> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Sünen-i Darimi > Koca İle Ana-Baba Ve Karı İle Ana-Baba Hakkında
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Koca İle Ana-Baba Ve Karı İle Ana-Baba Hakkında  (Okunma Sayısı 453 defa)
14 Haziran 2011, 10:23:00
Hadice
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 5.942


« : 14 Haziran 2011, 10:23:00 »3. Koca İle Ana-Baba Ve Karı İle Ana-Baba Hakkında


2868. “Bize Yezid b. Hârûn haber verip (dedi ki), bize Şerîk, el-A'meş'ten, (O da) İbrahim'den (naklen) haber verdi ki,” O şöyle demiş: Abdullah dedi ki:

“Ömer bizi bir yola soktuğunda onun kolay olduğunu görürdük.” İşte O,

"Koca ile ana-baba hakkında, (mi­rasın) yarısı kocanın, geriye kalanın üçte biri annenindir" de­miştir.[18]

 

Açıklama
 

İslam miras hukukunda ölene kimlerin mirasçı olacağı, mirasçıların öncelik sıralan ve mirastan alacakları paylar Kur'an, Sün­net, icma ve içtihatla tesbit edilmiştir. Mirasçı olabilecek kimseler Hanefi Mezhebinde on sıraya ayrılmışlardır ki, bunlar sırasıyle şöy­ledir:

1. Fariza Sahipleri: Mirastan ne miktar pay alacakları belirlen­miş olan mirasçılardır. Bunlar da ölenin kocası, karısı, babası, anası, kızı, oğlu, oğlunun kızı, öz kız kardeşi, baba-bir kız kardeşi, ana-bir kardeşleri, dedesi ve ninesidir. Bu mirasçıların mirastan hangi oran­larda pay alacakları Kur'an, Sünnet, icma ve içtihatla belirlenmiştir.

2. Neseb Yönünden Asabe: "Fariza (belirlenmiş pay) sahipleri" mirastan paylarını aldıktan sonra, kalanı; fariza   

sahipleri bu­lunmadığında ise mirasın tamamını alacak olan kimselerdir. Bunlar da ölenin babası, dedesi...   ("usûl’ü) ile oğlu, oğlunun oğlu... (“furû”u)'dur.

3. Sebep Yönünden Asabe: Bunlar ölene, "hürriyete ka­vuşturma" bağıyla asabe olan kimselerdir ve ferâiz sahipleri paylarını aldıktan sonra, neseb yönünden asabe yoksa mirasın kalanını alırlar.

4. Hürriyete Kavuşturanın Erkek Asabesi.

5.  Neseb Yönünden Hısım Olan Fariza Sahipleri: Ölenin neseb veya sebep yönünden hiç asabesi yoksa fariza sahiplerinden artanı alacak kimseler.

6. Zevi'l-Erham: Ölenin, fariza sahibi ve asabe olmayan kan hısımlarıdır. Fariza sahipleri ve asabe yoksa bunlar mirasçı olurlar.

7. Mevle'l-Muvâlât: Ölenin kendisiyle "velayet" anlaşması yap­mış olduğu kimsedir. Bu müessese Hanefi Mezhebinde kabul edil­mektedir. Diğer mezhebler bunun yürürlükten kaldırılmış (mensuh) olduğu görüşündedirler. Ölenin kan hısmı ve sebep yönünden asabe olarak hiç mirasçısı bulunmadığında, mirasçısı mevle'l-muvâlât olur.

8. Başkası Üzerine Nesebi ikrar Olunan Kimse.

9. Kendisine "Üçte Bir"den Fazla Vasiyet Edilen Kimse.

10. Devlet Hazinesi.

Şer'î delillere dayanılarak yapılan bu sıralamada ve diğer miras hükümlerinde ölene yakınlık ile bu yakınlığın kuvvetinin esas olarak alındığı, aile, fert ve toplum yararlarının dengesinin gözetildiği görülmektedir. Bir miktar matematik bilgisi de isteyen miras me­seleleri, fıkıh kitaplarında müstakil bir bölüm içinde ele alındıkları gibi, müstakil kitaplara da konu edilmişlerdir.[19]

Ölenin kocası veya karısı ile anne-babasınm mirastaki payları me­selesine gelince; koca, ölen karısının çocuğu bulunmadığında mirasın yarısını alır.[20] Ölenin anası, ölene, kocası ve babası ile birlikte mi­rasçı oluyorsa, kocadan arta kalanın üçte birini alır. Ölenin babası ise bunlardan geriye kalanı alır. Ölen koca ise, karısı, kocanın çocuğu bulunmadığında mirasın dörtte birini alır. Ana yine arta kalanın üçte birini, baba bunlardan geriye kalanı alır.[21]

 

2869. “Bize Yezid b. Hârûn haber verip (dedi ki), bize Hemmâm rivayet edip (dedi ki), bize Yezid er-Rişk rivayet edip dedi ki;”

“Ben Saîd İbnu'l-Müseyyeb'e, geriye karısı ile ana ve babasını bırakan bir adamın (mirasını) sordum da,” O şöyle cevap verdi:

"Bu (mirası) Zeyd b. Sabit dörde ayırarak paylaştırmıştı: (Yani dörtte bi­rini karıya, geriye kalanın üçte birini -ki bu mirasın tamamının dört­te biridir- anaya, bunlardan geriye kalan dörtte ikisini de babaya vermişti),"[22]

2870. “Bize Saîd b. Amir, Şu'be'den, (O) Eyyûb'dan, (O) Ebu Kılâbe'den, (O da) Ebu'l-Muhalleb'den (naklen) rivayet etti ki;”

Hz. Osman b. Affân, bir kan ile ana ve babanın (miras payları) hak­kında;

"Dörtte bir kadının, geriye kalanın üçte biri ananındır" dedi.[23]

2871. “Bize Haccac b. Minhâl rivayet edip (dedi ki), bize Hammâd b. Seleme, Eyyûb'dan, (O) Ebu Kilâbe'den, (O) Ebu'l-Muhalleb'den, (O da) Hz. Osman b. Affân'dan (naklen) rivayet etti ki;” O,

"Dörtte bir pay, yani dört paydan bir pay karının, geriye kalanın üçte biri, yani bir pay ananın, iki pay da babanındır" dedi.[24]

2872. “Bize Haccac haber verip (dedi ki), bize Hammâd, Haccac'dan, (O da) Amr b. Saîd'den (naklen) rivayet etti ki;”

O, el-Hârisu'l-A'ver'e, bir karı ile ana ve babanın (mirastaki) durumunu sormuş da O, Hz. Osman'ın görüşünün aynısını söylemiş.[25]

2873. “Bize Ebu Nuaym rivayet edip (dedi ki), bize Hişam, Katâde'den, (O) Saîd İbnu'l-Müseyyeb'den, (O da) Zeyd b. Sâbit'ten (naklen) rivayet etti ki;”

O, kocası ile ana ve babasını ge­ride bırakan bir kadının (mirası) hakkında şöyle dedi:

"Yarısı ko­canın, geriye kalanın üçte biri ananındır."[26]

2874. “Bize Ubeydullah b. Musa, İbn Ebi Leyla'dan, (O) Amir eş-Şa'bi'den, (O da) Hz. Ali'den (naklen) haber verdi ki;”

O, bir karı ile ana ve babasının (mirastaki payları) hakkında şöyle dedi:

"Dört paydan dörtte biri karının, geriye kalanın üçte biri ananın, (bunlardan sonra) geriye kalan ise babanındır."[27]

2875. “Bize Muhammed b. Yusuf, Süfyan'dan, (O) el-A'meş ile Mansur'dan, (onlar) İbrahim'den, (O da) Abdullah'tan (nak­len) rivayet etti ki,” O şöyle dedi:

Ömer bizi, peşinden gittiğimiz bir yola soktuğunda onun kolay olduğunu görürdük. Gerçekten de O, bir kan ile ana ve babası hakkında dört paydan hükmetti de, karıya dört­te bir, anaya geriye kalanın üçte birini, babaya ise iki pay verdi.[28]

2876. “Bize Muhammed b. Yusuf rivayet edip (dedi ki), bize Süfyan, isa'dan, (O) Şa'bî'den, (O da) Zeyd b. Sâbit'ten (nak­len) bunun, (yani bir önceki haberin) aynısını rivayet etti.”[29]

2877. “Bize Muhammed haber verip (dedi ki), bize Süfyan, babasından, (O) el-Müseyyeb b. Rafi'den, (O da) Abdullah'tan (naklen) rivayet etti ki,” O şöyle dedi:

"Allah benim, anayı babadan üstün tutmamı görecek değildir!"[30]

2878. “Bize Saîd b. Amir haber verip (dedi ki), bize Şu'be, el-Hakem'den, (O da) İkrime'den (naklen) haber verdi ki,” O şöyle dedi:

İbn Abbas, Zeyd b. Sâbit'e;

"Sen, geriye kalanın üçte biri ana­nındır" hükmünü Allah'ın Kitabı'nda buluyor musun?" diye haber saldı da, O şöyle cevap verdi:

"Sen sadece bir insansın, görüşünü söy­lüyorsun. Ben de bir insanım, görüşümü söylüyorum!"[31]

 

Açıklama
 

Ana ve babamn kız veya oğullarına, sadece onların eşiyle birlikte mirasçı olmaları halinde alacakları miras payları Kur'an ve Sünnet'te açıkça belirtilmemiştir. Bunun için onların bu durumdaki miras payları içtihadla belirlenmiştir. Sahabe ile sonraki âlimlerin büyük çoğunluğu bu meselede Hz. Ömer'in (Radıyallahu Anh) görüşünü benimsemişlerdir. Hz. Ömer'in (Radıyallahu Anh) bu meseledeki görüşü de, Zeyd b. Sâbit'in (Radıyallahu Anh) yukarıdaki haberlerde geçen gö­rüşünün aynıdır. Bu meselede İbn Abbas (Radıyallahu Anh), aşağıdaki haberlerde görüleceği üzere, âlimlerin çoğunluğuna muhalif düşmüş ve "malın tamamının üçte biri ananındır" demiştir. Bu durumda ana, babadan fazla miras alacaktır. Bu ise, İslam miras hukukunun, so­rumluluklarının daha çok olması sebebiyle erkeğe daha fazla miras payı ayırma şeklindeki bir temel anlayışına aykırı görülmüştür.[32]

 

2879. “Bize Haccac b. Minhâl rivayet edip (dedi ki), bize Hammâd b. Seleme, Haccac’dan, (O da) eş-Şa'bî'den ve Haccac'dan, (O) Ata'dan, (O da) İbn Abbas'tan (naklen) rivayet etti ki,” onlar (yani eş-Şa'bî ile İbn Abbas), koca ile ana ve baba hak­kında şöyle dediler:

“Yarısı kocanın, malın bütününün üçte biri ana­nın, geriye kalan ise babanındır!"[33]

2880. “Bize Haccac b. Minhâl rivayet edip (dedi ki), bize Ebu Avâne, el-A'meş'ten, (O) İbrahim'den, (O da) Hz. Ali'den (nak­len) haber verdi ki,” O şöyle dedi:

"Kan ile ana-baba ve koca ile ana-babanm (mirasçı olmaları halinde), malın bütününün üçte biri ananındır."[34]

2881. “Bize Muhammed b. İsa rivayet edip (dedi ki), bize İbn İdris, babasından, (O) el-Fudayl b. Amr'dan, (O da) İb­rahim'den (naklen) rivayet etti ki,” O şöyle dedi:

İbn Abbas, kan ile ana-babanm (birlikte mirasçı olmaları meselesinde) kıbleye yö­nelenlere muhalefet etmiştir. O, malın bütününün üçte birini anaya ait kılmıştır.[35][18] Bkz. 2875. haber. Ebu Muhammed Abdullah b. Abdirrahman ed-Darimi es-Semerkandi (Abdullah Aydınlı), Sünen-i Darimi Tercüme Ve Şerhi, Madve Yayınları, Madve Ofset, İstanbul, 1996: 6/135

[19] Miras meselelerini topluca ve ayrıntılı olarak görmek için bkz. Istılahat-ı Fıkhıyye Ka­musu, 5/207; İslam Hukukunda Ferâiz ve İntikal, Ali Himmet Berki, sadeleştiren: irfan Yücel, Ankara, 1986, s. 218; Mukayeseli İslam Miras Hukuku, Prof. Dr. Hamza Aktan, İstanbul 1991-

[20] Bkz. Nisa: 4/12.

[21] Ebu Muhammed Abdullah b. Abdirrahman ed-Darimi es-Semerkandi (Abdullah Aydınlı), Sünen-i Darimi Tercüme Ve Şerhi, Madve Yayınları, Madve Ofset, İstanbul, 1996: 6/135-137

[22] Beyhaki, 6/228. Bkz. 2870. ve 2873. haberler. Ebu Muhammed Abdullah b. Abdirrahman ed-Darimi es-Semerkandi (Abdullah Aydınlı), Sünen...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Koca İle Ana-Baba Ve Karı İle Ana-Baba Hakkında
« Posted on: 30 Kasım 2020, 17:40:14 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Koca İle Ana-Baba Ve Karı İle Ana-Baba Hakkında rüya tabiri,Koca İle Ana-Baba Ve Karı İle Ana-Baba Hakkında mekke canlı, Koca İle Ana-Baba Ve Karı İle Ana-Baba Hakkında kabe canlı yayın, Koca İle Ana-Baba Ve Karı İle Ana-Baba Hakkında Üç boyutlu kuran oku Koca İle Ana-Baba Ve Karı İle Ana-Baba Hakkında kuran ı kerim, Koca İle Ana-Baba Ve Karı İle Ana-Baba Hakkında peygamber kıssaları,Koca İle Ana-Baba Ve Karı İle Ana-Baba Hakkında ilitam ders soruları, Koca İle Ana-Baba Ve Karı İle Ana-Baba Hakkındaönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &