> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Fetavayı Resulullah > Yiyecekler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Yiyecekler  (Okunma Sayısı 1897 defa)
13 Ekim 2010, 11:52:11
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 13 Ekim 2010, 11:52:11 »YİYECEKLER


Yoksa İçinizde Sırtlan Yiyenler De Mi Var?
 

Bir adam Resululİah'a (as) sırtlanların etlerinin yenilip yenilmeyeceği konusunda sorduğunda, "yoksa sizden sırtlan eti yiyen de mi var?" dedi.

Kurtların etleri hakkında sorulduğunda ise "yoksa sizden kurt eti yiyen de mi var? Onda hayır vardır" diye cevapladı.

Bu hadisi İmam Tirmizî kitabına almıştır.

İbn-i Mace'nin kitabında ise şöyle geçmektedir: Haberi rivayet eden di­yor ki, "ey Allah'ın elçisi/ Sırtlanın eti hakkında ne diyorsun?" diye sordu­ğumda, "sırtlan eti yiyen var mı ki?" dedi.

Eğer Cabir'tn sırtlanların etlerinin helalliği konusunda rivayet ettiği hadis sahih bir hadis olsaydı bu hususta kalpte bir şey olurdu, (insanın kalbi rahat olurdu). O zaman bu hadiste geçtiği üzere, sırtlanların etlerinin yenilmesin­den uzak durulmasının sebebi onların murdar, pis olmaları ya da bir hastalık korkusu olurdu. En doğrusunu bilen Allah'tır. [475]

 
Domuz Eti Yiyenlerin Kapkacaklan
 

Ebu Sa'leb el-Huşenî, Resulullah'a (as), "bizim oturduğumuz topraklar Ehl-i Kitabın (Yahudi ve Hıristiyanların) torağıdır. Onlar domuz eti yiyor ve şarap (alkollü içki) içiyorlar. Bu durumda onların kapkacaklarından nasıl yararlanabiliriz?" diye sorunca Resulullah (as), "eğer onların kapkacakla-nndan ve tencerelerinden başkasını bulmayacak olursanız onları güzelce yıkayıp kullanır, içlerinde yemek pişirir ve onlardan herhangi bir şeyi çersi­niz" dedi Haberi rivayet eden diyor ki: Ben, "ey Allah'ın elçisi!Bizim için ve köpek dişine sahip olan yırtıcı hayvanların etlerini yemeyin " dedi.

İmam Ahmed bu hadîsi kitabına almıştır.

Resulullah'tan (as) rivayet olunan ve Müslim'in Sahih'inde yeralan bir hadiste de şöyle geçiyor: Ebu Hureyreden şöşye rivayet olunmuştur: Resu-lullah (as), "köpekdişine sahip olan her yırtıcı hayvan haram kılınmıştır" di­ye buyurdu.

İşte bu ve yukarıdaki iki hadis bu tip hayvanların'etlerinin yenilmesini savunanların, "köpekdişi bulunan her yırtıcı hayvanin etlerinin yenilmesinin yasaklanması yalnızca bir mekruhiyet yasaklarnasıdır" diyerek te'vil yapanla­rın sözlerine bir cevap teşkil etmektedir. Böyle bir te'vil ise kesinlikle geçer­siz bir yorumdan öte geçmez. Başarı yalnızca Allah'tandır. [476]

 
Kesilirken Üzerine Allah'ın Adının Anılmadığı Etle
 

Bir adam, Resulullah'a (as), "bizim öldürdüklerimizi yiyecek, ama Al­lah'ın öldürdüklerini yemeyecek miyiz?" diye sorduğunda, "üzerlerine Al­lah'ın adı anılmamış olanları yemeyiniz (En'am 121)" ayeti indi.

Bu hadisi Ebu Davud da bu şekilde kitabına almıştır.

Bu soruyu soranlar genelde Yahudilerdi. Bu hususta en çok bilinen, "bu husustaki sorulan soranlar müşriklerdi" ibaresidir ki bu da sahihtir. Bu hadis ayrıca bu surenin Mekke'de indirildiğine ve Yahudilerin de Müslümanlar gibi ölü etin yenilmesini haram gördüklerine bîr delil teşkil etmektedir. Onlar da bu hükme muvafakat etmelerine rağmen nasıl oluyor da bu soruyu soruyor­lar? Yine bu hadis, "şeytanlar kendi dostlarına size karşı savaşmaları için vahiy ilham ederler. (En'am 121)" ayetine de işaret etmektedir. İşte Yahudilerin ve müşriklerin sordukları soru, dostları olan şeytanların onlara yaptıkları bir ilhamdır. Oysa Yahudiler bu hususta mücadele etmemeliydiler. .

Tirmizî bu hadisi bir başka lafızla rivayet etmiştir. Nitekim, Müslüman­lardan bazıları da bu tip sorular sormuşlardı: Bazıları Resulullah'a (as) gele­rek, "ey Allah 'in elçisi/ Kendi öldürdüklerim izi yiyecek de Allah Azze nin öl­dürdüklerini yemeyecek miyiz?" diye sordular. Bunun üzerine, "üzerine (kesilirken) Allah'ın adı anılanları yiyiniz. (En'am 118)" ayeti ile "e-ğer onlara (Ehfi Kitab'a ve müşriklere vs.) uyacak olursanız müş­riklerden olup çıkarsınız. (En'am 121)" ayeti indirildi. Buradaki soruyu müşriklerin sormaları ihtimalinin yanında Müslümanların da sormuş olmaları herhangi bir çelişki oluşturmamaktadır. Ama "Yahudiler de bu soruyu sor­muştu" sözü hesaba katılmamıştır. Ne var ki burada sözkonusu olan, her iki rivayetin de aynı ravjler aracılığıyla gelmekte olduğudur. İşlerin iç yüzünü bi­len Allah'tır. [477]

 
Deniz Sularının Çekilmesiyle Ortada Kalan Balığın Hükmü
 

Resulullah'a (as) med-cezir nedeniyle ortada kalan büyük bir balığın (ya da balinanın) yenilip yenilmeyeceği sorulduğunda ResuluUah (as),   "Allah Azze'nin sizler için denizden çıkardığı bir rızık olarak ondan yeyin. Eğer yanınızda getirdiyseniz bir miktar da bize verin" dedi. Bu hadis muttefekun aleyhtir. [478]

 
Dağdan Ya Da Yüksekten Yuvarlanan Hayvanın Boğazlanması
 

Resulullah'a (as) bu hususta soru sorulduğunda, "eğer hayvanın uyluk­larına vurmuş isen av hayvanı senden kaçar" dedi.

Ebu Davud bu hadisi kitabına almıştır.

Sorulan soaıya ResuluUah (as), "işte av hayvanına hu şekilde vurmak o-nun boğazlarım asıdır" dedi.

Yezid b. Harun, "bu bir zaruret nedeniyledir" dedi. "

Böyle bir şeyin, üzerine Allah'ın adının anılmadığı av hayvanları için ge­çerli olduğu söylenmektedir. [479]

 
Devenin Rahmindeki Cenin
 

Resulullah'a (as), "deve, inek veya koyun rahimlerindeki yavrular? ata­lım mı yoksa yiyelim m/?" diye sorulduğunda ResuluUah (as), "eğer istiyorsa­nız onları yiyin. Zira annelerinin kesilmesi onların boğazlanması gibidir" buyurdu.

Bu hadisi İmam Ahrned kitabına almıştır.

Bu hadis, annelerinin kesilerek yenilmesi gibi onların karınlarından çı­kan yavruların da boğazlandıktan sonra yenileceğini söyleyerek te'vile gi­denlerin yaptıklarını tamamen iptal etmektedir. Zira yavrular annelerinin bir parçasıdırlar. Burada yavrunun annenin diğer parçalarından bir parça olarak sayılmayıp ayrıca kesilmesi için herhangi bir delil çıkarılamaz. [480]

 
Allah'ın Adını Üzerine Anın Ve Yiyin
 

Hz. Aişe, Resulullah'a (as), "bazı insanlar bize et getiriyorlar. Biz onlar kesilirken üzerlerine Allah'ın adının anılıp anılmadığını bilemiyoruz (ne yapahtn?)" dedi. ResuluUah (as), "üzerine Allah 'm adını anın ve yiyin" bu­yurdu.

îmam Buharı bu hadisi kitabına almıştır. [481]

 
0 Hayvanın Yenilmesi İçin Size Ruhsat Verdi
 

Peygamberin Ehl-i Beyt'i, Hurre denilen taşlık arazide muhtaç durumda idi. Orada kime ait olduğu bilinmeyen bir deve ölmüştü. Onlara ölü hayva­nın etinden yemeleri konusunda ruhsat verildi. Böylece hayvanın kalan par­çaları onları korumuş oldu.

Bu hadisi İmam Ahmcd kitabına almıştır.

Ebu Davud'un kitabında ise şöyledir: Bir adam ailesi ve oğluyla birlikte Hurre denilen taşlık araziye girti. Bir adam ona, "benim bir devem kayboldu. Eğer onu bulacak olursanız yanınızda alıkoyun" dedi. Adam deveyi buldu, ama sahibini bulamadı. Deve hastalanmıştı. Adamın hanımı deveyi kesmesini söyledi, adam kabul etmedi. Derken deve öldü. Kadın, "bari onun derisini yüz de yağım ve etini ayıralım. Onu yeriz" dedi. Adam, "hen bunu Resulul-lah'a (as) soruncaya kadar olmaz" dedi. Resulullah'ın (as) yanma geldi. Re-sulullah (as), "yanında o ete muhtaç olmayacağın herhangi bir şey var mı?" diye sordu. Adam, "yoktur" dedi. Resulullah (as), "öyleyse ondan yeyiniz" buyurdu. Adam diyor ki: Daha sonra devenin sahibi geldi durumu ona anlat­tım. O da bize, "deveyi kesseydinizya" dedi. Ben, "senden utandım"dedim.

Bu hadis, zor durumda kalanların ölü bir hayvanı yemek veya başka bir şekilde yararlanmak üzere alıkoymalarına delil teşkil etmektedir.

. Bir adam, Resulullah'a (as), "kendisinden sıkıntıya düştüğümüz yiyecek hangisidir?" diye sordu. Resulullah (as), "yapıp yediğin zaman Hırist\ -anla­ra benzemediğin ve sana kuşku vermeyen şeydir" dedi.

Bu hadisi İmam Ahmcd kitabına almıştır.

Buradaki anlam -Allah Azze en iyisini bilir- yemekte bile Htristiyanlara benzemekten men etmektir. Resulullah (as), "kuşkularını sürdürme kuşku veren şeyi terket" demiştir. Burada Resulullah (as) genel bir cevap vermekle beraber Yahudileri bir kanara bırakarak yalnızca Hıristiyanlara özelleştirmiş­tir. Zira Hıristiyanlar herhangi bir yiyeceği haram saymayıp filden sivri sineğe kadar diri ölü (ya da yürüyen ve uçan) hemen her şeyi helal saymaktadır. [482]

 
Ve Allah'ın Adını Onun Üzerine Andı
 

Rafi' b. Hudeyc Resulullah'a (as), "herhangi bir gün aslanın ya da baş­ka bir hayvanın parçaladığı, ama henüz ölmeyen bir hayvanla karşılaşırsak ve yanımızda onu kesecek bir alet yoksa kamışın sert kabuğuyla kesebilir mi­yiz?" dedi. Resulullah (as), "kanı tamamen akıtırsa, üzerine Allah'ın adım an ve ye. Yalnız diş veya tırnakla kesme, zira diş kemiktir. Tırnak ise Habeş-lilerin bıçağıdır'' buyurdu.

Bu hadis muttefekun aleyhtir.

Adiyy b. el-Hatem, Resulullah'a (as), "herhangi birimiz bir av vurdu­ğunda eğer yanında bıçak yoksa avını çakmak taşı ya da bir incik ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Yiyecekler
« Posted on: 01 Şubat 2023, 03:09:51 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Yiyecekler rüya tabiri,Yiyecekler mekke canlı, Yiyecekler kabe canlı yayın, Yiyecekler Üç boyutlu kuran oku Yiyecekler kuran ı kerim, Yiyecekler peygamber kıssaları,Yiyecekler ilitam ders soruları, Yiyeceklerönlisans arapça,
Logged
02 Aralık 2019, 15:47:47
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.620


« Yanıtla #1 : 02 Aralık 2019, 15:47:47 »

Esselamu aleyküm.rabbim bizleri İslam'a uygun helal daire de yaşayan helal lokma yiyen kullardan eylesin inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
03 Aralık 2019, 06:29:27
Es-Sabur

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1.267


« Yanıtla #2 : 03 Aralık 2019, 06:29:27 »

Yiyeceklerin sadece helal olanlarından yiyelim haramdan uzak duralım
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
05 Aralık 2019, 07:29:12
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 18.549Site
« Yanıtla #3 : 05 Aralık 2019, 07:29:12 »

Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
05 Aralık 2019, 08:28:58
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 17.687« Yanıtla #4 : 05 Aralık 2019, 08:28:58 »

Aleyküm selâm. Rabbim bizleri herdaim rızasına uygun şekilde yaşıyan kullarından eylesin inşaAllah

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &