> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > Hayvanlar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hayvanlar  (Okunma Sayısı 411 defa)
19 Haziran 2012, 21:17:04
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 19 Haziran 2012, 21:17:04 »Hayvanlar

Hayvanlar, insan için büyük faydalar sağlar. Hayvanlar yemek için et, süt, yağ, yün, kürk, kemikler, giymek için deri ve diğer ekonomik endüstriyel ve süs kabilinden amaçlar için çe­şitli faydalar temin eder. Hayvanlardan bazı­ları binicilik ve taşımacılık için kullanılır. Hayvanların bütün bu yararları, Kur'an-ı Ke­rim'de bahsedilmiştir.

Tâ hâ sûresinde: "Yeyiniz; hayvanlarınızı ot­latınız. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için (Al­lah'ın kudretine) işaretler vardır." (20: 54) Du­yurulmaktadır. Bu gösterir ki, hayvanları fay­dalan için üretmek ve besleyip büyütmek in­sanlara bir zorunluluktur.

Nahl suresinde: "O, davarları da yaratmıştır.

Onlarda sizin için ısıtıp koruyacak şeyler ve menfaatler vardır; onlardan yersiniz de bir bir memlekete kadar ağırlıklarınızı da yüklenir­ler ki, siz oraya ulaşmadınız; meğer ki canla­rınızın yarısı ile olmuş olsun ve kendilerine binmeniz için ve birer ziynet olarak da atları, katırları, merkepleri (yarattı). Daha nice şey­ler yaratıyor ki bilemezsiniz!" buyurulmakta-dır. (16: 5-8).

Yasin suresinde şu ayetler vardır: "Görmedi­ler mi ki, hakikat biz onlar için ellerimizin yaptığı şeylerden dörder ayaklı hayvanlar ya­rattık da, hem onlardan yerler, hem binerler, kendileri için onlarda nice menfaatler ve içe-cekler vardır." (36: 71-73). Mü'min" sûresin­de: "Allah O'dur ki, kimine binmeniz, kimin­den de yemeniz için size (bir fayda olmak üzere) davarları var etti. Onlarda sizin için ya­rarlar vardır. Onların üstünde göğüslerinizde olan bir hacete (İhtiyaca veya arzuya) ulaşırsı­nız; onların üstünde ve gemilerin üstünde de taşınırsınız." (40:79-80) Duyurulmaktadır. Mü' minun Suresinde ise "Muhakkak ki senin için hayvanlarda bir İbret vardır. Onların karınla-rmdakinden size içirmekteyiz, sizin için on­larda birçok menfaatlerde vardır, onlardan yersiniz de. Onlann üzerinde ve gemilerde ta­şınmaktasınız." (23: 21-22) buyurulur. Nahl Suresinde; "muhakkak ki sizin için hayvanlar­da ibretler vardır. Size onların kannlannda-kinden dışkı ile kan arasından, içenlerin boğa­zından kolaylıkla geçen halis bir süt içiriyo-ruz." (16:66) buyurulur.

Kur'an'ın yukarıdaki bütün ayetleri açıkça gösterir ki hayvanlar, insanın faydası için ya­ratılmıştır. Bu yüzden, (dolaylı olduğu kadar direkt olarak da) hayvanların menfaatlerinden mümkün olan en yüksek faydayı elde etmek ve onlann üretimini geliştirmek insan için bir mecburiyettir.

Kur'an şu ifadelerle deve, koyun yetiştirmeye de işaret eder: "Dedileı ki: 'O çobanlar (kendi hayvanlarım) döndürünceye kadar (kendi hay­vanlarımızı) sulayamayız. Bunun üzerine O (Musa) onlann sürülerini suladı..." (28: 23-24).

Musa Peygamber,  Mısırdan  hicret ettikten sonra koyun yetiştirip büyütmüştür. Tâhâ Su­resinde buna işaretle: (Musa) dedi ki: O, be­nim aşçimdır, ona dayanmakta, onunla davar-lanm için yaprak silkerim..." (20:18) Duyurul­muştur.

Birçok peygamber Eski Ahit'de bahsedildiği gibi hayatlanm temin için koyun otlatmışlar-dır. Peygamber bir keresinde "Allah, deve ve koyun otlatmamış bir peygamber gönder­medi." buyurmuştur. Ashab,ı hiç koyun otla­tıp otlatmadığını öğrenmek istediğinde Pey­gamber onlara Mekke'de insanlar için bir­kaç kuruşa koyun otlattığını söylemiştir.

Peygamber, ashabına gündüz ve gece (çok hızlı) servet arttırdıkları için deve ve koyun otlatmalarını öğütlemiştir. (Buhari) Bir kere­sinde Peygamber Ümmü Hani b. Ebu Talib'e çok çabuk üreyen develer yetiştirmesini tavsiye etmiştir. (Ibni Mace, Kanz'u-1 Amval). Burada O zamanlann Arap ekonomisi için vazgeçilmez bir servet olan deve ve koyunlara işaret vardır. Bütün bunların gerçek amacı sa­dece bir ülkenin ekonomisinde hayvancılığın önemini vurgulamaktır.

Kümes Hayvanları ve Kuşlar: En'am Sure­sinde kuş türlerinin tümüne bir işaret vardır. "Yerde hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin emsaliniz ümmetler olmasın" (6:38). Bu ayet insanın kullanması ve yararlanması için kuşların üretilip beslen­mesini tavsiye etmektedir. Süleyman'ın on­lardan bazılannı haberci olarak kullandıkları bilinmektedir. Nemi Suresinde: "Süleyman, Davud'a mirasçı oldu ve dedi ki: Ey insanlar! Tüm kuşlann dili bize öğretildi... Ve Süley­man'ın cin, insanlar ve kuşlardan orduları top­landı... Ve O dedi ki İşte bu mektubumu götür de onlara bırak, sonra onlardan geri çekil de bak neye dönecekler." (27:16-17-28).

Her ne zaman Kur'an-ı Kerim'de cennet haya­tındaki et yemeklerinden itahsedilse kuş eti de anılır, Vakıa Suresinde olduğu gibi: "Ve iş-tahlanacaklanndan bir kuş eti ile" (56: 21).

Peygamber ashabını, özellikle fakir olanla­rı çok az bir para gerektirdiği için kümes hay-vanr"besiciliği yapmaya teşvik etmişti. Fakir ve kıt kaynaklı insanlar kolaylıkla bu yolla çalışmaya ve geçimlerini kazanmaya başlaya­bilirler. Bir hadise göre, peygamber zen­ginlere koyun ve deve yetiştirmeyi, fakirlere de kümes hayvancılığı yapmayı emreder. Ger­çekten, bu, kendilerini daha çok sermaye ge­rektiren işler ve endüstrilere yöneltmeleri ve küçük endüstrileri ve işleri de geçimlerini ka­zansınlar diye fakirlere bırakmaları için zen­ginlere bir uyarıdır. (İbni Mace, Kanz'u-1 Am-wal).

Toplumun sağlıklı gelişmesi için iki farklı grup arasındaki gerçek ve adaletli dengenin muhafaza edilmesi kesinlikle gereklidir. Eğer büyük sermaye sahipleri küçük firmaları satın almak ve karıştırmak suretiyle tüm muhalifle­rini ekarte ederek birlikler ve tekeller oluştur­maya başlarlarsa bu sadece küçük iş adamları­nın geçim yollarının kapanmasına ve büyük bir zorluğa girmesine değil, aynı zamanda da toplum içinde sınıf kavgalarına sebep olacak, devamlı barış ve dayanışmayı kökünden sö­küp atacaktır.

Arıcılık: Arıcılık çok yararlı bir endüstridir. Uygun bir şekilde organize ve muhafaza edi­lirse, büyük bir servet kaynağı olduğunu isbat edebilir. Kur'an, arıcılıktan servet üretmeye işaret eder. "Rabb'in bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve çardak yapacakları şeylerden evler edin diye vahyetti. Sonra meyvelerin her birinden ye de Rabbinin pek kolay yollarına git diye de karınlarından renkleri muhtelif bir çiçek çıkardı ki onda İnsanlar için bir şifa vardır." (16: 68-69).

Arı büyük bir tabii mal kaynağıdır. Arı, farklı çiçeklerin tatlı öz sularını devşirir ve onu bala çevirir, ki bu bütün insanların gayretleri bir-Ieşse bile suni olarak yapılamayacak bir mad­dedir.

ipek böceği ve balık: Kur'an-da ipekböceği hakkında bir ima vardır. "Orada onların giysi­si ipekten olacaktır..." (22: 23).

Balık önemli bir besin kaynağıdır. Dünyanın artan nüfusunun besin ihtiyaçlarına mümkün olan tek çözümü belki de taze deniz ürünlerinin cevap verebileceği söylenmektedir.

Kur'an, Maide Suresinde deniz yiyeceğinden şöyle bahseder: "Deniz avı, onun yenilmesi size ve yolculara bir faİde olmak üzere sizin için helal kılındı." (5: 96).

(Sayd el-bahr) kelimesi, deniz, nehir, havuz, göl ve dahili sularda avlanmayı içine alan çok geniş bir anlamda kullanılmıştır. Ve Nahl Su­resinde: "Yine O'dur ki, denize ondan taze bir eti yemeniz için boyun eğdirmiştir." (16:14) buyurulmuştur. Bu ayette insanın denizden Çok daha fazla yiyecek elde etmesi için daha gayretli olmasını öğütleyen bir teşvik ve delil vardır. İnsan kendi kullanım ve faydası için deniz kaynaklarını ve gücünü işletebilecek kabiliyettedir ve denizden sınırsız besinler el­de etmemiz sayesinde dünyanın nüfus artışı problemlerinin çözüldüğünü görmemiz fazla uzun sürmeyecektir.

Dünyadaki hızlı nüfus artışı karşısında aşın derecede endişelenen bilim adamları bile de­nizlerimizin en büyük teminat olduğunu kabul etmektedirler. Deniz teknolojisi şu iddiayı yapmak için yeteri kadar ilerlemiştir. Balıklar günün birinde koyunlar gibi yemlenecek ve kıyıdan uzak yerlerde, denizaltı fabrikalarında aylarca yaşayan dalgıçlar tarafından mikroskopik bitkiler, plankton, deniz otu, deniz be­sinleri yetiştirecektir. Bilim adamları şimdi ucuz ve tamamen balıktan elde edilen yeni bir besin kaynağının balık ununun geliştirilmiş olmasına dikkat çekmektedirler. Proteince zengin olan bu besin standartların altında bir diyetle beslenmelerin diyet dengesini düzen­leyebilir. Böylece bugün milyonlarca bulunan zihinsel gerilik ve büyüme geriliği gibi eksik­lik vakalarının Önlenmesine yardımcı olabilir. Sadece A.B.D. balıkçıları 300 milyon kişinin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede un üre­tebilmektedir.

"İnsanlar böyle bir maddeyi yiyecekler mi?" Cevap şudur: Binlerce kişi daha şimdiden gelmiş ve tatmin edici bulmuşlardır. Hünerli ahçılar balık ununu çorbalara, şehriyeye, sosa, ekmeğe hatta çöreklere karıştırmaktadırlar. Balık ununun harika bir açlık giderici olduğu söylenmektedir. Balık unu belki de insanoğlu­nun sağlam bir dimağ kazanmasına yardım edebilecek olan büyük bir lütuftur. (Shelton B. Granger; People and Food, "Topic" yayın no: 20).[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Hayvanlar
« Posted on: 05 Aralık 2021, 17:27:13 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hayvanlar rüya tabiri,Hayvanlar mekke canlı, Hayvanlar kabe canlı yayın, Hayvanlar Üç boyutlu kuran oku Hayvanlar kuran ı kerim, Hayvanlar peygamber kıssaları,Hayvanlar ilitam ders soruları, Hayvanlarönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &