ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Efendimizin damadı Ebul Âsın İslâma girişi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Efendimizin damadı Ebul Âsın İslâma girişi  (Okunma Sayısı 1046 defa)
19 Nisan 2011, 13:31:18
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 19 Nisan 2011, 13:31:18 » 
Efendimizin Damadı Ebu'l Âs’ın İslâm'a Girişi


Rasûlüllah (s.a.v.)'in damadı, Ümame'nin anası Hz. Zeyneb'in ko­cası Ebû'l Âs b. Er-Rabî b. Abdü'luzza b. Abdişems b. Abdimenâf b. Kusayy el-Abşemî altıncı yılın ortalarında Müslüman oldu. Adı İbnü Maîn ve Fellas'a göre Lakîyt, îbnü Sa'd'a göre ise Miksem'dir. Annesi de hanımı Zeyneb'in teyzesi olan Hâle binti Huveylid'dir. Her ikisi de teyze çocuklarıdır.

Ebu'l Âs, Hz. Zeyneb'le Peygamberlik öncesi evlenmişti. Ondan Ali adında bir oğlu doğdu ama bebek iken vefat etti. Onun bir diğer kızı da Efendimizin omuzuna alarak namaz kıldığı Ümâme idi. İşte teyzesi Fatıma (r.a.)'ın vefatından sonra Hz. Ali'nin evlendiği Ümame budur. Ebû'l Âs'a Mekkeliler arasında, "Batha aslanı" denirdi.

Bedir harbinde esir alındığında, eşi Zeyneb henüz Mekke'de bu­lunuyordu.

Yahya b. Abbâd b. Abdullah b. Zübeyr, babası Abbad aracılığıyla Hz. Âişe'nin şöyle dediğini rivayet eder:

- Zeyneb onu kurtarma fidyesi olarak bir takım şeyler göndermişti. Bunlar arasında Hz. Hatice'nin düğün hediyesi olarak kızına verdiği bir gerdanlıkta vardı. Rasûlüilah (s.a.v.) gerdanlığı görünce kalbine rikkat gelerek, ashabına, "Eğer onun esirini onun hatırına bağışlayıp da malını geri göndermeyi uygun görürseniz böyle yapabilirsiniz" buyurmuş, ashab da öyle yapıp Ebû'l Âs'ı serbest bıraktı.  Lakin Rasûlüllah (s.a.v.) Ebu'l Âs'dan, gizlice Zeyneb'i kendisine yollayaca­ğına dair söz aldı.

İbni İshâk bu konuda şunları anlatır:

-  Rasûlüllah (s.a.v.), Zeyd b. Harise ile Ensardan bir başkasını Zeynebi getirmeleri için yola çıkarıp, "Zeyneb yanınıza gelinceye ka­dar Ye'cec[675] denen vadide bekleyin" buyurmuştu. Bu hadise Bedir harbinden bir ay sonra idi. Ebû'l As, Kureyş'in mal, güven ve ticaret yönünden   hatın   sayılır   kişilerinden   biriydi.   İslâm   dini   onunla Zeyneb'in arasını ayırmış olmasına rağmen, Nebî (s.a.v.) onları ayır­maya hala kadir olamamıştı.[676]

Yûnus b. Bükeyr, İbni İshâk'tan naklediyor: Bana Abdullah b. Ebî Bekr b. Hazm bu konuda şunları anlattı:

- Ebû'l As, ticaret için Şam diyarına gitti. Kendisi çok güvenilen bi­riydi. Beraberinde Kureyş'e ait mallar da vardı. Dönüşte Rasûlüllah (s.a.v.)'ın müfrezesine rastlayınca korkup kaçtı. Onlarda kervanı alıp yükleriyle beraber Rasûlüllah (s.a.v.)'ın yanına getirdiler. O da bunları onlara taksim ediverdi. Ebû'l Âs da, gelip Zeyneb (r.a.)'in yanına gire­rek sığınma istedi. Üstelik Rasûlüllah'a gidip kendine ait malların ia­desini de istedi.

Rasûlüllah (s.a.v.) bu müfrezeyi çağırdı ve onlara, "Sizinde bil­diğiniz gibi bu adam bizden biri sayılır. Siz ona ve yanında bulunan diğer kimselere ait malları ele geçirmiş bulunuyorsunuz. Bu bir ga­nimet malıdır. Sahibine geri vermeyi uygun görürseniz verebilirsiniz. Yok istemezseniz işte siz hakkınızı almış durumdasınız" buyurdu.

Ashab da: "Almayız, üstelik aldığımızı ona geri veririz" deyip Val­lahi ele geçirdikleri herşeyi geri verdiler. Hatta ufacık su kırbasını, eski tuluğu bile, hatta ipi bile getirdiler. Ebû'l Âs bunları aldı ve Me­dine'den ayrılıp Mekke'ye vardı. İnsanlara eşyalarım geri verdi. Ya­nında emanet kalmayınca onlara:

- Ey Kureyş topluluğu! "Bende hiç birinizin bir şeyi kaldımı?" de­di. Onlar da, "Allah seni hayırla mükafatlandırsın kalmadı" dediler. Vallahi yanınıza gelmeden önce beni İslâm'a girmekten alako-yabilecek hiçbir şey yoktu, sadece benim, "sizin malınızı aşırmak için Müslüman olduğumu sanma" korkum vardı da onun için geldim. Şim­di ben, "şehadet ederim ki Allah'dan başka ilah yoktur ve Muhammed onun kulu ve Rasûlü'dür" diyerek şehadet getirdi.[677]

Mûsa b, Ukbe ise, tarihinde Ebû'l Âs'ın bahsi geçen bu mallarına Ebû'l Basîr'in bu tarihten daha sonra El-Hedene denen yerde el koydu­ğunu anlatır.[678]

İbni Nümeyr, İsmail b. Ebî Hâlid aracılığıyla Şa'bî'den naklediyor:

-  Ebû'l Âs, Şam'dan yanında müşriklere ait büyük bir mal kerva-nıyla geldi. Hanımı Zeyneb (r.a.), Müslüman olup hicret etmişti. Ken­disine, "Müslüman olsan da şu getirdiğin malları böylece geri alsan olmaz mı?" denilince Ebû'l Âs, "bana emanet edilen şeylere ihanet ederek,   İslama girişim ne çirkin birşey olur" dedi. Hanımı Zeyneb (r.a.) ise Ebu'l Âs'ın varıp hak sahihlerine mallarını geri verdikten son­ra Medine'ye döneceğine garanti verdi. O da geri gelerek Müslüman oldu. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz onların arasını ayırmadı.[679]

îbnü Lehî'a, Musa b. Cübeyr el-Ensârî -Irak b. Malik- Ebû Bekr b. Abdirrahman isnadıyla Ümmü Seleme'den şöyle nakleder:

- Kocası Ebû'İ Âs, eşi olan Rasûlüllah'm kızı Zeyneb'e, "babandan bana can güvenliği alıver" diye haber salmıştı. Zeyneb de, Efendimiz sabah namazındayken başım hücresinin mescide bakan kapısından uzatıp: Ey İnsanlar! Ben Allah Rasûlü'nün kızı Zeyneb'im. Ben Ebû'l Âs'a sığınma hakkı veriyorum" diye seslendi. Nebî (s.a.v.) namazı tamamlayınca, "Ey insanlar! Ben bu konuyu şimdi sizin de duydu­ğunuz şu ana kadar bilmiyordum. İyi dinleyin! İnsanların en zayıfı -en küçüğü- bile insanlara koruma hakkı verebilir" buyurdu.[680]

îbnü'l İshâk derki: Buna Dâvud b. el-Husayn, İkrime aracılığıyla İbni Abbas (r.a.)'m şöyle dediğini anlattı:

- Nebî (s.a.v.) kızı Zeyneb'i altı yıl aradan sonra eski kocası Ebû'l As'a ilk nikahıyla geri verdi.[681]

Haccâc b. Ertâ, -Zayıf bir ravi olan- Muhammed b. Ubeydillah el-Arzemî- Amr b. Şuayb, babası- dedesi isnadıyîa:

"Rasûlüllah (s.a.v.), Zeyneb'i yeni bir mihir ve yeni bir nikah ile Ebû'l As'a geri verdi" diye rivayet ederse de, İmam Ahmed b. Hanbel, "bu zayıf bir hadistir. Sahih olan Rasûlüllah'm, "onu eski nikah üzere mukarrar bıraktığıdır" der.

İbni İshâk derki: Ebû'l Âs Mekkeye Müslüman olarak döndü. Efen­dimizle hiç bir savaşa katılamadı. Daha sonra Medineye geldi ve hicri 12'ci yılın sonunda öldü.[682]

 
Abdullah B. Ravaha'nın Şevval Ayında Üseyr B. Zârım Üzerine Yürüyüşü
 

Denilir ki; Sellâm b. Ebî'l Hukayk denen yahudi öldürüldüğü za­man, Yahudiler kendilerine Üseyr b. Zarmı'ı emir seçmişlerdi. Bu a-dam arab kabilelerinden Gatafan ve diğerlerini dolaşarak, Rasûlüllah (s.a.v.) ile harbetmeye teşvik ediyordu. Bunu haber alan Rasûlüllah (s.a.v.) hemen Abdullah b. Ravâha (r.a.)'yı üç kişi olarak gizlice haber almaya yolladı. Abdullah da onun yaptıklarını ve kurmak istediği tu­zağı araştırıp, bu konuda malumat edindi ve Rasûlüllah (s.a.v.)'ın hu­zuruna gelerek duyduklarım haber verdi.

Rasûlüllah (s.a.v.) otuz adam hazırladı ve başlarına Abdullah b. Ravahayı vererek yola çıkardı. Bunlar Üseyr'in yanına kadar vardılar ve ona: "Biz sana, geliş sebebimizi arzetmek için senden güvence alabilirmiyiz?" dediler. O da, "tabi, alın. Bende o aynı güven içinde olacağım değilmi" deyince ashab "tabi" dediler. Sonra da:

- Rasûlüllah bizi sana yolladı ki, çıkıp yanına varasın da, seni Hayber'e vali yapsın ve sana ihsanda bulunsun, dediler. Yahudi Üseyr bu valilik tamahına kapılarak hemen yola çıktı. Otuz tane yahudî'de beraberce yola çıktılar. Her adamın ardında bir Müslüman yedeği var­dı. Haybere altı mil mesafede bulunan "Karkaratı Sibâr'a" geldiklerin­de, Üseyr bu yaptığına pişman oldu. O vakit de bu Müslüman müfreze arasında bulunan Abdullah b. Enîs der ki: Üseyir elini kılıcına doğru uzattı. Ben ne yapmak istediğini anlayıp ona: "Bire Allah düşmanı aldatıyormusun" diyerek devemi hızla sürdüm. O bunu iki kere tekrar­ladı. Bende inip topluluğu ileri sevkedip Üseyr ile yalnız kaldık. İşte o zaman kılıcımı öyle bir indirdim ki uyluğunun çoğu koptu. Yere yu­varlandı. Elinde bir baston vardı. Bastonu bana öyle bir vurdu ki, di­mağımın üstündeki deriyi parçalattı. Biz arkadaşları tarafına yönelip onları öldürdük. Onlardan sadece birisi kaçabildi. Medine'ye Rasûlüllah'm yanına geldiğimiz de Efendimiz (s.a.v.);

"Allah sizleri zalim bir topluluktan kurtardı" buyurdu.[683]
[675] Ye'cec Mekke'ye sekiz mil uzakta bir yerdir. Mucemü'l Bİldan 5/424.

[676] İbni Hişâm Sîre 3/58.

[677] İbni Hişâm 3/69, 70.

[678] Musa b. Ukbe'nin bu eseri hala tam olarak mevcut değilse de Beyhakî Merhum onu ve İbni İshâk'ı Delâİl'inde yaşatmıştır.

[679] Ebû Dâvud 2240; Tirmizî 1143.

[680] İbni Mace Diyet 31; Cihad 147; Ebû Davud Diyet 11/2240; Daramı Siyer/58; Müsned 2/360, 4/397, 5/250, 6/180, 215.

[681] Ebû Davud Talâk/24; Tirmizî Nikâh/42; İbni Mace Nikah/60; İbni Hişâm 3/60; Zehebî Mucemûş-Şüyuh Sayfa 70 rakam 12.

[682] İbni Hişâm 3/61.

İmam Zehebi, Tarihü’l İslam  Meğazi 3/514-518

[683] îbnü Hişâm 3/237; İbnü Sa'd Tabakat 2/92; Vakidî 2/566; Vakidî konuyu uzun alır.

İmam Zehebi, Tarihü’l İslam  Meğazi 3/518-519

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Efendimizin damadı Ebul Âsın İslâma girişi
« Posted on: 05 Nisan 2020, 19:50:38 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Efendimizin damadı Ebul Âsın İslâma girişi rüya tabiri,Efendimizin damadı Ebul Âsın İslâma girişi mekke canlı, Efendimizin damadı Ebul Âsın İslâma girişi kabe canlı yayın, Efendimizin damadı Ebul Âsın İslâma girişi Üç boyutlu kuran oku Efendimizin damadı Ebul Âsın İslâma girişi kuran ı kerim, Efendimizin damadı Ebul Âsın İslâma girişi peygamber kıssaları,Efendimizin damadı Ebul Âsın İslâma girişi ilitam ders soruları, Efendimizin damadı Ebul Âsın İslâma girişiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &