> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuranda İnsan Psikolojisi > İnzal Tenzil Tebliğ
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İnzal Tenzil Tebliğ  (Okunma Sayısı 5068 defa)
18 Şubat 2011, 17:59:59
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 18 Şubat 2011, 17:59:59 » 
İnzal - Tenzil- Tebliğ

 İnzal ve Tenzil, 'Ne-Ze-Le' fiil kökünden gelirler. 'Ne-ze-le' 'indi' demektir; masdarı 'nüzul' veya 'nezleten' dir ki, her ikisi de Kur'an-ı Kerim'de geçer. 'İnzal', 'if'âl' babından masdar, tenzil de 'tef'îl' babından masdardır.

İnzal 'indirmek' demektir; bir binekten indirmek anlamında da kullanılır. Ragıp el-İsfahanî'nin açıkla­masına göre, “benî bereketli bir inişle indir, sen indirenlerin en hayırlısısın” (Mü'minûn: 29) ayetinde ifade olunan indirme eylemi, hem Mekke'den Medine'ye hic­rette bir yurda indirme anlamında, hem de bu yurda binekten indirme anlamında kullanılmaktadır. Ay­nı şekilde, yolculuktan dönen birinin geri memleketi­ne varmasını ifade etmek için de 'ne-ze-le' fiili kulla­nılır; 'nezele bidarihi’ denilir. [77]

Kur'an'da Allah'ın kitap, ayetler, nimet, su, ceza, azap, sofra vs. indirdiğini belirten ayetler çoktur:

“Hamd Allah'adır ki, kuluna kitabı indirdi” (Kehf: 1);

“Demiri indirdik” (Hadîd: 25);

“Beraberlerinde Kitabî ve mi­zam indirdik” (Hadîd: 25);

“Sizin için hayvanlardan sekiz çift indirdi”(Zümer: 6);

“Sıkışan bulutlardan şa­rıl şarıl su indirdik” (Nebe': 14);

“Size çirkin yerlerinizi örtecek elbise indirdik” (A'raf: 26);

“Bize gökten bir sofra indir” (Maide: 114).

 Bütün bu ve bunlar gibi ayetlerde “indirme” kelimesinin, dolaylı tümleç olarak aldığı nesnenin, yani kendisine indirilenin başında, “üze­rine” anlamına gelen 'alâ' bulunur. Bu kullanım, “yu­kardan indirme” gibi bir mekândan çok, Allah'la ilgili kullanıldığında nitelik yönünden bir yükseklik ifade eder. Çünkü, Allah mekân olarak insanların üstünde­dir diyemeyiz, altındadır veya şurasındadır da diyeme­yiz. Bunun yanısıra, indirilen şeyin bir nimet olduğu an­lamı da vardır bu kullanımın içinde.

Tenzil, “tef’il” babından masdardır ki, o da 'indir­mek’ anlamına gelir. İnzal'le Tenzil arasındaki fark müfessirleri nisbeten yormuştur. Tenzîl'in, İnzal'in işaret ettiği yere birbiri peşisıra inişi ifade ettiği, inzalinse ge­nellik belirttiği söylenmiştir. İnzal'in Kur'an'ın bir de­fada indiğini, tenzilinse yere, şartlara, zamana ve du­ruma göre 23 yılda bölüm bölüm indiğini ifade ettiği belirtilmiş; İ. Kemal, enzelnâ yerine nezzelnâ'run, birincideki 'elif-e' yerine, ikincide 'şedde-zz' kullanılma­sının, ikincinin belli vakitlerde peyderpeylik ifade et­mesi için olduğunu söylemiş, inzal'in Cebrail aracılığıy­la, tenzilin, ise aracısız olduğunu ileri sürenler de bulunmuştur.[78]

Kur'an'da gerçekten inzal, ya daha önce indiril­miş kitaplar veya bir başka şey için her zaman değilse de çoğunlukla kullanılırken, tenzil, inmekte olan şey­lerle ilgili olarak geçmektedir. Şunu da belirtmek ge­rekiyor ki, sözgelimi, su için bazan 'inzal', bazan da 'tenzil' kullanılmaktadır; bu iki kullanım arasında pek fark yoktur; her İkisinde de indirme söz konusu olmak­la birlikte, birincide, bir gerçek, hem geçmişi, hem hali, hem de geleceği içine alan bir gerçek ifade edilirken, ikincide, suyun indirilme olayı bir delil olarak gözler önüne serilmektedir. Aynı durum, diğer kullanımlar için de söz konusu olabilir.

Bu konuda müfessirlerin üzerinde en çok durdukları nokta “Biz onu Kadr gecesinde indirdik (enzelnâ) (Kadr: 1); “Biz onu mübarek bir gecede indirdik (en­zelnâ)” (Duhan: 3); ve “Ramazan Ayı ki, Kur'an onda indirildi (ünzile)”(Bakara: 185) ayetlerinde ifade olu­nan Kur'an'ın bir gecede inzal olunması keyfiyetidir. İsra Suresi'nin 106'ıncı ayetinde ise “Onu bir Kur'an olarak ayırdık ki, onu insanlara dura dura okuyasın ve onu parça parça indirdik (nezzelnâhü tenzîlâ)” buyu­rumaktadır.

Ayetlerin ifade ettiği gerçek, Kur'an'ın bir inzalinin bir de tenzilinin olduğudur. 'İnzal', 'toptan, bir defada ve tek bir inişle indirme', tenzil ise 'derece derece, olay­lara, zamana ve şartlara göre bölüm bölüm, ayet ayet indirme'dir. Kur'an'ın tenzili 23 yıl sürmüştür ve bu­nun nasıl olduğu açıktır; oysa bir gecede olan inzali ko­nusunda çok söz söylenmiştir.

Süyutî, Zerkeşî ve t. Hacer gibi alimlerle, müfes­sirlerin çoğunluğu Kur'an'ın üç inişinin bulunduğu, bi­rincide Levh-ı Mahfuz'a, ikincide dünya semasında bu­lunan Beyt'ül-Izze'ye, üçüncüde ise, olaylara göre bölüm bölüm Peygamber'in kalbine indirildiği görüşünde­dirler.[79] Bu görüşe göre, inzal Levh-i Mahfuz'a ve ora­dan da Beyt'u Izze'ye toplu olarak indirilmeye verilen addır. Suphi es-Salih bu görüşün ğayb alemini ilgilen­dirdiğini, dolayısıyle bu konuda ayet ve mütevatir ha­dis olmadıkça ileri sürülen görüşlerin kabul edilemeye­ceğini belirterek, inzal'den kasdın Kur'an'ın Kadr ge­cesinde inmeğe başlaması olduğunu kabul eden daha başka alimlerin görüşüne katılmaktadır. [80]

Bu görüşlerden ikisi de bir takım eksik ve yanlış­lıkları barındırmaktadır. Birinci görüş İnzaVin Levh-i Mahfuz ve Beyt'u Izze'ye olduğunu ileri sürmekte, oy­sa Kur'an inzal'in de Peygamber'e olduğunu çoğu ayet­lerde açıkça ortaya koymaktadır  (A. İmran;  7, Nisa: 113, Kehf: 1, Maide: 48, Nahl: 44, Zümer: 2, 41...) İkin­ci görüş, yukarda belirttiğimiz gibi, ikra' ile Kur'an'ın bütününü kastederse belki doğru olabilir; oysa bu gö­rüşü savunanlar böyle bir tez ileri sürmemektedirler. İkinci olarak, Kur'an daha Mekke'de inen surelerde bi­le “Sana Kitab'ı hakkla inzal ettik” (Zümer: 2) “Sana insanlar için Kitab'ı inzal ettik”  (Zümer: 41) şeklinde ifadeler kullanarak adeta Kur'an'ın bütünüyle inzalinin tamamlandığını  ortaya  koymaktadır.  Üçüncü  olarak, Rasûl-i Ekrem'e tenzilin başlamasıyla birlikte 'oku' den­miş ve daha ilginci ne okuması gerektiği belirtilmeden “Rabbinin adıyla oku” Duyurulmuştur. Yani, bu emir­de sanki Rasulüllah neyi okuyacağını, yani emrin nes­nesini biliyor gibidir; oysa, Kur'an'da daha başka ayet­lerde 'oku' fiilinin nesnesi de belirtilir; Örneğin, hesap günü amel defterleri dağıtıldığında insanlara “ikra' kitabek kitabını oku” denileceği anlatılır. Dördüncü ola­rak, gerçi bazı siyer ve tarih yazarları Rasûl-i Ekrem'e ilk “oku” vahyinin Ramazan'da (ve, tabiî Kadr gece­sinde) geldiğini belirtiyorlarsa da, bu ilk vahyin Recep Ayı'nda geldiğini ileri sürenler de vardır. O halde 'oku' emri tenzil'in başlangıcıdır, halbuki, Kur'an inzal'in açıkça Kadr gecesi meydana geldiğini ifade ederken (Kadr: 1), bu gecenin Ramazanda olduğunu da açıkla­maktadır (Duhan: 3, Bakara: 185). Bir diğer üzerinde düşünülmesi gereken nokta da, Kadr gecesinde melekle­rin yanısıra Ruh da inmekte ve bu iniş her Kadr gece­sinde olmaktadır (Kur'an burada her zamanı içine alan muzari-geniş zaman kipi kullanmaktadır: tenezzel'ül-Melâiketü ve'r-Ruh). (Bu konu uzun boylu açıklama gerektirdiğinden, değinmeden geçeceğiz.)

Bütün bu açıklamalardan sonra, şimdi de şu ayet­lere bakalım:

“Onu Ruh'ul'Emin indirdi kalbine, uyarıcılardan olasın diye” (Şuara: 193).

“Ve sana Kitab'ı ve Hıkmeti indirdi ve sana bil­mediklerini öğretti” (Nisa: 113).

“Sana, kendilerine indirilmekte olanı (mâ nüzzile ileyhim) insanlara açıklayasın diye Zikr'i inzal et­tik”(Nahl: 44).

Bu ayetlerin de ifade ettiği gerçek, inzal konusun­da Sufiyye'nin benimsediği görüşü güçlendirmektedir. Rasûl ve Nebi konusunda da anlatacağımız gibi, rasûller bir bakıma nebiler arasından seçilirler ve doğuşla­rından itibaren, pak bir nesilden geldiklerinden, mahfuz­durlar, yani günahlardan korunurlar. Fakat, her insan gibi onlar da manevî, tekâmül geçirirler; din ikmal edil­dikçe onlar da olgunlaşır ki, bunun sonu “makam-ı mahmud”dur: “Gece senin için nafile olarak teheccüdde bu­lun; umulur ki, Rabbin seni makam-ı mahmud'a ulaştı­rır” (İsra: 79). Bu makam 'övülme, hamd edilme, ma­kamıdır ki, bütün iş ve amellerin nihaî noktası hamd' dir:

“Dava (dua) larının sonu 'elhamdü lillâhi Rabb'il Alemîn'dir” (Yunus: 10).

 İşte,. Risalet'e göre nübüvvet ve tekâmül silsilesinde bir sonraki hale göre bir önceki hal 'dalâlet' kabul edilebilir ve Kur'an'da Peygamber'in Risalet öncesi dönemi için “seni dalâlette bulup da, hi­dayet etmedi mi?” (Duna: 7) şeklinde gelen ayet ihti­mal böyle bir delâleti ifade etmektedir. İnsanın Rasûlün bütünüyle 'tathir' edildiği makamda 'alimle ilim, imanla mü'min, zikrle zikreden' bir olur (bk. Zikr, Birr). Bu da, kalbin bütünüyle İlâhî Vahy'le dolması demek­tir. Kalbe yalnızca İlâhî Vahy hakim olunca, o kişinin her türlü davranışı Vahy'in egemenliğinde olur, ondan ancak Vahy'in gereği söz ve davranışlar zuhur eder; göğsün yarılması olayı da bir bakıma buna işaret eder. Yani, rasul, Hz. Ayşe'den gelen bir haberde de belirtildi­ği gibi  “yaşayan Kur'an” [81] konuşan, davranan, sa­vaşan... Kur'an' haline gelir, 'Kelâm et olur'. Bu da, Kur'anın Kitab'ın Peygamberin kalbine birden, toplu halde, bir ruh olarak inmesidir ki bunun adı inzal’dir Bu ruh Hz. İsa'da Ruh'ul-Kuds (Kudsî Ruh) olarak özelleşirken, Hz. Muhammed'de 'Ruh-ul-Emîn' (Emin Ruh) olarak meydana çıkar. Kitab'ı bu şekilde bir ruh olarak kalbinde bulan Peygamber uyarıcılardan olur, her tür­lü bilginin sahibi haline gelir, Hikmet'i alır ve artık tenzil'le insanlara Kitab'ı açıklamaya, tebliğ etmeğe başlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Rasûl-i Ekrem'e inzal Ramazan'da Kadr gecesi olmuş, tenzil ise Recep ayı içinde başlamıştır. Arada belli bir zaman vardır ki, bir yıldan az mı veya çok mudur, malûm değil.

İnzalle birlikte Peygamber'in ağzından çıkan her söz, bulunduğu her davranış hakk olur. O hiç bir şe­kilde hata yapmaz, günah işlemez. Kur'an'da zaman za­man Peygambere yapılan uyanlar ve diğer peygamber­lerin günahmış gibi verilen bazı davranışları (Hz. Yunus'ta, Hz. Musa'da olduğu gibi). Allah'ın emirlerini, yerine getirmeyip, yasağından kaçmama gibi haşa bir masiyet, bir günah değil, tebliğde en yiyiyi, en gerekeni bir takım mü...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: İnzal Tenzil Tebliğ
« Posted on: 15 Haziran 2021, 19:18:54 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İnzal Tenzil Tebliğ rüya tabiri,İnzal Tenzil Tebliğ mekke canlı, İnzal Tenzil Tebliğ kabe canlı yayın, İnzal Tenzil Tebliğ Üç boyutlu kuran oku İnzal Tenzil Tebliğ kuran ı kerim, İnzal Tenzil Tebliğ peygamber kıssaları,İnzal Tenzil Tebliğ ilitam ders soruları, İnzal Tenzil Tebliğönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &