> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Fetavayı Resulullah > Tıb
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Tıb  (Okunma Sayısı 2337 defa)
13 Ekim 2010, 11:38:36
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 13 Ekim 2010, 11:38:36 »TIB


Allah'ın Haram Kıldığı Şeylerle Tedavi Olmanın Caiz Olmayışı
 

Allah Azze'nin haram kıldığı şeylerle tedavi olmak ve onlardan şifa bek-İemek caiz (helal) midir?

Alkol (şarap-hamr) ve benzeri pis şeylerle tedavi olmak, Böyle şeyler­den şifa beklemek caiz değildir. Vaİl b. Hacer bunu rivayet edince Tank Îbn-İ Süveyd el-Cafi, Resulullah'a (as) hamrın (alkol) hükmünü sordu. Resulullah (as) O'nu men etti. Tarık, "ben içkiyi (alkolü) yalnızca tedavi amacıyla üre­tiyorum" dedi. Resulullah (as), "şarap ilaç değil, bir hastalıktır" buyurdu.

îmam Ahmed'in ve Müslim'in, Sahihlerinde Ebu Derda'dan rivayet ettik­leri hadiste Ebu Derda şöyle diyor: Resulullah (as), "Allah Azze dertleri de şi­faları da indirmiştir (yaratmıştır). Her derdin ilacı, şifası ve tedavisi vardır. Öyleyse tedavi olunuz, ama haram olan şeylerle tedavi olmayınız" buyurdu.

Hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir.

Ebu Hureyre'den şöyle rivayet olunmuştur: "Resulullah (as), pis olan şeylerle tedavi olmayı yasakladı." Bir rivayette "yani zehirlerle" ifadesi yeral-maktadır.

Bu hadisi Ahmed, İbn-i Mace ve Tirmizî rivayet etmiştir.

Abdurrahman b. Osman'dan şöyle rivayet olunmuştur: "Doktorun biri, Resulullah'in (as) yanında, kurbağadan yaptığı bir ilaçtan bahsetti (öldürü­lerek alınacağını belirtti)". Bunun üzerine Resulullah (as) kurbağaların öldü­rülmelerini yasakladı.

Bu hadisi Ahmed, Ebu Davud ve Nesaî rivayet etmişlerdir.

Abdullah b. Mes'ud sarhoşluk veren maddeler hakkında konuşurken, "Allah Azze sizlere haram kıldığı şeylerde şifa yaratmamıştır" dedi.

Bu hadisi Buharî ve Ebu Hatim îbn-i Hıbban Sahih'lerİnde direkt olarak Resuiullah'tan (as) alarak rivayet etmişlerdir.

Burada sıralananlar ve bunların benzeri haberler açıkça göstermektedir ki, pis (haram) olan şeylerle tedavi olmak yasaktır. Öyleyse tüm kötülüklerin toparlayıcısı olan içki (alkol) ile de tedavi olmak yasaklanmıştır. Delilleri ise açıktır. Hamr (sarhoşluk veren madde, şarap, alkol) bir isim olarak tüm sar­hoş edici maddelerin simgesidir. Bu husus hadislerde belirtilmiştir. Müslim'in Sahih'inde geçen ve İbn-i Ömer'in Resuiullah'tan (as) rivayet ettiği bir hadiste Resulullah (as) şöyle buyurmuştur: "Sarhoşluk veren berşey haramdır." Bir başka rivayette, "tüm sarhoşluk veren maddeler haramdır" ifaesi yer almak­tadır.

Buharî ve Müslim'de yeraİan ve Ebu Musa el-Eş'arî'den rivayet olunan bir haberde Ebu Musa diyor ki: Ben, "ey Allah'ın elçisi! Biz Yemen'de iken hal şerbeti (şarabı veya üzüm şırası) olarak yaptığımız iki içecek hakkında bize fetva ver, fikrini belirt. Bunlardan birisi baldan yapılır ve katılansın diye bir yere bırakılırdı; ikincisi ise, boza idi ki, tohum veya arpadan elde edilir vekatılaşsın diye bir yere bırakılırdı" dedim. Resulullah (as) sözün tam, kap­samlı anlamıyla söylüyor ve "tüm sarhoşluk veren maddeler haramdır" di­yordu.                 

Yine Buharî ve Müslim'de yeralan ve Hz. Aişe'den rivayet olunan bir hadiste Hz. Aişe şöyle demiştir: Resulullah'a (as), baldan yapılan bir nebiz (şıra) olup Yemen'de içilen bir içeceğin hükmü sorulduğunda, "sarhoşluk ve­ren her türlü içecek haramdır"buyurdu.

Şarap (alkol, hamr) ile tedavi olmak, ondan şifa beklemek Resulullah'ın (as) hadisiyle belirtildiği gibi haramdır. Alimlerin pek çoğu da bu hususta hemfikirdir.

Sahih Buharî'de yeralan bir hadiste şöyle geçiyor: Resulullah'a (as) şara­bın (alkollü içkinin) tedavide kullanılması hususu sorulduğunda, "alkol (hamr) kendisi hastalıktır, ondan ilaç olmaz" buyurdu.

Sünen kitaplarında Resulullah'ın (as) haram şeylerle tedavi olmayı ya­sakladığı haberj ye rai maktadır.

tbn~i Mes'ud şöyle dedi: "Allah Azze sizlere haram kıldığı şeylerde sizin için şifa yaratmamıştır".

îbn-i Hayyam "Sahih" adlı eserinde Resulullah'ın (as) şöyle dediğini ri­vayet ediyor: "Allah Azze ümmetimin şifasını onlara haram kıldığı şeylerde yaratmamıştır".

Sünen kitaplarında şunlar geçiyor: Resulullah'a (as), kurbağaların tedavi­de kullanılması hususu sorulduğunda kurbağaların tedavi amacıyla öldürül­melerini yasakladı ve şöyle buyurdu: "Kurbağalar sesleriyle Allah'ı zikreder­ler. Tedavide kullanmak için onlan öldürmek, zor durumda kalındığında ö-lü eti yemek gibi değildir." Burada amaç kesinlik kazanıyor, onun yerine bir bsşkası konamıyor. Zira ölü etini yemek zorunda kalan bir insanın eti yeme­si gereklidir. O eti yemeyince ölürse intihar etmiş ve cehennemi hak etmiş o-

lacağından yemekten başka çaresi yoktur. Ölü etinin yenmesinde -herhangi bîr hastalık için- şifa yoktur. Böyle bir şey ilaç alarak da nitelenemez. Oysa Allah Azze kuluna çeşitli vesilelerle sıhhat ve afiyet verir. Pek çok alim, "her­hangi bir hastalıktan kurtulmak için illa da tedavi olmak gerekmez" diyor. Buradaki tedavi konusu ile ölüm tehlikesinden dolayı ölü bir hayvanın etinin yenmesi hususları birbiriyle kıyaslanamaz. İşlerin en iyisini bilen Allah Az-ze'dir. [502]

 
İslam Ümmetinin Şifası Helal Olan Şeylerdedir
 

Allah Azze'nin helal kıldığı şeylerle tedavi olmak isteyene ve olana Al­lah şifa verir. Zira Allah Azze haram kıldığı şeylerde Müslümanlar için şifa yaratmamıştır. Durum bu iken acaba hamr (alkol, şarap) ile tedavi olmak ve ondan şifa beklemek, tedavi olup sıhhate kavuşmak isteyen kişinin diğer he­lal ilaçların tümünden yararlanmak hususunda toleransa sahip olması gibi helal midir?

Alkollü içkilerle tedavi olmak tüm mezhep imamlarına göre haramdır. Malik, Ahmed, Ebu Hanife ve Şafiî mezhebinin bir kesimi bu görüşü benim­semişlerdir. Zira sahih kitaplarda yeralan bir hadiste şöyle geçmektedir: Re­sulullah'a (as), şifa ve tedavi İçin üretilen şarabın (alkol, içkinin) hükmü so­rulduğunda, "içkiler hastalığın ta kendileridir. Onlarda şifa olmaz" buyurdu.

Ebu Davud'un Sünen'inde şöyle geçiyor: Resulullah (as) pis, murdar ve kötülüklerin anası olan alkollü içkilerle tedavi olmaktan men etti.

Buharî ve daha başkaları îbn-i Mes'ud'dan rivayet ettiler. Resulullah (as), "Allah benim ümmetimin şifasını onlara haram kıldığı şeylerde yaratmamış­tır."buyurdu.

Ebu Hatim b. Hayyan "Sahih" adli eserinde Resuiullah'tan (as) aynı şeyi rivayet etmiştir. Tedavi amacıyla Allah'ın haram sınırını ihlal edenler, yaptık­ları bu işi, zor durumda kalan insanların helal saymamak koşuluyla ölü hay­van eti ve kan yemenin durumuna kıyasladılar. Bu da şu nedenlerden dolayı pek zayıf bir konum arzetmektedir: Zor durumda kalmış bir kimse ihtiyaçla­rını kesinlikle haram olan şeylerden başkasıyla karşılamamaktadır. Zira zorda kalmış bir kimse haram olan bir şeyden yediğinde o haram yiyecek onun ha­yatını kurtaracak ve o anki kaçınılmaz gereknimini karşılayacaktır. Ama pis olan alkol (şarap, harm) ve diğerlerinin insanoğluna herhangi bir şifa verme­yecekleri kesinlikle bilinmektedir. Durumu böyle olan nasıl olur da hem iyi bir tedavi hem de iyi bir şifa sunabilir? Bu nedenle içkinin asıl amacını ger­çekleştirmek, bu amacın bir yarar olarak içkiye özgü olduğunu ortaya çıkar­mak ve bu amacı susuzluğa karşı içilmesi hususuyla desteklemek için bazıla­rı gam ve kederi içki içerek gidermeyi helal saydılar. Bu hususta fikrî tartış­malar oldu. Bazıları da içkinin susuzluğa karşı içilemeyeceği hususunu sa­vundular. [503]

 
Hasta İnsan Sıhhatli Kimseler Arasına Giremez
 

Müslümanların bulaşıcı bir hastalığı olan kimseyi kendi yerleşim bölge­lerine sokmamaları hakları mıdır?

Evet, bu onların hakkıdır. Sıhhatli İnsanların yerleşim bölgelerine bulaşı­cı hastalığı olan kimselerin sokulmaması sıhhatli kimselerin hakkıdır, Nitekim Resulullah (as), "hasta olanlar sağlıklı kimselerin arasına girmesin" buyurmuştur. Resulullah (as) hasta develeri olan kimsenin develerini sağlıklı develeri olan kimsenin develeri arasında katmasını da yasaklamıştır.

Bir başka hadiste ise, "ne hastalıkların bir insandan bir diğerine bulaş-masf[504] ne de herhangi bir şeyi uğurlu ya da uğursuz saymak yoktur" diye buyurmuştur.

Bu cümleden olarak şunlar rivayet olunmaktadır: Bir cüzzamlı Resulul­lah'a (as) biat etmek üzere geldiğinde Resulullah (as) onun biatini kabul etti­ğine dair haber saldı ve Medine'ye girmesine izin vermedi.

Bir rivayette Resulullah (as), "cüzzamlı hastadan aslandan'kaçar gibi kaçın" buyurmuştur. Buna karşılık Hz. Aişe'den rivayet olunan bir hadiste Resulullah (as), "ne hastalıkların bir insandan bir başkasına bulaşması ne de herhangi bir şeyi uğurluya da uğursuz saymak yoktur''buyurmuştur.

Cüzzamlıdan kaçmanın nedeni cüzzamlı hastanın son derece pis ve çir­kin kokrnasidır. Hastalıkların bir kimseden diğerine bulaşması hususunda bi­zim de görüşümüz yukarıdaki gibidir. TIbbî başvuru kaynaklan da göstermiş­tir ki cüzzam hastalığı bulaşıcı bir hastalıktır. Dokunma ve tokalaşma ile bu­laşabilecek bir karaktere sahiptir.

Bu konudaki sahih bir hadiste şöyle geçmektedir: Resulullah (as) bir cüzzamlının elini tutup bir kabın içine soktu ve onunla birlikte yemek yedi.

Burada yukarıdaki hadisle bu hadis arasında zahiren zıt bir anlam gör­mekteyiz. Ama gerçekte bu iki hadis arasında bir uyum sözkonusudur. Birin­ci hadis bulaşıcı hastalığa yakalanmış olan bir kimsenin bu hastalığı sıhhatli insanlara bulaştırma ihtimalini dile getirmiş; ikinci hadis ise Allah Azze'nin takdirinin her türlü sebebin üzerinde olduğu hususunu vurgulamıştır. Zira türlü sebeplerin varlığına rağmen Allah Azze bir şeyin ol...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Tıb
« Posted on: 01 Şubat 2023, 03:05:03 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Tıb rüya tabiri,Tıb mekke canlı, Tıb kabe canlı yayın, Tıb Üç boyutlu kuran oku Tıb kuran ı kerim, Tıb peygamber kıssaları,Tıb ilitam ders soruları, Tıbönlisans arapça,
Logged
29 Ocak 2016, 18:10:14
Ruhane
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.473


« Yanıtla #1 : 29 Ocak 2016, 18:10:14 »

Derdi veren Rabbimiz dermanını da verıyor..  şifamızı tabıkıde helal yoldan aramalıyız..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
15 Ekim 2016, 21:39:34
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.620


« Yanıtla #2 : 15 Ekim 2016, 21:39:34 »

Aleykumselam.Rabbim bizleri onun rmanet ettigi vucudu hskkiyla koruyan ve tipda yeri olan ve dinen caiz olanlari yapan kullardan olalim inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &