> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Son inen sure
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Son inen sure  (Okunma Sayısı 8054 defa)
24 Nisan 2011, 14:36:37
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 24 Nisan 2011, 14:36:37 »Son İnen Sure

 

Ebul Umeys, Abdü'l Mecid b. Süheyl'den Ubeydullah b. Abdillah b. Utbe'nin şöyle dediğini nakleder: İbni Abbas (r.a.) bana:

-Kur'an'm toptan en son indirilen suresinin hangisi oldu­ğunu biliyor musun?" dedi. Ben de "evet;

«Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman...» süresidir" de­dim. O da, "Doğru söyledin." dedi.

Bu haberi Müslim rivayet etmiştir.[181]

Ebû Bişr, Saîd b. Cübeyr aracılığıyla İbni Abbas (r.a.)m «izâ cae nasrullahi vel feth» suresi hakkında:

-Bu fetih Peygamberimiz (s.a.v)in eceli olup bunu kendisi­ne haber vermiştir ki; "Allah sana fethi müyesser kılınca bu senin eceliyin geldiğine işarettir, demişti. İbni Abbas bu sö­zünü Ömer (r.a.)a söylemişti. Bunun üzerine Ömer (r.a.):

-Bu sure hakkında ben de ancak senin bildiğin gibi biliyo­rum ey İbni Abbas!, dedi.

Bu haberi Buharı de bu anlamda rivayet etmiştir.[182] Şu'be de Ebû İshak'tan Berâe b. Âzib'i (r.a.):

-En son indirilen sure (Berâe)dir. En son indirilen ayet de (Nisa suresi son ayeti olan) «Yes tef tünek..» ayetidir, derken duyduğunu rivayet eder.

Bu müttefekun aleyh bir haberdir.[183]

Asım el Ahvel, Şa'bî isnadıyla sevk ettiği haberinde, Sev-rî. İbni Abbas (r.a.)in: "Allah'ın indirdiği son ayet, faiz ayeti­dir" dediğini söyler.[184]

Hüseyin b. Vâkıd da, Yezîd en Nahvî, İkrime aracılığıyla İbni Abbas (r.a.)m: "Kur'an'dan en son inen ayet:

«Allah'a  döndürüleceğiniz  o  günden  sakının»   (Bakara 281) ayetidir, dediğini nakleder. [185]

İbni Arûbe, Katade aracılığıyla Saîd b. Müseyyeb'den Ö-mer (r.a.)m:

-Allah'ın en son indirdiği şey, ribâ ayetidir. (Biz onu Pey­gamber'e uzun boylu sormaya vakit bulamadık) Binaen aleyh, faizi de, faiz şüphesi olan şeyleri de terk edin, dediğini nak­leder.[186]

Bu sahih bir haberdir.

Ebû Ca fer de, Rebî b. Enes, Ebul Âliye isnadıyla Übey b. Ka%b (r.a.)ın: "Kur anın en son inen ayeti:

«Eğer yüz çevirirlerse, "Bana Allah yeter ! de» (Tevbel29) ayetidir, dediğini rivayet eder.[187]

Yukardaki görüşlerin ayrı olmasını özetlersek şu sonuca ulaşırız:

"Görüş sahiplerinin her biri bu konuda kendilerine ulaş an bilgiyi haber vermektedirler.

Hüseyin b. Vakid anlatıyor: Bana Yezîd en Nahvi'nin an­lattığına göre İkrime ile El Hasen b. Ebi'l Hasen şöyle demiş lerdir:

-Kuranı Kerim'in, Veylül lil Mutaffifîn, Bakara, Âli İm-ran, Enfal, Ahzab, Mâide, Mümtehine, Nisa, İza Zülzilet, Hadid. Muhammed, Ra'd, Rahman, Hel'eta, Talak, Lemyekün, Haşr, İza cae nasrullahi, Nur, Hacc, Münafikûn, Mücadele, Hucurât, Tahrîm, Saff, Cuma, Teğâbûn, Feth ve Berâe sûre­leri Medine-i Münevvere'de nazil oldu, "Mekke'de de..." Kur' an'ın diğer sureleri nazil olmuştur.[188]


Gönüllerden Ve Zihinlerden Bazı Ayet Ve Surelerin Silinmesi

 

Ebû Harb b. Ebîl Esved, babası Ebu'l Esved aracılığıyla Ebû Mûsâ el Eş 'arî'nin (r.a.) şöyle dediğini nakleder:

-Vakti ile biz uzunluğu ve çetinliği bakımından Berâe su­resine benzettiğimiz bir sureyi ezbere okurduk. O sure bana unutturuldu, ondan sadece,

«İnsanoğlunun iki vadi (dolusu) malı olsa kesinlikle üçüncü vadiyi aramaya kalkardı. Ademoğlunun karnını top­raktan başka bir şey dolduramaz.» kısmı hatırımda kaldı. Yine biz vaktiyle «Sübhane Sebbihisme» kelimesiyle başlay­an surelerden birine benzettiğimiz bir sureyi ezbere bilir­dim. O da bana unutturuldu. Sadece:

«Ey iman edenler! Yapmayacağınızı niye söylersiniz? (Yada: Yapmayacağınızı söylemeyin).[189] Bunlar boynunuzda şahit olarak yazılacak ve kıyamet günü bundan sorulacaksınız» kısmı hatırımda kaldı.

Bu haberi Müslim rivayet etmiştir.[190]

Şuayb b. Ebî Hamze ve diğerleri Zührî'den şöyle nakle­derler:

-Bana Ebû Ümame b. Sehl (r.a.) in haber verdiğine göre; Rasûlüllah (s.a.v) in Ashab'mdan bir grup kendisine anlatmış lar ki: "Adamın birisi geceleyin daha önce ezberlediği bir su­reyi okumak için kalkmış. «Bismülahirrahmanirrahim» dış ında bu sureden hiç bir şey okumaya gücü yetmemiş Sabah olunca durumu sormak için Efendimiz'in kapısına gelmiş.

Sonra bir diğeri derken toplanıvermişler ve birbirlerine "Bizi buraya ne topladı?" diye sormuşlar ve böylece birbirlerine bu surenin unutturulma olayını haber vermişler. Sonra Rasûlül-lah bunlara izin vermiş girip ona durumlarını bildirmişler ve "Bu sure neydi?" diye sormuşlar. Efendimiz bir saat onlara hiç bir cevap vermeden durup ardından da;

«Bu sure dün gece neshedilmişti. Böylece onların kal­binden de silindi, yazılı bulunduğu her şeyden de silindi»

buyurdu.

Bu haberi Ukayl, İbni Şihab ez Zührî'den nakletmiştir. Orada ravi der ki; Zührî bunu anlatırken Saîd b. Müseyyeb de orada oturuyordu. Ama bu sözü inkar etmedi.[191]

Bu surenin neshedilmesi ve gönüllerden kaldırılması pey­gamberlik delillerindendir. Bu hadis sahihtir.[192][181] Müslim Tefsir hadis na3024; İbni Ebî Şeybe Musannef 14/104; Beyhakî De­lâil 7/134.

[182] Buharı Tefsiri  İza Cae 65/110 hadis no 4970; Beyhakî Delâil 7/134; Taberî Tefsir Cüz 30/333.

[183] Buhari Feraiz 23/3; Müslim 1618/11; Beyhakî Delâil 7/136; İbni Ebî Şeybe 10/540, 541.

[184] Buhari Tefsir 65 Bakara suresi 279cu ayet; Taberi Tefsir'de aynı ayet; Bey­hakî Delâil 7/138.

[185] Beyhakî Delâil 7/137; İbni Ebî Şeybe aynı ifadeyi Berâe (r.a.)dan nakleder 10/541; Taberî Tefsir Cüz 3/115; İbni Abbas sözüne devamla derki; »Biz bîr Şeyi "yapın!" diye emrederiz de kimbilir, belki sakıncası yok. Bir şeyi ya­saklarız ama belki de bunda hiç bir sakınca yoktur»

[186] Müsned 1/36, 50; Beyhakî Delâil 7/138; Taberî Tefsir Cild 3, Cüz 3 S.114   

[187] Beyhakî Delâil 7/139

[188] Beyhakî Delâil 7/142.

İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam, Cantaş Yayınları: 2/126/128

[189] Parentez içindeki bölüm Müellif Zehebî'nin metnidir. Ancak müellif de be­lirttiği için ben tercemede Müslim nüshasını esas aldım.

[190] Müslim 1050; Beyhakî Delâil 7/156; Tahavî Müşkilü'l Asar 2/419. Müellif Zehebî merhum burada Beyhakî'yi esas alışından olacak, mevzuyu biraz kı­saltmış Müslim ve Tahavî'deki haber şöyle başlar:

-Ebû Mûsâ el Eş'arî (r.a.) Basra halkının kurrâlarına -yanına- gelmeleri için haber yolladı. Onlardan Kur'ân kıraati yapmış üç yüz kişi huzuruna girdiler. Ebû Mûsâ onlara; «Siz basra halkının en hayırlıları ve kıırrasısımz. Onlara Kur'an okuyııverin! Sakın boş busuna uzun bir süre öyle kalıp da sizden ön­cekilerin kalbierinin katıîaştiğı gibi kalpleriniz katılaşmasın» diyerek metin­deki sözlerine devam ediyor.

Bu hadisin «insanoğlunun iki vadi dolusu..» kısmından sonrası çok meşhur olup Hz. Aişe, Enes, İbni Abbas, Übey b. Ka'b, Ebû Vâkıd el Leysî, Zeyd b. Erkam, Câbİr b. Abdillah tarafından da nakledilir. Bu rivayetlerin hemen hepsinde "bilemiyorum, bu Kur'an'dan bir ayetmiydi, yoksa değilmiydü". Hz. Aişe rivayetinde "biz onu Kur'an'dan neshedilen bir ayet olarak görüyorduk" derken Übey (r.a.) da, "El Hâkümüt Tekâsür" suresi ininceye kadar biz bunu Kur'an'dan bir ayet kabul ediyorduk diye geçer.

Kaynaklar için aynca bak Buharı Rikak 81/10; Ebû Ya'la Müsned 4/2573; 5/2549, 2858, 2951, 6/3063, 3142, 3181, 3266, 3591, 11/6573; Abdürrezzak Musannef 19624; Taberî Tefsir 30/285; İmam Ahmed Müsned 3/122, 243, 272, 341, 247, 4/368, 5/117, 219, 6/55; Tirmizî 2337; Taberanî Kebîr 5/208; Daramî 2/319.

[191] Tahavî Müşkilül Asar 2/419; Beyhakî Delâil 7/157.

[192] İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam, Cantaş Yayınları: 2/128-130

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Son inen sure
« Posted on: 27 Eylül 2020, 11:01:33 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Son inen sure rüya tabiri,Son inen sure mekke canlı, Son inen sure kabe canlı yayın, Son inen sure Üç boyutlu kuran oku Son inen sure kuran ı kerim, Son inen sure peygamber kıssaları,Son inen sure ilitam ders soruları, Son inen sureönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &