> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hazreti Muhammed a.s.v > Son Peygamber > Boykot ve Bir Mucize
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Boykot ve Bir Mucize  (Okunma Sayısı 1287 defa)
15 Aralık 2009, 23:03:04
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 15 Aralık 2009, 23:03:04 »Boykot ve Bir Mucize


Kureyşliler Peygamber efendimize, onu himaye eden, savu nan, kötülüklere karşı koruyan Haşim oğullarına, özellikle hiç bir tehdide aldırış etmeyen Ebu Talib´e karşı kesin karara var dılar. Ebu Talib, onların tehditlerine karşı yüce bir dağ gibi du ruyor, gevşeklik ve fütur göstermiyor, kararlılığını elden bırak mıyordu. Kureyşliler, işin bu noktaya vardığını görünce, artık zulüm yapmaya ve kaba kuvvet kullanmaya karar verdiler. Ka rarları, Peygamber efendimizi öldürmekti. Ebu Talib´i ve bera berindeki Haşim oğullarını hiçe sayıyorlardı.

Ebu Talib, onların gizlice aldıkları suikast kararından ha berdar olmuştu. Peygamber efendimizi korumak hususunda Abdü Menaf oğullarım toplantıya çağırmıştı. Onun bu çağrısı na Abdü Menafoğulları arasından, sadece Muttalib oğulları ica bet etmişlerdi. Bunlar, hem cahiliyet ve hem de İslamiyet döne minde Haşimoğulları´yla birlik içinde olmuşlardı. Haşimoğulla-rı da Ebu Talib´le beraber olmuşlardı. Ancak Ebu Leheb, Ebu Talible birlikte hareket etmemiş, Kureyşliler´in yanında yer al mıştı. Onların zulümlerine ve yeğeni Hz. Muhammed´e yapılan suikast kararına katılmıştı. Şimdi de Zühri´nin bu konuda söy lediklerine kulak verelim: "Müşrikler, müslümanlara karşı tavırlarını şiddetlendirmişlerdi. Müslümanların durumu zorlaş mış, eziyet ve belalara maruz kalmışlardı. Kureyşliler, Resulul-lah (sav)´i alenen Öldürmek için suikast planı kurmuşlardı. Ebu Talib onların bu planını öğrenince Muttaliboğulları´yla Haşimi-ler´i toplantıya çağırdı. Resulullah (sav)´i kendi mahallerine alıp himaye etmelerini ve suikastçılara karşı korumalarını is tedi. Ebu Talib´in bu çağrısına Haşimiler içindeki müslümanlar da, kafirler de uydular. Bazıları iman ve yakinlerinden, bazıları da hamiyetlerinden dolayı bu çağrıya icabet etmişlerdi. Kureyş liler, akrabalarının Resulullah´ı topluca himaye ettiklerini du yunca müşrikleri toplantıya çağırıp şu karara vardılar: Haşi-moğulları´yla bir arada oturmayacaklar, onlarla alış veriş etme yecekler, onların evlerine girmeyeceklerdir. Resulullah(sav)i kendilerine teslim etmedikleri sürece bu boykotlarını devam et tireceklerdi. Bu kararlarını ve suikast niyetlerini yazıya geçir diler ve bir belge haline getirdiler. Artık Haşimoğulları´yla asla barışmayacaklar ve Hz. Muhammed´i, öldürmeleri için kendile rine teslim etmedikleri sürece onlara acımayacaklardı!"

Haşimoğulları, kendi mahalleri içinde üç yıl bekledikleri halde boykot hala devam ediyordu. Çeşitli eziyetlere ve zah metlere maruz kalmışlardı. Pazarlar, kendilerine kapatılmıştı. Mekke´ye gelen yiyecek maddeleri kendilerine satılmıyor ve ve rilmiyordu. Dışardan gelen erzakları kendilerinden önce müş rikler gidip satın alıyorlardı.

Gece olup da, yatma zamanı geldiğinde, herhangi bir suikast karşısında kalmaması için Ebu Talib, Peygamber efendimize gelip kendisinin yatağında yatmasını söylerdi. Bazan da kendi oğullarına veya kardeşlerine veya amcası oğullarına, gelip Mu-hammed´in yatağında yatmalarını emrederlerdi. Bu büyük ve alicenab amca, Muhammed (sav)´e uykuda iken suikast yapıl masına karşı tedbir alıyordu. Bu yaşlı adam, kendini suikastçı lara hedef kılıyordu. Zaman zaman Peygamber efendimizin ya­tağının yerini değiştiriyordu. Böylece asabiyet için değil, şefkat, muhabbet ve merhametinden Ötürü Peygamber efendimizi ko ruyordu. Cenab-ı Allah, bu büyük amcanın kalbine Hz. Mu-hammed´e karşı büyük bir şefkat, sevgi ve merhamet bırakmış tı.

Mü´minler gerçekten de büyük bir imtihan karşısmdaydılar. Haşimoğullarıyla Muttaliboğulları da aynı durumdaydılar. Kücücük çocukları açlıktan kıvranıyorlardı. îbn îshak´ın da dediği gibi, bu boykot çok yönlü olmuştu. Evlenmeyi dahi kapsamına almıştı. Müşrikler, Haşimilerden ve Muttaliboğullarından kız almadıkları gibi, onlara kız da vermiyorlardı.

Haşimoğullarıyla Muttaliboğulları, başlarında Ebu Talib ve Peygamber efendimiz olmak üzere bu boykot içinde üç yıl bek lediler. Çocuklarının açlıktan kırıldıklarını görüyorlardı. Ama büyükleri asla aldırış etmiyor ve paniğe kapılmıyorlardı. Müş rikler bu boykotu onlara, Muhammed´i kendilerine teslim etme leri için uygulamışlardı.

Cenab-ı Allah, Haşimoğulları´yla Muttaliboğulları içindeki müminlere ve kafirlerin kalblerine sabır vermişti. Bu süre için de Cenab-ı Allah, insanlara iki ayet göndermişti:

1- Bir kurtçuk gelmiş müşriklerin boykot belgesinin her tara fını yemiş, sadece Allah´ın adıyla sıfatlarının bulunduğu kısmı bırakmıştı. Bununla o kurtçuk, adeta Allah adının zulüm bel gesinde bulunmasına razı olmadığını göstermişti. Kurtçuğun boykot belgesini yediğini, sadece Allah adı ile sıfatlarının bu lunduğu kısmı bıraktığım, Cenab-ı Allah Peygamber efendimi ze, doğru sözlü ve güvenilir elçisine haber vermişti. O´nun şanı büyük kudreti yücedir.

2- Bazan taşlardan da suların fışkırdığı gibi, zulüm ve düş manlık belgesini imzalayan bir takım Kureyşli müşriklerin kalpleri de merhamete gelmişti. Haşimoğulları´nm karşı karşı ya kaldıkları boykotun üçüncü yılında, Kureyş batınlarından olan Abdü Menafoğulları´ndan, Kusayoğulları´ndan ve diğer ba zı Kureyşlilerden ileri gelen şahıslar, ileriye atılıp bu boykot kararının kötü bir karar olduğunu söylediler. Bu belgeyle akra balık bağlarının hiçe sayıldığını, gerçeğin gözardı edildiğini ifa de ettiler. Kabe tavanında asılı olan bu belgeyi iptal etmeyi ve bunun getirdiği haksızlıkları ortadan kaldırmayı istediler. Ku-reyş´in önde gelen şahsiyetleri bu düşüncede iken Ebu Talib, onlara bir kurtçuğun boykot belgesini yediğini ve belgede sade ce Allah adının yazılı olduğu kısmı bıraktığını söyledi. Bera berinde Abdülmuttaliboğulları´ndan birkaç kişi de Kureyşliler´in yanlarına gitmişlerdi. Kureyş´in büyük kalabalığı içinde E3u Talib onlara şöyle dedi: "Size bildirmemiz gereken bir ge lişme oldu. Üzerine imza koyduğunuz şu belgeyi getirin de göre lim. Belki aramızda bir barış meydana gelir." Kureyşliler onun bu sözlerinden dolayı umuda kapıldılar. Haşimoğulları´nın Mu hammedi kendilerine teslim edeceklerini sandılar. Bu umutla hemen boykot belgesini getirdiler ve Ebu Talib ve adamlarının önüne koydular. Sözcüleri onlara şöyle dedi:

"Ey Haşimiler! Artık Önerilerimizi kabul etmenizin ve toplu-lumumuzu birleştirmenizin zamanı gelmiştir. Bizim aramızı sadece bir kişi bozmuştur. Milletimizi tehlikeye sokacak o ada mı himayenize alarak, kavminiz için tehlike yarattınız!"

Bu sözcünün söylediklerine Ebu Talib şu karşılığı verdi:

"Size içinde doğruluktan başka bir şeyin bulunmadığı bir haber vermeye geldim. Asla yalan söylemeyen yeğenim Muham-med, bu belgenizin kurtçuklar tarafından yendiğini, ancak Al lah adının yazıldığı kısmın yenmeden kaldığını söylüyor. Allah sizi, bize karşı reva gördüğünüz haksızlık ve zulümlerle başba-şa bırakmıştır. Eğer yeğenimin bana söyledikleri doğru ise ar tık gafletten uyanın ve şunu iyi bilin ki, onu size asla teslim et meyeceğiz. Son ferdimize kadar hepimiz ölmedikçe onu teslim alamazsınız. Eğer yeğenimin söyledikleri yalansa, onu size tes lim ederiz. Siz de dilerseniz öldürür, dilerseniz bırakırsınız." Ebu Talib´in bu sözlerine Kureyşli müşrikler: "Söylediklerini kabul ediyoruz" dediler. Kabe´de asılı duran belgenin sağlamlı ğına güvendikleri için, sonucun kendi lehlerine olacağını ve Muhammed´in de kendilerine teslim edileceğini sanmışlardı.

Boykot belgesini yerinden çıkarıp getirdiler. Onun, Peygam ber efendimizin ve doğru sözlü elçinin haber verdiği gibi, kurt çuk tarafından yenilmiş olduğunu gördüler. Hakka davet edil mişler, ancak hak belgelerle birlikte kendilerine geldiği zaman, iman etmemişlerdi. Küfür ve inatlarında ısrar ederek, kafirce sözler sarfettiler ve: "Bu da sizin adamınızın bir büyüsüdür" dediler. Yine küfürlerine döndüler ve öncekinden daha kötü tu tumlar sergilediler. Resulullah (sav)´e karşı daha şiddetli düşman oldular. Gördükleri ayet ve mucize, onların küfürlerini da ha da arttırmıştı.

Abdülmuttaliboğulları´ndan olup Ebu Talib´le birlikte Ku-reyş meclisine gelen gurubun sözcüsü onlara şöyle dedi: "Bizden başkaları sihir ve yalana daha layıktırlar. Ne dersiniz? Üzerinde karara vardığınız boykot belgesi, küfür ve sihre daha yakındır. Eğer sizler sihir üzerinde ittifak etmiş ve karara var mış olmasaydınız belgeniz bozulmayacaktı.Çünkü "Sizin elini zin altında bulunuyordu. Buna rağmen içinde Allah adının ya zılı olan kısmından başka her tarafı, kurtçuk tarafından yenil di. Şimdi, bizim mi, yoksa sizin mi sihirbaz olduğunu söyle yin!"

Ebu Talib ile birlikte Kureyş meclisine gelmiş olan akraba larının sözleri, her ne kadar müşriklerin kalplerine şifa olma mışsa da, onların batıl üzerinde karar birliği etmiş olan safları nı yardı. Kusayyoğulları´ndan, Abdü Menafoğulları´ndan ve di ğer boylardan bazı kimseler çıkıp boykotu kınadılar. Bu kararı benimsemediklerini ve karşı olduklarını ifade ettiler. Hiç tered-düte düşmeden, fikirlerinden geri dönmeden kesin bir ifade ile bu boykot belgesiyle alakaları olmadığını bildirdiler. Nefis ba kımından murdar, akıl ve fikir bakımından sapık olan Ebu Ce hil, bu işin geceleyin yapılmış olduğunu ifade etti.[1]

Bu olaydan çıkarılacak sonuç şudur: Kureyşliler, küfür ve inatlarında Muhammed (sav)i öldürecek kadar ileri gitmişlerdi. Onu öldürdükten sonra karşılaşacakları sonuca aldırış etmiyor lardı. Haşimoğullarınm intikam alacağı ihtimalini düşünmü yorlardı. Muhtelif kabilelerden katiller toplayıp Muhammed (sav)´i bunlara Öldürtmeyi düşünmüşlerdi. Böyle yaptıkları tak dirde Haşimoğulları´nm bütün kabilelere karşı kan davasına kalkışamayacağını düşünmüşlerdi. Böylece Haşimoğulları sui kasta boyun eğecek ve Kureyşli müşrikler de bu beladan (!) kurtulacaklardı. Çünkü daveti kökünden kazıyacak ve Muham med (sav)i Öldüreceklerdi. Ama davetin sahibi ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Boykot ve Bir Mucize
« Posted on: 26 Şubat 2021, 21:26:15 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Boykot ve Bir Mucize rüya tabiri,Boykot ve Bir Mucize mekke canlı, Boykot ve Bir Mucize kabe canlı yayın, Boykot ve Bir Mucize Üç boyutlu kuran oku Boykot ve Bir Mucize kuran ı kerim, Boykot ve Bir Mucize peygamber kıssaları,Boykot ve Bir Mucize ilitam ders soruları, Boykot ve Bir Mucizeönlisans arapça,
Logged
13 Şubat 2021, 02:18:42
Ceren
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.372


« Yanıtla #1 : 13 Şubat 2021, 02:18:42 »

Esselamu aleyküm.musrikler bütün mucizelerine rağmen İslam dinine dönmemis peygamber efendimize ve sahabelerine eziyet etmislerdir.rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &