> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > İsmailin Kurban Edilme Olayı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İsmailin Kurban Edilme Olayı  (Okunma Sayısı 538 defa)
14 Haziran 2012, 12:21:49
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 14 Haziran 2012, 12:21:49 »İsmail'in Kurban Edilme Olayı

İbrahim, İsmail'in çocukluğunda (muh­temelen 11-13 yaşlarında) Mekke'yi ikinci de­fa ziyaret ederek gördüğü rüya hakkında oğ­luyla konuştu. Kur'an, bu olayı şöyle anlat­maktadır: "Çocuk kendisinin yanısıra yürü­meye başlayınca; 'Ey oğulcuğum! Doğrusu ben uykuda iken seni boğazladığımı görüyo­rum, (düşün) bak, ne dersin?' dedi. (İsmail) 'Babacığım, ne ile emrolundunsa yap; İnşaallah sabredenlerden olduğumu göreceksin' dedi. Böylece ikisi de (Allah'a) teslimiyet gös­terip, babası oğlunu alnı üzerine yatırınca Biz: 'Ey İbrahim! Rüyayı doğruladın, işte biz iyi davrananları böylece mükâfatlandırırız' diye seslendik. Doğrusu bu apaçık bir imti­han idi. Ona, fidye olarak büyük bir kurban­lık verdik." (37: 102-107)

Bu hadise Mekke yakınlarında Mina'da vu­ku bulmuştur. Her yıl Zilhicce ayının onuncu gününde, dünyanın her tarafında müslü-manların Allah'a koyun, keçi, deve ve sığır kurban etmesiyle anılmaktadır. İbrahim'ın ikinci ve küçük oplu İshak henüz doğ­mamıştı. Ancak başarılı ve şerefle çıktığı bu imtihandan sonra Allah ondan razı oldu. Ona Rabbmdan bir mükâfat olarak ikinci bir oğul sahibi olacağı haberi verildi. Kur'an bu olayı Saffat Suresi'nde şöyle izah eder: "Sonra gelenler arasında 'İbrahim'e selâm olsun' diye ona (iyi bir ün) bıraktık. İşte iyi­leri böylece mükâfatlandırırız... Ona iyiler­den bir peygamber olacak îshak'ı müjdele­dik." (37: 108-112). Kur'an, kimin kurban edildiği konusunu hiçbir şüpheye yer bırak­madan anlatmaktadır. Hatta İncil'de bulu­nan çelişkiler dahi dürüst bir gözlemciyi, kurban edilmesi gerekenin büyük oğul İsmail olduğu sonucuna götürür. İsmail ve İs­hak'ın doğum hadisesi İncil'in muhtelif anlatımlarında şöyle açıklanmaktadır:

"Ve bu şeylerden sonra, vaki oldu ki, Allah İbrahim'i deneyip ona dedi: Ey İbrahim; ve o: İşte ben, dedi. Ve dedi: Şimdi oğlunu, sev­diğin biricik oğlunu, İshak'ı, al ve Moriya diyarına git ve orada sana söyliyeceğim dağ­ların biri üzerinde onu yakılan kurban ola­rak takdim et." (Tekvin 22: 1-2). Bu ifadede açık bir çelişki bulunmaktadır. Allah, İbra­him'den oğlu İshak'ı kendisi için kurban et­mesini söylemekte, aynı zamanda İshak'ın tek oğul olduğu vurgulanmaktadır. İncil'in diğer ifadeleri, İshak'ın tek oğul olmadığını açıkça göstermektedir: "Ve Abramın (İbra­him) karısı Sara ona çocuk doğurmadı; ve Sara'nın bir cariyesi vardı, bir Mısırlı vardı, ve onun adı Hacardı. Ve Sara Abrama dedi: İşte, Rab beni doğurmaktan alıkoydu; rica ederim, cariyemin yanına gir, belki ondan çocuklarım olur. Ve Abram Saranın sözünü dinledi. Ve Abramın karısı Sara, cariyesi Mı­sırlı Hacan aldı, ve onu kocası Abrama, ka­rısı olmak üzere verdi; Abram Kenan diya­rında oturduktan on sene sonra idi. Ve Ha-carın yanına girdi, ve o gebe kaldı; ve gebe  deyi de buluyoruz: "Ve Rabbın meleği ona dedi: İşte, sen gebesin, ve bir oğul doğura­caksın, ve onun adını İsmail koyacaksın..." (Tekvin 16: 11). Yine aynı bölümden okuma­ya devam ediyoruz: "Ve Hacar Abrama bir oğul doğurdu, ve Abram Hacarın doğurdu­ğu oğlun adını İsmail koydu. Ve Hacar Ab­rama İsmail'i doğurduğunda Abram seksen altı yaşında idi." (Tekvin 16: 15-16)

Ondan sonra, İbrahim yüz yaşındayken ikinci oğlu İshak'ın Sare'dan doğum müj­desini (İncil'de) şu kelimelerle aldı: "Ve Al­lah İbrahim'e dedi: Senin karın Sara'ya ge­lince, onun adını Sara çağırmayacaksın, fa­kat onun adı Sare olacaktır. Ve onu müba­rek kılacağım ve ondan da sana bir oğul ve­receğim... ve onun adını İshak koyacaksın... Ve İbrahim, oğlu İsmail'i, ve evinde doğan­ların hepsini, ve parası ile, satın alınanların hepsini, İbrahim evinin adamları arasında her erkeği aldı, ve Allah'ın kendisine söyle­miş olduğu gibi, aynı o günde gulfeleri etin­de sünnet etti. Ve İbrahim gulfe etinde sün­net olunduğu vakit, doksan dokuz yaşında idi. Ve oğlu İsmail gulfesinin etinde sünnet olunduğu vakit, on üç yaşında idi." (Tekvin 17: 15-25). İncil'in başka bir kısmında İs­hak'ın doğum tarihine işaret edilmektedir: "Ve İbrahim, oğlu îshak kendisine doğdu­ğu zaman, yüz yaşında idi." (Tekvin 21:5).

Yukarıda İncil'deki ifadelere şöyle bir göz gezdirildiğinde İsmail'in on dört yaşına ka­dar İbrahim'ın tek oğlu olduğu anlaşıl­maktadır, îshak'ın ise tek oğul olmadığı açıktır. Çünkü İshak, ikinci oğuldur. Dinî kurbanlar tarihi üzerine yapılacak küçük bir araştırma dahi, sadece en çok sevilen ve tek olan şeyin kurban edildiğini göste­recektir. İbrahim'ın özellikle bir hayli yaşlıyken doğan tek oğlu, şüphesiz ölçüleme­yecek kadar fazla sevilmiş olmalıdır. Daha sonra Allah ondan her şeyden daha çok sev­diği tek oğlunu kurban etmesini istemiştir. Yukarıda ele alınan Kur'an'daki ifadeler, Almaktadır. Ayrıca şu sonuçlara işaret etmek­tedir: Önce, İbrahim çocuksuz iken Al­lah'a salih bir çocuk için dua etmiştir. (37: 100). Bunun üzerine ona salih bir oğulun müjdesi verilmiştir. İkinci olarak, çocuk ko­şup oynayabilmeye başlayınca İbrahim'den onu kurban etmesi istenmiştir. {37: 102). Üçüncüsü; İbrahim'e doğum müj­desi verilen ve kurban edilmesi istenen, hiç­bir şüpheye yer vermeyecek şekilde anlaşıl­maktadır ki, onun ilk ve tek çocuğudur. Açıktır ki, bu çocuk İsmail'dir. Dördüncü olarak: Kur'an'da geçen kelimeler İbrahim'ın iki çocuğu İsmail ve İshak'ın doğum müjdesini verirken Kur'an'da geçen kelime­ler, iki oğulun farklı özelliklerine de işaret etmektedir. İsmail için yumuşak huylu (ha-lîm), İshak için de ilim sahibi (âlim) ifadesi kullanılmıştır. İki çocuğun bu özelliklerini hayatın fiilî gerçeklerine yaklaştırdığımızda İsmail sabırlı ve yumuşak huyuyla, diğer oğul hikmet ve âlim sıfatıyla tasvir edilen İshak'dan daha münasiptir. Kur'ân'dan anla­dığımıza göre Kurban Emri halîm çocuk içindir, çünkü âlim çocuk henüz doğmamış­tır. Beşinci husus; İshak'ın doğum müjdesi­ni verirken Kur'an'daki ifade tarzından da Kurban istenen çocuk olamayacağı sonucu­na varabiliriz. Kur'an'da İshak'ıp doğum müjdesi verilirken, aynı zamanda, İbrahim'in torununun, İshak'dan Yakub'un olacağı müjdesi de verilmektedir. (11: 71). İbrahim'e doğacak bir oğulla birlikte ondan do­ğacak bir torunun da müjdelenmesi ve aynı zamanda bu oğulun kurban edilmek İsten­mesi çok mantıksız görünmektedir. Bu du­rum tamamen aynı çocuktan bir torun olma­sını icap ettirir. Zaten İshak'ın doğum ha­beri verilirken İbrahim'a onun salihlerden bir peygamber olacağı da söylenmiştir. (37: 112). Oğluyla torunu salihlerden olacak ve insanlara önder olmak için vahiy alacaklar­dır. (21: 72-73), Yukarıda ifade edilen gerçek­lerden anlaşıldığı gibi Kurban Emri'nin İs­hak için olmadığı, fakat ondan yıllar önce doğan, sabır sahibi diğer oğlu için olduğu aşikârdır. (Mevdûdî.  Sîreti  Ayrıca kurban hadisesinin Suriye ve Filistin'de değil, fakat Mekke yakınlarında MinaL da gerçekleştiğine dair başka tarihî kaynak­lar da vardır. İbn-i Abbas ve Âmir b. Şurahbil, Kabe içinde kurban edilen koçun boy­nuzlarını gördüklerine şehadet etmişlerdir. Güvenilir ve açık tarihî deliller, boynuzların Abdullah bin Zübeyr'in zamanına kadar Ka­be'de bulunduklarını göstermektedir. Boy­nuzlar Haccac bin Yusuf'un Kâbe'nıin bir kısmını mancınıkla tahrip ettiği Mekke'yi kuşatması sırasında kaybolmuşlardır. Hadi­senin Suriye ve Filistin'de ve İshak'la vu­ku bulmayıp, Mekke'de İsmail ile gerçek­leştiğinin en büyük delili, İsmail'ın kur­ban olayının dünyadaki milyonlarca bağlı­larının o günden bu güne her yıl Hacc za­manında Mekke'de anmalarıdır. Bu görev 4500 yıldır müslümanlar (İbrahim'ın ta­kipçileri) tarafından her yıl fiilen İsmail silsilesinden gösterilerek yaşatılmaktadır. İs­hak'ın soyundan gelenlerin böyle bir kur­ban çizgisi yoktur. (Mevdûdî, Age. sh., 49-90).


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: İsmailin Kurban Edilme Olayı
« Posted on: 27 Kasım 2020, 20:59:05 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İsmailin Kurban Edilme Olayı rüya tabiri,İsmailin Kurban Edilme Olayı mekke canlı, İsmailin Kurban Edilme Olayı kabe canlı yayın, İsmailin Kurban Edilme Olayı Üç boyutlu kuran oku İsmailin Kurban Edilme Olayı kuran ı kerim, İsmailin Kurban Edilme Olayı peygamber kıssaları,İsmailin Kurban Edilme Olayı ilitam ders soruları, İsmailin Kurban Edilme Olayıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &