> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hazreti Muhammed a.s.v > Son Peygamber > Temiz Soy
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Temiz Soy  (Okunma Sayısı 1385 defa)
11 Aralık 2009, 16:18:33
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 11 Aralık 2009, 16:18:33 »Temiz Soy

Yaratıkların en hayırlısı Muhammed (sav)´den ve onun temiz yaşantısından bahseden siyer bilginleri, onun İsmail peygambe rin evladından olduğunu söylemiştir. Ama Peygamber efendimi zin soyunu zincirleme olarak İsmail peygambere tam olarak bağlayamamışlardır. Sadece Peygamber efendimizin 20 kadar ata sından bahsedebilmişîerdir ki, buna göre onun mübarek soy zinci ri şöyledir: Muhammed bin Abdullah, bin Abdulmuttalib (Abdulmuttalib´in adı Şeybetül Hamd´dır) bin Haşini (Haşim´in adı Amr´dır) bin Abdi Menaf (Abdi Menafin adı Muğire´dir) bin Kusay ( Kusay´ın adı Zeyd´dir) bin Kilab, bin Mürre, bin Ka´b, bin Lüey, bin Galib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadr, bin Kinane, bin Huzeyme, bin Müdrike, bin İlyas, bin Mudar, bin Nizzar, bin Maad, bin Adnan.

Peygamber efendimizin mübarek nesebi, siyer kitaplarında üzerinde ittifak edilen şekilde böyledir. Rivayetlerin işaret ettiği gibi, bu tanımlama, İbn Abbas´tan gelmektedir. İbn Abbas şöyle diyor: "Peygamber (sav) efendimizin atalarının adı Adnan´a ulaş tığında, artık orada durur.-Çünkü onu bazı kimselere nisbet eden kimseler yalan söylemişlerdir. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: "Ve bu arada daha bir çok nesilleri..." (Furkan: 38)

Peygamber efendimize nisbet edilen bu haber, söz konusu te miz silsilenin doğruluğuna işaret etmektedir. Bu silsile Peygam ber efendimizden başlayıp Adnan´a kadar uzanmakta ve orada son bulmaktadır. Peygamber efendimizin bu silsileyi muhafaza etmiş olması iki şeye delalet eder:

1- Adnan´dan sonraki isimler hususunda şüphe vardır. Bu isimler Peygamber efendimize sahih bir yolla değil, neseb tarihçi leri vasıtasıyla ulaşmıştır. Neseb tarihçileri ise, bazen iftihar se bebiyle yalan ve iftiraya yeltenirler.

2- Peygamber efendimizin yirmi kadar atasının adını hıfzetmiş olması, bu silsilenin doğruluğuna işaret eder. Peygamber efendi miz gerçekten başka bir şey söylememiştir. O doğru sözlü ve güve nilir bir insandı. Öyle görülüyor ki, onun mübarek nesebindeki bu isimlerin nakledilişi, tevatür hükmündedir. Ya da Araplar nezdinde meşhur bir rivayettir. Bu silsilede adları geçenlerden başka adlar üzerinde şüphe edilmektedir. Bu hususta daha ileri ye giderek başka isimleri ilave etme durumunda, o isimler redde dilir ve uydurma isimler olur. En azından onlar üzerinde vehim ve zanna düşülür. Vehim ve zann ise hak konusunda hiçbir şey ifade etmez ve gerçek değeri taşımaz.

Adnan´a kadar ulaşan isimler, kendilerinden bazı menkıbeler nakledildiği için, Araplarca bilinen isimlerdir. Bunların adları kendi torunları için övünç vesilesi olmuştur. Her ne kadar Pey gamber efendimiz kendine nesebiyle iftira etmişse de, o, seçkin kavmin en seçkin insanı idi. Bizzat o şöyle buyurmuştur: "Ben, seçkinin seçkininin seçkininden doğdum ." Peygamber efendimiz, atalarının iyilik ve üstünlüklerini anlatırdı. Geçmişlerindeki şe ref ve asaleti söylerdi. Ama onları vesile edinerek üstünlük tasla-mazdı. Soy ve asaletini başkalarına karşı övünmek ve mütecaviz davranmak için bir araç olarak kullanmazdı. Çünkü böyle durum larda kin ve düşmanlıklar doğabilirdi. Oysa kin ve düşmanlık, Peygamber efendimizin şanına yakışmazdı.

Kuvvetli rivayetlere göre, Adnan´ın çocuklan Mekke´de ikamet etmişlerdir. Bunlardan bir kısmı Peygamber efendimizin müba rek neseb silsilesine dahildirler. Çünkü İsmail peygamber, Mek ke yakınlarında ikamet etmiştir. O, Kabe´nin banisidir. Neseb ta­rihçilerinin anlattıklarına göre, Peygamber efendimizin mübarek neseb silsilesinden geçen 20 isim, İsmail peygamberin çocuklarındandır. Bu 20 isim atadan oğula intikal etmiştir. Yine atadan oğu-la Mekke´de ikamet ettikleri için, torunları bu isimleri zihinlerin de saklamışlardır. Bunlar Kabe´yi ve Mekke´yi takdis etmişler, in sanlar da Kabe´ye ve Mekke´ye çok uzak yollardan gelip ziyarette bulunmuşlardır.

Anlatıldığına göre, Adnan´ın zürriyetinin bir kısmı Yemen´de ikamet etmiş ve orada çoğalmışlardır. Adnan´ın, biri Maad, diğeri Akk olmak üzere iki oğlu vardı. Akk, Eşariler´den bir kadınla ev lendi. Eşariler, Yemen´de ikamet eden Eşaroğulları´dır. Akk, ev­lendiği kadının memleketi olan yemen´e göçtü. Sonra tekrar Mek ke´ye dönerek yerleşti. Orada tek başına kalarak Peygamber efen dimizin mübarek soy silsilesine girdi. İşte bu durumu Maad´ta ve kardeşi Akk´da görmekteyiz. Akk, evlenefendimizin mübarek soy silsilesine girdi. İşte bu durumu Maad´ta ve kardeşi Akk´da gör­mekteyiz. Akk, evlendiği kadının ailesiyle birlikte Yemen´e hicret etmiş, Maad ise Mekke´de kalmıştı.

Maad´ın çocuklarından Huzaa kabilesi doğdu. Nizar, Maad´m oğullarından olup, hayatını Mekke´de devam ettirdi. Ondan da, Peygamber efendimizin neseb silsilesine giren çocuklar doğdu. Onun çocuklarından biri de Rebia´dır ki, Rebii kabilesi onun so­yundan gelir. Enmar iîe İyad da iki kabilenin atasıdır. Onun oğlu Mudar, Peygamber efendimizin dedesidir. Mekke´de ikamet et miştir. Mudar´ın İlyas ve Gaylan adında iki oğlu vardı. Ama Mu dar, her ikisinden de hayırlıydı. O, Peygamber efendimizin soy sil­silesine girmişti. Rivayetlere göre, İlyas zamanında İsmail oğul ları, İbrahim ve İsmail peygmberden kendilerine miras kalan şe riatın hükümlerini değiştirmeye başlamışlardır. İlyas, o kabile nin yaptıklarına karşı çıkmış ve atalarından kendilerine kalan mirası muhafaza etmelerini tavsiye etmiştir. Bu konuda "el- İkti fa" adlı eserin sahibi şöyle der: "Onlara karşı faziletli oldu. Müte-vazi davrandı. Onları kendi görüşünde birleştirdi. Onlar da İsma il oğullarından hiç kimseye göstermedikleri itaati ona gösterdiler. O, kavmini atalarının şeriatine döndürdü. Nihayet İbrahim ve İs mail peygamberlerin dini yine hayatiyet buldu."

İlyas´dan sonra, oğlu Müdrike geldi ki, onun adı Amir´dir. İl-yas´m Müdrike´den başka iki oğlu daha vardı. Fakat Müdrike on lardan daha üstün vasıflara sahipti ve daha iyiydi. İlyas, ona Müdrike adını vermişti. Onların bir develeri ipi koparıp kaçmıştı.

Diğer iki oğlu deveyi takip edip yakalamaktan aciz kalmışlardı. Amir harekete geçip deveyi takibe başladı.Fakat deve çok uzaklaş mıştı. Yine de takipten yılmadı ve koşup onu yakaladı. Deveyi ba basına getirip teslim etti. Babası da bu yararlılığından ötürü ona Müdrike (yakalayan) adını verdi. Müdrike´nin Huzeyme ve Hü-zeyl adlı iki çocuğu vardı. Huzeyme diğerlerinden daha üstün va sıflara sahipti. Huzeyme´nin de Kinane, Eşed, Eşedde ve Hevn adlı çocukları vardı. Bunlar arasında Kinane yüksek vasıflara sahipti.

Kinane´nin de bir kaç çocuğu vardı. Ama bunlar arasında Nadr seçkin bir mertebeye sahip olmuştu. Rivayete göre Nadr, Kureyşli-ler´i bir araya getirip toplayan kimsedir. Fakat çocuklarının riva yetine göre Kureyşliler´i biraraya getirip toplayan kimse, Nadr´m torunu Fihr´dir. Bu zat da Peygamberimizin dedelerinden biridir. Fihr Kureyşliler´i bir araya getirip toplayan kimsedir. Ona Kureyş adı verilir. Hikmet ve güzel ahlak sahibiydi. Sağlam bir kişiliği vardı. Liderlikte yerini alan oğlu Galibe yaptığı vasiyetinde şöyle demiştir: "Ey oğlum! Musibetler öncesinde kalbe gelen hüzünde, nefse ıztırap vardır. Musibet meydana geldikten sonra, nefisteki hararet sönüp serinlik meydana gelir. Izdırap ancak musibetin ga leyanı esnasında görülür. Ben öldüğüm zaman, sen musibet hara retini söndürüp serinlet. Ölümü Önüne ve arkana, sağına ve solu na koyan zatın eserlerini yaşantında müşahede ederek sakinleş. Menfaati az olsa da, az miktardaki malınla yetin. Çünkü elinde bulunan az miktardaki mal, senin şerefini yok edecek çok miktar daki maldan daha hayırlıdır."

Galib´in de birkaç çocuğu vardı. Kendisinden sonra Kureyşli-ler´e, oğlu Lüey liderlik yapmıştı. Lüey de babası ve dedesi gibi, hikmet sahibi bir kimseydi. Daha yeni yetme bir genç iken aklı ba şında bir insan olarak hareket ederdi. Kendisiyle babası Galib ara­sında cereyan eden bazı tartışmalar, onun kalbinde hikmet bulun duğunu ispatlanıştı. Henüz yeni yetme bir genç olan Lüey, babası Galib´e şöyle demişti: "Babacığım, iyilik yapan ve güzel şeyler bıra kan kimsenin kötü çocuğu az olur. Suyu parlak ve güzel olur. Ama iyiliği ihmal eden kimse de iyilik tarafından ihmal edilir. Bir şey ihmal edilince artık unutulur gider. Efendilerin ve yöneticilerin, yönetimleri altında bulunan küçükleri yetiştirip geliştirmeleri; yönetimleri altında bulunan ve büyüklük taslayan kimseleri de küçültüp itaat altına almaları gerekir."

Hikmetli baba (Galib) dedi ki: "Çocuğum! Senin bu sözlerin fa ziletli insanların sözlerinden izler taşıyor. Dilerim ki, kavminin efendisi olasın. Eğer yönetime geçersen, bu düsturları kavmine tatbik et. Onların tuhaflık ve cehaletini yumuşak huyluluğunla, düzensizliklerini merhametinle ört. İyi adamlar, yönetimleri al tında bulunan kimselere ancak fiilleriyle iyilikte bulunabilirler. Ama, kendi ölçülerine göre onlan muhakeme edersen, faziletin kaybolur. Sen faziletlerini ileri sürerek başkalarına karşı büyük lük taslama. Yüksek şahsiyetli kimseler, süfli kimselere karşı her zaman üstündürler."

Lüey, yetişip büyüdükten sonra, babasının yerine geçerek Ku-reyşliler´in lideri oldu. Kendisinin de birkaç çocuğu vardı. Bunlar arasında en akıllı ve erdemli olanı Ka´b idi. Ka´b peygamber efen dimizin dedelerinden olup hikmetli bir şahsiyetti. Siyer tarihçile­rinin rivayetlerine göre, Ka´b şöyle bir hutbe irad etmiştir: "İnsan lar! Bana kulak verin. Söylediklerimi kavramaya ve idrak etmeye çalışın. Gece karanlıktır, her şeyi örter. Gündüz aydınlıktır, her şeyi açığa çıkarır. Sema bir bina ve yeryüzü bir döşek gibidir. Yıl dızlar, yol gösteren birer işarettir. Bunlardan hiçbiri boşuna yara tılmamıştır. Sonrakiler öncekiler gibidir. Asıl kalınacak yurt ile ridedir. Kesin bilgi, sizin zannettiğiniz gibi değildir. Akrabalık bağlarını koparmaym. Birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin. Hı sımlık bağlarına riayet edin. Ahde vefa gö...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Temiz Soy
« Posted on: 26 Şubat 2021, 22:01:47 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Temiz Soy rüya tabiri,Temiz Soy mekke canlı, Temiz Soy kabe canlı yayın, Temiz Soy Üç boyutlu kuran oku Temiz Soy kuran ı kerim, Temiz Soy peygamber kıssaları,Temiz Soy ilitam ders soruları, Temiz Soyönlisans arapça,
Logged
15 Şubat 2021, 21:23:06
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.572Site
« Yanıtla #1 : 15 Şubat 2021, 21:23:06 »

Esselamü aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun Rabbim bizlerin ilmini artırsın
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &