ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Mükayeseli İbadetler İlmihali > Fıkhi Mezhepler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Fıkhi Mezhepler  (Okunma Sayısı 1655 defa)
09 Ekim 2012, 12:39:31
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 09 Ekim 2012, 12:39:31 »Fıkhi Mezhepler:

 
Sünnî Fıkıh Mezhepleri:

 
Yaşayan Mezhepler:Dört Mezhep (Dm/el-Mezahibu'l-Erbaa):

 
Hanefi Mezhebi:


 
I. İmamı:

 

Ebu Hanife Numan b. Sabit el-Kûfî (80-150/699-767).

 
A. Hayatı:

 

Aslen Horasan'lı olan ve Kûfe'de Hz. Ali ile görüşüp ona karşı bağlı­lık duyan bir zatın oğludur. Kûfe'de doğdu, Bağdat'ta vefat etti.

Ticaretle meşgul bir ailenin çocuğu olan Ebu Hanife, Kur'ân hıfzıyla tahsiline başladı. Hammad b. Ebi Süleyman'a talebelik yaptı. Onsekiz se­ne kadar talebelik yaptığı hocası Hammad, fıkıh tahsilini İbrahim en-Neha'i'den ve eş-Şa"bi'den yapmıştı.

 

                                         Abdullah b. Mes'ud                                           Ali b. Ebi Talih

               Şurayh(ö.78/697)     Alkame b. Kays(ö.62/681)      Mesruk(ö.63/682)      el-Esved. Yezid (ö. 95/714)     

                          Amir b. Şurahbileş-Şa'bi (ö. 104/722)                           İbrahim en-Neha'î (ö. 63/682)

                                                 Hammad b. Süleyman (ö. 120/739)

                                                                  Ebu Hanife (Ö. 150/767)

                                                                 Şema   4 :   Ebu Hanife'nin Hocaları

Hocalık hayatı çok hareketli ve verimli olan Ebu Hanife'nin kadılık yapabilecek yirmisekiz, fetva verebilecek altı, kadılara ders verebilecek iki talebesi vardı.

Mühim bir fıkıh akademisini kurup geniş tolerans içinde talebeleriyle ilmî meseleleri bizzat münakaşa eden bu fakih, re'y taraftarı olarak bi­linir ki, re'ydeki hareket tarzı Hanefî Mezhebinin hususiyetini meydana getirir.

Kendisine Bmevîler ve Abbasîler zamanında birkaç defa başkadılık teklif edilmiş, ısrar ve işkence edilmiş olmasına rağmen, o, ilim hürriyeti­ne hakkı beyan serbestliğine zarar verir diye bunları reddetmiştir.

Fıkıh mevzuunda bizzat yazdığı bir eseri yoktur. Akaid ve kelamla ilgili bazı kitapları bize gelmiştir. Bunlar el-Fıkhu'l-Ekber, el-Fıkhu'l-Ebsat ve el-Fıkhu'l-Asgar adını taşır. Diğer iki eseriyle birlikte, Mustafa Öz tarafından "İmam-ı Azam'ın Beş Eseri" adıyla tercüme edil­mişlerdir, îmam-ı Azam'ın vasiyetleri ayrıca Yunus Vehbi Yavuz tarafın­dan da çevrilmiştir.

 
B. Talebeleri:

 
a) Ebu Yusuf:

 

Ebu Yusuf Ya'kub b. İbrahim el-Ensarî (113-182/731-798), Irak bölgesinin fakihi olan bu zat Kûfe'de doğdu, önce hadis okudu ve hadis hafızı oldu, sonra Ebu Hanife'nin talebeleri arasına katıldı. Onun usûlü­nü benimseyerek mutlak müctehid payesine ulaştı ve Harun Reşid'in başkadısı oldu.

el-Harac'ı Harun Reşid için yazmıştır. Siyaset, idare, maliye gibi kamu hukuku konularını işlemektedir. Birçok dile çevrilmiş ve neşredil­miştir. İhtilafa Ebu Hanife ve İbn Ebi Leyla adlı eseri eş-Şafıî tarafın­dan el-Umm'da nakledilmiş, ayrıca da neşredilmiştir. Ayrıca, el-Emâlî, er-Red alâ Siyeri'l-Evzaî'si vardır. Kitâbu'l-Âsâr ve Kitabu'l-Mehâric fi'l-Hiyel adlı iki eseri daha bulunmaktadır. İlk fıkıh usûlü eserini, Ebu Yusuf’un yazdığı söylenirse de, elimizde böyle bir eser yoktur.

 
b) Muhammed eş-Şeybanî;

 

Muhammed b. el-Hasen eş-Şeybanî (132-189/749-824), Kûfe'de ye­tişti, sonra Bağdat'a geçti, Rakka kadısı oldu, Harun Reşid'le beraber git­tiği Rey'de vefat etti.

Ebu Hanife'nin vefatında onsekiz yaşında olan eş-Şeybanî, daha çok Ebu Yusuf tan okumuş ve daha hocası hayatta iken kendisi de üstad ol­muştur. İmam Malik'ten de üç yıl okumuştur.

eş-Şeybanî, Ebu Yusuftan hem daha veluddur, hem de zamanımıza kitaplarından çoğu intikal etmiştir. Bu sebeple kendisi Hanefî Mezhebi­nin Nâkili olarak da şöhret kazanmıştır.

el-Asl veya el-Mebsut el-Catni'u's-Sagîr, el-Cami'u'l-Kebîr, es-Siyeru's Sagîr ve es-Siyeru'l-Kebir, ez-Ziyâdât ve Ziyâdetu'z-Ziyâdât ad­lı eserleri Zahiru'r-rivaye olarak bilinir. er-Rakıyyat, el-Keysaniyat, el-Curcaniyat, el-Haruniyat, el-Hıyel ue'l-Meharic ise Nadiru'r-rivaye olarak adlandırılır.

eş-Şeybani'nin daha çok hadis rivayetine yer verdiği iki eseri el-Muvatta ile el-Âsâr'dır. er-Red alâ Ehli'l-Medine (Şafiî'nin el-Umm'u kenarında) ve el-Hucce fi'l-İhticâc alâ Ehli'l-Medine, mezhepler arası mukayeseli bir fıkıh kitabıdır. el-İktisab fi'r-Rızki'l-Mustetâb, iktisadî düşünceye dairdir, matbudur.

İmam Muhammed'in eserleri, Serahsî tarafından el-Mebsût adıyla topluca şerhedilmiştir. Diğer bazı kitaplarını da şerhetmiştir.

 
c) Züfer:

 

Züfer b. el-Hüzeyl (110-158/728-771) Kûfe'lidir, o da önce hadisçi iken Ebu Hanife'ye talebe olduktan sonra re'yci olmuş, hatta talebenin bu konuda en başarılısı sayılmıştır. Kendini ilim ve ibadete vermiş, dünya­lıkla meşgul olmamıştır. Ebu Hanife'nin talebesi içinde en çok kıyas ya­pan Züfer olmuştur. Genç yaşta öldüğünden eser bırakmamıştır. Hadis varken re'y kullanmazdı.

 
d) el-Hasan b. Ziyad:

 

el-Hasan b. Ziyad el-Lu'luî (ö. 204/819), Kûfe'lidir, önce Ebu Hanife, sonra da iki büyük talebesinden ders görmüştür, ancak üstadlarının de­recesine gelememiştir. Ebu Hanife'nin görüşlerini nakledenlerden biridir. Ama, rivayetleri, Muhammed'in zâhiru'r-rivaye kitapları derecesinde de­ğildir. 194'te Küfe kadısı oldu. Başarı gösteremeyince görevinden çekildi. el-Mucerred li-Ebî Hanife, el-Harâc, Ma'ani'l-Eymân, el-Emâlî, Edehu'l-Kâdı, el-Hısâl, Kitabu'n-Nafakat, Kitabu'l-Ferâiz, Kitabu'l-Vasâyâ gibi eserleri vardır.

 
II. Özellikleri:

 

Ebu Hanife, re'y ve kıyas taraftarı olan fukahanın reisi olmakla, is-tihsan delilini kabul etmek, hatta maslahatın temini için bunu kıyasa tercih etmekle tanınmıştır. Ancak onun kıyas ve istihsana gitmesi şüphe­siz aradığı meselenin cevabını kitap, sünnet ve icmâda bulamamasına bağlıdır.

 
III. Yayılması:

 

Ebu Hanife'nin mezhebini yazan, yayan ve yaşatan talebeleri olmuştur:

 
A. Tarihte:

 

Hanefî Mezhebi önce Irak'ta yayıldı. Horasan, Sicistan, Maveraünnehr gibi doğu memleketlerine hâkim oldu. Kısmen de olsa Taberistan, umumiyetle Azerbaycan, Kafkasya, Tebriz, Re'y, Ehvaz (Huzistan) veİran'da yayıldı. Sind'de (bugünkü Pakistan) de hanefîler vardır. Sicistan halkı ile Bengal emirleri de hanefî idiler.

Mısır, 164/780 tarihinde Mehdi tarafından oraya kadı tayin edilen İsmail b. el-Yeba'a kadar bu mezhebi tanımadı. Vakıflar konusundaki hanefî hükümleri ile bağdaşmadığı için adı geçen kadı azledildi. Sonra da kaza hanefî, maliki ve şafiî mensuplarıyla zaman zaman el değiştirdi.

Kuzey Afrika'nın doğusunda h. IV. yy'a kadar hâkim durumdayken yerini malikîlere bırakmış, Fas ve Endülüs'te ise tabileri az olmuştur.

Makdisi'nin haber verdiğine göre Sicilya müslümanlarının çoğu da hanefî idi. Ayrıca Yemen'de de çok sayıda tabileri vardı.

 
B. Günümüzde:

 

Türkiye, Balkanlar, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Lehistan, Ukrayna, Kırım, Azerbaycan, Dağıstan, Kafkasya (Çerkezlerin mühim bir kısmı), Kazan, Ofa, Uraî, Sibirya ve Türkistan Türkleri, Çin, Mançurya, Japonya müslümanları, Afganistan, Horasan, Belucistan, Siyam, Hind, Keşmir, Pakistan çoğunlukla hanefîdir. Yemen, Aden, Hicaz, Mısır ve Filistin'de az, Suriye ve Irak'ta oldukça çok hanefî vardır. Cezayir ve Tunus'ta da hanefîler bulunmaktadır.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Fıkhi Mezhepler
« Posted on: 02 Haziran 2020, 22:58:02 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Fıkhi Mezhepler rüya tabiri,Fıkhi Mezhepler mekke canlı, Fıkhi Mezhepler kabe canlı yayın, Fıkhi Mezhepler Üç boyutlu kuran oku Fıkhi Mezhepler kuran ı kerim, Fıkhi Mezhepler peygamber kıssaları,Fıkhi Mezhepler ilitam ders soruları, Fıkhi Mezheplerönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &