> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hazreti Muhammed a.s.v > Son Peygamber > Müjdeler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Müjdeler  (Okunma Sayısı 1247 defa)
11 Aralık 2009, 16:11:32
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 11 Aralık 2009, 16:11:32 »Müjdeler

Bütün dünya, insanları İslah edecek, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek, davetini kendisi adına başkalarına tebliğ edecek kim seleri doğru yola iletecek bir peygamberin gelmesini bekliyordu. Onun adına davetini başkalarına tebliğ edecek olanlar da gayba iman edecek, görmedikleri halde Allah´a iman eden ve dosdoğru yolda giden kimseler olacaktı. Bütün dünya böyle bir peygamberin gelmesini gözlemekteydi. İnsanlığa gelecek olan bu peygamberin zamanının yaklaştığı müjdeleniyordu. Bu müjdeler sadece pey gamber efendimize yakın olan Yahudilerle Hıristiyanların kitaplarmda yer almıyordu. Aksine bunlardan daha önceki devirlere ait kitaplarda da peygamber efendimizin geleceğine dair müjde ler vardı. O kitaplarda peygamber efendimizin geleceği ve insan ları tevhid inancına çağıracağı, her şeyi bilen, güçlü ve üstün olan Allah´ı birlemeleri için insanlara çağrıda bulunacağı kaydedil mekteydi. Zaten bütün uyarıcı ve müjdeciler, ehl-i iman kimseleri buna davet ediyorlardı.

Muhammed (sav)´in geleceğine dair müjdeleri kapsayan kitap ların en eskisi, eski Hindliler´in kitaplarıdır. Daha önce de işaret ettiğimiz "Veda" adlı kitaplarında, peygamber efendimizin Hate-mün Nebiyyin olduğuna dair müjdelerin bulunduğu, bazı müslü-raan araştırıcılar tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bir yazarın bu konuda söylediklerini, merhum üstad Abbas Mahmut el- Akkad "Maalimu´n- Nur" adlı kitabında bize şöyle nakletmektedir:

"Üstad Abdul- Hak diyor ki; Resul-ü Arabi olan Ahmed´in adı, Arapça lafzı ile "Veda" adlı kitabın ikinci cildinin 6. ve 8. fırkala rında şu ifadelere rastlanılmaktadır: "Ahmed, Rabbinden şeriatı alacaktır. O şeriat, hikmetle dopdoludur. Güneşten kıvılcım alın dığı gibi, o da ondan nur kıvılcımları alacaktır."

Yazar, Brahman yorumcuları tarafından gelen itiraz yönlerini gizlememiştir. Hatta nakledildiğine göre, o yorumculardan biri, Ahmed kelimesinin üzerinde durmuş ve bu kelimenin Hindçe ma nasının ne olduğunu araştırmıştır. Bu kelimenin: "Sadece Ben, Rabbimden hikmeti aldım" anlamına geldiğim söylemeye çalıştı lar. Bu nedenle üstad Abdul- Hak Özetle şunları demiştir: Bu ifa de, Brahman dinine mensup bir kimseye aittir. O da Fanza Kanfa adındaki bir şahıs olup Kanfa ailesindendir. Onun yorur ıuna gö re, sadece Ahmed (as)în, yalnız başına Rabbinden hikmeti aldığı mealindeki sözü doğrulanamaz. (Çünkü peygamber efendimiz den başka peygamberler de Rabblerinden hikmeti almış] ardır.[1]

Bu ifadelerden iki sonuç çıkmaktadır:

1- Ahmed adı, Tevrat ve İncil´de geçtiği gibi, "Veda" adlı kitapta da geçmiştir.

2- Brahmanlar, aslında tevhid dini olan Brahmanizm´i tahrif etmişlerdir. Bunlar kelimelerin yerlerini değiştirmeye ve asılsız yorumlar yaparak kelimelere değişik anlamlar vermeye çalışmış lardır.

Şüphesiz, onların tahrif yoluyla ortaya koydukları açıklama lar, asli gerçeklere aykırı düşmektedir. Nitekim Üstad Abdul -Hak da bunu açıklıkla ortaya koymuştur. Bunun Ötesinde, mez kur ibare, nassı ile şunu ifade etmektedir: "Ahmed Rabbinden şe riatı almıştır." İnhirafa uğrayan yorumları ise bu ifadeye aykırı düşmektedir. Çünkü bu ifadenin nassmdan anlaşıldığına göre, şeriatı Rabbinden Ahmed almıştır. Bu şeriatı babasından değil, Rabbinden almıştır. Oysa baba ile Rab arasındaki fark apaçık or­tadadır. Ancak onlar, kendilerinden sonra gelen Hırisitiyanlar´m söyledikleri gibi, Rabbı baba saymaktadırlar. Bir kimse şöyle di yebilir: Brahmanizm´i, Allah´tan kendisine emir inen bir peygam ber getirmemiştir.

Buna cevaben deriz ki: Brahmanlar´m kitaplarındaki ifadeler, Biruni´nin de anlattığı gibi, Brahman´ın tanrı değil, peygamber olduğunu ortaya koymaktadır. Brahman ne tanrı ve ne de; tanrı nın oğluydu. Bu konuda Biruni´nin söylediklerini nakletmiştik.

Daha önce söylediğimiz gibi, Hindliler´in kitaplarında Muham-med{sav)´in peygamber olarak geleceği konusunda müjdeler var dı. "Veda" adlı kitapta da bu müjdeler bulunuyordu. Hindliler, "Veda" adlı kitabı ibadetleri için temel -bir kitap olarak kabul et mişlerdir. Üstad Abdul- Hakk´ın anlattığına göre, "Veda" da Ka be´nin tavsifi de vardır. O kitapta Kabe´ye "meleklerin evi´ denil mektedir. Kabe´nin nitelik ve evsafı anlatılırken, onun sekiz köşe li ve dokuz kapılı olduğu söylenmektedir. Üstad Abdul- Hakk "Ka be´nin dokuz kapısı" sözüyle, insanları Kabe´ye götüren kapıların kasdedilmiş olduğunu ifade etmektedirler ki, bu kapılar da şun lardır: Bab-ü İbrahim, Bab-ül- Veda, Babü´s- Safa, Bab-ü Ali, Bab-ü Abbas, Bab-ün- Nebi, Bab-üz- Ziyare, Bab-ü Harem.

Üstad Abdul-Hak, "Veda" adlı kitapta bahsedilen Kabe´nin se kiz köşesinden de, Kabe´yi çevreleyen dağların kasdedilmiş oldu ğunu ifade etmektedir. Bu dağlar da şunlardır: Haliç, iki tane Ku-aykian, Hindi, La´la, Kudey, Ebi Hadid ve Ebi Kubeys dağları.

Yazar, tahrifçi Brahmanlar´m, Kabe´nin insan heykeli ve cismi olduğuna dair söyledikleri sözlere iltifat etmemektedir. Çünkü bu, ciddiye alınacak bir söz değildir ve Kabe´nin sözü edilen evsa fına aykırı düşmektedir. Kabe, meleklerin evi de değildir. Bir in san, oranın meleklerin evi olduğunu söyleyemez.

Yazar daha da ileri giderek, Brahman kitaplarının; peygamber efendimizin karşılaşacağı düşmanlıklara da işaret ettiğini söyle mektedir. O kitaplarda, peygamber efendimiz ile Bedir´de sava şan kimselerin sayılarına ve peygamber efendimizin onlara üstün geleceğine işaret edildiğini ifade etmektedir.

Hindli yazar, bazı nasslar üzerinde şüpheye düşmüştür. Ama kendi kuruntularına ve vehimlerine dayanmamıştır. Hayallerine değil, nakledilen ifadelere itimat etmiştir. Bu ifadelerin de lafızla rım, muhtemel manalara yormuştur. Bu yorumu, akla uzak değil dir. Ona karşı çıkanlarsa, bu ifadeleri, kabul edilmeyecek bir şe kilde yorumlamışlardır ki, bu da makul olan şeylere aykırıdır. Ör neğin meleklerin evi ile kutsallığı, insan cismi ile; Rabbı ise baba kelimesiyle yorumlamışlar ve daha buna benzer akla aykırı yo­rumlamalarda bulunmuşlardır.

Üstad Abdul - Hak, Muhammed (sav)´in geleceğine dair müjde lerin "Zend Avesta" adlı kitapta da yer aldığını bildirmiştir. Onun anlattığına göre, mezkur kitapta, peygamber efendimiz hakkında Kur´an-ı Kerim´de anlatılanlara benzer bazı vasıflar kullanılmış tır. Yine aynı kitapta Peygamber efendimizin alemlere rahmet olarak gönderileceği bildirilmiştir. Cenab-ı Allah ise, her şeyi apa çık bildiren kutsal kitabında şöyle buyurmuştur: "Biz seni alem lere rahmet olarak gönderdik."

Yine mezkur kitapta anlatıldığına göre, peygamber efendimi zin, insanları bir ve tek olan, eşi ve dengi, başlangıcı ve sonu olma yan; zevcesi, babası, anası, kocası, oğlu, meskeni, bedeni, şekli, rengi, kokusu bulunmayan Allah´a davet edeceği bildirilmiştir. Şüphesiz ki bu vasıflar Yüce Zata aittir. Bu da O´nun zat ve sıfatla rı bakımından bir olduğuna, yaratma ve tekvin bakımından tek olduğuna işaret etmektedir. Bu sıfatlar, açık ve net bir şekilde O´nun için sabittirler. Bunun sonucu olarak da, sadece Allah´a kulluk etmek ve O´na ibadet etmek gerekir.

Üstad el-Akkad diyor ki: "Üstad Abdul- Hakk´ın görüşleri, Zer-düştler´in peygamber efendimizin davetinden haber veren kitap larındaki ifadelerden yapılan iktibaslardır. Bu kitaplarda, vade-dilen peygamberin geleceği ve insanları hakka davet edeceği bil­dirilmektedir. Ayrıca bu kitaplarda Arabistan çöllerine işaretler de bulunmaktadır. Orada yer alan ifadelerin bir kısmım, üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunmadan nakledeceğiz: "Zerdüştler, dinlerini terkedecekleri zaman zaafa uğrayacak ve kuvvetlerini yitireceklerdir. Bu arada Arap ülkelerinden bir adam ayaklana cak, ona tabi olan insanlar da Farslar´ı yıkacaklar ve kendi hü kümranlıkları altına alacaklardır. Farslar, ateşe taptıktan sonra Kabe´ye yönelecek ve Kabe putlardan temizlenecektir. İşte o gün de Farslar´la peygambere tabi olan kimseler, alemlere rahmet ola caklardır. Farslılar´la Medyenliler´in efendileri olacaklardır. Tus ve Belh şehrinin hakimleri olacaklardır. Buralar, Zerdüştler´e ve çevrelerinde bulunan kimselere göre mukaddes mekanlardır. Arapların peygamberi, fasih konuşan ve mucizelerle insanlara hitap eden bir kimse olacaktır." [2]

Burada biraz durmak gerekiyor: Bu söz, Zerdüşt´ün peygam ber olduğunu ve onun getirdiği dinin semavi bir din olduğunu ifa de ediyor. Yoksa onun kitabı, Hz. Peygamberin geleceğine dair müjdeleri kapsamına alamazdı. Semavi kökenli olmasaydı, bunu biz de dikkate almazdık. Ancak bu kitap ile Franklar´m kitapları arasında nasıl bir uyum sağlayabileceğiz? Zira Franklar´m kitap larında anlatıldığına göre, Zerdüşt insanları kuvvete çağırıyor-muş. Güçlüleri desteklemeyi, zayıfları yok etmeyi öneriyoraıuş. Öyle ki, bu nedenle Avrupa´da, zayıfları yok etmeye davette bulu nan bir felsefe meydana gelmiştir. Bu felsefeye göre zayıfların yer yüzünden kaldırılması gerekiyormuş. Bu da semavi nübüvvet ah lakıyla taban tabana zıt bir düşüncedir. Aynı zamanda kamil in sani ahlakın öngörülerine de aykırıdır. Çünkü yaşama hakkı, bü tün canlılara tanınmıştır. Ahlak kanununa ve semavi kanunlara göre zayıf kimse öldürülmez, ancak yaşamını sürdürebilmesi ve hayatını sonuna kadar yaşaması için ona yardım edilir.

Buna cevaben deriz ki: Bu naslar, Zerdüştiler´in kitaplarında fiilen mevcuttur. Bu ifadelerin de semavi bir kitaba sahip olan bir peygamberin ağzından çıktığı açıkça anlaşılmaktadır. Nihayet zamanla bazı olaylar meydana gelmiş, dolayısıyla Farslar´ın dü zeni bozulmuştur. Böylece Araplar bilfiil onların topraklarına gir mişlerdi. Sonuçta Farslılar da İslam bayrağının taşıyıcıları ol muşlardı ve alemlere rahmet olan islam bayrağını bir çok yerlere nakletmişlerdi. Bu da ancak semavi bir vahiy neticesinde olabilir di. Bu durumda ortada bir resulün ve risaletin mevcudiyetini, A...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Müjdeler
« Posted on: 27 Şubat 2021, 15:40:16 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Müjdeler rüya tabiri,Müjdeler mekke canlı, Müjdeler kabe canlı yayın, Müjdeler Üç boyutlu kuran oku Müjdeler kuran ı kerim, Müjdeler peygamber kıssaları,Müjdeler ilitam ders soruları, Müjdelerönlisans arapça,
Logged
24 Ocak 2021, 14:25:50
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.572Site
« Yanıtla #1 : 24 Ocak 2021, 14:25:50 »

Esselamü aleyküm Rabbim bizleri alemlere rahmet olan Peygamberimizin yolundan ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
25 Ocak 2021, 16:53:34
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 16.541« Yanıtla #2 : 25 Ocak 2021, 16:53:34 »

Esselâmü Aleyküm. Rabb'im bizleri canlar canı Peygamberimiz'in yolundan ayırmasın inşaAllah
Bilgiler için Allah razı olsun kardeşim
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
27 Ocak 2021, 23:14:01
Ceren
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.381


« Yanıtla #3 : 27 Ocak 2021, 23:14:01 »

Esselamu aleyküm.binler salatu selam peygamber efendimizin üzerine olsun.onun yolun da sünnetine tabi yaşayan kullardan olalım inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &