakları rüya tabiri,Temel İnsan Hakları mekke canlı, Temel İnsan Hakları kabe canlı yayın, Temel İnsan Hakları Üç boyutlu kuran oku Temel İnsan Hakları kuran ı kerim, Temel İnsan Hakları peygamber kıssaları,Temel İnsan Hakları ilitam ders soruları, Temel İnsan Haklarıönlisans arapça,
Logged
09 Ekim 2014, 15:02:59
huriye8/c

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 8


« Yanıtla #1 : 09 Ekim 2014, 15:02:59 »

selamün aleyküm hocam
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
09 Ekim 2014, 15:14:27
8c nazlı

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 282


« Yanıtla #2 : 09 Ekim 2014, 15:14:27 »

Ödevlerimi yapmamda yardımcı oluyor çok teşşekkürler.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
14 Ekim 2014, 14:49:11
Arife 8

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 410« Yanıtla #3 : 14 Ekim 2014, 14:49:11 »

İnsanın Temel Hak Ve Özgürlüğüklerinin olması çok güzel birşey. 
Makalemde Yardımcı Oldunuz Teşekkür Ederim :)))
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

GEÇMİŞİM İÇİN ;
... ESTAĞFURULLAH...
BUGÜNÜM İÇİN ;
... ELHAMDÜLİLLAH...
YARINIM İÇİN ;
... İNŞALLAH...
14 Ekim 2014, 14:57:05
Tuğçe 8/D

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 360


« Yanıtla #4 : 14 Ekim 2014, 14:57:05 »

Ödevimi yaparken yararlandım. Paylaşım için teşekkürler.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &
Enes