ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Muvatta > Namaza Davet
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Namaza Davet  (Okunma Sayısı 1935 defa)
25 Ekim 2011, 15:41:35
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 25 Ekim 2011, 15:41:35 »1. Namaza Davet (Ezan)1. Yahya b. Said anlatıyor: Resûlullah (s.a.v.), cemaatin na­maza toplanması için iki tahta alıp birbirine vurulmasını istemiş­ti. O günlerde Abdullah b. Zeyd el-Ensârî (r.a.), rüyasında iki tah­ta görünce «bunlar Resûlullah (s.a.v.)'ın istediği tahtalara benzi­yor,» dedi. Kendisine: «Namaz için ezan okumaz mısınız?» denildi. Uyanınca Resûlullah (s.a.v.)'a gelip rüyasını anlattığında, Resû­lullah (s.a.v.) ezan okunmasını emretti.[1]

 

2. Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.)'den, Resûlullah (s.a.v.):

«— Ezanı işitince müezzinin dediklerini siz de aynen söyleyin» buyurdu.[2]

 

3. Ebû Hüreyre (r.a.)'den, Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

«— İnsanlar ezandaki ve birinci saftaki fazileti bilseler­di, ezan okumak ve ilk safta bulunmak için kura çekmek­ten başka İmkân da olmasaydı, mutlaka kura çekerlerdi. Eğer namaza erken gelmenin faziletini bilselerdi erken gelmek için yarışırlardı. Yatsı ve sabah namazlarının ecir ve sevabını bilselerdi —sürünerek de olsa— onlara gelir­lerdi».[3]

 

4. Ebû Hüreyre (r.a.)'den, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: «Kaamet edilince koşarak namaza gelmeyin, onaağır ağır gelin, yetişebildiğiniz rekâtları imamla kılın, yetişemedi­ğinizi kendiniz tamamlayın. Çünkü siz namaza yöneldiği­niz sürece namazda sayılırsınız «[4]

 

5. Abdurrahman b. Abdullah b. Abdurrahman b. Ebî Sa'saa el-Ensârî babası Abdullah'tan: Ebû Said el-Hudrî (r.a.) bana şöyle söyledi: Görüyorum ki koyunu ve kıri çok seviyorsun. Kırda ko­yunlarının yanında olduğun vakit, namaz için yüksek sesle ezan oku. Zira Resûlullah (s.a.v.)'dan işittim; şöyle buyurdu: «Müezzi­nin sesini işiten cin, insan ve her şey kıyamet günü ona şa­hitlik eder.»[5]

 

6. Ebû Hüreyreden Resûlullah (s.a.v.)'ın şöyle buyurduğu ri­vayet olundu:

«— Ezan okunurken şeytan yellene yellene ezanı işitemeyeceği yere kadar kaçar. Ezan bitince geri gelir. Kaamet getirilirken yine kaçar, bitince tekrar döner. Hatta namaz kılanın kalbine kadar girip "filan şeyi hatırla, filan şeyi hatırla" diyerek ona akla gelmedik şeyleri hatırlatarak kaç rek'at kıldığını unutturacak derecede onu şaşırtır.»[6]

 

7. Sa'd es-Sâidî'nin oğlu Sehl der ki: îki vakitte göklerin kapı­ları açılır, dua edenlerin çoğunun duası kabul olunur: Ezan oku­nurken ve Allah'ın dini uğrunda savaşırken.[7]

îmam Malik'e:

«— Cuma günü vakit girmeden ezanı okumak caiz olur mu?» diye sorduklarında: «Hayır, güneş zevalden dönünce ezan oku­nur.» diye cevap verdi.

îmam Malik, ezan ve kaamette kelimelerin ikişer defa tekrar­lanması ve kaamet edilince cemaatin ne zaman kalkması gerekti­ğini soranlara şöyle cevap verdi; «Ezan ve kaamet hakkında Medi­ne'itlerden gördüğümden başka bir şey duymadım. Kaamette ke­limeler tekrarlanmaz. Birer defa söylenir. Medine ulemasının de­vamlı yaptıkları budur.[8]

Kaamet edilirken kalkmaya gelince, bu hususta kesin bir şey duy­madım. Burada cemaatin, kudretlerine göre hareket etmeleri ka­naatindeyim. Çünkü kimisi düşkündür, yani ihtiyar, hasta veya halsizdir, Önce kalkar, kimisi de enerjiktir, yani güçlü kuvvetli ve dinçtir, sonra kalkar imama yetişir. Herkes bir olamaz ki, hepsi birden kalksın.»

îmam Malik'e sordular; «Bir yerde cemaat toplanıp farz na­maz kılmak isterler. Ezan okumayıp sadece kaamet etseler kâfi midir?»

îmam Malik: «Onlara kaamet yeter. Ezan, sadece cemaatle namaz kılınan mescitlerde vacip olur.» dedi.[9]

îmam Malik'e; Müezzinin imama selam vermesi ve onu nama­za çağırması ve ilk selam verilecek kimse soruldu.

îmam Malik: «îlk zamanlarda selam verildiğine dair bana bir haber ulaşmadı.» dedi.

Yahya dedi ki:

îmam Malik'e; «Bir cemaat için ezan okuyan, sonra biri gelir mi diye bekleyen, kimse gelmeyince namaza durup tek başına kı­lan kimse, daha sonra cemaat gelince onlarla beraber namazı tek­rar kılar mı?» diye sordular.

îmam Mâlik: «Namazı iade etmez. Müezzin namazı kıldıktan sonra gelen tek başına kılar» dedi.

îmam Malik'e, «Müezzin ezan okuduktan sonra sünneti kıl­maya dursa, cemaatin başka birine kaamet ettirip namazı kılmak istemesi, caiz midir?» diyenlere:

«Olabilir, müezzinin kaamet etmesiyle başkasının kaamet et­mesi arasında fark yoktur,» dedi.[10]

imam Malik der ki: Sabah namazının ezanı şafaktan önce ca­izdir. Fakat diğer namazlarda vakit girmeden önce ezan okumak caiz değildir.[11]

 

8. îmam Malik'den şöyle rivayet edilir; Müezzin, Hz. Ömer'e gelerek kendisini sabah namazına çağıracaktı, uyuduğunu görün­ce:

«— Essalatu hayrun minennevm» (Namaz uykudan hayırlı­dır) dedi. Bunu işiten Ömer (r.a.) bu sözü sabah namazı ezanına ilâve etmesini emretti.[12]

Ebu Süheyl, babası Malik'ten şöyle rivayet etti: Güvenilir ki­şilerden gördüğüm, her namaz vaktinde ezan okumalarıdır.

9. Îmam Malik, Nâfi'den şöyle rivayet eder: Abdullah b. Ömer Baki'de idi, ezanı işitince hızla mescide gitti.[1] Ebu Davud, Salât, 2/28; Tirmizî, Salât, 2/25; İbn Mace, Ezan, 3/1.

[2] Buharı, Ezan, 10/7; Müslim, Salât, 4/10; Şeybanî, 91,

[3] Buharı, Ezan, 10/9; Müslim, Salât, 4/129.

[4] Buharî, Ezan, 10/21; Müslim, Mesacid, 5/151-155.

[5] Buharî, Ezan, 10/5.

[6] Buharî, Ezan, 10/4; Müslim, Salât, 4/19.

[7] İbn Abdilber der ki: Bu hadis, Muvatta ravilerine göre mevkuftur, böyle bir görüş, re'y ile söylenmez. Pekçok yolla rivayet edilir: Ebu Hazım-Sehl b. Sa'd

[8] îmam Malik hazretlerinin mezhebi, daha ziyade Medine'lilerin amellerine ve onlardan rivayet edilen hadislere dayanır. Onlar -bazı hadislerde olduğu gibi- ezanda kelimeleri ikişer defa, kaamette birer defa söylerler. Yalnız «-Kad kaametissalah»ı, iki defa söylerler, imam Malik ve îmam Şafiî bunu ka­bul etmişlerdir.

Ebû Hanife ve Hanefi imamları ise şu hadis-i şerife dayanarak, -ezanda ol­duğu gibi- kaamette de kelimelerin ikişer defa söylenmesi gerektiği hükmü­ne varmışlardır: Resûlullah (s.a.v.): «... ve kaamet on yedi kelimedir.... kaa­met: Allahu ekber Allahu ekber, Allahu ekber Allahu ekber. Eşhedu enlâ ila­he illallah, eşhedu enla ilahe illallah. Eşhedu enne Muhammeden resulullah, eşhedu enne Muhammeden resûlullah. Hayye alessalah, hayye alessa-lah. Hayye alelfelah, hayye alelfelah. Kad kaametissalah, kad kaametissalah. Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilahe illallah. (Ebû Dâvud, c.l s. 137, Hadis No: 502).

[9] Hanefi imamlarına göre namaz nerede kılınırsa kılınsın ezan okumak sün­nettir, hatta kaza namazları dahi olsa. Yalnız kaza namazı bir vakitten faz­la kılınmak istenirse bir defa ezan okunur, diğer vakitler için kaamet getir­mek yeterlidir. îmam Malik'in yukarıda ezan hakkındaki *-Vâcib» tabiri *- Sünnet-i Müek-kede» manasınadır ve bütün imamlara göre ezan sünnettir, yalnız Hanbeli mezhebinde, şehir ve kasabalarda ezan farz-ı kifayedir. Bir camide okunun­ca diğer camilerden farziyeti düşer, o camilerde ezan okunması sünnet olur.

[10] Mecburiyet ve zaruret yoksa ezanı okuyanın kaamet etmesi efdaldir. Hz. Peygamber (s.a.v-): «- Ezam kim okursa, kaametâ o etsin,» buyurur. (Ebu Davud.c.1, s. 116-126)

[11] Mâliki, Şafiî ve Hanbeli mezheplerinde şafaktan önce ezan okumak caiz­dir. Fakat sabah namazı şafaktan sonra kılınır. Hanefîlerde caiz değildir, caiz diyenler şafaktan sonra iadesi sünnettir, derler. İmam Ahmed ise, «Sadece Ramazanda tekrar edilir, diğer zamanlarda şafaktan önce okunan ezan kâfidir,» der. Şu hadis-i şerifler de Hanefi imamlarının görüşlerini te­yit etmektedir: «Bir sabah ezanım Bilâl-i Habeşi (r.a.) şafaktan önce okur, bunu gören Hz. Peygamber (s,a.v.) Bİlâl'e:

«- Ezan okuduğun yere git yüksek sesle: «Uykunun tesiri altında Bilâl şa­faktan önce okudu» diye seslen.» buyurdu. (Ebû Davud c.l, s.116-126) Bu­rada Hz. Peygamber'in ezanın şafaktan önce okunmasına razı olmadığı anlaşılıyor. Yine Hz. Ömer'in hilafeti zamanında Mezruk adında bir mü­ezzin ezanı şafaktan önce okuyunca Hz. Ömer şafaktan sonra ezanı tekrar etmesini emreder. (Ebû Davud c.l, s.116-126)

Gerçi bazan Bilâl-i Habeşi şafaktan önce ezan okuyordu, bu sabah namazı için değil müslümanlarl teheccüd namazına kaldırmak içindi. Böyle gün­lerde şafaktan sonra ikinci defa ezan okunuyordu. Bugün de Kabe'de ve

Ravza-i Mutahhara'da aynen tatbik edilmektedir.

[12] (11/a) şeybani 91.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Namaza Davet
« Posted on: 06 Haziran 2020, 04:38:54 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Namaza Davet rüya tabiri,Namaza Davet mekke canlı, Namaza Davet kabe canlı yayın, Namaza Davet Üç boyutlu kuran oku Namaza Davet kuran ı kerim, Namaza Davet peygamber kıssaları,Namaza Davet ilitam ders soruları, Namaza Davetönlisans arapça,
Logged
27 Nisan 2018, 16:28:46
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #1 : 27 Nisan 2018, 16:28:46 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri hakkiyla huşu içinde ve vaktiyle namazını kılan ve rahmetine feyzine erişen kullardan olalim inşallah. ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
27 Nisan 2018, 18:35:49
sedanurr

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 534« Yanıtla #2 : 27 Nisan 2018, 18:35:49 »

Ve aleykümüsselam Namazlarımızı hakkıyla huşu içinde eda edelim inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
27 Nisan 2018, 19:03:18
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.892Site
« Yanıtla #3 : 27 Nisan 2018, 19:03:18 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri namazı dosdoğru kilanlardan eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
27 Nisan 2018, 20:54:20
Rüveyha
Forum Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.764


« Yanıtla #4 : 27 Nisan 2018, 20:54:20 »

Mevlam bizleri secdeden ayırmasın.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &