ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Zadul Mead > Bayram hutbesi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Bayram hutbesi  (Okunma Sayısı 2988 defa)
05 Ağustos 2011, 13:27:14
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 05 Ağustos 2011, 13:27:14 »4— Bayram Hutbesi:

 

Hz. Peygamber (s.a.) namazı tamamladığında, cemaat saflarında otu­rurken onlara karşı dönüp ayakta kendilerine va'zeder, tavsiyelerde bulu­nur, ne emredilecekse emreder ne yasaklanacaksa yasaklardı. Bu esnada kimilerini gazaya göndermek gerekirse gönderir, bir şeyin yapılmasını em­redecek olursa emrederdi[1090]' Orada üzerine çıkıp konuşacağı bir minber yoktu. Medine'deki minberi dışan çıkardığı da olmazdı. Toprak üzerinde ayakta durarak halka hitap ederdi.

Câbir diyor ki: "Bir bayram namazında Allah Rasûlü (s.a.) ile bera­ber bulundum. Önce ezansız ve kâmetsiz olarak hutbeye geçmeden namazı kıldırdı. Sonra Biiâl'e dayanarak ayağa kalktı. Allah'tan sakınmayı emre­dip, O'nun emirlerine uymaya teşvik etti. Halka va'z ve nasihat ettikten sonra yürüdü, kadınların yanlarına kadar gitti. Onlara da va'z ve nasihat etti." Hadis, Buharî ve Müslim tarafından rivayet edilmiştir[1091]

Ebu Saîd el-Hudrî anlatıyor: "Hz. Peygamber (s.a.) Ramazan ve Kur­ban bayramı günlerinde musallaya çıkardı. İlk yaptığı iş namaz olurdu. Sonra cemaat saflarında otururken ayakta onlara dönüp kendilerine vâ'z ve nasihat ederdi." Hadisi, Müslim rivayet etmiştir[1092]

Yine Ebu Saîd el-Hudrî anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.) bayram günü çıkar, insanlara iki rekât namaz kıldırırdı. Selâm verip namazdan çıkınca, cemaat saflarında otuıurken onlara dönüp —devesi— üzerinde durur: "Bağış yapın" buyururdu. En çok bağış yapan kadınlar olur, küpe, yüzük ve nele­ri varsa verirlerdi. Şayet bir ihtiyacı olur, bir bölük ordu-asker göndermek gereği duyarsa cemaate hatırlatırdı. Böyle birşey olmazsa döner giderdi[1093]

Hafız Bakî b. Mahled'in, bu hadisi Müsned'inde zikrettiğini görünce­ye kadar bunun bir vehim olduğunu, çünkü Hz. Peygamber'in (s.a.) bay­ram namazına, önünde mızrak götürülür şekilde yaya olarak çıktığını sa­dece kurban bayramı günü (veda haccmda) Minâ'da devesi üzerinde hutbe söylediğini düşünürdüm. Hafız Bakî b. Mahled bu hadisi Müsned'mde, Ebu Bekir b. Ebî Şeybe -Abdullah b. Nümeyr -Davud b. Kays- Iyâz b. Abdullah b. Sa'd b. Ebu Serh-Ebu Saîd el-Hudrî senediyle "Allah Rasûlü (s.a.) Ramazan bayramı günü çıkar, cemaata şu iki rekât namazı kıldırırdı. Selâm verince cemaata döner, onlara: Bağış yapınız, buyururdu. En çok bağış yapan kadınlar olurdu..." diye rivayet edip hadisin devamını zikrediyor.

Sonra Hafız Bakî, Ebu Bekir b. Hallâd -Ebu Âmir- Davud -Iyâz- Ebu Saîd senediyle: "Hz. Peygamber (s.a.) Ramazan bayramı günü çıkar cema­ata namaz kıldırırdı. İlk iş olarak iki rekât namazı kıldırdıktan sonra otu­ran cemaata karşı döner, onlara: Bağış yapınız, buyururdu." hadisini riva­yet edip yukandakine benzer şekilde devamını zikrediyor. Hadisi aynı se-nedle, ancak senetteki Ebu Küreyb -Ebu-Üsâme- Davud farkıyla, İbn Mâ-ce de rivayet etmiştir[1094] Herhalde Câbir'in de: "Bilâl'e dayanarak ayağa kalktı" sözünde olduğu gibi "sonra ayaküstü durdu," şeklinde olup, kâtip tarafından yapılan bir hata ile "devesi üstünde" şekline çevrilmiş olsa ge­rektir. Allah en iyi bilendir.

Soru: Buharî ve Müslim Sû/î/Vı'Ierinde îbn Abbas'ın şöyle anlattığını rivayet ederler: "Ben Ramazan bayramı namazında Hz. Peygamber (s.a.) ile, Ebu Bekir, Ömer ve Osman -Allah onlardan razı olsun- ile beraber bulundum. Hepsi de namazı hutbeden önce kıldırırlar, sonra hutbe okur­lardı. Allah Rasûlü (s.a.) hutbeden indi. -Eliyle erkeklere oturun diye işa­ret ettiği hâlâ gözümün önündedir.- Sonra erkeklerin saflarını yararak ka­dın saflarına kadar gitti. Bilâl de beraberinde idi. Hz. Peygamber (s.a.): 'Ey Peygamber! Mü'min kadınlar sana gelip de Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak üzere biat etmek isterlerse../ âyetin[1095] sonuna kadar okudu. [1096]

Yine Buhârî ve Müslim'in Sahih'lennde C^bir'den nakledilen diğer bir hadise göre: "Hz. Peygamber (s.a.) ayağa kalktı önce namaz kıldırdı. Son­ra ardından cemaata hitap etti. Allah'ın Peygamberi fs.a.) hutbeyi bitirip indi. Kadınların yanlarına kadar geldi, onlara va'z etti...[1097]

Bu hadisler, Hz. Peygamber'in (s.a.) bir minber yahut devesi üzerinde hutbe okuduğunu gösterir. Belki de kerpiç, çamur veya buna benzer bir şeyden onun için bir minber yapılmış olabilir?

Cevap: Bu iki hadisin sahih olduğunda şüphe yoktur. Yine Mescid-i Nebevî'deki minberin dışarı çıkartılmadığında ve onu ilk defa Mervan b. Hakem'in dışarı çıkartmış olduğunda, hatta ona bu yüzden karşı gelindi­ğinde de şüphe yoktur. Kerpiç ve çamurdan yapılan minbere gelince; Bu­harı ve Müslim'in Sahih'lerinde naklettikleri üzere böyle bir minberi ilk olarak yapan -Mervan'm Medine emirliği sırasında- Kesîr b. Salt olmuş­tur.[1098] Herhalde Hz. Peygamber (s.a.) musallada yüksekçe kürsü üzerin­de dururdu. Sonra oradan aşağı iner, kadınların yanına giderdi. Karşıların­da durur, onlara hitap eder; va'z ve nasihatta bulunurdu. Allah en iyi bilendir.

Bütün hutbelerine Allah'a hamdederek başlardı. Bayram hutbelerinde tekbirle başladığına dair bir tek hadis bile nakledilmemiştir. Yalnız İbn Mâce, Sünen'mdt Peygamberimizin müezzini Sa'd el-Karaz'dan nakleder ki. Allah Rasûlü (s.a."i hutbe aralarında ve bayramlardaki hutbelerde çokça tekbir getirirdi.[1099] Bu hadis, Hz. Peygamber'in (s.a.) bayram hutbesi' ne tekbirle başladığına delil olmaz.

Bayramlarda ve yağmur duasında okunan hutbelere hangi sözle başla­nılacağında âlimler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kimileri her ikisine de tekbirle başlanacağını, kimileri yağmur duası hutbesine istiğfar ederek başlanacağını ve kimileri de her ikisine Allah'a hamdederek başlanacağını söylemiştir. Şeyhülislâm İbn Teymiye diyor ki: Doğru olan bu üçüncüsü-dür. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.): "Allah'a hamdla başlanılmayan her önem­li iş sonuçta eksiktir. "[1100] buyurmuştur.

Bütün hutbelerine Allah'a hamdederek başlardı.

Hz. Peygamber (s.a.) bayram namazına katılan kimseleri, hutbeyi din­lemek için oturmakla gitmek arasında serbest bırakmıştır. Bayram cumaya denk geldiğinde onlara bayram namazıyla yetinebileceklerini ,cumaya gel­melerinin gerekli olmadığını bir ruhsat olarak bildirmiştir.[1101]


[1090] Buharî,  13/6.

[1091] Buharı,  13/7; Müslim, 885.

[1092] Müslim, 889.

[1093] İsnadı sahihtir. Az aşağıda müellif, seneddeki râvileri söyleyecektir.

[1094] tbn Mâce, 1288. İsnadı sahihtir. Ahmed, Müsned, 3/36, 42, 54; Abdürrezzak, Musan-nef, 5634; Beyhakî, Sünen, 3/297.

[1095] Mümtehine: 60/12.     '

[1096] Buharı, 13/19; Müslim, 884; Ebu Davud, 1143 ve 1144; Nesâî, 3/184; İbn Mâce, 1273.

[1097] Buharı,  13/19; Müslim, 885; Ebu Davud,  1141.

[1098] Buharı, 13/6; Müslim, 889; Ebu Davud, 1140; ibn Mâce, 1275. Kesîr b. Salt b. Ma'-dîkerb, Abdülmelik b. Mervan'ın mektup kâtibiydi.

[1099] îbn Mâce,  1287. Senedi zayıftır.

[1100] Ahmed, Müsned, 8697; Ebu Davud, 4840; tbn Mâce, 1894; îbn Hibbân, 1/135. Sene­di zayıftır.

[1101] Ebu Davud, 1073; İbn Mâce, 1311: Ebu Hureyre'nin rivayetine göre Allah Rasûlü (s.a.) buyurdular ki: "Bu gününüzde iki bayram bir araya geldi. Dileyen cumayı kıl­mayabilir. Biz cumayı kılarız." Senedi hasendir. Busîrî, Zevâiifde sahih olduğunu söylemiştir. Bu konuda şu kaynaklarda da hadisler vardır: Ahmed 4/372; Ebu Davud, 1070; Nesâî, 3/194; İbn Mâce, 1310 ve 1312. İbn Kudâme, el-Muğnî (2/358)'de diyor ki: Bayram cuma gününe

rastlarsa, İmam {devlet başkanı) dışında, bayram namazım kılanlardan cumanın farziyeti düşer. Ama cumayı kıldıracağı kimseler bulunmaması hali dışında imamdan farziyet asla düşmez. Denildi ki: İmama bu durumda farz olup olmaması hususunda iki görüş vardır: 1- Düşeceğini söyleyenler; Şa'bî, Nehaî ve Evzâ-î'dir. Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Saîd, İbn Ömer, İbn Abbas ve İbn Zübeyr'in de bu görüşte olduğu söylenmektedir. 2- Fakihlerin çoğunluğu farz olur diyor.

İbn Kayyim el-Cevziyye, Za’du’l-Mead, İklim Yayınları: 1/416-419.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Bayram hutbesi
« Posted on: 30 Ocak 2020, 00:10:59 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Bayram hutbesi rüya tabiri,Bayram hutbesi mekke canlı, Bayram hutbesi kabe canlı yayın, Bayram hutbesi Üç boyutlu kuran oku Bayram hutbesi kuran ı kerim, Bayram hutbesi peygamber kıssaları,Bayram hutbesi ilitam ders soruları, Bayram hutbesiönlisans arapça,
Logged
25 Aralık 2014, 19:42:18
semih7/a

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 76


« Yanıtla #1 : 25 Aralık 2014, 19:42:18 »

hutbeler sadece ramazanda degıl cuma gunu kılınan cuma namzlarındada okunur
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
25 Aralık 2014, 19:59:28
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« Yanıtla #2 : 25 Aralık 2014, 19:59:28 »

Esselamu aleykum ve rahmetullahi. Efendimiz Bayram cumaya denk geldiğinde bayram namazı ile yetinip cumaya gelmemelerini müminlere ruhsat olarak bildirmiştir. Bu bilgiyi ilk defa duydum. Rabbim razı olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
05 Temmuz 2016, 13:04:43
Ruhane
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.473


« Yanıtla #3 : 05 Temmuz 2016, 13:04:43 »

Aleykum selam..Rabbim en güzel.bayaramlara ulasmamizi nasip eylesin..Efendimizin sunneti çerçevesinde yaşamamızı nasip eylesin ..Amin..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
05 Temmuz 2016, 21:17:01
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.878


« Yanıtla #4 : 05 Temmuz 2016, 21:17:01 »

Aleykumselam.Rabbim tum islam alemine bayramin hurmetine birlik beraberlik ve baris nasip etsin.Islam adina hizmet etmeyi nasip etsin inşAllah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &