> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hazreti Muhammed a.s.v > Son Peygamber > Mirac Ruhen Vuku Bulmuştur
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Mirac Ruhen Vuku Bulmuştur  (Okunma Sayısı 1358 defa)
16 Aralık 2009, 18:14:04
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 16 Aralık 2009, 18:14:04 »Mîrac Ruhen Vuku Bulmuştur


Alimlerin çoğuna göre Miraç da tıpkı îsra gibi hem bedenen hem de ruhen vuku bulmuş bir hadisedir. Rivayet edilen sahih hadislerin zahir lafızlarına dayanarak bu görüşü ileri sürmüş lerdir. Çünkü bu hadislerde açıkça anlatıldığına göre Peygam ber efendimiz gökte Adem, İbrahim, îdris, Isa, Yahya ve Musa peygamberlerle buluşmuştur. Ancak bu görüşte olan çoğunluk taki alimler Peygamber efendimizin Cenab-ı ALLAH´ı görüp gör mediği hususunda kesin ifadeler kullanmamış, bilakis ihtiyatlı davranmışlardır. Bir kısmına göre Peygamber efendimiz rabbi-ni görmüş ve rabbi ile muhatap olmuştur. Bu da ona özgü ilahi bir ikram olmuştur. Cenab-ı ALLAH onu yüceltip yanına yakın kılmıştır. Bu da şu ayet-i kerimede anlatılan şereflerin fevkin-deki bir şereftir:

"ALLAH bir insanla (karşılıklı) konuşmaz. Ancak vahiyle yahut perde arkasından konuşur yahut bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyeder." (Şura: 51)

Peygamber efendimizin miraç gecesinde rabbini görüp onun la yüz yüze konuşması, bu ayet-i kerimede anlatılan üç çeşit konuşmanın dışındaki bir konuşmadır. Bu alimlerin bir kısmı nın anlattıklarına göre Peygamber efendimiz miraç gecesinde arada bir perde bulunmaksızın rabbi ile görüşüp buluşmuş ve konuşmuştur. îmam Ahmed bin Hanbel bu görüştedir. Ebu Ha san el Eş´ari de bu görüşten yanadır. Diğer bir gurup Ulema ise böyle bir hadisenin vuku bulmadığını söylemişlerdir. Böyle der ken de Müslim´in Ebu Zerr (ra)´den naklettiği hadisi delil ola rak ileri sürmüşlerdir. Ebu Zerr demiş ki: Ya Resulullah Rab bini gördün mü?" diye Peygamber efendimize bir soru yönelt tim. O da bana şöyle cevap verdi: "O nurdur. Ben onu nasıl gö rürüm?!" bir başka rivayette ise Peygamber efendimiz: aBen bir nur gördüm." demiştir.

tsra hadisesinin ruhen ya da sadık rüya şeklinde vuku bul duğunu söyleyenler bu hususun aynıyla Mirac´ta da cereyan et tiğini, hatta miracda cereyan etmesinin daha öncelik kazandı ğını söylemişlerdir. Bunlara göre o gecedeki bütün yolculuk sa dık bir rüya şeklinde vuku bulmuştur. Bu görüşte olanların de lillerini tsra hadisesiyle ilgili olarak daha önce açıklamıştık. îs-ra hadisesinin hem bedenen hem ruhen vuku bulduğu görüşün de olanlar da bunlara katılmıştır. Bunlardan bazıları derler ki: Miraç hadisesi ruhen cereyan etmiştir. Bu konuda Peygamber efendimizin hem bedenen hem ruhen miraca çıktığını teyid eden Kur´ani bir nas mevcut değildir. Mevcut olmadığı için de Öyle bir nasa uymak veya tevilini yapmak gereksizdir. Bilakis bu konuda varid olan lafızlara göre miracın sadece ruhen vuku bulduğu anlaşılmaktadır. Bu nasları te´vil etmeye gerek yok tur.

Şimdi de miraca delalet eden ayet-i kerimelere bir göz atalım:

İsra ayetlerinin miraca delaletleri, ibare ile değil de işaret ile olmuştur. Örneğin ayet-i kerimede Cenab-ı ALLAH şöyle bu yuruyor: "Ona (Muhammed´e) ayetlerimizi gösterelim diye..." Cenab-ı ALLAH´ın Peygamber efendimize gösterdiği ayetler mi raçtır ve sabık peygamberlere imamlığıdır.

Miraca delalet eden diğer ayetlere gelince bunların lafızları ancak beyani işaretle miraca delalet etmektedirler. Bu ayetlerin ibarelerine teker teker baktığımızda hepsinde yüksek bir beyan vardır. Erişilmez mertebede yüksek bir beyana sahiptir ler. Örneğin bir ayet-i kerimede Cenab-ı Mevla şöyle buyuru yor;

"Onu müthiş kuvvetleri olan biri öğretti. Üstün akla sahip (olan) doğruldu. "(Necm: 5-6) Ayet-i kerimede sözü edilen müthiş kuvvet sahibinin Cenab-ı ALLAH değil de Cebrail (as) olduğunu söylemişlerdi. Eğer bundan kasıt Cenab-ı ALLAH olsaydı, O´nun öğretmesi telkin ile değil irşat ve vahiy yoluyla olurdu.

"O en yüksek ufukta iken ..." ayet-i kerimesindeki "O" zamiri ile Cebrail (as) kastedilmektedir. "Sonra yaklaştı, (yere doğru) sarktı." Yani inip Peygamber efendimizin yakınma geldi.

"Kuluna neler vahyetti neler." Yani Cebrail vasıtasıyla Ce nab-ı ALLAH kulu Muhammed´e vahyetti.

"Andolsun, onu bir kez daha inerken görmüştü." Burada yi ne Cebrail kastedilmektedir. "Gördüğünü gönül yalanlamadı." Bu ifadeden de anlaşıldığına göre Peygamber (sav) efendimiz gördüğü büyük ayetleri gözüyle değil de gönlüyle görmüştür. "Göz şaşmadı ve sınırı aşmadı." Yani Peygamber efendimizin gözü, haddini tecavüz etmedi. Yani Peygamber efendimizin göz leri sınırı tecavüz edipte görünmesi mümkün olmayan şeyleri görmeye çabalamadı. Görmediği şeyleri nefsine ilham etmedi.

Derinlemesine araştırma sonucunda edindiğimiz kanaat îs-ra hadisesinin ruhen ve bedenen vuku bulmuş olup miraç olayı-nın da sadece ruhen meydana geldiğidir. Ve sadık rüya şeklin de gerçekleşmiştir. Bu kanaate varmamızı gerektiren gerekçe ler şunlardır:

a- Hadiste anlatıldığına göre Peygamber efendimiz semada Adem, İbrahim, Musa, Yahya ve diğer peygamberlerle görüş müştür. Onların hem ruhlarını hem bedenlerini görmüştür. Kir yamet gününde bütün insanların diriltileceği günde onlar ci-simleriyle de dirilecektir. Onların miraç gecesinde diriltildikle-rini, sonra yine bedenlerinin yok edildiğini farz edecek olursak, bu çok uzak bir faraziye olur. Ve böyle bir faraziyeden de hiç bir hadiste, -zayıf da olsa- hiçbir haberde söz edilmemiştir. Gaybi konularda delilsiz faraziyeleri sahiplerine reddederiz. Ancak akli burhanla te´yid edilmiş hususları kabul etmek mec buriyetindeyiz. Peygamber efendimizin semada miraç gecesinde kendileriyle buluştuğu ifade edilen Peygamberlerin ci simlerinin diriltildiklerini, sonra yine yok edildiklerini belirle yen akli, ya da nakli hiçbir delil mevcut değildir.

b- Miraçla ilgili olarak varid olan Kur´ani ifadeler; işaret, hatta sarahat yoluyla bildiriliyorlar ki bu semavi yolculuk ru hen gerçekleşmiştir. Peygamber efendimiz gördüğü şeyleri göz ve duyu organlarıyla değil, gönül ve kalp ile idrak etmiştir. Yü ce ALLAH buyuruyor ki: "Gönül gördüğünü yalanlamadı. Gördü ğü şeyler hususunda onunla tartışıyor musunuz?!" Kur´ani ifa delerin hepsi miraç gecesinde Peygamber efendimizin görmüş olduğu ´şeyleri gönül gözüyle gördüğünü isbatlamaktadırlar. Gördüklerini yalanlamayan gönlün gördüğü şeyler hususunda Peygamber efendimizle tartışmanın caiz olmadığı bildirilmek tedir. Gönül gözüyle görmekse, ancak ruhen görmekle mümkün olur. Zira kalbin görmesi ancak ruhen mümkündür.

c- Miraç haberlerinde anlatıldığına göre Peygamber efendi miz rabbini görmüştür. Yüceliğini kalbe yerleştirmek ve ilahi, tesbihatı yaptırmak yoluyla kalbi görüş mümkündür. Zaten Peygamber (sav) de, Ebu Zerr el-Gıfari´nin rivayet ettiği hadis te rabbini görmemiş olduğunu açıkça beyan etmektedir. Büyük sahabi Ebu Zerr´in sorusuna cevaben Peygamber efendimiz şöy le buyurmuştur: "Şüphesiz ALLAH nurdur. Ben nuru nasıl göre bilirim?!" Kıyamet gününde Cenab-ı ALLAH´ı görmek mümkün ya da gayr-ı mümkün olduğundan dolayı biz bu konuya değin miyoruz. Kıyamet gününde insanlar diriltilip hesaba çekildik ten ve cennetlikler cennete gittikten, cehennemlikler de cehen neme gittikten sonra vuku bulması mümkün olan ya da olma yan bir şeye değinmek istemiyoruz. Çünkü ahir ette olacak bir şeyden sözetmekle dünyada olacak bir şeyden sözetmek arasın da fark vardır. Bizler bir çok şeyleri görüp hissederiz. Cenab-ı ALLAH´ın miraçta görünmesi fani gözlerle olacaktı. Halbuki cen netliklerin ALLAH´ı görmeleri baki ve kalıcı gözlerle olacaktır. ALLAH, ne şekilde kullarına görüneceğini elbetteki daha iyi bilir. Bu anlatılanlardan şu iki sonuca varıyoruz:

1- isra hadisesi sabit nasların zahir ifadelerinden de anlaşıl dığı gibi hem bedenen, hem ruhen vuku bulmuştur. Buna kar şıt bir delil yoktur.

2- Miracın hem bedenen hem ruhen vuku bulduğunu ispat layan Kur´ani bir delil olmadığı için, miraç olayının sadece ruhen vuku bulduğunu kabul ediyorz. Ayrıca miraç hadisesinin hem ruhen, hem bedenen vuku bulduğunu söyleyenlere karşı hem nakli hem de akli deliller mevcuttur.

Şimdi de sahih haberlerde anlatıldığı şekilde tsra ve Miraç hadisesine dönelim. Yukarıdaki iki esasın ışığında bu konuda aktarılan haberlerin lafızlarını açıklamaya çalışalım.[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 16 Aralık 2009, 22:47:59 Gönderen: Sümeyye »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Mirac Ruhen Vuku Bulmuştur
« Posted on: 28 Ocak 2021, 10:42:46 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Mirac Ruhen Vuku Bulmuştur rüya tabiri,Mirac Ruhen Vuku Bulmuştur mekke canlı, Mirac Ruhen Vuku Bulmuştur kabe canlı yayın, Mirac Ruhen Vuku Bulmuştur Üç boyutlu kuran oku Mirac Ruhen Vuku Bulmuştur kuran ı kerim, Mirac Ruhen Vuku Bulmuştur peygamber kıssaları,Mirac Ruhen Vuku Bulmuştur ilitam ders soruları, Mirac Ruhen Vuku Bulmuşturönlisans arapça,
Logged
09 Ocak 2021, 01:59:19
Ceren
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.272


« Yanıtla #1 : 09 Ocak 2021, 01:59:19 »

Esselamu aleyküm.mirac gecesini ruhen ve bedenen yaşayan peygamber efendimize binler kez sübhanallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
22 Ocak 2021, 03:43:59
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 16.446« Yanıtla #2 : 22 Ocak 2021, 03:43:59 »

Aleyküm Selâm. Miraç gecesini bedenen ve ruhen yaşayan canlar cânı gönüllerimizin sultanı Peygamberimiz'e salâtı selâm olsun..
Bilgiler için Allah razı olsun kardeşim
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
23 Ocak 2021, 14:12:02
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.502Site
« Yanıtla #3 : 23 Ocak 2021, 14:12:02 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri doğruyu bilen ve doğruya inanan kullarından eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &