ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Dokuzuncu yıldaki bazı olaylar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Dokuzuncu yıldaki bazı olaylar  (Okunma Sayısı 986 defa)
17 Nisan 2011, 13:45:35
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 17 Nisan 2011, 13:45:35 »Dokuzuncu Yıldaki Bazı Olaylar


 

Bu dokuzuncu yıl içinde Urve b. Mes'ûd es-Sakafî şehid edildi. Urve, arab dâhilerinden ve zekîlerinden, şerefli ve ayandan biri olma, kendi kavmini İslâm'a davet ettiği için onu öldürdüler. Onun hakkında Peygamber (s.a.v)'in:

"Onun ölümü de tıpkı kavmini Allah'a da'vet ederken öldürü­len Yasin süresindeki (Habîb-i Necâr adlı) zatın kine benziyor" buyurduğu rivayet olunur.[645]

Resûlullah (s.a.v) Efendimizin kızı ve Hz. Osman (r.a)'m kansı Ümmü Gülsüm (r.a) da bu yıl içinde vefat etti.[646]

Yine bu yıl Zü'1-Bicâdeyn (lakabı ile anılan) Abdullah (r.a) bu yol­culukta vefat etmiş ve cenazesi Tebük şehrine defnedildi. Namazını bizzat Nebi (s.a.v) kıldırıp ona övgüde bulundu, kabrine inip onu ken­di elleriyle lahdine yatırdı ve:

"Allah'ım! Ben ondan razı oldum, sende razı ol!" buyurdu.[647] Muhammed b. İshâk der ki: Bana Muhammed b. İbrâhîm anlattı ki; Abdullah Zü'l Bicâdeyn, Müzeyne kabilesinden olup yetim olduğun­dan amcasının himayesinde idi. Amcası ona çok iyi davranıyordu. Ab­dullah'ın Müslüman olduğu amcasına ulaşınca, "Eğer sen Müslüman olacak olursan bu güne kadar sana verdiğim her şeyi elinden çekip geri alacağım" dedi. O da, "ben Müslüman oldum bile" dedi. O da verdiği her şeyi geri aldı, hatta sırtındaki elbiseyi bile soydu.

Abdullah annesine geldi. O da ona iki tane "Bîcad" denen kaba kumaş kesiverdi, bir kısmını rida (gömlek), diğerini de izar (pantolon) yerine kullandı. Sonra gelip Resûlullah'm kapısından hiç ayrılmadı, Kur'ân okurken, zikir yaparken sesini gürleştirirdi. Peygamberimizin hayatında vefat etmiştir.[648]

Bu yıl, Sakif kabilesinin hey'eti Taif ten sonra Peygamber (s.a.v)'e geldiler, Tebük seferinden sonra da Müslüman oldular. Resûlullah (s.a.v) onlara yazılı bir belge verdi.[649]

Bu yıl, Nebî (s.a.v)'in Tebük dönüşü, Sehl b. Beyzâ'nın kardeşi Sü­heyl b. Beyzâ vefat etti. Bu Beyzâ onların annesi olup ismi Da'd binti Cahdem idi. Babaları ise Vehb b. Rabî'a el-Fihrî idi. Süheyl (r.a)'m hem sahabeliği var, hemde rivayet ettiği hadis var. Bu hadis, Yahya b. Eyyûb el-Mısrî'nin İbnü'l Hâd -Muhammed b. İbrahim- Saîd b. es-Salt isnadıyla Süheyl b. Beyzâ (r.a)'ın Nebî (s.a.v)'den naklettiği:

"Kim Lâ ilahe illallah şahadetleriyle ölürse cennete girer" hadi­sidir.[650] Yahya b. Saîd el-Ensarîrninde Muhammed b. îbrâhimden böyle bir nakli vardır.

Aynı haber hakkında Dırâverdi, İbnü'l Had -Muhammed b. İbra­him- Saîd b. Es-Salt -isnadıyla Abdullah b. Üneys (r.a)'tan nakleder ki böyle olursa bu haber ancak muttasıl isnadh olabilir. Zira Saîd b. Es-Salt Tabiîn'in büyüklerinden biri olsa bile, Onun Süheyl b. Beyza'dan hadis işitmesi mümkün değildir. Hem Süheyl'i işitme imkanı olsaydı kesinlikle Peygamber (s.a.v)'i de dinlemiş olacağından sahabe olurdu. Lakin bu muttasıl senedden üstteki mürsel isnad daha meşhurdur. Sü­heyl b. Beyzâ (r.a) ise ilk îman eden Müslümanlardan olup Bedir ve diğer gazalara katıldı. Kardeşi Sehl (r.a) da böyle idi. O da Onun gibi. Nebî (s.a.v)'in sağlığında vefat etmiştir.[651]

Abdü'l Vehhâb b. Atâ, Humeyd et-Tavîl isnadıyla Enes (r.a)'ın "Ebû Ubeyde b. Cerrah, Übey b. Ka'b ve Süheyl b. Beyzâ, Ebû Talha'nın yanında idiler. Bende onlara şakilik yapıveriyordum. Öyle oldu ki şarab onları sarhoş edecek hale gelmişti." diyerek şarabın ha­ram edilme hadisesini baştan sona anlattığım nakletti.

İbnü Ebî Fudeyk, Dahhak b. Osman -Ebû'n-Nadr- Ebû Seleme is­nadıyla Hz. Âişe (r.a)'dan şöyle rivayet eder:

- Sa'd vefat ettiğinde Hz. Âişe, "O'nun na'şını Mescide getirinde ben de namazını kılayım!" dedi. Lakin ashab tarafından mescitte ce­naze kılma işi pek hoş karşılanmadı. Bunun üzerine Âişe (r.a): "Val­lahi Resûlullah (s.a.v), Beyza'nın çocuklarına, Süheyl ve Sehl'e mes­citte namazlarım kılmıştı" diye cevap verdi.[652]

Aynı hadisi Dahhak'tan başka birinin yaptığı isnadda, "Hz. Aışe'nin: "Ne çabukda unuttular. Resûlullah Süheyl b. Beyzâ'ya Mes­citte namaz kılmıştı" dedi.

Yine bu yıl, Zeyd b. Sa'ne (ve Sa'ye de denilen ama daha çok Sa'ne şeklinde nun ile kullanılan) Zeyd vefat etti. Kendisi Müslümanlığı se­çen Yahudî âlimlerinden biriydi. Hem ilmi hem de malı çok idi. İslâmî döneminde de iyi bir bilgin oldu. Velîd b. Müslim, Muhammed b. Hamza b. Yusuf b. Abdullah b. Selâm'ın babası Hamza vasıtasıyla de­desi Abdullah b. Selâm'ın şöyle dediğini rivayet eder:

-  Allah (c.c.) Zeyd b. Sa'ne'nin hidayete ermesini nıurad ettiğinde Zeyd: "Peygamberlik alameti olarak bildiğim herşeyi, yüzüne baktı­ğımda Muhammed'in yüzünde görüp tanıdım. Ancak iki şey var ki bunları onun yüzünden okuyup anlayamadım. 

1- Onun hilmi, cehlini geçmiş idi.

2- Cehaletteki şiddet onun sadece hilmini artırırdı." Ab­dullah b. Selâm hadisin tamamını nakletti. Hadis Taberanî'nin "Et-tıvalât"inda ve sonu şöyle geliyor: Zeyd, "Eşhedü ellâ ilahe illallah ve eşhedü  enne   Muhammeden  Abdühü  ve  Rasûlühü deyip,  Nebi (s.a.v)'e iman ederek tabi oldu ve onunla birlikte gazalara katıldı. Tebük gazvesinde geri kaçmadan, hep ileri hücum eder bir halde öl­dü.[653] Bu hadis ğarib, hem de ifrad hadisin gariblerinden biridir.

Ebû Ubeyd'e Ma'mer b. el-Müsennâ der ki:

- Bu yıl içinde İran'hlar kendi Kisraları olan Şehrabraz b. Şiraveyh'i öldürdüler ve yerine kızı Bûrân binti Kisrâ'yı kıraliçe yaptılar. Bu ha­ber Peygamber (s.a.v)'e ulaşınca şöyle buyurdu:

"İşlerine bir kadını veli yapan kavim asla kurtuluşa ermeye­cektir."[654]

Bu yıl ölenlerden biri de Abdullah b. Sa'd b. Süfyan el-Ensarî olup, Salim b. Avf oğullarmdandı Künyesi Ebû Saîd olup Uhut ve diğer ga­zalara katıldı. Nebi (s.a.v)'in Tebûk dönüşü vefat etti. Denildiğine göre Nebi (s.a.v) onu kendi gömleği ile kefenlemiş.

Yine bu yıl bu olaylar süresinde Zeyd b. Mühelhel bin Zeyd denen Ebû Miknet et-Taî lakablı Tay kabilesinin meşhur süvarisi de öldü. O da "Müellefe-i Kulûb"dan biriydi. Nebi (s.a.v) buna yüz tane deve ve­rip bir de arazi yazıvermişti. Kendine "Zeyd el-Hayl" Süvari Zeyd, de­nirdi. Resûrullah onu "Zeyd el-Hayr" diye adlandırdı. Sonra o kavmine geri döndü. Zeyd giderken Nebi (s.a.v):

ı'Zeyd Medine sıtmasından kendi kurtulabilirse........." buyurdu.

Zeyd, Necd diyarına varınca sıtmaya yakalanıp Öldü.

Yine bu sene, Ebû Bekr es-Sıddıyk Müslümanlara hac emin olarak görevlerini yaptırdı. Nebi (s.a.v) Onu Hac mevsiminde zilkade ayının sonlarına doğru Müslümanlara haclarını yaptırması için hac emiri ola­rak Mekke'ye yolladı. Onun yola çıkışım müteâkib de "Berâe" (Tevbe) sûresi nazil oldu. Bu yılın başlarında Nebî (s.a.v) ile müşrikler ara­sında daha önce varılan anlaşma bozuldu.[655]

İbni îshak der ki: Ali b. Ebî Talib'de Peygamber (s.a.v)'in El-Adbâ namlı devesine binip hac etmek üzere yola çıktı ve yolda Ebâ Bekr es-Sıddîyk'a yetişti. Ebû Bekir (r.a) onu görünce "Emir olarak mı gönde-rildin yoksa me'mur olarak mı?" dedi. Ali (r.a) da, "Emir değil aksine, me'mûr olarak" dedi. Sonra beraberce yola devam ettiler. Ebû Bekir insanlara haccı yaptırdı. Kurban bayramı birinci günü olunca, Şeytan taşlanan yerde Ali (r.a) ayağa kalkıp Resûlullah'ın emrettiği şeyleri ilan etti ve:

"Ey insanlar! Cennete ancak ve ancak Müslüman kişi girecek­tir. Bu yıldan sonra müşrikler hac edemeyecekler. Beytullah çıp­lak tavaf edilemeyecek. Kimin Resûlullah katında bir anlaşma ve­sikası varsa süresi kadar geçerlidir.

Sonra Ali (r.a) bu ilanından başlamak üzere güvenle ülkelerine geri dönebilmek için dört ay izin verip, bu süre bitiminden sonra müşrik­lere uzatacak başka süre olmadığım bildirdi.[656]

Akıyl, Zührî'nin Humeyd b. Abdürrahman'dan Ebû Hureyre (r.a)'m şöyle dediğini anlatır:

-Ebû Bekir (r.a) beni bu hacda dellallarla beraber vazifelendirdi. Onları kurban kesimi günü Minada:

"Dikkat! Bu seneden sonra müşrikler hacca gelmeyecek ve Beytullah çıplak tavaf edilmeyecek" diye ilan etsinler diye vazife-lendirmişti.[657]

Ravî Humeyd b. Abdirrahman der ki: Sonra Peygamber (s.a.v), Ebû Bekr'in peşi sıra Ali b. Ebî Tâlib (r.a)'ı gönderip Ona "Berâe" sûresinin gelişini ilan etmesini emretti.

Ebû Hureyre devamla anlattı ki: Ali de bizimle beraber Mina'da bu­lunanlar arasında kurban günü "Berâe" süresindeki beratı;

"Bu yıldan sonra müşrikler hac edemeyecek, Beytullahı çıplak tavaf yapamayacak" diye ilan etti. Bu hadisi Buharî anlatır. Yine bu hadisi Buharî ve Müslim, Yunus hadisi olarak Zührî'den naklederler.[658]

Süfyan b. Hüseyn, el-Hakem - Miksem isnadıyla İbni Abbas (r.a) tan naklediyor: Resûlullah (s.a.v) önce Ebû Bekr'i sonra da Ali b. Ebî Talib'i yolladı. Süfyan, hadisi yukardaki gibi nakleder ki, bu rivayette, "Ali insanlara bunları ilan ediyordu. Sesi kısılınca Ebû Hureyre kalkıp bu îlana devam etti.[659]

Ebû İshâk es-Sübey'î Hemedan'lı biri olan Zeyd b. Yûsey'a'dan naklediyor: Biz Ali (r.a)'a; "Zilhicce ayında hangi vazife ile Mekke'ye gönderildin?" diye sorduk. O da şöyle anlattı:

-Ben dört şeyi ilan etmekle vazifelendirildim:

1- Cennete ancak mü'min kimse girebilecek.

2- Beytullah'ı çıplaklar tavaf edemeyecek.

3- Bu yıldan sonra mü'minlerle kafirler Mescid-i Haramda bir ara­ya gelemeyecek.

4- Kimin Peygamber (s.a.v) ile bir anlaşması varsa bu anlaşma sü­resinin bitimine kadar geçerliliğine devam edecek, anlaşması olmayan­ların süresi de -bir yer bulana kadar- dört ay olacak.[660]

 

Arap Delegelerin Gelişi Urve Bin Mes'ûd Es-Sakafînin Gelişi
 

İbnü Lehîa, Ebû'l Esved ara...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Dokuzuncu yıldaki bazı olaylar
« Posted on: 14 Ağustos 2020, 19:31:21 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Dokuzuncu yıldaki bazı olaylar rüya tabiri,Dokuzuncu yıldaki bazı olaylar mekke canlı, Dokuzuncu yıldaki bazı olaylar kabe canlı yayın, Dokuzuncu yıldaki bazı olaylar Üç boyutlu kuran oku Dokuzuncu yıldaki bazı olaylar kuran ı kerim, Dokuzuncu yıldaki bazı olaylar peygamber kıssaları,Dokuzuncu yıldaki bazı olaylar ilitam ders soruları, Dokuzuncu yıldaki bazı olaylarönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &