> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Çocuk Gelişim Eserleri > Sünnette Çocuk Eğitimi > Ana Babanın Kabirlerini Ziyaret Etmek
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ana Babanın Kabirlerini Ziyaret Etmek  (Okunma Sayısı 581 defa)
05 Ekim 2010, 02:55:17
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 05 Ekim 2010, 02:55:17 »

G. Ana Babanın Kabirlerini Ziyaret Etmek:

Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor: Peygamber (s.a.v.) anasının kabrini ziyaret ederek ağladı ve etrafındakileri de ağlattı. Sonra şöyle buyurdu: "Anam için istiğfarda bulunmak hususunda Rabbimden izin istedim. Fakat bana izin verilmedi. Kabrini ziyaret etmek için izin istedim, ona izin verildi. O halde siz de kabirleri ziyaret edin. Çünkü, kabir ziyareti ölümü hatırlatır."[116]

Büreyde'den rivayet edilen hadiste de Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buy­urmuştur:

"Ben size kabirleri ziyaret etmeyi yasaklamıştım. Artık onları ziyaret edin..."[117H. Ana Baba Nâmına Oruç Tutmak:


Büreyde anlatıyor: Peygamber'e (s.a.v.) bir kadın gelerek:

"Yâ Rasûlullah! Anam öldü. Üzerinde de iki ay oruç borcu vardı. (Ne yapayım?) diye sordu. Rasûlüllah (s.a.v.):

"Onun nâmına oruç tut!" buyurdu.[118


Bu Bölümün Dipnotları:

[1] Isra, 17/23-24.

[2] Ankebut 29/8.

[3] Lokman 31/14-15. Muhammed Nûr Süveyd. Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi. Uysal Kitabevi: 275.

[4] Hâkim, Müstedrek, IV, 154. Hâkim vs Zehebî, hadisin sahih olduğunu ifade etmiştir.

[5] Muhammed Nûr Süveyd. Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi. Uysal Kitabevi: 275-276.

[6] Ebû Dâvûd. Edeb, 120.

[7] Ahmed b. Hanbel, IV, 131; Ibn Mâce, Edeb, 1. Hadis sahihtir. Bkz. Sanîhu'l-Cami', Hadis No: 1249.

[8] İbn Mâce, Edeb, 1.

[9] Tirmizî, Birr, 3.

[10] Nesaî, Cİhad, 6; Ahmed b. Hanbel, III, 429. Hadis sahihtir. Bkz. Sahîhu'l-Cami1, Hadis No: 1924.

[11] Tirmizî, Birr, 2; İbn Mâce, Edeb, 1; Hâkim, Müstedrek, IV, 152. Hâkim hadisin sahih olduğunu söylemiş, Zehebî de onu kabul etmiştir. Muhammed Nûr Süveyd. Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi. Uysal Kitabevi: 266-267.

[12] Ahmed b. Hanbel'in bu rivayeti için bkz. Buhârî, Edeb, 12; Müslim, Birr, 20; Ebû Dâvûd, Zekat, 45.

[13] Ebu Ya'la, Taberânî, Esbehâni ve Hâkim'in (ki Hâkim hadisin sahih olduğunu söylemiş, Zehebî de onu kabul etmiştir) rivayet ettikleri bu hadis için bkz. Münâvî, Feydu'l-Kadîr, VI, 95.                       

[14] Tirmizî, Kader, 6; Ibn Mâce, Mukaddime, 10; Fiten, 22; Ahmed b. Hanbel, III, 502, V, 277. Muhammed Nûr Süveyd. Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi. Uysal Kitabevi: 277-278.

[15] Tirmizî, Birr, 6; Ahmed b. Hanbel, II, 14.

[16] Ahmed b. Hanbel, VI, 151-152; Ibn Hacer, el-lsâbe, I, 312.

[17] Müslim, Birr, 9; Ahmed b. Hanbel, II, 346. Ahmed b. Hanbel'in başka bir rivayetinde (bkz. IV, 344, V, 29)

[18] Ahmed b. Hanbel ve Taberâninin rivayet ettikleri bu hadis için bkz. Heysemî, Mecmau'z-Zevaid, VII!, 147

[19] Rivayet için bkz. Buhârî, Ahkâm, 4; Müslim, İmaret, 39; Ebû Dâvûd, Cihad, 87; Nesaî, Bey'at, 34; İbn Mâce, Cihad,' 40; Ahmed b. Hanbel, I, 94; Ebu Ya'la, Müsned, !, 241; Silsiletü'l-Ehadis es-Sahîha, Hadis No: 181. Muhammed Nûr Süveyd. Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi. Uysal Kitabevi: 278-279.

[20] Gazzâli, İhya, 11,218.

[21] Bir hocamdan defaatle duyduğum bu hikmetli sözden hayatımda çok istifade etmişimdir.

[22] Muhammed Nûr Süveyd. Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi. Uysal Kitabevi: 279-280.

[23] Nesaî, Cihad, 6; Hâkim, Müstedrek, II, 104. Hâkim'in rivayeti "...Çünkü cennet, onun ayaklan yanındadır" şeklindedir.

[24] Buhârî, Edeb, 1; Müslim, İman, 137.

[25] İbn Hacer, Fethû'l-Bari, XIII, 4.

[26] İbn Hacer; Müslim, Birr, 6.

[27] İbn Hacer; Müslim, Birr, 5.

[28] İbn Hacer, a.g.e., XIII, 6.

[29] Bu hüküm, İmam Şafiî ve Hanefî İmamlarından Muhammed b. Hasan'a göredir. Hanefî mezhebinde tercih edilen görüşe göre, şartlar elverdiği takdirde geciktirilmesi doğru değildir. İmam Ebu Yûsuf'un kanaati de budur. Bkz. Kâsânî, Bedaiu's-Sanai', M, 119 (Çev.)

[30] Gazzâli, İhyâ, 11,218.

[31] Kâsânî, Bedâiu's-Sanâi1, VII, 98. Muhammed Nûr Süveyd. Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi. Uysal Kitabevi: 280-282.

[32] Tirmizî, Fiten, 38.

[33] Ebû Dâvûd, Talâk, 10; Nesaî, Nikah, 12; Muvatta', Talâk, 78; Ahmed b. Hanbel, II, 20, 157.

[34] Hadisi Ahmed,.Nesaî ve Hâkim rivayet etmiştir. Hâkim, rivayetin sahih olduğunu ifade etmiştir.

[35] Hadisi Ahmed ve Taberânî rivayet etmiştir. Muhammed Nûr Süveyd. Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi. Uysal Kitabevi: 282-283.

[36] Buhârî, Itk, 16; Müslim, Eyman, 44. Ravinirt son cümlesi Müslim'de mevcuttur. Buradaki hac ile nafile olan hac ibadeti kasdedilmektedir. Çünkü Ebû Hüreyre'nin, farz olan hacet Rasûlüllah (sav.) ile yaptığı bilinmektedir. (Çev.) Muhammed Nûr Süveyd. Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi. Uysal Kitabevi: 284.

[37] Müslim, Fedailü's-Sahabe, 225. Muhammed Nûr Süveyd. Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi. Uysal Kitabevi: 284-285.

[38] Buhârî, Icâre, 12; Müslim, Deavat, 100. Muhammed Nûr Süveyd. Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi. Uysal Kitabevi: 285-286.

[39] Buhârî, Enbiya, 48; Müslim, Birr, 7; Ahmed b. Hanbel, II, 385.

[40] İbn Hacer, Fethû'l-Barî, III, 321. Muhammed Nûr Süveyd. Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi. Uysal Kitabevi: 287-288.

[41] Hâkim, Müstedrek, IV, 152. Hâkim, hadisin isnadının sahih olduğunu söylemiş, Zehebî de bunu kabul etmiştir. Muhammed Nûr Süveyd. Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi. Uysal Kitabevi: 289.

[42] Ebû Dâvûd, Edeb, 120.

[43] Ebû Dâvûd, Edeb, 120.

[44] Buhârî, Gusül, 21, Edeb, 94; Müslim, İsti'zan, 34; Nesaî, Taharet, 142; Dârimî, Salât, 151; Muvatta, Sefer, 28; Ahmed b. Hanbel, VI, 343.

[45] Buhârî, Cihad, 85; Müslim, Cihad, 101; İbn Mâce, Tıb, 15; Ahmed b. Hanbel, I, 31. Muhammed Nûr Süveyd. Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi. Uysal Kitabevi: 289-290.

[46] Hadisin kaynakları için bkz. Drt. 765.

[47] Ravi Sa'd b. Ebi Vakkas, bu ifade ile kendi öz anasını kasdetmektedir. (Çev.)

[48] Ankebût, 29/8.

[49] Lokman, 31/14-15. Rivayet İçin bkz.Müslim, Fedailu's-Sahabe. 43.

[50] İbn Cerir'in rivayet ettiği bu hâdise için bkz. Sâbûnî, Muhtasaru Tefsir-İ İbn Kesir,İM. 506.

[51] Buhârî, Hibe, 29; Müslim, Zekat, 50; Ebû Dâvûd, Zekat, 34; Ahmed b. Hanbel,VI, 344.

[52] Mumtehine, 60/8,

[53] Meryem, 19/41-50.

[54] Buhârî, el-Edebü'l-Müfred, Hadis No: 34.

[55] Hâkim, Müstedrek, III, 46. Hâkim, Müslim'in şartına göre hadisin sahih olduğunu söylemiş, Zehebî ise bu konuda sükût etmiş; hadisin senediyle ilgili birşey söylememiştir. Muhammed Nûr Süveyd. Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi. Uysal Kitabevi: 290-293.

[56] Buhârî, Edeb, 4; Müslim, Birr, 1; İbn Mâce, Vasâya, 4; Ahmed b. Hanbel, (I, 327. Müslim'in başka bir rivayetinde "...sonra baban, sonra sırasıyla en yakın olandır" şeklinde geçmektedir.

[57] Muhammed Nûr Süveyd. Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi. Uysal Kitabevi: 294.

[58] Lokman, 31/14.

[59] Hadis için bakz. Dn. 779.

[60] İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, XII,5-6. Son hadis için bkz. Ebû Davud, Talâk,35. Muhammed Nûr Süveyd. Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi. Uysal Kitabevi: 295-296.

[61] Ebû Dâvûd, Buyu', 77; Nesaî, Buyu’, 1; Ibn Mâce, Ticarât, 64; Ahmed-b. Hanbel, II, 214. Ibn Mâce hadisi Câbir'den de rivayet etmiştir. Bu rivayet.ve ilgili kıssa için bkz. Kurtubî, Tefsir, X, 245.

[62] Tirmizî, Ahkâm, 22; Ibn Mâce, Ticârât, 64; Ahmed b. Hanbel, II, 179.

[63] Ebû Dâvûd, Buyu', 81; Tirmizî, Velâ, 7; Nesaî, Hibe, 2; Ibn Mâce, Hibat, 2; Ahmed b. Hanbel, I, 237.

[64] Hâkim, Müstedrek, III, 597. Rivayetin sıhhati konusunda sükût eden Zehebî şöyle demektedir: Üsâme'nin anası Ebu Bekir Sıddîk zamanında ölmüştü. Dolayısıyla rivayette "irsal" (kopukluk) bulunmaktadır. Muhammed Nûr Süveyd. Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi. Uysal Kitabevi: 297-298.

[65] Müslim, Itk, 25; Ebû Dâvûd, Edeb, 120; Tirmizî, Birr, 8; İbn Mâce, Edeb, 1; Ahmed b. Hanbel, II, 230.

[66] Darekutnî, Sünen, II, 260. Muhammed Nûr Süveyd. Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi. Uysal Kitabevi: 298.

[67] Hâssa kelimesinin küçültmesi olan "Huveysa" (Hâssacık) ismi, "hizmete has olan/tahsis edilen küçük" manasında kullanılmaktadır. (Çev.)

[68] Buhârî, Savm, 60; Ahmed b. Hanbel, III, 108.

[69] Buhârî, el-Edebi'l-Müfred, Hadis No: 14.

[70] Ahmed b. Hanbel, VI, 323. Muhammed Nûr Süveyd. Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi. Uysal Kitabevi: 298-300.

[71] İbnü's-Sünnî'nin rivayet ettiği bu hadisi Abdurrezzak (bkz. Musannef, XI, 138) "mevkuf" (Ebû Hüreyre'nin sözü) olarak zikretmiştir. Sözkonusu "mevkuf haber İçin ayrıca bkz. Buhârî, el-Edebü'l-Müfred, Hadis No: 44.

[72] Bir hadis terimi olan "mursel" genellikle bir tabiînin ravi sahâbîyi atlayarak doğrudan Hz. Rasûl'den rivayet ettiği hadis manasında kullanılmaktadır. (Çev.)

[73] Müslim, İman, 146; Tirmizî, Birr, 4; Ahmed b. Hanbel, II, 164. Başka bir rivayette de "Allah, ana babasına lanet eden (onlara lanet edilmesine ve sövülmesine zemin hazı...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Ana Babanın Kabirlerini Ziyaret Etmek
« Posted on: 24 Kasım 2020, 21:37:39 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ana Babanın Kabirlerini Ziyaret Etmek rüya tabiri,Ana Babanın Kabirlerini Ziyaret Etmek mekke canlı, Ana Babanın Kabirlerini Ziyaret Etmek kabe canlı yayın, Ana Babanın Kabirlerini Ziyaret Etmek Üç boyutlu kuran oku Ana Babanın Kabirlerini Ziyaret Etmek kuran ı kerim, Ana Babanın Kabirlerini Ziyaret Etmek peygamber kıssaları,Ana Babanın Kabirlerini Ziyaret Etmek ilitam ders soruları, Ana Babanın Kabirlerini Ziyaret Etmekönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &