> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hazreti Muhammed a.s.v > Son Peygamber > Hz.Ömer´in Müslüman Oluşu
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hz.Ömer´in Müslüman Oluşu  (Okunma Sayısı 2480 defa)
15 Aralık 2009, 15:53:38
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 15 Aralık 2009, 15:53:38 »Hz.Ömer´in Müslüman Oluşu


İslamiyet günden güne gelişip yayılmaktaydı. Her ne kadar İslam daveti başlangıçta güçsüz ve korumasız kimseler tarafın dan benimsenmiş olsa da, daha sonra İslam´ın safları arasında güçlü ve kuvvetli kimselerin sayısı artmaya başlamıştı. İslam safları arasına giren güçlü ve kuvvetli şahsiyetler, artık zayıf ve korumasız müslümanların yüklerini de omuzlarına almışlar dı. Nitekim Hz. Hamza´nın müslüman olmasıyla, Ebu Cehil gi bi güçlü bir kimsenin kafası kırılıyordu. Çünkü artık bu İslam düşmanının karşısında güçlü kuvvetli ve aşiret sahibi bir in san bulunuyordu. Ebu Cehil, o esnada işin akıllılıkla halledil mesi gerektiğini anlıyor ve adamlarını, Hamza´ya ilişmemeye davet ediyordu. Böyle yapmakla kendi adamlarının da kafala rının yarılmasını önlemiş oluyordu.

Siyer kitaplarında Hz. Hamza´nın ne zaman müslüman ol duğu belirtilmemiştir. Bazıları onun müslüman oluşunun, Hz. Ömer´in İslam´a giriş zamanına yakın olduğunu, yani Ömer´in ondan kısa bir zaman sonra İslam´a girdiğini ileri sürmüşler dir. Hz. Ömer´in müslümanlığı bi´setin altıncı yılında gerçekleş mişti. Çünkü o, Habeşistan´a hicretten sonraydı. Siyer kitapla rı, olayları anlatırken sahih rivayetlere dayanırlar. Ancak meş­hur olaylarla bir arada cereyan etmiş olan olayların tarihlerini zikrederler. Nitekim mü´minlerin, dinleri konusunda uğradık ları zorluklardan dolayı Habeşistan´a hicreti ile Hz. Ömer´in İs lam´a girmesi aynı yılda cereyan etmiştir.

Hz. Ömer, İslam´a girmeden Önce müslümanlara karşı çok şiddetliydi. Müslümanlara eziyet vermek için her türlü yöntemi tatbik etmişti. Buna rağmen onun tabiatında, yolunu şaşırdı ğında kendisini doğruya iletecek, katılaştığı zaman, yumuşa masını temin edecek bir idrak vardı. Önceleri başkalarına ezi yet veren birisi olduğu halde, mü´minlerin gördüğü eziyetlerden ötürü elem duymaya başlamıştı. Belki de onu sarsan en kuv vetli olay, mü´minlerin inançları dolayısıyla kaçarak Habeşis tan´a hicret etmeleri olmuştu. Mü´minlerin, kendisinin de için de olduğu birtakım kimselerin yaptıkları eziyetler nedeniyle Habeşistan´a hicret etme zorunda kaldıklarını görünce, içinde bulunduğu sapıklıktan dönmek zamanı geldiğini anlamıştı. Mü´minlerin tuttukları yolun doğru bir yol olduğunu düşünme ye başlamıştı.

îbn îshak´m rivayetine göre, Habeşistan´a hicret hazırlığı içinde bulunanlardan biri olan Ümmü Abdullah bin Hasame´yi hazırlık yaparken gören Hattab oğlu Ömer, ona üzüntülü bir halde: "Ey Ümmü Abdullah hareket etmek için mi hazırlanı yorsun?" demiş, Ümmü Abdullah´tan şu cevabı almıştı: "Evet! Vallahi, biz Allah´ın bize tahsis edeceği bir yere çıkıp gideceğiz. Çünkü siz bize eziyet verdiniz, zorluklar çıkardınız. Sonunda Allah bize bir çıkış yolu nasib etti."

Ümmü Abdullah´ın bu sözü üzerine Hattab oğlu Ömer: "Al lah sizinle beraber olsun" dedi. Ümmü Abdullah der ki: "Ömer´den daha önce hiç göstermediği bir şefkat, merhamet ve incelik gördüm. Bana böyle dedikten sonra dönüp yoluna gitti. Biz de hazırlığımızı yaptık."

Biraz sonra oğlu Amir gelmiş ve Ümmü Abdullah ona şöyle demişti: uAz önce, Ömer´in gelip bize ne kadar acıdığını, bizim için ne kadar üzüldüğünü görmeliydin!" Amir annesine: "Sen onun müslüman olmasını mı umuyorsun?" diye sorunca, anne si: "Evet" diye cevap verdi. Oğlu, bunun imkansız olduğunu ve katı yürekliliğinden ötürü Ömer´in müslüman olmasının im kansızlığını ifade etmek için şöyle dedi: "Hattab´ın eşşeği müs lüman olursa, Ömer de müslüman olur."

Bu rivayetten anlaşıldığı üzere, Hz. Ömer, kendi milletinden dindarlığı ve uğradığı zulüm nedeniyle hicret etmek üzere bu lunan bir kimseyi görünce üzülmüştü. Her ne kadar kalbinin bir tarafında ata ve dedelerinden gelen taassub bulunsa da, onun tabiatında adalet duygusu hakimdi.

Yine öyle anlaşılıyor ki, onun kavminden bazı kimselerin hicret için hazırlığa başlamalarından dolayı çekmiş olduğu elem ve duymuş olduğu üzüntüler, kendi aile efradından ve ak rabalarından müslüman olduğunu duyduğu kimselere şiddetli davranmasını engellemiyordu. Fakat bir defasında yakınların dan birinin müslüman olduğunu duymuş olması, onun kalbini sarsmış ve islam´a açmıştı. Şöyle ki:

Ömer´in kızkardeşi, Hattab kızı Fatıma ile kocası müslüman olmuşlardı. Ömer´in ve diğer akrabalarının kendilerini rahatsız etmelerinden korktukları için, müslüman-lıklarını gizlemişler di. Öte yandan Nuaym bin Abdullah da müslüman olmuştu. Bu üçü müslümanhklarını gizliyorlar ve Fatıma´nın kocası Zeyd´in evinde Kur´an-ı Kerim okuyorlardı. Habbab bin Eret, Ömer´in kızkardeşi Fatıma´nın yanına gelerek ona Kur´an-ı Kerim oku yordu. Bir gün Ömer kılıcını kuşanarak Resulullah´ı ve asha bından birkaç kişiyi -ki onlar kırka yakın kadın ve erkekten ibaret idiler- öldürmek maksadıyla yola çıkmıştı. Fakat yolda Kureyşliler´den biri ona rastlamış ve nereye gittiğini sormuştu. Ömer ona şu karşılığı vermişti: "Şu dinden çıkan, Kureyşliler´in düzenini bozan, güçlerini harap eden, dinlerini kötüleyen, tan rılarına söven Muhammed´i öldürmeye gidiyorum."

Kureyşli ona şu uyanda bulunmuştu: "Allah´a andolsun ki, ey Ömer nefsin seni aldatmış. Sen Muhammed´i öldürürsen Abdümenaf oğullarının seni rahat bırakacaklarını mı sanıyor sun? Sen önce kendi aile efradına dön ve onların durumunu düzelt." Bunun üzerine Ömer "Aile efradımdan kimi kastedi yorsun?*´ diye sordu. Kureyşli şöyle cavap verdi: "Kızkardeşin Fatıma binti Hattab ile amcan oğlu Said bin Zeyd bin Amr... Her ikisi de müslüman olmuş ve Muhammed´in dinine tabi ol muşlardır. Sen Önce ona git."

Bu iki rivayet arasında bir çelişki yoktur. Birinci rivayete göre Hz. Ömer, Ümmü Abdullah îbn Has´ame´yi hicret hazır lığı içinde görünce, duruma üzülmüştü. Onun acıması, İslam´a olan rağbetinden kaynaklanmıyordu. Yalnız kavminden ayrıl manın elemini hissediyordu. Bu ayrılığa sebep olarak da Mu-hammed (sav)´i görüyordu. Ömer´i küfrün vesvesesi ile iman hali çekiştirip duruyordu.

Kureyşli´nin ihtarı üzerine Ömer, kızkardeşinin evine gitti. Orada, iman etmiş üö?kişi gizlenmekteydi. Bunlardan biri eniş tesi Said bin Zeyd, diğeri de Kur´an öğretmeni Habbab idi. Elle rinde Ta-Ha suresinin yazılı olduğu bir Kur´an sahifesi de var dı. Ömer´in sesini duyunca, Habbab evdeki gizli bir bölmeye saklandı.Fatıma binti Hattab da Kur´an sahifesini sakladı. Ömer, eve yaklaştığında Habbab´ıri onlara Kur´an okumakta ol duğunu duymuştu. îçeriye girince, "Duyduğum ses neydi?" diye sormuş, kızkardeşiyle eniştesi; "Bir şey yok ey Ömer!" diye ce vap vermişlerdi.Ömer ısrar etmiş: "Hayır, duydum. Alah´a an-dolsun ki, her ikinizin de Muhammed´in dinine tabi olduğunu zu öğrendim" demiş, sonra eniştesi Said bin Zeyd´in yakasını tutup onu sarsmış ve dövmeye başlamıştı. Fatıma, kocasını kurtarmak için müdahale etmiş, Ömer onu da dövmeye başla mış ve dudağını patlatmıştı. Bunun üzerine kızkardeşi ve eniş tesi ona şöyle demişlerdi: "Evet, ikimiz de müslüman olduk. Allah´a ve Resulüne iman ettik. Ne yaparsan yap." Ömer, kız-kardeşinin ağzından akan kanları görünce, yaptığına pişman oldu. Kaba hareketlerden vazgeçti ve: "Az önce okuduğunuz o sahifeyi verin de Muhammed´e neyin gelmiş olduğuna baka yım" demişti. Ömer´in, okuma yazması vardı. Kızkardeşi ona: "Ö sahifeye bir şey yapmandan korkarız" dedi. Ömer´se, "Hayır korkma" diye teminat verdi ve sahifeyi okuduktan sonra geri. vereceğine dair tanrılarına yemin etti. Bu yemininden sonra kızkardeşinin içinde onun müslüman olacağına dair bir ümit belirdi ve: uKardeşim sen müşrik olduğun için temiz değilsin. Kur´an sahifelerine ise ancak temiz olan kimseler dokunabilir ler" diyerek gusletmesini istedi. Ömer kalkıp guslettikten son ra, kızkardeşi ona Kur´an sahifesini verdi. Ömer sahifenin baş tarafım okuyunca, "Bu ne güzel söz ve ne kıymetli bir ifade!" dedi. Öte yandan odanın bir bölmesinde saklanmakta olan Habbab, Ömer´in böyle dediğini işitince ortaya çıktı ve şöyle de di: uEy Ömer! Allah´a yemin ederim ki, Hz. Muhâmmed (sav)´in yapmış olduğu dua Allah´ın izniyle gerçekleşecektir. Çünkü dün Peygamber efendimizin: "Allah´ım İslamiyet´i Ebu Hakem bin Hişam ya da Ömer bin Hattab´tan biriyle güçlendir´ dediği ni duydum. Şu işe bak, ey Ömer." Ömer de şöyle dedi: "Ey Habbab bana Muhammed´in nerede olduğunu söyle. Ona gide yim ve müslüman olayım." Habbab ona şu cevabı verdi: "O, ar kadaşlarıyla birlikte. Safa tepesinin yanındaki bir evdedir."

Bunun üzerine Hz. Ömer kılıcını kuşanarak Resulullah (sav)´m bulunduğu eve gitti. Resulullah´m bulunduğu evin ka pısını çaldı. Sahabilerden biri kalkıp kapının aralığından baktı ve Ömer´in, kılıcını kuşanmış olarak kapıda beklemekte görün ce, korku içinde Resullullah´ın yanına döndü ve: "Ya Resulul lah! Gelen, Hattab oğlu Ömer´dir. Kılıcını kuşanmış vaziyette kapı önünde duruyor!" dedi. Bunun üzerine orada bulunan Hz. Hamza (r.a): "İzin ver de içeri girsin. Eğer bize iyilik yapmak istiyorsa, biz de ona elimizden gelen iyiliği yaparız. Fakat niye-ti kötülük yapmaksa, onu kılıcıyla Öldürürüz!" dedi. Resulullah (sav) bunun üzerine: "Öyleyse kapıyı açın da içeriye gelsin" bu yurdu. Kapı açıldı ve Ömer içeri girdi. Resulullah (sav) da ye-rindenkalkıp Ömer´i karşıladı ve yakasını tutarak onu şiddetle sarstı ve şöyle dedi: aEy Hattab oğlu Ömer! Seni buraya getiren sebep nedir? Yüce Allah başına bir musibet göndermeden senin halinden vazgeçeceğini zannetmiyorum."

Ömer şöyle dedi: "Ey Allah´ın Resulü! Allah´a ve Resulüne iman etmek, Allah katından gelen dine uymak için geldim." Ömer´in bu sözleri üzerine Resulullah tekbir getirdi. Bunun üzerine sahabiler, Hz. Ömer´in müslüman olduğunu anladılar.

Görülüyor ki, Hattab oğlu Ömer´in İslamiyet´i, onun adalete dayanan, şefkat ve merhamete iman eden kalbinden kaynakla nıp çıkmıştır. Her ne kadar cahiliyet devrinin alışkanlığı olan bir perde kalbini örtmüş olsa da, asıl olarak onun kalbinde ada let ve şefkate duyulan bi...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Hz.Ömer´in Müslüman Oluşu
« Posted on: 19 Ocak 2021, 01:10:08 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hz.Ömer´in Müslüman Oluşu rüya tabiri,Hz.Ömer´in Müslüman Oluşu mekke canlı, Hz.Ömer´in Müslüman Oluşu kabe canlı yayın, Hz.Ömer´in Müslüman Oluşu Üç boyutlu kuran oku Hz.Ömer´in Müslüman Oluşu kuran ı kerim, Hz.Ömer´in Müslüman Oluşu peygamber kıssaları,Hz.Ömer´in Müslüman Oluşu ilitam ders soruları, Hz.Ömer´in Müslüman Oluşuönlisans arapça,
Logged
10 Nisan 2015, 16:30:35
Ramazan.
Forum Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 6.353« Yanıtla #1 : 10 Nisan 2015, 16:30:35 »

Es Selamüm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü . Hz. Ömer peygamberimizi öldürmeye giderken yolda bir adana raslar ve kardeşi ve eniştesinin müslüman olduğunu öğrenir o hiddetle kardeşinin evini basar içerden kuran sesleri gelmektedir Hz. Ömer içeri girer ve o hiddetle kardeşine tokat atar ve okuduğunun ne olduğunu sorar Hz. Ömerin isteği üzerine kardeşi  Taha suresinin bir sahifesini getirir Hz. Ömerde okumaya başlar ve çok etkilenir , müslüman olur . Ve 40. müslüman da Hz. Ömer olur .

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
10 Nisan 2015, 16:46:04
❣ Muhammed ❣
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 3.112


« Yanıtla #2 : 10 Nisan 2015, 16:46:04 »

Ve Alleykümselam Ve Rahmetullah...Bu konu hakkında kitaplar okumuştum.Hz.Ömer peygamber efendimizi öldürmeye gitiği zaman.Kardeşi ve eniştesinde müslüman olduğunu öğrenin ve siniri 2 katına cıkar.Evin önüne geldiğinde kuran sesi duyar ve içi yumuşar.Kapıyı vurarak çalar ve kardeşi onun hz.ömer olduğunu anlar hemn kuranı saklarlar.Hz. ömer eve girince o sakladığınız nedir diye sorar.Kardeşi dinimizin güzelliğini anlatınca o da müslüman olur diye okumuştum ben.Ne mutlu böyle güzel kişileri unutmamak.Her zaman dini kitapların çok faydasını oluyor.
Allah razı olsun...

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

12 Ocak 2021, 06:46:48
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 16.410« Yanıtla #3 : 12 Ocak 2021, 06:46:48 »

Esselâmü Aleyküm. Bilgiler için Allah sizlerden razı olsun kardeşim
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
13 Ocak 2021, 07:48:04
Es-Sabur

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1.252


« Yanıtla #4 : 13 Ocak 2021, 07:48:04 »

Hz Ömer Müslüman olmadan önce bu dine çok karşıydı insanlar ondan çok korkuyordu ancak Müslüman olunca çok mütevazı oldu şimdi kafirler ondan çok korkuyor Müslüman lara ilişemiyorlardı
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &