ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Aile Hayatı > Sizden Gelenler( Aile Hayatı ) > İsmi ne olsun?
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İsmi ne olsun?  (Okunma Sayısı 462 defa)
22 Ağustos 2010, 13:25:06
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 22 Ağustos 2010, 13:25:06 »İsmi ne olsun?

Çocuk dünyaya geldikten sonra anne-babanın yerine getirmesi gereken bazı görevler vardır İbn-i Abbas ra'dan gelen bir rivayette, çocuğun doğumunun yedinci gününe kadar yedi şeyin yapılmasının sünnet olduğu beyan edilir ve bunlardan birincisinin de çocuğa isim verilmesi olduğu belirtilir
İsmİ Ne Olsun? İnsanın sıcak bir yuva kurmasının ve evlenmesinin temel gayelerinden biri de şüphesiz çocuk sahibi olmaktır Zira çocuk, Hz Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle çocuk “kalplerin meyvesi” ve “gözün nuru”dur(1)
Bir evladının doğumu, insan için en büyük sevinçlerden biridir Hz Peygamber sav Efendimiz, oğlu İbrahim doğunca kendisine doğum müjdesini getiren Ebû Rafi ra'a büyük hediye ve ihsanlarda bulunmuş, bizlerin de doğum sonrası gücümüz nisbetinde hayır ve ihsanda bulunmamızı tavsiye buyurmuşlardır(2) Zira doğum, dünya hayatına yeni bir varlığın geldiği, aile yuvasının kelimelerle ifade edilemeyecek saadetle ışıdığı bir olaydır
Her doğum gelecek için bir müjdedir Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de doğacak çocukla ilgili haberler “müjde” kelimesiyle ifade buyurulmuş; Hz İsmail'in, Hz İshak'ın, Hz Yakub'un ve Hz Yahya'nın (Allah'ın selamı onların ve cümle nebilerin üzerine olsun) anne ve babalarına verilişleri bir müjde olarak bildirilmiştir(3)

İsimler varlıkların sembolüdür

Çocuk dünyaya geldikten sonra anne-babanın yerine getirmesi gereken bazı görevler vardır İbn-i Abbas ra'dan gelen bir rivayette, çocuğun doğumunun yedinci gününe kadar yedi şeyin yapılmasının sünnet olduğu beyan edilir ve bunlardan birincisinin de çocuğa isim verilmesi olduğu belirtilir(4)
Şimdi, çocuğa isim verilmesi ve bu konuda geçmiş dönemlerde ne gibi uygulamaların yapıldığı hususuna kısaca bir göz atalım
İsim veya ad, bir varlığı, eşyayı, kavramı veya bunların topluluğunu ifade eden kelimeye denir(5) İsimler varlıkların birer sembolü durumundadır ve bunlar Cenab-ı Hak tarafından Hz Adem'e öğretilmiştir
Çocuğa verilen isim konusunda toplumların sosyal ve etnik yapısı, örf ve adetleri, gelenekleri, inançları çok etkili olmuştur Mesela İslâm'ı kabul etmeden önce Türkler, çocuklarına genellikle Arslan, Kaplan, Şahin, Doğan gibi yırtıcı hayvan isimlerinin yanı sıra Kaya, Timur (Demir) Gökhan gibi dış tesirlere dayanıklı maddelerin isimlerini de vermişlerdir(6)
Cahiliye dönemi Arapları da çocuklarına isim verirken, onların hayatın zorluklarına karşı dirençli, kuvvet ve cesaret timsali olmalarını, düşmanın kalbine korku salmalarını amaçlıyorlardı Çocuklarına bu anlamları ifade edecek Mukatil (savaşçı), Esed, Leys (arslan), Zi'b (kurt), Galip, Zâlim, Sahr (Kaya) gibi adlar koyarlardı

Çocuğa kim isim verecek?

Dünyaya gelen bir çocuğa kimin isim vereceği o kadar büyük bir önem arz etmese de, İslâm alimleri bu hususta da bazı tavsiyelerde bulunmuşlar ve bu konuda öncelikle hak sahibi olanın baba olduğunu beyan etmişlerdir Şayet baba ölmüş veya bir takım sebeplerle hukuki tasarruflarda bulunmaktan men edilmişse, bu hakkı kullanma yetkisi annenindir Çocuğa isim verme hakkını annenin kullanmasının en güzel örneği, yetim olarak dünyaya gelmiş olan Sevgili Peygamberimiz'e Muhammed adının annesi Âmine tarafından seçilmesidir
Ancak hemen şunu belirtelim ki, doğan çocuk ne sadece babaya ne de anneye ait olmayıp, o ailenin ortak meyvesidir Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasında ve yetiştirilmesinde ailenin her bireyinin ayrı ayrı sorumlulukları bulunmaktadır Çocuk aile ortamında birlikte büyütülecek, onun mutluluğu ile sevinilecek, onun üzüntüsü ise bütün aileyi mahzun edecektir Onun içindir ki, çocuğa isim verilirken, eşler veya aile büyükleri ‘benim dediğim olacak' şeklinde inatlaşmamalı, eşler oturup konuşmalı, şayet incinmesini istemedikleri aile büyükleri varsa, onların da rızasını alarak bir isim üzerinde birlikte karar vermelidir
Ayrıca baba ve anne çocuklarına isimlerini sevip saydıkları bir büyüğe, salih bir zata da teberrüken koydurabilirler Bu da övülecek güzel bir davranıştır
Diğer taraftan anne ve babanın esas sorumluluğu doğum sonrasında başlamaktadır Onlar çocuğun varlığını ciddiye almalı, iyi bir insan ve samimi bir müslüman olarak yetişmesi için her türlü gayret ve fedakârlığı göstermelidir
İsim seçilirken nelere dikkat edilmeli?
Çocuğa verilen isim konusunda her şeyden önce anne ve babanın, İslâm'ın evrenselliğini ve farklı kültür çevrelerinin mevcudiyetini dikkate almak mecburiyeti vardır Hangi dilde olursa olsun, çocuğa verilen isim, onun içinde yetişeceği toplumda alay konusu yapılmayacak, onu küçük düşürmeyecek isimlerden olmalıdır Yani çocuk taşıdığı isimden hiçbir zaman utanç duymamalıdır
Hz Peygamber sav Efendimiz'in bu konuda ısrarlı tavsiyeleri ve uygulamalarının olması da konunun önemine ışık tutacak mahiyettedir O, çeşitli bakımlardan İslâm anlayışına uygun düşmeyen isimleri değiştirerek daha uygun gördüğü yeni isimler vermiştir(7)
Ayrıca; “Kıyamet gününde hem kendi adınızla, hem de babalarınızın adıyla çağrılacaksınız; öyleyse güzel isimler seçin”(8) buyurarak, çocuklara isim seçimi konusunda gayet titiz davranılması gerektiğini belirtmiştir Bu prensiplerden hareketle, İslâm alimleri isim seçimi konusunda bazı hükümler tespit etmişlerdir

Verilmesi müstehap isimler

Bunlar anlam bakımından güzel olan, Allah dostlarını hatırlatan isimlerdir Hz Peygamber sav, Allah'a kulluğu ifade eden Abdullah (Allah'ın kulu) ve Abdurrahman (Rahman'ın kulu) gibi isimlerin Cenab-ı Hakk'ı hoşnut edeceğini söylemiş,(9) bunun yanı sıra çocuklara peygamber isimlerinin verilmesini tavsiye buyurmuştur(10) Ayrıca kendi isminin de -künyesiyle birlikte olmamak kaydıyla- alınabileceğini ifade etmiştir(11) Bu nevi isimler, O'nun bu tavsiyeleri sayesinde müslümanlar arasında geniş çapta yayılmıştır
Atalarımız Hz Peygamber sav'e karşı duydukları derin bir hürmet ve saygı sebebiyle olsa gerek, O'nun ismini aynen almayı bir nevi saygısızlık telâkki etmişler ve Muhammed adını Mehmet şeklinde söylemeyi uygun görmüşlerdir Yine O'na nispet edilen Ahmed, Mahmud, Mustafa ve Hamid isimlerinin de müslümanlar arasında çok yaygın olması, O'na olan sevginin bir tezahürü olsa gerektir

Haram olanlar

Haram isimler, anlam bakımından hoş olmayan, Allah'tan başkasına kulluk anlamını içeren isimlerdir Mesela Cahiliye devrindeki Arapların taptıkları büyük putlardan olan Uzza ve Lât'a isnat edilen Abduluzza (Uzza'nın kulu), Abdullât (Lât'ın kulu) gibi isimleri koymak haram sayılmıştır İslâm'ın mukaddes saydığı şeylere kulluk anlamını ifade eden isimler de böyledir Nitekim Hz Peygamber sav, Abdulkâbe (Kâbe'nin kulu) adlı birinin ismini hoş görmeyerek değiştirmiştir
Diğer yönden, Allah Tealâ'ya mahsus olan isimlerin (Esma-i Hüsnâ) insanlar için kullanılması, zahirî manada da olsa tevhid inancını zedeleyebileceği endişesiyle tasvip görmemekle birlikte, bu isimlerin önüne kul anl----- gelen “abd” kelimesi getirilmesi şartıyla kullanılabileceği belirtilmiştir Ancak Arap olmayan müslümanların ve özellikle Türkler'in Kadir, Rauf, Rahim, Aziz gibi Esma-i Hüsnâ'dan olan isimleri kullanmaları, Abdulkadir, Abdurrauf, Abdulaziz, Abdurrahim terkiplerini telaffuz etmenin güçlüğünden kaynaklanmış olabilir Nitekim Araplar'ın, Abdullah yerine, bunun kısaltılmış şekli ve söylenmesi daha kolay şekli olan Abduh adını kullandıkları bilinmektedir Bu ve benzeri isimlerde yapılan kısaltmaların tevhid inancını
zedeleyici bir mahiyet arzetmediği açıktır(12) Fakat yine de hassasiyeti elden bırakmamak gerekir

Verilmesi mekruh olan isimler

Hz Peygamber sav, putperestliği çağrıştıran ve İslâm adabına uymayan isimlerin değiştirilmesini tavsiye etmiş, kendisi de “isyankâr” anl----- gelen Âsiye adındaki bir kızın ismini güzel anl----- gelen Cemile ile; elem, keder anl----- gelen Hazn adlı bir sahabinin ismini uyarıcı anl----- gelen Münzir ismi ile, Hubab ismini de Abdullah olarak değiştirmiştir Ümmü Seleme'nin kızı Zeyneb'in ve Hz Peygamber sav'in hanımlarından biri olan Zeyneb'in önceki adları Berre idi Hz Peygamber sav “itaatkâr, dürüst, cömert” demek olan bu ismin, bir insanın kendisini temize çıkarması anl----- geldiğini söylemiş ve onlara Zeynep adını vermiştir Ayrıca Firavun, Kârun gibi geçmişte zalimlikleriyle ün salmış kişilerin de isimlerinin çocuklara verilmesini yasaklamıştır Yine Taha, Yasin gibi, bazı surelerin başında bulunan harfleri isim olarak kullanmak da hoş karşılanmamıştır
Hz Peygamber sav'in isim verme konusunda gösterdiği hassasiyeti dikkate alan bazı alimler, verilen ismin onu taşıyan kimse üzerinde psikolojik bir tesir yapabileceğini, yani ismin müsemmaya tesir edeceğini ileri sürmüşler ve bunun için de çocuklara isim verilirken çok dikkatli olunması gerektiğini belirtmişlerdir(13)
Ülkemizde de çocuklara verilecek isimler kanunla düzenlenmiştir 1587 sayılı Nüfus Kanununun 16 maddesinde, “Çocuğun ismini anne ve babası koyar Ancak milli kültürümüze, ahlâk kurallarına, örf ve adetlerimize uygun düşmeyen ve kamuoyunu inciten adlar konulamaz” hükmü yer almıştır
Bazı isimlerin, umulan iyiliklere işaret sayılması sebebiyle olmalıdır ki, toplumumuzda çocuğu yaşamayan bazı aileler son doğan çocuklarına Duran, Dursun, Yaşar; çok çocuğu olan aileler ise sonuncusuna Yeter, Songül gibi isimler koyarak tefeül etmişler ve bu isimlerin taşıdığı manaların çocuklarında gerçekleşmesini arzulamışlardır Bu tür isimlerin konulmasında da İslâm alimlerince bir sakınca görülmemiştir

Verilmesi mübah olan isimler

Yukarıda belirttiğimiz haram ve mekruh sayılan isimlerin dışında kalan isimler mübah addedilmektedir Cenab-ı Hakk'a mahsus isimlerden olmakla birlikte insa...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İsmi ne olsun?
« Posted on: 09 Temmuz 2020, 14:05:04 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İsmi ne olsun? rüya tabiri,İsmi ne olsun? mekke canlı, İsmi ne olsun? kabe canlı yayın, İsmi ne olsun? Üç boyutlu kuran oku İsmi ne olsun? kuran ı kerim, İsmi ne olsun? peygamber kıssaları,İsmi ne olsun? ilitam ders soruları, İsmi ne olsun?önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &