> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Dımâd ın r.a. İslam a girişi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Dımâd ın r.a. İslam a girişi  (Okunma Sayısı 1602 defa)
25 Nisan 2011, 13:20:32
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 25 Nisan 2011, 13:20:32 »Dımâd (R.A.)'ın İslam'a Girişi[415]


Dâvûd b. Ebî Hind, Amr b.Said -Said b Cübeyr aracılığıyla Ibni Abbas (r.a.)'ın şöyle dediğini anlatır:

-Dımâd Mekke'ye gelmişti. Kendisi Ezdi-Şenûe kabilesindendi. Ve kendisi Cin çarpmalarına karşı muska yapan biriydi. (Mekke deki)bir takım akılsız insanların "Muhammed'i cin çarpmış" dediklerini du­ymuş ve kendi kendine "şu adamın yanına varayımda bir bakayım. Belki Alîah şifasını benim elimle verir," demiş. Dımâd derki:

-Muhammed (s.a.v.)e rasiadım ve "ben cin çarpmasına karşı muska yaparım, Allah (c.c) da benim elimle dilediği kimseye şifa verir, (istersen) haydi gel de sana muska yapayım" dedim. Muham­med (s.a.v.) de: "Şüphesiz Hamd Allaha mahsustur. Ona hamd eder, Ondan yar­dım dileriz. Allah kime hidayet vermişse onu saptıracak kimse ola­maz. Onun sapıttırdığına kimse hidayet veremez. Allah'tan başka ilah olmadığına onun tek olup ortağı olmadığına şahadet ederim. Ve Muhammed'in de onun kulu ve RasûİU olduğuna şehadet ederim, ve..." buyurdu. (Dımâd şu sözleri bana bir daha tekrarla dedi. Rasûlullah (s.a.v.) de bunu Uç kere tekrarladı.[416]    Bunun üzerine Dımâd da:

-Vallahi ben kâhinlerin de sihirbazların da şairlerin de sözlerini duydum. Ama şu kelimeler gibisini asla duymadım, (bu sözler ta de­nizin en derin yerine ulaştı) Hadi ver elini de İslam Üzere sana biat edeyim dedi. Rasulullah (s.a.v.) onun bîatını alarak ona "Kavmin üzerinede al" dedi. Dımâd da "Kavmimede" karşılığını verdi.

İbni Abbas derki: Rasulullah (s.a.v.) birinde bîr cihad gurubu gön­dermişti. Bunlar Dımâd'm kavmine rast gelmişler. Askerlerin komu­tanı bölüğüne: "Bu kavimden bir şey ele geçirdinizmi?" diye sorunca içlerinden birisi "ben onlardan bir su Matarası (Ibrıkta olur) aldım." Bunun üzerine komutanda :

"Onu geri verin! Çünkü bunlar Dımâd'm kavmidir" dedi. Bu ha­beri Müslim rivayet etmiştir.[417]

 

Cinlerin Müslüman Oluşu Allah (C.C) Şöyle Buyuruyor:
 

"Hani biz cinler­den bir gurubu o vakit kuran dinlemeye sana yöneltmiştik. O (kur' â)m (dinlemeye geldiklerinde birbirlerine) susunuz, demişlerdi. (Kur'anın okunuşu) tamamlanıncada kendi toplumlarına birer ikazcı olarak döndüler. (Ahkâf 29)

"Ey cin ve İnsan topluluğu! İçinizden benim ayetlerimi bahsede­cek, şu gününüzle karşılaşacağınız konusunda sizi ikaz eden pey­gamberler gelmedi mi?" (Enam suresi 130)

Hem Cinlerin İslama girişi hakkında "Cin" suresi indirildi.

Said b. Cübeyr aracılığıyla Ebû Bişr İbni Abbas (r.a.)'ın şöyle de­diğini rivayet ediyor: Rasulullah (s.a.v.) Cinlere ne Kuran okudu ve ne de onları gördü. Rasülü Ekrem (s.a.v.) ashabından bir gurubu ile birlikte Ukaz panayırına doğru gidiyordu. Tam o esnada Şeytan ile gökten haber çalabileceği yer arasına, Allah tarafından bir engel ko­nulmuştu. Şeytanlar Melekleri dinlemek üzere göğe çıktıklarında üzerlerine yakıcı yıldız gönderilmişti. Şeytanlar perişan bir halde ar­kadaşlarına geri geldiklerinde "size ne oluyor?" dedüer. Onlarda "bi­zimle gök haberi arasına engel konulup üzerimize yıldız gönderildi.[418] dediler. Arkadaşlarıda "öyleyse sizinle gök haberi arasına gerilen şey mutlaka yeni ortaya çıkan bir hadisedir. Haydi gidip doğuyu da batıyı da araştırıp bunun ne olduğunu bir anlayın" dediler.

İşte bu araştırmayı yapmak üzere Tihame tarafına yönelen bu cin gurubu, Nebi (s.a.v.) Ukaz panayırına doğru yol alıp (Mekkeden bir gün uzakta bulunan) Nahle denen yerdeyken kendisine geldiler.

Cinler geldiğinde Nebi (s.a.v.) ashabına sabah namazı kıldırıyordu. Kur'am işitince susup dinlediler ve "Vallahi bizimle gök haberi arası­na gerilen engel budur" deyip böylece kavimlerinin yanına döndük­lerinde "Biz olgunluğa ulaştıran acayip bir Kur'an işittik ve ona iman ettik ve Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayız" dediler. Bunun üzerine Cin  suresi olan "Deki bana vahyolduki..." suresi indirildi. Bu hadisçilerin ittifakla naklettiği bir haberdir.[419]

İbni Abbas hazretlerinin "Nebi (s.a.v.) cinlere ne kur'an okudu ve nede onları gördü" şeklindeki sözü ile Cinlerin Kuranı ilk defa işit­tikleri zamanda görmemişti demek istediği" şeklinde yorumlanır. Da­ha sonra Cin da'vetçisi peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e bizzat gelmiş tir. Nitekim İbni Mes'ud (r.a.)m haberide bu yoldadır. Hem İbni Mes' ud her iki kıssayıda gayet iyi bilmektedir. Süfyân-ı Sevri, Âsim -Zirr isnadiyla Abdullah İbni Mes'ûd'un:

-Peygamberimiz (s.a.v.) Nahle denen yerde Kur'an okuyorken cinler Onun yanına kondular. Onun okuduğunu duyunca susup "sah" dediler. Onlar yedi kişi olup biriside Zebe'a adlı cin idi. Bunun üzeri­ne Allah (c.c) "Hani sana cinlerden bir gurubu yöneltmiştik" ayetini indirdi.[420] dediğini anlatır.

Mis'ar. Maan aracılığıyla Maan'ın babasından şöyle dediğini nak­leder; Mesrûka:

Kur'an'ı dinledikleri gün Cinleri Nebi (s.a.v.)'e "kim bildirdi?" diye sordum. O da "Bana baban yani İbni Mes'ud anlattıki Cinleri Nebi (s.a.v.)e ağaç haber vermiş" dedi.[421] Bu rivayet de müttefekun aleyhtir.

Dâvûd b. Ebî Hind, Şâ'bî aracılığıyla Alkame'nin şöyle dediğini haber verir. İbni Mes'ûda:

-Cin gecesi içinizden Rasülullah'a arkadaşlık eden oldumu? diye sordumda, "bizden hiç kimse onunla beraber olmadı. Lakin biz Efen­dimiz (s.a.v.)'i bir gece Mekke'de kaybettik. Kendi kendimize "Pey­gamber belki helak edildi, belki kaçırıldı, başına birşeyler geldi" deyip o gece toplumumuz çok şerli bir gece geçirdi. Sabahın yüzü gö­rünürken yada seherle birlikte birden ne görelim: Nebi (s.a.v,) Hıra tarafından çıkıp getmezmi! Ben atılıp Yâ Rasûiallah! dedim.

-İbni Mes'ud derki ashab içinde bulundukları durumu Efendimize anlattılar. Nebi (s.a.v.) de:

"Gerçek şu ki bana cin­lerin da'vetçisi gelmişti. Ben onlara gidip Kur'an okudum" buyurdu. Sonra gidip bize cinlerin izleri ile onların ateş izlerini gösterdi. Ha­beri Müslim anlatmıştır.[422]

Hadislerde bu habere muhalif olan rivayetlerde vardır. Abdullah b. Salih anlatıyor: Bana Leys -Yunus- İbni Şihab-ı Zührî aracılığıyla nakleder ki: Şam halkından Ebû Osman b. Senne el-Hûzâî bana ha­ber verdiki kendisi İbni Mes'ûdu şöyle derken duymuş: Rasülullah (s.a.v.) daha Mekke'de iken ashabına şöyle buyurmuştu:

"İçinizden bu gece Cinlerin durumunu görmeyi arzulayan bunu görmeye gelebilir." Ama onlardan, benim dışımda hiç gelen olmadı. Rasülullah (s.a.v.)la bir­likte ta Mekke'nin yukarı tarafına kadar varmıştık ki Efendimiz (s.a.v.) ayağı ile bana bir çizgi çizip bana orada oturmamı emretti. Sonra oradan ayrılıp ilerde durdu. Kuran okumaya başladı. Bunun üzerine etrafını bir sürü karaltı çevirdi. Benimle Efendimiz (s.a.v.) arasına engel oldular. Öyleki sonunda Efendimizin sesini duyamaz oldum. Sonra Cinler kalkıp bulut parçaları gibi bölünerek gitmeye başladılar.   Sonunda   onlardan   hiç   bir   gurup   kalmadı.   Rasülullah (s.a.v.) onlarla meşguliyetten şafakla beraber kurtulabildi. Sonra gö­rünerek bana geldi ve "Gurubun ne yaptığını biidinmi?" diye sordu. Bende: "Onlar bunfarmiydı ey Allanın Rasülü! dedim. Efendimiz bir kemik ve kığı alıp onlara azık olarak vermişti. Sonrada herkesi kemik ve kığı ile taharet etmekten men etti.

Bunu Nesâî, Yûnus yolu ile rivayet etmiştir.[423]

Süleyman et Teymî'nin Ebû Osman en Nehdî'den nakline göre İbni Mes'ud (r.a.) yolda Çingen (yada hint) tipli birilerini görünce: "Bunlar ne millettir?" diye sormuştu. "Bunlar Çingendir" diye cevap verdiklerinde İbni Mes'ud (r.a.): "Bunlar aynen Cin gecesi gördüğüm cinlere benzemekteler. Onlar eteğini toplamış bir birinin peşine düş müş bir haldeydiler" dedi. Bu sahihtir.

"Buradaki kelimesinin aslı jİ'm.ıi dan olup "birisi etek­lerini uyluklarından kaldırıp beline bağlarsa araplar derler. Yine köpekte kuyruğunu bacakları arasına sokunca böyle söylerler. Hayız gören kadına luta bağlaması içinde denilir.

Osman b. Amr b. Fâris, Müstemir b. Er-Rayyân -Ebul Cevza is-nadıyla İbni Mes'ud'un şöyle dediğini bahsediyor. Cin gecesi Rasüîul-lah (s.a.v.) ile birlikte yola çıktım. Hucûn denen yere geldiğinde bana bir çizgi çizip kendisi cinlere doğru yürüdü. Cinler Efendimiz (s.a. v.)'in etrafında bir izdiham oluşturdular. Efendileri olup Verdân deni­len Cin: "Ben onları senden uzaklaştirayım deyince, O da "Ona isy­an edersem beni Allah'tan koruyacak kimse yoktur" diye cevap verdi.[424]

İbni Münker aracılığıyla Züheyr b. Muhammed et Temîmi Câbir (r.a.)'m şöyle dediğini anlatıyor: Rasülullah (s.a.v.) "Rahman suresini (r.a.)'ın şöyle dediğini anlatıyor: Rasülullah (s.a.v.) "Rahman suresini okudu ve:

"Ne oluyor sizi suskun görüyorum! Cinler sizden daha iyi muka­belede bulunuyorlardı. Bir keresinde onlara "Rabbinizin hagi nimetini yalanlıyorsunuz (Rahman suresi)" ayetini okumuştum. Hemen hepsi birden Ey Rabbimiz senin ni'metlerinden hiç birini yalanlamayız. Sa­na hamd olsun" dediler. Buradaki Ravi Züheyr zayıftır.[425]

Amr b. Yahya b. Said b. Amr b. el-Âs dedesi Said'den şöyle dedi­ğini anlatır. Ebû Hureyre elinde bir ibrıkla abdest alması için Rasü-lullah (s.a.v.)ın ardından gidiyordu.......

(Hadisi uzunca anlatır) Orada şunlarda vardır:

Bana Nusaybin Cinleri gelip azık hakkında soru sordular. Bende "Onların rastladıkları her kemik ve kığının kendilerine yiyecek olma­sı için Allaha dûa ettim[426] Bunu Buharî nakleder. Bu konu "Peygam­ber (s.a.v.)in yiğitliği ve kalb gücü" konusuna girer.

Muhammed b. Ziyâd in Ebû Hüreyre (r.a.) tan naklettiği şu ha-disde bu konudaki haberlerden biridir. Nebi (s.a.v.) buyurduki:

Cinlerden bir ifrit dün gece namazımı bozdurmak için bana sal­dı...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Dımâd ın r.a. İslam a girişi
« Posted on: 29 Haziran 2022, 15:31:57 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Dımâd ın r.a. İslam a girişi rüya tabiri,Dımâd ın r.a. İslam a girişi mekke canlı, Dımâd ın r.a. İslam a girişi kabe canlı yayın, Dımâd ın r.a. İslam a girişi Üç boyutlu kuran oku Dımâd ın r.a. İslam a girişi kuran ı kerim, Dımâd ın r.a. İslam a girişi peygamber kıssaları,Dımâd ın r.a. İslam a girişi ilitam ders soruları, Dımâd ın r.a. İslam a girişiönlisans arapça,
Logged
24 Ocak 2022, 07:04:44
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 17.418« Yanıtla #1 : 24 Ocak 2022, 07:04:44 »

Esselamü Aleyküm. Rabb'im bizleri Kur'an'ı okuyup anlayan ve kendine rehber edinen kullarından eylesin inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &