> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hazreti Muhammed a.s.v > Son Peygamber > Necranlı Hıristiyan Heyet
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Necranlı Hıristiyan Heyet  (Okunma Sayısı 1232 defa)
16 Aralık 2009, 18:18:44
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 16 Aralık 2009, 18:18:44 »Necranlı Hıristiyan Heyet
Peygamber (sav)´in davetini öğrenince müslüman olanlardan bazıları da 20 kişilik Necranlı bir heyet olmuştu. 20 kişi ya da yirmiye yakın kişi olan bu heyet Hıristiyanlar´dan teşekkül et mişti. Habeşistan´da iken Resulullahla ilgili bilgileri sonucunda Mekke´ye geldiklerinde müslüman olmuşlardı. Bu konuda tbn îshak´ın neler dediğine bir bakalım:

"Resulullah (sav) Mekke´de iken yanına 20 ya da 20´ye yakın Hıristiyan geldi. Bunlar Habeşistan´da iken İslam´la ilgili bir takım şeyler duymuşlardı. Peygamber efendimizi Mescid-i Ha-ram´da buldular. Onunla konuşarak kendisine bazı sorular yö nelttiler. Onlar Peygamber efendimizle konuşurken Kureyşli bazı adamlar da Kabe-i Muazzama´nın çevresinde bulunan meclislerinde oturup olanları izlemekteydiler. Bu Hıristiyanlar Peygamber efendimizle konuşmalarını bitirdikten sonra Pey gamber efendimiz onları aziz ve celil olan Allah´a kul olmaya, O´na iman etmeye davet etti. Kur´an-ı Kerim´i kendilerine oku du. Onlar Kur´an-ı Kerim´i dinleyince gözlerinden yaşlar bo şandı. Sonra Allah´a icabet edip ona iman ettiler ve onu doğru-ladılar. Kitaplarında bu konuda anlatılan hususları da göz önüne getirerek İslamiyet´i bildiler. îman etmiş olarak yerlerin den kalkıp gitmek üzere iken Ebu Cehil, Kureyşli birkaç kişi ile karşılarına çıktı. Onlara kötü sözler sarfettikten sonra şöyle de di: "Allah sizi umduğunuza erdirmesin. Sizi dininizden kopa rıp buraya gönderen ve bu adamla ilgili bilgiler edinip kendisi ne gelmenize aracı olan kimdir1?t Allah belanızı versin. O adam dininizi ifsat etti. Sizi dininizden çıkardı. Siz de onun söyledik lerini tasdik etttiniz. Sizden daha ahmak bir yolcu kafilesi gör müş değiliz!" Habeşliler de Ebu Cehil ve adamlarına şu karşılı ğı verdiler: "Selam size... Biz size karşı cahillik etmez ve cahilce cevaplar vermeyiz. Biz, üzerinde bulunduğumuz dine tabi ol duk. Siz de kendi dininizde kalın. Biz kendimizi hayra ulaştır dık."

Noksanlıklardan münezzeh olan yüce Allah bu Hıristiyan heyetle ilgili haberleri açıklayarak Kitap ehlinin bir bölümü nün genel vasıflarına işarette bulunarak şöyle buyuruyor:

"Bu (Kur´an)dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz buna inanırlar. Onlara (Kur´an) okunduğu zaman "O´na inandık O, rabbimizden (gelen) gerçek (hak)tır... Zaten biz ondan önce de müslümanlar idik." derler. İşte onlara, sabretmelerinden ötürü mükafatları iki kere verilir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar. Ve kendilerine verdikleri rızıktan (hayır yoluna) harcarlar. Boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve: "Bizim işlerimiz bize sizin işleriniz size. Size selam olsun. (Haydi hoşça kalın) biz cahiller (le sohbet etmey)i istemeyiz." derler. (Ey Muhammed), sen, sevdiğini doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, diledi ğini doğru yola iletir. O, yola gelecek olanları daha iyi bilir."

(Kasas: 52-56)

Ulemanın çoğuna göre bu ayet-i kerimeler, durumlarını an latmış olduğumuz Necranlı Hıristiyanlar hakkında nazil ol muştur. Bu ayet-i kerimeler, Necaşi ile ona tabi olan kimseler hakkında nazil olmuş değildir. îbn îshak, Necaşi ve kendisine uyan Hıristiyan arkadaşları hakkında nazil olan ayet-i kerime lerin, Maide süresindeki şu ayet-i kerimeler olduğunu söyle mektedir. Zira noksanlıklardan münezzeh olan yüce Allah bu­yuruyor ki:

"İnsanlar içerisinde, inananlara en yaman düşman olarak Yahudileri ve (Allah´a) ortak koşanları bulursun, inananlara sevgice en yakınları da aBiz Hıristiyanlarız diyenleri bulursun. Çünkü onların içlerinde keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar büyüklük taslamazlar. Resule indirilen (Kur´an)ı dinledikleri zaman, tanıdıkları gerçekten dolayı gözlerinin yaşla dolup taş tığını görürsün. Derler ki: "Rabbimiz, inandık, bizi şahitlerle beraber yaz.

Biz, rabbimizin bizi iyiler arasına katmasını umarken ne den Allah´a ve bize gelen gerçeğe inanmayalım?"

Bu sözlerinden dolayı Allah onlara, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler verdi. Güzel hareket edenlerin mükafatı işte budur." (Maide 82-85)

Resulullah Bizzat Kabilelere Gidiyor

Resulullah (sav) efendimiz o esnada kavminin kendisine iman etmesinden ümidini kesmişti. Ancak aradan uzun zaman geçtikten sonra Cenab-ı Allah onun kavmine rahmet edip onla rı imana yöneltecekti. Bu esnada Peygamber efendimiz onların imanlarından ümidini kesmişse de aradan devirlerin geçmesin den sonra da iman edeceklerine dair ümidi vardı. Çünkü Ce-nab-ı Allah, Nuh peygambere söylediklerini ona söylememişti. Nuh peygambere şöyle demişti:

"Kavminden, inanmış olanlardan başka kimse inanma yacak. " (Nuh. 36)

Muhammed (sav), o ortamda kendi kavminden, eziyetten başka birşey görmemişti. Ama Hacca gelen heyetler arasında hak sözü dinleyebilecek ve kalplerine iman nuru girecek kimse ler görmüştü.

îslam nurunun Mekke dışına yayıldığım önceki bölümlerde anlatmıştık. Bazı arap kabileleri Mekke-i Mükerreme´ye geli yor, Kur´an-ı Kerim´i dinliyorlardı. Onlar sözü dinleyip en güze line tabi olan kimselerdiler. Kendilerine Kur´an-ı Kerim okunur okunmaz hemen Allah´ın huzurunda secdeye kapanıyor, sonra da gidip kendi kavimlerim ve milletlerini İslam´a davet ediyor lardı.

Peygamber (sav) efendimiz hac mevsiminde kabilelerin yanı na gitmeyi uygun gördü. Minaya konaklamış oldukları yerlere vardı. Kabile kabile onları hakka davet ediyor, Kur´an-ı Kerim´i kendilerine okuyordu. Kureyşliler bu durumdan haberdar oldu lar. Hakkın azılı düşmanları, insanları Allah´ın yolundan geri çevirmek için başlarında Ebu Cehil ile Ebu Leheb olmak üzere işe giriştiler. Peygamber efendimiz nereye giderse onlar da ardı sıra gidiyorlardı. Peygamber efendimiz insanları Allah´a davet ederek şöyle diyordu: "Ey insanlar! "La ilahe illallah" deyin kurtuluşa erin." O böyle deyince Ebu Cehil ile Ebu Leheb de ortaya atılıyor, sıra ile şöyle diyorlardı: "Ey falan oğulları bu adam sizi, Lat´tan Uzza´dan uzaklaştırmaya davet ediyor. Lat ve Uzza´nın üzerimizdeki hakimiyetini atmak istiyor. Sizi bidat ve dalaletlere çağırıyor, ona itaat etmeyin ve sözlerine kulak vermeyin!"

Muhammedi davet işte böylece yoluna devam ediyordu. Öte taraftan insanları Allah´ın yolundan geri çevirmeye çalışanlar da bu daveti tökezletmeye çabalıyorlardı. Fakat hakkın nurunu sapıklık söndüremeyecekti. Gözlerin hakkı görmelerine, sapık lık engel olamayacaktı. Peygamber (sav) efendimiz davetini sürdüyordu. İnsanların bir kısmı ona tabi oluyor, bir kısmı ondan uzaklaşıyordu. Bazan da kendi izleyicilerinde gaflet görü yor, bunu fırsat bilerek onları uyarıyordu. Kendisine icabet eden kimselerin sayısı ne olursa olsun, insanların önde gelen şahsiyetleri, tevhid akidesiyle zihinleri, putlar üzerinde düşün me hususunda uyarıyorlardı. Zaten putlar üzerinde düşünür düşünmez, insanlar onlara olan inançlarını yitiriyorlardı.

İbn Şihab El-Zühri´nin şöyle dediği rivayet edilir:

"Resulullah (sav) efendimiz her hac mevsiminde arap kabi lelerine uğrayarak onların önde gelen eşrafıyla konuşuyordu. Onlardan, kendisini koruyup müşriklere karşı himaye etmeleri ni istiyor ve şöyle diyordu: "Ben hiç kimseyi birşeye zorlamam. Davet ettiğim şeye aranızda kendi rızasıyla yaklaşan olursa ne ala, ama davet ettiğim şeylerden hoşlanmayan olursa ben onu-illada davetimi kabul etmesi için-zorlamam. Sizden tek isteğim şudur ki, bana karşı yapılacak suikastlara karşı -Rabbimin ri-saletini tebliğ edinceye kadar- beni korumanızdır. Allah benim le arkadaşlarım hakkında hükmünü verinceye kadar beni hi mayenize olmanızdır."

Bu ifadelerden de anlaşılıyordu ki Peygamber (sav) efendi miz onları hikmet ile davet ediyordu. Arapların yardımseverlik ve hamiyet duygularını bildiği için bu yönlerinden yararlana rak onlara yaklaşıyordu. Çünkü araplar bu duygularıyla şöh ret bulmuşlardı. Kendilerine savaş ilan ederek işe koyulmuyor, bilakis yumuşaklık ve hikmetle onları davet ediyordu. Nitekim Cenab-ı Allah buyurmuş ki: "(Ey Muhammed), sen hikmetle, güzel öğütle rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et." (Nahl: 125)

Peygamber (sav) efendimizin buluştuğu cemaatlerin çoğun luğu hak daveti sevmiyorlardı. Kimi de Peygamber efendimizi lisan-ı münasible ve güzel bir üslupla reddediyorlardı. Kimi de: "Sen kavmine git" diyorlardı. Ancak bazı kimseler de gönül ku lağıyla hakkı dinliyorlardı. Her ne kadar çoğunluk, boyunları na geçen küfür halkasını bir defada çıkarıp atamıyor duy s a da hakkı dinleyen kimseler de görülüyordu.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Necranlı Hıristiyan Heyet
« Posted on: 09 Mayıs 2021, 22:16:02 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Necranlı Hıristiyan Heyet rüya tabiri,Necranlı Hıristiyan Heyet mekke canlı, Necranlı Hıristiyan Heyet kabe canlı yayın, Necranlı Hıristiyan Heyet Üç boyutlu kuran oku Necranlı Hıristiyan Heyet kuran ı kerim, Necranlı Hıristiyan Heyet peygamber kıssaları,Necranlı Hıristiyan Heyet ilitam ders soruları, Necranlı Hıristiyan Heyetönlisans arapça,
Logged
10 Ocak 2021, 00:28:07
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.483


« Yanıtla #1 : 10 Ocak 2021, 00:28:07 »

Esselamu aleyküm.rabbim razı olsun bizlere sunulan bu bilgilerden kardeşim...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
24 Ocak 2021, 11:03:50
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 16.727« Yanıtla #2 : 24 Ocak 2021, 11:03:50 »

Aleyküm Selâm. Rabb'im bizleri Peygamber efendimiz'in yolundan gidenlerden eylesin
Bilgiler için Allah razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
26 Ocak 2021, 16:15:06
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.702Site
« Yanıtla #3 : 26 Ocak 2021, 16:15:06 »

Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &