> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Kitabüz-Zühd > Ebud Derdanın zühdü ile ilgili haberler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ebud Derdanın zühdü ile ilgili haberler  (Okunma Sayısı 1407 defa)
08 Haziran 2011, 15:29:31
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 08 Haziran 2011, 15:29:31 »Ebu'd-Derda (Ra)'Nın Zühdü İle İlgili Haberler711. Hasan'dan Ebû'd-Derdâ'mn şöyle dediği rivayet edilmiş­tir: "Ey oğlum! İnsanlarda gördüğün her şeye bakma. Zira, kim in­sanlarda gördüğü herşeye bakarsa, kederi artar, gazabı dinmez. Her kim de Allah'ın nimetini yalnızca yiyeceğinde ve içeceğinde gö­rürse şüphesiz ilmi az, azabı hazır demektir. Dünyadan müstağni olamıyanın da, dünyası yok' demektir."

 

712. Ebû Kılâbe'den, Ebû'd-Derdâ'nm (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Sen Kur'ân'm muhtelif vecihlerini görmedikçe hakkıy­la fakîh olamazsın. Ve yine sen Allah'ın yanında, insanlara buğzet-medikçe, sonra da nefsine dönüp ona insanlara buğzundan daha fazla buğzetmedikçe gerçek fakîh olamazsın."

 

713. Avf b. Mâlik'ten rivayet edildiğine göre o rüyasında deri­den bir kubbe ve yeşil bir otlak görmüş. Kubbe'nin etrafında ise gürleyen davarlar meleşiyorlarmış. 'Bu kubbe kimindir?' diye sor­muş. 'Abdurrahman b. Avf indir" denilmiş. Kendisini bekledik, bir müddet sonra nihayet çıkmış ve: 'Ey Avf! Bunlar Allah'ın bize Kur'ân sayesinde verdikleridir. Eğer bu binanın üzerine bir çıka-bilseydin, gözünün hiç görmediklerini görür, kulağının hiç işitme­diklerini müşahade eder, aklına daha evvel hiç gelmemiş olan şey­leri tenıâşâ ederdin. İşte, onların hepsim Allah, Ebû'd-Derdâ için hazırlamıştır' demiş."

 

714. el-Cerîrî bazı şeyhlerinden şunu rivayet etmiştir: "Ebû'd-Derdâ bir cenazede: 'Bu kim? bu kim?' diyen bir adam görmüş ve ona: 'Bu sensin, bu sen. Zira Allah Teâlâ: 'Sen öleceksin, onlar da öleceklerdir' buyurmuştur' demiştir."

 

715. Muâviye b. Kurre'den rivayet edildiğine göre, bir gün Ebû'd-Derdâ dert yanmış. Bu arada yanına arkadaşları gelmişler ve ona: 'Neden dert yamyorsun ey Ebû'd-Derdâ?' diye sormuşlar. O da: 'Günahlarımdan' demiş. Teki ne arzuluyorsun?' diye sordukla­rında: 'Cenneti' diye karşılık vermiş. 'Öyleyse sana bir doktor çağı­ralım mı? Ne dersin?' dediklerinde: '(Esas) o beni bu hale getiren' demiştir."

 

716. Abdullah b. Mürre'den, Ebû'd-Derdâ'mn şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Allah'a sanki onu görüyormuş sunuz gibi ibadet edin. Kendinizi de ölü telakki edin. Bilin ki, size yeten az birşey, sizi azdıran çoktan daha hayırlıdır ve yine bilin ki, iyilik asla yok olmaz, günah ise asla unutulmaz."

 

717. Ebû'd-Derdâ'dan: "Rahat gününde Allah'a yalvar ki, sı­kıntılı gününde sana icabet etmesi umula" dediği rivayet edilmiş­tir.

 

718. Abdurrahman b. Ebû Leylâ'dan Ebû'd-Derdâ'nm Seleme b. Mahled'e şöyle yazdığı rivayet edilmiştir: "Emma ba'd; Şüphesiz kul, Allah'a itaat ettiği zaman, Allah onu sever. Allah onu sevdiği vakit, mahlûkâtma da sevdirir. Ama kul, Allah'a isyan içerisinde olduğu zaman, Allah ona buğz eder. Allah ona buğz ettiği vakit ise, mahlûkâtmı da ona buğz ettirir."

 

719. Avn'dan rivayet edildiğine göre, Ümmü'd-Derdâ'ya, Ebû'd-Derdâ'nm en faziletli amelinin ne olduğunu sormuş. O da: "Tefekkür ve (hâdiselerden) ibret almasıydı" karşılığını vermiş.

 

720. Ebû'd-Derdâ'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Kişinin evi en güzel ibadethanedir. Orada hem diline ve hem de gözüne sa­hip olabiliyor. Aman çarşılardan sakının, çünkü çarşılar insanı az­dırır."

 

721. Hasan'dan Ebû'd-Derdâ'mn şöyle dediği rivayet edilmiş­tir: "Şayet üç şey olmasaydı, ben yerin altında olmayı üstünde bu­lunmaya tercih ederdim. Eğer hurmanın en güzeli seçildiği gibi sö­zün en güzelini seçerek konuşmak için yanıma gelen kardeşlerim olmasaydı veya Allah için yüzümü mescidde (toprağa) belemiş (sec­de yapmış) olmasaydım yahut sabah-akşam Allah yolunda sefer ol­masaydı (ben yerin altını üstüne tercih ederdim)."

 

722. Ebû Câbir'den[2] Ebû'd-Derdâ'nm şöyle dediği rivayet edil­miştir: "Kıyamet gelmeden önce geceleyin nefisleri için gözyaşı dö­küp, âhü figân edenlere, babam feda olsun. Kalbleri Allah'ın zik-riyle beraber ve gözleri Onun zikri için yaşarıyor.[3]

 

723. Rebîa b. Zeyd, Ebû'd-Derdâ'nm şöyle dediğini haber ver­miştir: "Savaş gelmeden evvel salih ameller yap. Zira siz, düşmana karşı amellerinizle savaşacaksınız."

 

724. Bilâl b. Sa'd'dan, Ebû'd-Derdâ'nm: "Allah'a yemin olsun ki, eğer Allah katında dünyanın bir sinek kanadı kadar kıymeti ol­saydı, Firavun'a bir yudum su vermezdi", dediği rivayet edilmiş­tir."

 

725. Abdurrahman b. Cübeyr b. Nüfeyr, babasından naklen, "Ebû'd-Derdâ'nm "Allah'ın zikri ile dilleri yaşlanan (devamlı zikre­denlerden her biri, cennete gülümseyerek gireceklerdir" dediğini rivayet etmiştir.             

 

726. Ebû'd-Derdâ'nın: "Âlim ve öğrenci mükâfaatta eşittirler. Bu ikisinin dışındakilerde hiçbir hayır yoktur" dediği rivayet edil­miştir.

 

727. Salim b. Ebû'l-Ca'd, Ebû'd-Derdâ'nın "Hayrı öğreten ve öğrenen mükafatta müsavidirler. Onun ötesinde, diğer insanlarda bir hayır yoktur" dediğini haber vermiştir.

 

728. Ebû'd-Derdâ'nın: "Üç şey olmasaydı, insanlar sâlih olur­lardı. Kendisine boyun eğilen cimrilik, tabî olunan hevâ, ve herke­sin kendi görüşünü beğenmesi" dediği rivayet edilmiştir.

 

729. Salim b. ebu'l-Ca'd, Ebû'd-Derdâ'ya Ebû Sa'd b. Müneb-bih'in yüz köle azad ettiği söylenince, onun: "Evet, bir insanın ma­lından yüz köle azad etmesi büyük bir olaydır. Fakat istersen ben sana daha üstününü haber vereyim: gece ve gündüz gereğine yapı­şıp, yerine getirilen bir iman ve sürekli Allah'ı zikir" dediğini ha­ber vermiştir.[4]

 

730. Ebû'd-Derdâ'nin, "Rabbim Tebâreke ve Teâlâ ile karşı­laştığımda en çok korktuğum şey, Onun şöyle demesidir: Evet bili­yordun. Fakat bildiğinle ne kadar amel ettin"  dediği rivayet edil­miştir.

 

731. Ebû'd-Derdâ'nın, "Allah'ın zikri ve O'nun zikrine götü­renler hariç, dünya ve dünyadakilerin hepsi mel'ûndur. Öğreten ve öğrenen mükâfaatta eşittirler. Diğer insanlar ise başıboş olup, on­larda hayır yoktur" dediği rivayet edilmiştir.

 

732. Ebû'd-Derdâ'nm: "Yüz kere tekbir getirmem, benim için yüz dinar sadaka vermemden daha sevimlidir" dediği rivayet edil­miştir.

 

733. Muâviye b. Kurre, Ebû'd-Derdâ'nm, "Bütün namazlarımı mescidde kılmak kaydiyle, mescidin kapısı önünde durup alışveriş­te bulunarak her gün üçyüz dinar kazanmam beni o kadar sevin­dirmez. Böyle demekle, Allah'ın ticareti helâl, faizi haram kılmadı­ğını söylemek istemiyorum. Fakat benim esas hoşuma giden, ne ti­caretin ve ne de alışverişin kendilerini Allah'ın zikrinden alıkoy­madığı bir insan olmamdır" dediğini rivayet etmiştir.

 

735. Ebû'd-Derdâ'mn, "Üç şey var ki, insanlar ondan hoşlan­maz. Ama ben hoşlanırım: Fakirlik, hastalık ve ölüm" dediği rivayet edilmiştir.

 

736. Abdullah b. Bâbâh'tan Ebû'd-Derdâ'mn şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Helâl yoldan para kazanmak az (rastlanılan birşey)dir. Kim, helâl olmayan bir yoldan mal kazanır da yerli ye­rince sarfederse;[5]   kim de helal olmayan bir yoldan para kazanır ve onu da yerli yerine harcamazsa, işte bu en büyük hastalıktır. Ama, her kim de helâlinden mal kazanır ve yerli yerince harcarsa, işte bu, suyun taş üzerindeki toprağı yıkadığı gibi, onun günahlarını yıkayıp temizler."

 

737. Ebû'd-Derdâ'nm: "Akıllıların uykusu ve iftarı ne de gü­zeldir. Nasıl da ahmakların uykusuzluğunu ve oruçlarını kınıyor­lar. Yemin olsun ki, takva sahibi birinin zerre kadar ibadeti kendi­ni beğenmişlerin dağlar kadar ibadetinden çok daha üstündür" de­diği rivayet edilmiştir.

 

738. Ümmü'd-Derdâ'dan rivayet edildiğine göre o, bir gün Ebû'd-Derdâ'ya evde un kalmadığını söyleyip dert yanınca, Ebû'd-Derdâ "Önümüzde zor bir engel var. O zaman hafiflik ağırlıktan daha hayırlı olacak" demiştir.

 

739. Hizam b. Hakîm, Ebû'd-Derdâ'nm şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Şayet ölümden sonra ne göreceğinizi bir bilseydiniz, asla iştahla yiyip içmez, gölgelenip istirahat ettiğiniz evlerinize gire­mezdiniz. Yükseklere çıkıp göğüslerinizi döver, kendinize ağlardı­nız. Vallahi ben, kopartılıp tüketilen bir ağaç olmayı ne kadar iste­dim." (Râvilerden) Bürd diyor ki: "İşittiğime göre Ebû Bekir Sıddîk bir kuşa rastlamış ve ona: 'Müjdeler olsun sana ey kuş! Meyveler­den yiyorsun, ağaçlarda gölgeleniyorsun ve hesapsız olarak geri dönüyorsun' demiştir."[6]

 

740.  Süleyman b.  Mûsâ, Ebû'd-Derdâ'nm şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Sana günah olarak, muharip olman yeter. Yine sana zulüm olarak hasım olman yeter. Ve sana yalan olarak, sade­ce Allah Azze ve Celle hakkındaki hususlar müstesna (her şeyi) söylemen yeter."

 

741. Ümmü'd-Derdâ'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Ebû'd-Derdâ'yı gözlerinden yaş gelinceye kadar şu tenceremizin altından ateşe üflerken gördüm."

 

742. Hayseme, Ebû'd-Derdâ'nm: "Cahiliyye döneminde tüc­cardım. İslâm gelince hem ticaret ve hem de ibâdete yöneldim, fa­kat ikisi bir arada olmadı. Ben de ticareti terkedip tamamen ibâdete meylettim" dediğini haber vermiştir.

 

743. Salim b. Ebû'1-Ca'd, Ümmü'd-Derdâ'nm şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Bir gün Ebû'd-Derdâ kızgın bir vaziyette yanıma geldi. 'Neyin var?' dedim. O: Vallahi, (bu insanların) topluca (ce­maatle) namaz kılmalarından başka, Muhammed'le hiçbir ilgileri yok' dedi."[7]

 

744.  Sâlim'den rivayete göre, Ebû'd-Derdâ bir adam görmüş ve tenine de taaccüb etmiş. Ona: "Sen hiç hummaya yakalandın mı?" diye sormuş. Adam: "Hayır" demiş. "Peki hiç başında mı ağrı­madı?' diye sorunca, adam yine: "...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Ebud Derdanın zühdü ile ilgili haberler
« Posted on: 28 Kasım 2021, 11:06:19 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ebud Derdanın zühdü ile ilgili haberler rüya tabiri,Ebud Derdanın zühdü ile ilgili haberler mekke canlı, Ebud Derdanın zühdü ile ilgili haberler kabe canlı yayın, Ebud Derdanın zühdü ile ilgili haberler Üç boyutlu kuran oku Ebud Derdanın zühdü ile ilgili haberler kuran ı kerim, Ebud Derdanın zühdü ile ilgili haberler peygamber kıssaları,Ebud Derdanın zühdü ile ilgili haberler ilitam ders soruları, Ebud Derdanın zühdü ile ilgili haberlerönlisans arapça,
Logged
07 Nisan 2018, 16:36:55
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.536


« Yanıtla #1 : 07 Nisan 2018, 16:36:55 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri bu ıslam alimlerin yolunda onun ogutlerine tabi yasyan kullardan eylesin inşallah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
08 Nisan 2018, 01:01:35
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 17.098« Yanıtla #2 : 08 Nisan 2018, 01:01:35 »

Aleykümüsselam kimsenin malında gözümüz olmasın ne istersek Allah tan isteyelim inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
08 Nisan 2018, 12:46:58
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 18.043Site
« Yanıtla #3 : 08 Nisan 2018, 12:46:58 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri dünya malına tamah edenlerden eylemesin Rabbim paylaşım için razı olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
09 Nisan 2018, 13:27:29
Rüveyha
Forum Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.764


« Yanıtla #4 : 09 Nisan 2018, 13:27:29 »

ve aleykumusselam..Mevlam razı olsun.Bu nasihatlere hakkıyla uyanlardan kılsın inşaAllah.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &