ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Üseyd Bin Hudayr r.a.
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Üseyd Bin Hudayr r.a.  (Okunma Sayısı 1661 defa)
13 Nisan 2011, 15:18:41
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 13 Nisan 2011, 15:18:41 »Üseyd Bin Hudayr (R.A.)


Nesebi: Üseyd b. Hudayr b. Simak b. Atip b. İmrul'Kays b. Zeyd b. Abdül-Eşhel b. Cuşum b. El-Haris b. EI-Hazrec. Evs ve Eşhel oğulla­rından olup Rasulullah'ın Ensarlanndan birisidir. Künyesi Ebu Yahya'dır. Ebu Atip, Ebu Hudayr, Ebu İsa ve Ebu Amr dendiği de olmuştur.

Akabe biati yapıldığı gece kabilesinin (Nakibi) delegesi idi. Babası Cahiliye döneminde Medine'de Evs ve Hazreç arasında yapılan Buas savaşında Evs kabilesinin lideri idi. Babası o savaşta öldürüldü. Bu olay hicretten altı yıl önce olmuştu. Babası Hudayr el-Ketâib diye çağ­rılırdı. Useyd babasının ölümünden sonra kabilesine hem İslâm öncesi hem Müslüman olduktan sonra lider olarak kaldı. Onların en akıllıla­rından ve görüşüne başvurulan danışma heyetinden biri idi.[691]

İbnu Sa'd, onun hakkında Nebi (s.a.v.) onunla Zeyd b. Harise'yi ahiret kardeşi ilan etmişti. Bedir harbine katılmamıştır, der.[692]

Peygamberimizden naklettiği çok hadis vardır.

Kendisinden: Ka'b b. Malik, Aişe, Enes, Abdurrahman b. Ebi Leyla (Muhammed b. İbrahim b. El-Haris, İbnu Şufey'a, İkrime b. Halid, Ebu Said el-Hudri, Mahmud b. Lebid, Ebu Seleme, Zir b. Hubeyş, Zeyd b. Eşlem) rivayette bulunurlar.[693]

Vakidi'nin anlattığına göre Üseyd (r.a.) Hz. Ömer'le beraber Şam seferine katılıp Cabiye'ye kadar gelmiş ve Hz. Ömer onu Ensar ordu­larının dördüncüsüne komutan olarak atamıştı.[694]

Vakidi ve diğerleri onun ve Sa'd b. Muaz'ın aynı günde Mus'ab b. Umeyr'in eliyle müslüman olduğunu söylerler.[695]

Ebu Hüreyre (r.a.)'tan: Nebi (s.a.v.)  "Ebu Bekr ne güzel kişidir, Ömer ne güzel kişidir, Üseyd b. Hudayr ne güzel kişidir, Ebu Ubeyde ne güzel kişidir, Sabit b. Kays b. Şemmâs ne güzel kişidir, Muaz b. Cebel ne güzel kişidir, Muaz b. El-Cumuh ne güzel kişidir" buyurdu, diye nak­ledilir.[696] Bu hadisi Tirmizi sahih bir isnadla rivayet eder.

Yine rivayetlerde onun Kur'an okurken insanların en güzel seslile­rinden biri olduğu anlatılır.[697]

Muhammed b. İshak, Yahya b. Abbâd b. Abdullah babası Abbad isnadı ile Hz. Aişe (r.a.)'ın şöyle dediğini anlatır:

Ensar'ın Abdıfl-Eşhel oğullarından üç kimse var ki, RasuJullah (s.a.v.)'den sonra kim fazilette onlardan üstün sayılamaz; Sa'd b. Muaz, Üseyd b. Hudayr ve Abbad b. Bişr.[698]

Yahya b. Bükeyr der ki: Üseyd (r.a.) hicri yirminci yılda öldü. Hz. Ömer onun cenazesini salın iki direği arasına koyup onu Baki mezar­lığına kadar getirip koydu. Sonra cenaze namazını kıldı.[699]

Vakidi, Ebu Ubeyd ve diğer tarihçiler onun vefat yılını hep yirminci yıl diye yazdılar.[700]

 

Üneys B. Mersed (R.A.)[701]
 

Nesebi: Üneys b. Mersed b. Ebi Mersed Kennaz b. Husayn b.

Yerbu' b. Tarif b. Haraşa b. Ubeyd, el-Ğanevi'dir. (Buharı bu zatı Enes b. Ebi Mersed olarak alıp Üneys de dendiğini söyler.) Künyesi Ebu Yezîd'dir.

Kendisi, Huneyn seferinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in göz­cüsü idi.[702] Babası, dedesi ve kendisi ashab-ı Kiramdandır.[703]

İbrahim b. Münzir el-Hızâmi ve başkaları "Üneys'in yirminci yılın RabiVÎ-Evvel ayında öldüğünü söyler.[704] Adının Enes olduğu da riva­yet edilir.

Yine anlatıldığına göre Efendimiz zamanındaki bir zina hadisesi se­bebiyle Peygamber Efendimizin recmi tatbik için oraya gönderirken: Ya Üneys! Haydi falanın karı­sına git, eğer suçu itiraf ederse onu recm et.[705] Hadisinde adı geçen Üneys'in bu olduğu söylenir.[706]

Hakem b. Mes'ud Üneys'ten fitne hususunda bir hadis rivayet eder.[707]
[691] Tarihi Dımışk 9/78, 79; İbni Sa'd 3/603, 604

[692] Tabakat .3/665, İbnu Sa'd "Üseyd'in Bedre katılmayışını kendi ağzından "Ya Rasulallah, ben düşmanla çarpışmaya gideceğini sanmadım. Sadece kervanı yaka­lamaya gideceğinizi sandığım için gelemedim." Dediğini, Efendimizin de "doğru söyledin" dediğini nakleder. İbnu Sa'd bunu Vakidi'den verir. Ne var ki İbnu Asakir Tarih'inde İbni Sa'd yoluyla Vakidi'den isnadı ile Mahmud b. Lebid'den şöyle nakleder: "Üseyd yirminci yılda öldü. Ömer (r.a.) cenazesini kıldırıp Baki'a defnetti. Üseyd Abdul-Eşhel oğullarından olup Akabe ve Bedir'e katılmıştır. Sülalesi devam etmedi. Garib olan, İbnu Sa'd aynı isnad ile aynı haberi 3/606'da verir ve Baki'a defnedil­diği ile cümleyi bitirip gerisini söylemez.

[693] Mesela bak: Taberani 1/203-209 arası. Tarihi Dımışk 9/73 ]             

[694] Tarihi Dımışk 9/73

[695] İbni Sa'd 3/604; Tarihi Dımışk 9/84. Bu mevzu Tarihu'l-İslam'ın birinci cildi sayfa 412'de Musa b. Ukbe rivayeti ile etraflıca anlatılmıştır.

[696] Tirmizi, Menakıb, 3797; Nesai, Kübra 5/67; Tabakat-ı İbnu Sa'd 3/605; Hakim 3/289; Tarihi Dımışk 9/85

[697] Taberani 1/207'de Mahmud b. Lebid'den; Tarihi Dımışk 9/90'da Ebu Said el-Hudri'den. Kuran okurken atının şahlanışı kıssasında.

Bu kıssayı Buhari 5018, Müslim 796, Nesai Kübra 5/67, İmam Alınıed 3/81'de naklederler.

Buhari Üseyd'in bu hadisesini şöyle anlatır:

-Üseyd geceleyin Bakara suresini okurken, yanı başında atı bağlıymış. Birden at şaha kalkmış, Üseyd durunca at da sakinleşmiş. Tekrar okuyunca aynısı olmuş, sonra yine okuyunca yine şahlanmış, bu kere okumaktan vazgeçmiş, oğlu Yahya ata yakın olup ona at çarpar diye korkmuş. Çocuğu çekince, başım göğe kaldırmış bir bakmış ki, (içinde kandiller bulunan bulut gibi bir şey göğe doğru Üseyd) göreme-yinceye kadar yükselmiş. Sabahleyin Peygamberimize anlatmış, o da: "Oku ya Hudayr'in oğlu, oku ey Hudayr'in oğlu" demiş. Üseyd: "hayvan Yahya'yı çiğneye­cek diye korktum, zira ona yakındı ya Rasulallah. Başımı namazdan kaldırıp çocu­ğun yanına gittim. Başımı göğe kaldırınca ne göreyim, içinde sanki kandiller olan bulut gibi bir şey! O yukarı doğru ben göremeyinceye kadar çıktı, dedim. Nebi (s.a.v.) de: "Bunun ne olduğunu anlayabildin mi?" buyurunca "hayır" dedim. Pey­gamber efendimiz: "Bunlar senin sesine yaklaşan meleklerdi. Eğer sen okumayı bı­rakmayıp devanı etseydin melekler de dinleyerek sabahlarlar, insanlar da melekler Kuran dinlemek için kendilerinden gizlenmeyip onları açıkça görürlerdi" buyurdu.

[698] Hakim 3/229; Îbnu'l-Asakir, Tarihi Dımışk 9/89

[699] Taberani, Kebir 1/203; Tarihi Dımışk 2/97

[700] Tarihi Dımışk 9/95-98. Yalnız Halife b. Hayyat Tarih'inde onun yirmi birinci yılda öldüğünü söyler, (s. 149)

İmam Zehebi, Tarihü’l İslam Cantaş Yayınları 5/ 302-304

[701] Üneys hakkında geniş malumat yok, hatta bazıları hç almaz ya da diğer sahabeler meyanında adı geçer. Bkz:Buhari, Kebir 2/32; İ.E. Hatem, el-Cerh ve't-Ta'dil 2/287; Hakim 3/287; Taberani 1/265; İstİab 1/61, 62; Mukaddimetu Müsned-i Baki 151* Üsdü'l-Ğabe 1/135; El-İsabe 1/73; Zehebi, Tecrid 1/33 no 278

 

[702] Buhari, Kebir 2/30; İstiab 1/61

[703] Tabi bu üçü doğru ise, zira hem îyas, hem de babası denilen Mersed'in Hz Hamza ile anlaşmalı olduğu aynı yaşıt olduğu görülüyor. Hem bu gözcülük kıssası hem ona hem de babasına isnad edenler var. Hem de kimi Beğavi ve İbnİ Şahin onları ayrı ayrı söyler, ama kıssaları karışır. Ama Buhari bunların Enes veya Üney olarak ikisi­nin de aynı kışı olduğunu adlarının "Enes (Üneys) b. Mersed b. Ebu Mersed" diye üçlü değ'il "Enes veya Üneys b. Ebu Mersed" olduğunu söyler ki bu daha akla yat­kındır.

[704] İstiab 1/62

[705] Zehebi, Tecridi Esmau's-Sahabe'de bu hadise muhatap olanın hem bu Uneys b. Ebi Mersed, hem de Üneys b. EI-Dahhak olduğunu her iki tercemede belirtir. İbnu'l-Esir Üsdül-Gabe'de 1/136 ikinciyi seçer,

[706] Buhari 2315, 2695, 2724, 6633, 6827, 6833, 6835, 6842, 6859, 7193, 7258, 7260, 7278; Müslim 1697, 1698; Muvatta 2/822; Tirmizi 1433; Ebu Davud 4445; Nesaı, Müct'eba 8/240, 241; İbni Mace 2549; Darami 2/177; Beyh. S. Kübra 8/213, 219, 222, 225; Humeydi 811; Tahabi, Ş. M. Asar 3/135; Temhid 6/189

[707] İmam Zehebi, Tarihü’l İslam Cantaş Yayınları 5/304-305

İmam Zehebi, Tarihü’l İslam Cantaş Yayınları 5/306-307

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Üseyd Bin Hudayr r.a.
« Posted on: 07 Nisan 2020, 11:18:09 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Üseyd Bin Hudayr r.a. rüya tabiri,Üseyd Bin Hudayr r.a. mekke canlı, Üseyd Bin Hudayr r.a. kabe canlı yayın, Üseyd Bin Hudayr r.a. Üç boyutlu kuran oku Üseyd Bin Hudayr r.a. kuran ı kerim, Üseyd Bin Hudayr r.a. peygamber kıssaları,Üseyd Bin Hudayr r.a. ilitam ders soruları, Üseyd Bin Hudayr r.a.önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &