ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Suhab savaşı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Suhab savaşı  (Okunma Sayısı 1466 defa)
13 Nisan 2011, 15:23:19
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 13 Nisan 2011, 15:23:19 »Suhab Savaşı


Bu yılın Zil-hicce ayında İran topraklarındaki Suhab köyü yakı­nında Suhab savaşı yapıldı. Müslümanların ordu komutanı Hakem b. Ebi'l-Âs idi. Savaşta müşriklerin komutanı Şehrak öldürüldü.[620]

Halife b. Hayyat Tarih'inde: "Bu yıl Rumlar Abdullah b. Huzafe es-Sehmî'yi esir aldılar." der.[621]

Denildiğine göre bu yıl Tikrit şehri fethedildi.[622]

Yine bu yıl içinde Celula savaşı tekrar yapılmıştır. Bu. acem ya da İranlılarla yapılan öncekinden ayrı bir savaştır.[623]

Bu sene Hz. Ömer, Osman b. Ebi'1-Âs'ı dördüncü Ermenistan'a[624] yolladı. Orada ufak bir çarpışma oldu. Saffan b. Muattal (r.a.) vurula­rak şehit oldu.[625]

 

Vefat Olayları Safvan B. El-Muattal[626]
 

Safvan b. El-Muattal b. Ruhsa es-Sülemî el-Zekvanî. Efendimiz (a.s.)'m (Hz. Aişe'ye yapılan iftira olan) ifk hadisinde adı geçen sahabesidir. O hadiste, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onun hakkında; Onun aleyhine hayırdan başka bir şey bilmiyorum" buyurdu.[627]

Saffan bizzat, "Ömrümde hiçbir kadının evinin kapısını açmadım" demişti.[628]

Saffan (r.a.)'tan nakledilen iki hadis vardır.[629]

Kendisinden Said b. Müseyyeb, Ebu Bekr b. Abdurrahman b. El-Haris ve Saîd el-Makburi hadis rivayetinde bulunuyorlar. Tabii onla­rın rivayette bulunması eğer Saffan bu on dokuzuncu yıldaki savaşta öldü ise imkansız olacağı için sened mürsel olur. Eğer Vakidî'nin de­diği gibi Sümeysat şehrinde, hicri altmışıncı yılda öldüyse o zaman bizzat Saffan'dan duymuş olurlar.[630]

Halife b. Hayyat onun Cezira'da öldüğünü söyler.[631]

Safvan (r.a.) Peygamberimizin ordusunda orduyu ileri sevk edip ar­kayı kontrol eden birliğin komutasını yapmış biriydi.[632] Kendi aynı za­manda iyi bir şair idi.[633]

İbni îshak, onun bu Ermenistan savaşında öldüğünü ve o günkü komutanlardan biri olduğunu anlatır.[634]

Bir rivayete göre Yezid b. Ebi Süfyan'ın da bu yılda öldüğü anlatı­lırca da onun vefatı daha önceki yılda geçmiştir.[635][620] Taberi bu olayı hicri 23cü yılda verir 2/552; Tarihi Halife 141

[621] Tarihi Halife 142; Hakim, Müstedrek 3/630; İbnu Abdi'l Berr, İstiab 3/891

[622] Tarihi Halife 141

[623] Taberi, Tarih 2/51 i

[624] Ya'kut, Mu'cemu'l-Buldan'da Ermenistan'ı dört bölge olarak bildirir. Bu dördün­cüsü bugünkü Kuzey İrak, İran, Azerbaycan arası olup İranlıların eline geçmişti. Ve o zaman bu taksimatla bilmiyormuş. Mu'cem 1/160

[625] Taberi, Tarih 2/485; İbni Asakir, Tarihi Dımışk 24/164, 175; Cerh ve Ta'dil 4/420

İmam Zehebi, Tarihü’l İslam Cantaş Yayınları 5/283-284

[626] Safvan için bak: Müsned 5/312; Buharı 4/305; Ensabu'l Eşraf 1/342; Ezdî, Futuhu'ş-Şam 105, 113; İbni Hişam, Siyre 4/10; Fesevî, Tarih 1/309; İstiab 2/187; Cemheratu Ensabi'l Arab 246; Taberani, Kebir 8/61-63; Hakim 3/518; Tehzibıı Ta­rihi Dımışk 6/440; Üsdü'l Ğabe 3/26; Siyeri A'lamu'n Nubela 2/545

[627] Bak: Buharı,  Şahadat 2637,  Meğazî  141, Tefsir 4757; Taberi, Tefsir  18/72; Müsned 6/194; Müslim 2770; Abdurrezzak, Musannef 9748; Nesaî, Kebir, Tefsir 6/415 h.no 11360. Hadise daha önce anlatıldı

[628] Buhari 4141,4757; Müslim 2270; Müsned 6/194; Tirmizi 3 179

[629] Safvan (r.a.)'tan nakledilen iki hadis Allah bilir birisi Said el-Makburî'nin ondan naklettiği "namazın hangi vakitte mekruh olduğunu Peygamberimize sorduğu"' ha­distir. Bak: Müsned-i Ahmed 5/312 no 22727; Hakim 3/518; Taberani 8/62 no 7344; İbni Mace 1252; Tarihi Dımışk 24/160; Üsdü'l Ğabe 2/413. İkinci hadis de "Pey­gamber (s.a.v.) beni, "Testide bekletilen hurma şırasını içmeyin, çünkü şaraplaşıyor" diye ilan etmeye gönderdi" hadisi olsa gerek. Bak Hakim 3/518, 519; Taberani, Ke­bir 8/63 no 7346 ve 12/102.

Kitabın Arapça tahkikini yapan üstad Abdüsselam Tedmurî der ki: Ahmed b. Hanbel üç, Taberani dört, Hakim üç hadis naklederken, hem Zehebi Müstedrek'in telhisinde bunları yazarken "onun iki hadisi vardır" demesine şüpheyle bakılır.1' Sa­nıyorum Zehebi ya onun bizzat bu müsned hadislerini içinde Efendimizden lafız ri­vayeti olanı kasdediyor, ya da bu haberlerden bir kısmını onun saymıyor. Zaten bu­rada, en alt paragrafta ondan hadis nakledenlerin bu yılda ölmesi ile nakillerinin im­kansız olacağına dikkati çeker. Zaten naklettiğim ikinci haberi Safvan'dan Mekkul nakleder ki, o zaman bu haber de kopuk olur. Bir sonraki dipnotta biz, Zehebi'nin ayrı bir mütalaasını da sunuyoruz.

[630] Halife b. Hayyat, Tarih 226; İbni Asakir 24/162 ve 176'da Vakidi'nin böyle dedi­ğini söyler. Zehebi Siyeri A'lamu'n-Nubela'sında (2/550)'de biri on dokuz öbürü on dokuzda rivayetlerini verip: "Bu onun Ölüm tarihi arasında büyük bir farktır. Anla­şılan o ki bu isimde iki tane olsalar gerek" diyor. Ben derim ki: -Herhalde Zehebi'nin elindeki Vakidi'nin yazmasında bir okunmaz veya yanlış oku­nan yer olsa gerek. Zira İbni Asakir yine aynı yerde s. 16 Vakidi'den Saffan'ı anla­tırken: "Safvan Sümeysat'ta altmış yaşlarında öldü." Diye verir ve ikinci bir riva­yetle bunu yine Vakidi'nin ağzından s. 176'da tekrarlar. Anlaşılıyor ki orijinal yazma nüshada  kelimesi iyi yazılmayı belki yanlış yazılıp <^diye yazılınca bu karışıklık ortaya çıksa gerek. Zaten Halife b. Hayyat da onun ölüm yılını Tabakat'ında s. 101 rakam 330'da Sümeysat da s. 51 ve 3 18'de de on dokuzuncu yılda öldü diye verirken Tarih'inde onu 59cu yıldaki isimler arsında senetsiz olarak sadece.isimler arasında yer verir. Böylece onun altmışıncı yılda değil altmış yaşında öldüğü doğrudur. Zaten öyle olsa adı kesinlikle uzun yaşayan sahabeler arasına gi­rer, ister istemez ondan çok rivayet bize ulaşırdı. (M. Can)

[631] Cezira, Mezopotamya'dır. Sümeysat şehri de kuzey Mezopotamya'da Fırat kıyı­sında Mezopotamya'nın batı kuzeyinde yer alan bir şehirdi. Halife Tabakat s. 51 ve 318

[632] İbni Asakir 24/164

[633] İbnu Asakir 24/161'de şunu nakleder; Safvan (r.a.) Şam'a bağlı bir köyde üzerinde İran ziynetleri (takıları) olan bir adama saldırıp yere devirmiş. Adamın karısı bağıra­rak, Safvan'a doğru kocasına yardıma koşmuş. Bunu gören Safvan da İrticalen:

I- Ben öyle bir ordu gördüm ki çıkardıkları toz Dımışk'taki Darayya ile Neva şehri arasına yayılıp gidiyor.

2- Takılar takmış birine saldırdım da hanımı: "Ey Muattal oğlu ne görüyorum sen ne istiyorsun" dedi bana.

3- Ben de ona: "Şimdi kocanı gülen dişlerine topraklar dolmuş olarak kilisesine götü­rüp bırakacağım...

4- Onun (kocanın) üzerinde takılar olduğuna göre, ben de ilan ediyorum Öyleyse ben de tutulmuşum takılar takınana" dedim.

Buhari Tarihi Kebir'inde 4/47 Hz Ebu Bekr'in kölesi Sa'd'dan nakleder: Birisi (Hassan b. Sabit) Efendimize Saffan beni şiirle hicvediyor, diye şikayet etmiş, Efen­dimiz de: "Safvan'i bırakın, zira o kötü dilli ama tertemiz kalplidir" demiştir. Hanımı tarafından, ben namaz kılınca dövüyor, orucumu bozduruyor, sabah nama­zına da kalkmıyor diye şikayet edildiğinde: "Ya Rasulullah! Namaza durunca iki su­reyi o kadar uzunundan okur ki, bölüştürsen birisi Cemaate yeter. Ben bu uzun su­releri okuma diyorum, dinlemiyor. Orucu her fırsatta tutuyor. Ben gencim sabrede­miyorum." deyince Efendimiz: "Kocası izin vermeden hiçbir kadın oruç tutmaya­cak"     buyurdu. Safvan: "sabah namazına gelince biliyorsun ben keyifle hayat sürmüş bir ocaktanım. Bizi herkes bilir ki gün doğmadan uyana­mıyoruz." Deyince Nebi (s.a.v.): U-^ Jiiüj ıju "Sen de uyanınca kıl!" buyurdu. Bak: Buhari 5192; Müslim 1026; Ebu Davud 2458; Tirmizi 782; Hakim 4/173; Müsned 3/80; Abdurrezzak 7886

[634] Taberi 2/484; Tarihi Dımşk 24/174 (Mus'ab b. Mihran'dan)

[635] İmam Zehebi, Tarihü’l İslam Cantaş Yayınları 5/284-287[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Suhab savaşı
« Posted on: 31 Mart 2020, 12:25:46 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Suhab savaşı rüya tabiri,Suhab savaşı mekke canlı, Suhab savaşı kabe canlı yayın, Suhab savaşı Üç boyutlu kuran oku Suhab savaşı kuran ı kerim, Suhab savaşı peygamber kıssaları,Suhab savaşı ilitam ders soruları, Suhab savaşıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &