ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Sad B. Muâz r.a.
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Sad B. Muâz r.a.  (Okunma Sayısı 1211 defa)
19 Nisan 2011, 13:48:16
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 19 Nisan 2011, 13:48:16 »Sa'd B. Muâz R.A.


İsmi ve ecdadı: Sa'd b. Muâz b. Nu'mân b. İmru'lkay b. Zeyd b. Abdü'l Eşhel b. Haris b. el-Hazreç b. Amr b. Mâlik b. el-Evs. Bu Evs, Hazreç'in kardeşidir. İkiside Harise b. Amr'ın oğullarıdır. Bu Hariseye "el Anka" denirdi. Resulûllah'm ashabı olan Ensar sülalesi o zat da toplanır. Sa'd'ın künyesi: "Ebû Amr" idi. Adı daha Önce geçen annesi, Kebşe binti Rafı'dir ve oda efendimize bîat eden kadınlardan biridir. İkinci Akabe bîatından önce İslâm'a davet etmek ve Kur'ân okutmayı öğretmek için Medineye gelmiş, Sa'd b. Muaz ile Üseyd b. Hudayr, Mus'ab'ın delaletiyle İslâm'a girmişlerdi. Sa'd İslâm'a girince kendi oymağı olan Abdül Eşhel oğullarından o gün İslâm'a girmeyen kimse kalmadı. Sonra Mus'ab ile Es'ad b. Zürâra Sa'dm evinde kalarak Allah'a da'vet ettiler. Sa'd ile Es'ad teyze çocuklarıdır. Nebî (s.a.v.) Sa'd ile Ebû Ubeyde b. Cerrah'ı âhiret kardeşi yaptı. îbni İshâk böyle anlatıyor.[604]

Vakidî ise Abdullah b. Ca'fer aracılığıyla Sa'd b. İbrahim ve diğer­lerinin "Nebî (s.a.v.) Sa'd ile Sa'd b. Ebî Vakkas'ı kardeş yaptı" de­diğini anlatır.[605]

Sa'd (r.a.) Bedir harbinde bulundu. Uhutta ise -arkadan hücuma uğ­rayan- ashab geri dağılırken O, Peygamber (s.a.v.) ile birlikte yerinde kalmıştı.[606]

Ebû Nüaym, İsmail b. Müslim el-Abdî aracılığıyla Ebû'l Mütevekkil'den şöyle nakleder: Nebî (s.a.v.) Sıtmayı bahsedip:

"Kimde sıtma olursa bu osun ateşten kurtulma nasibi olur" buyurdu. Sa'd b. Muâz bunu duyunca, Rabbinden bunu istedi, sıtma ona öyle bir yapıştı kiT ölene kadar bir daha kurtulamadı.[607]

Çocukları: Hz. Sa'd'ın Amr ve Abdullah adında iki oğlu var­dı. Anneleri de Sahabeden olup, Üseyd b. Hudayr'm halası olan Abdü'l Eşhel oğullarından Simak kızı Hind'dir. Sa'd'ÜaiE ©nee onu. kar­deşi Evs b. Muaz nikahlamıştı. Oğlu Amr'ın dokuz oğlu üç kızı, olup, bunlardan biri Vakıd b. Amr ile diğeri de Havra Harbinde şehid olan Abdullah b.Amr'dır. (Sa'd'ın hâla devam eden nesli vardır)[608]

Amr ile Hz. Sa'd'ın kardeşi Evs, Uhut'ta Şehit olmuşlardı.. Kardeş­lerinin oğlu Haris de genç yaşında Hendek harbi günü Şehid oldu. Daha önce de Bedir harbine katılmıştı. Ka'b b. Eşrafın öldürüldüğü gece Haris'e bir kılıç isabet etmiş, arkadaşları onu alıp götürmüşlerdi. Daha sonra Uhut harbine iştirak etmiş idi.[609]

Abdullah b. Mes'ûd (r.a.), Sa'd b. Muaz (r.a) dan Hadis naklet­mişler. Onun Mekke'de Ümeyye b. Halef ile olan hadisesini bahset­miştir ki, bu kıssa Buharî'nin sahihindedir.[610]

Benî Kureyza kaleleri, Medineden birkaç mil mesafe uzaklıkta bu­lunuyordu. Nebi (s.a.v) orayı yirmibeş gece kuşattı.

Kureyza kuşatmasında, başına değirmen taşı atılan Hallad b.Süveya El-Ensarî ei-Hazrecî, başı parçalanıp şehit olmuştu.[611]

Kuşatma sırasında, Bedir Gazisi, Muhacirîn'den Ebû Sinan b.Mihsan da Şehit oldu. Bu zat Ukaşe b. Mihsan el Esedî'nin kardeşi idi.[612]

 
Sa’ye’nin Oğulları İle Esed B. Ubeyd’in Müslüman Oluşları:
 

Yunus b. Bükeyr,[613] ibni Ishâk'tan naklediyor: Bana Asım b. Ömer b. Katâde, Kureyza oğullarından bir İhtiyar'ın şöyle dediğini anlattı:

-Saye'nin oğullan Sa'lebe üe Esed ile Esed b. Ubeyd'in nasıl Müs­lüman olduğunu biliyor musun? Bunlar esasen Kureyzalılardan ve Nadir'den değil, onların akrabası olan Hedel kabilesİndendirler. Bun­ların Nesebi daha yukarı çıkar. Ben de, "bilmiyorum" deyince dediki:

-Bir gün bize Şamdan adına İbnü Heyyibun denilen bir yahudi gel­di. Ondan daha iyi bir adam görmemiştik. Yağmur yağmayiverse "haydi bize yağmur duası yap" derdik de o da, "hayır, Vallahi siz bir Sa1 hurma ve ya iki Mûd arpayı sadaka olarak dağıtmadan olmaz" der bizde öyle yapardık, o da bizi mahallemizin dışına götürür ve dûa e-derdi. Vallahi daha onun toplantısı bitmeden vadiler bize sel getirirdi. Bunu ne bir ne iki defa yaptı.

Öleceği yaklaşınca bize; " Ey yahudi topluluğu! siz üzüm ve şarap memleketinden, kıtlık ve yokluk diyarına beni getiren şeyin ne oldu­ğunu bilirmisiniz?" dedi, hayır sen bilirsin dedik. O da, "beni, şu sıra­larda gönderilmesi gereken bir Peygamber buralara getirdi. Zira bura onun göç edeceği yerdir. O harp yapan ve zürriyetleri esir eden bir Peygamber olarak gönderilmektedir. Sakın bu sizi ondan alıkoymasın, sizden evvel ona inanan olmamasına bakın" dedi, sonra öldü.[614]

Yunus b. Bükeyr de aynı Hadis'i aynı isnad ile sevk ederek, şu ila­veleri yapar: Kureyza kalelerinin fethedildiği gece olunca bu adı ge­çen üç kişi ki, bunlar gayet genç yaşta kişiler idi. "Ey yahudiler! İşte İbni Heyyiban'm size anlattığı budur," deyince onlar, "O değildi" dedi­ler. Onlar da, "Tabi oydu. Vallahi bu tam onun anlattığı şekilde" dedi­ler. Sonra kaleden inip Müslüman oldular, mallarını ve ailelerini terk ettiler. Onların malları kalede müşriklerde kalmıştı. Kale fethedilince malları geri verildi.[615][604] İbni İshâk'ın bu naklini İbnİ Sa'd verir. Bak tabakat 3/420, 421, Sa'd (r.a.) İçin ayrıca bak; Tabakatü'l Halife s. 77, Buharı Tarih-i Kebir 4/65; İstîâb 4/163; Üsdü'I Gâbe 2/373, Tehzibü'l Kemâl 477.

[605]Tabakat 3/421.

[606] Bu daha önce de geçti. Ayrıca bak Tabakat 3/421.

[607] Tabakat 3/421; Siyer-i A'lamın nübdâ 1/285. Şeyh Şuayb Arnavut Siyeri a'lam'm dipnotunda, "Bu hadisin isnadı munkatı olup sahih değildir" İfadesini kullanır. Biz deriz ki Bu hadisin ravileri hep sikadır. Nevarki Ebû Mütevekkil sika. biri olup birçok sahabeye ye­tişmiş isede sahabe olmadığı için haber Mürseldir ve garibdic..

[608] İbni Sa'd Tabakat 3/420; Zehebî metninde anlaşılmaz bir yanlışlık vardı. Bilmiyorum el yazması, bilmiyorum dizgi hatası, biz bu yönden İbnİ Sa'd'i esas aldık.

[609] Bu kısmın birazı yukarda geçmişti. Lakin Uhut şehitleri anlatırken yeğeni Haris'in adı orada da şehit olarak geçer.

[610] Buharı Meğazî 64/2. Hadise şudur: İbni Mes'ûd, Sa'd'dan naklediyor:

- Müşriklerden Ümeyye b. Halef, Sa'dın Öteden beri arkadaşı olup Medineye gidince ona uğrar Mekke'de de Sa'd ona konaklarmış. Hicretten sonra Sa'd (r.a.) Ömreye gitmiş ve orada Ümeyye'ye "benim Beyti rahat tavaf edeceğim boş bir zamana bakıver" dedi. Öğle­ye yakın çıktılar. Orda Ebû Cehil rast geldi ve "Yâ Ümeyye, yanındaki kim?" dedi. O da "bu Sa'd" deyince, Ebû Cehl: "Bakıyorumda gayet güven içinde Ka'be'yi tavaf ediyorsun. Siz şu dininden dönen Muhammed'e sığındırdınız ve onu destekleyip yardım iddia ediyor­sunuz, Eğer yanında Ebhu Saffan (Ümeyye) olmasa sen sag salim ailene dönemezdin" de­yince Sa'd'da bağıra bağıra: "Vallahi beni bir kovda göreyim, bende sena bundan daha a-ğir gelen bir şeyden ticaret kervanıyın Medine yolunu keserim" dedi. Ümeyye Sa'd'a, "Yâ Sa'd! O bu vadinin lideridir. Ona yüksek sesle konuşma!" diye ikaz edip ısrar edince Sa'd, Ümeyyeye: "Bırak beni, ben Peygamber (s.a.v.)'den "Seni öldüreceğimizi söylediğini" duydum, dedi. Ümeyye müthiş korktu ve: Mekke'de mi? deyince Sa'd "bilmiyorum" dedi. Ümeyye durumu hanımına anlattığında "O bunu yapar" dedi. Ümeyye de vallahi Mekke'­den çıkmam" dedi. Ebû Cehil Bedre giderken gelip Ümeyye'yi zorladı. O da çıkmak iste­medi. Ebû Cehil "sen bu vadinin seyyidisin bizimle bir müddet gel yeter, sen geri kaldırsan diğerleride kalacak" dedi. Ümeyye b. Halef bir deve alıp yola çıkmak istedi. Hanımı durumu kendine hatırlattı ve "Medinelİ kardeşiyin sözünü unutma!" deyince o, "ben onlarla biraz gidip döneceğim dediysede çıkınca Bedre kadar vardı ve Allah canını aldı. Taberanî Kebîr 6/14. hadis no 5350.

[611] Bu konu geçti İbni Hişâm 3/276.

[612] İbni Hişâm 3/276.

İmam Zehebi, Tarihü’l İslam  Meğazi 3/464-466

[613] Bu yanlış olsa gerek. Bu haberi veren Yûnus değil Cerîr b. Hazım'dır. Yûnus hadisi bundan sonraki (3) nolu dipnotun metnidir. Zaten Zehebî orada "Yunus b. Mükeyr de hadisinde şu ilaveyi yaptı" demesi de bunu gösterir.

[614] Kıssanın  bir bölümü  İbni  Hişâm'da 3/269'da geçer,  habe bu  haliyle  Beyhakî'nin Delâil'indedir4/3I.

[615] Beyhakî Delâil 4/32; îbni İshak burada Amr b. Su'da'nın geceleyin Kaleden kaçmış ve Muhammed b. Mesleme ile müfrezesine rast gelmiş idi. Sorulunca kendini tanıttı. Bu Amr,  "ben asla Muhammed'i  aldatmam" diyerek Kureyzalılarda harbe katılmamıştı, Muhammed onu tanıyınca "Allah'ım, İyilerin sürçmesinin diyetine beni mahrum etme" deyip onu serbes bıraktı. Oda Medine'ye gelip geceyi Mescidde geçirdi, sonra çekip gitti ve bir daha haber alınamadı. (Siyeri İbni Hişâm 3/269, Beyhakî aynı yer.

İmam Zehebi, Tarihü’l İslam  Meğazi 3/467-468

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Sad B. Muâz r.a.
« Posted on: 06 Nisan 2020, 11:06:32 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Sad B. Muâz r.a. rüya tabiri,Sad B. Muâz r.a. mekke canlı, Sad B. Muâz r.a. kabe canlı yayın, Sad B. Muâz r.a. Üç boyutlu kuran oku Sad B. Muâz r.a. kuran ı kerim, Sad B. Muâz r.a. peygamber kıssaları,Sad B. Muâz r.a. ilitam ders soruları, Sad B. Muâz r.a.önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &