> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hazreti Muhammed a.s.v > Mucize Ve Büyük Özellikleri > Peygamberimizin Onun Üzerine Getirilen Salatü Selamdır Bunun Çok Fazileti Vardır
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Peygamberimizin Onun Üzerine Getirilen Salatü Selamdır Bunun Çok Fazileti Vardır  (Okunma Sayısı 897 defa)
07 Ocak 2010, 23:15:13
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 07 Ocak 2010, 23:15:13 »Peygamberimizin Bir Özelliği De, Onun Üzerine Getirilen Salat ü Selamdır Ve Bunun Çok Fazileti Vardır


Yüce Allah buyurur: "Allah ve melekleri, peygambere salât et mektedir! Ey mü´minler, siz de O´na salât edin (O´nun sânını yüceltmeğe özen gösterin); içtenlikle O´na selâm edin!"[108]

Müslim Ebû Hüreyre´den rivayet eder. O şöyle der: Peygamber (s.a.v.) bir hadîslerinde buyurur: "Bana her kim bir salât ederse, Allah o kuluna tam on salât eder!"

Hâkim, sahihtir kaydiyle Ebû Talha´dan rivayet eder. O şöyle der: Peygamber (s.a.v.), bir defasında şöyle haber verdi: "Bana bir melek ge lip: "Rabbin sana buyurdu: Habibim, sen razı değil misin ki, senin üm metinden her kim sana bir salât etse, ben ona tam on salât (rahmet) ederim! Sana bir selâm etse, ben ona tam on selâm ederim!"

Taberâni´nin Ömer bin el-Hattâb´dan rivayeti de şöyledir: Bir de fasında peygamber (s.a.v.) buyurdu: "Bana bir melek gelip: "Sana üm metinden her kim bir salât etse, Allah o kuluna on salat eder ve onun derecesini de on derece daha yükseltir."

Kâdi İsmail, Abdurrahman bin Amr´dan şöyle nakleder: Kim, Peygamber Efendimiz´e salât ederse, Allah onun için on hasene sevabı yazar, onun on günahını affeder. Derecesini on derece daha yükseltir!"

imâm el-îsbehâni el-Tergib adlı eserinde Sa´d bin Umeyr tarikiyle onun babasından şöyle nakleder: "Peygamber (s.a.v.) bir gün bana dedi ki: "Ümmetimden kim bana tam bir ihlas ve sıdk ile bir salât getirirse, Allah ona tam on salât eder. Derecesini on derece daha yükseltir. Bu yüzden kendisine on hasene sevabı yazar."

Ahmed, îbni Mâce Amir bin Rabia´dan nakleder. O şöyle der: Ben,-Peygamber´in (s.a.v.) şöyle dediğini işitmişimdir: "Kim bana salât eder se, o kul bana salât ettiği müddetçe Allah´ın melekleri de ona salât (is tiğfar) ederler. Böyle olunca, ümmetimden r biri, bana olan salât ve selâmını, isterse azaltsın, isterse çoğaltsın."

Tirmizi ve îbni Hıbban îbni Mes´ud´dan nakleder. O şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v.) buyurdu: "Kıyamet gününde insanların bana en yakm olanları, bana en çok salât ü selâm getirenleridir!"

Ahmed, Tirmizi, Huseyn bin Ali´den onun şöyle dediğini nakleder ler: Resûlüllah (s.a.v.) buyurdu ki: "Pahil (cimri) kimse, o kimsedir ki; ben onun yanında anılırım da, bana salât etmez!"

îbni Mâce de İbni Abbas´ın şöyle dediğini nakleder: Rasulullah (s.a.v.) buyurdu: "Bana salât getirme hususunda gaflet eden kişi cennete giden yolu unutmuş demektir." [109]

Tirmizi, Ebu Hüreyre´den nakleder: Peygamber (s.a.v.) buyurdu: "Bir topluluk ki, bir yere toplanırlar ve fakat dağılıncaya kadar ne Al lah´ı zikrederler, ne de O´nun resûlü´ne salât getirirler. îşte bu onlar için kıyamet gününde büyük bir pişmanlığa sebep olacaktır. Allah dilerse onlara azab edecek, dilerse kendilerini bağışlayacaktır." [110]

Kâdi İsmail Salat ü Selâm´m Fazileti adlı eserinde, Zeyd bin Tal-ha´nın oğlu Yâkûb´tan şöyle nakleder:Resûlüllah (s.a.v.) buyurdu: "Bana Rabbimden bir melek gelip şunu tebliğ etti: Sana her kim bir salât geti recek olursa, muhakkak Allah o kimseye tam on salât edecektir!" Pey gamberimiz bunu söyleyince adamın biri kalkıp: "Ey Allah´ın Resulü, duamın yarısını senin için yapayım mı?" dedi. Peygamberimiz de: "Eğer dilersen" buyurdu. Adam: "Peki Ey Allah´ın elçisi, duamın üçte ikisini senin için yapayım mı?" dedi. Peygamberimiz: "Eğer dilersen yap!" bu yurdu. Adam: "Ey Allah´ın Resulü, duamın hepsim senin için yapsam nasıl olur?" diye sordu. Peygamberimiz de: "Bu taktirde Yüce Allah, se nin dünya ve ahiret endişelerine kefil olur!" buyurdu.

Beyhaki de Şüabü´l-îmân adlı kitabında Enes´ten rivayet eder. O şöyle demiştir: "Peygamber (s.a.v.) bir hadislerinde: "Bana Cebrâi geldi ve: "Bir adam ki sen onun yanında anıldığın halde sana salât okumaz, böylesinin burnu yerlerde sürtülsün!" diye söyledi."

Kâdi İsmail Hasandan rivayet eder: Peygamberimiz bir hadisle rinde: "Bir topluluk ki, benim adım onların yanında anıldığı halde bana salât ü selâm getirmezler; işte onlara cimrilik olarak bu yeter!"

el-lsbehani´nin Enes´ten rivayeti de şöyledir: Resûlüllah (s.a.v.) buyurdu: "Bana salât ü selâm getiriniz! Biliniz ki bu sizin için günahla rınıza bir keffarettir ve mânevi bir temizliktir!"

(Kâdi ismail ile El-îsbehâni´nin Ebû Hüreyre´den sevkettikleri bir rivayet de, bu manadadır.)

El-îsbehâni´nin Halid bin Tahmân´dan bir rivayeti de şöyledir: Peygamber (s.a.v.): "Bana bir defa salat ü selâm getiren kişinin, yüz ha ceti bitirilir!" buyurdu.

Yine Kadı îsmâtl ile Beyhakî Ebû Said´den şöyle naklederler: Pey gamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Bir topluluk ki, toplanıp dağılırlar. Fakat bana salât ü selâmda bulunmazlar. Bu, şüphesiz bu topluluklar için kı yamet gününde müthiş bir pişmanlığa sebep olacaktır! Cennete girseler bile, yanıp yakılmaktan kurtulamayacaklardır! Zira orada, bana salât ü selâm getirmenin ne kadar sevaplı bir amel olduğuna iyice muttali o-lacaklardır."

El-îsbehânî, Ebû Bekir el-Sıddîk´ın şöyle dediğini nakleder: Pey-gamber´e (s.a.v.) salât ü selâm getirmek, köle âzâd etmekten daha se-vaplıdır! Bizzat Peygamber Efendimiz´i hakkıyla sevmek ise; canı Allah yolunda kurbân etmekten bile sevâblıdır!"

Bezzâr ile el-îsbehânî Câbir bin Abdullah´tan, onun şöyle dediğini naklederler: Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu: "Beni, devesi üzerinde yol culuk edenin devesine astığı su destisi gibi tutmayınız! Zira bu yolcu-kişi, böylece suyunu yanma alır, susadı mı, suyunu alır içer, sonra yerine kor. Abdest alacağı zaman su kabını alır, işini bitirince tekrar onu yerine kor. Eğer suyu artarsa "nasıl olsa arttı ve lâzım da olmayacak" diyerek fazlasını döker; Siz beni, duanızın evvelinde, ortasında ve âhirinde salât ü selâmlarınızla anınmz!" [111]

El-lsbehânî´nin Ali bin Ebû Tâlib´ten rivayeti de şöyledir: "Resûlüllah (s.a.v.) buyurdu: "Yapılan dualar ile semâlar arasında mutlaka perde vardır! Dua eden kişi bana ve benim âlime salât ü selâm getirince, işte bu perdeler yırtılır ve dua, semâlara yükselir. Eğer böyle yapmazsa, duası geri döner." [112]

Tirmizı Ömer bin el-Hattâb´tan nakleder. O şöyle demiştir: "Yapı lan dua, semâ ile arz arasında durur. Dua eden kişi Allah Resûlü´ne salât ü selâm getirmedikçe, duası semâya yükselmez..."

(Bu mânada bir haber, Saîd bin el-Müseyyeb´ten de rivayet edil miştir.) [113]

Taberânî güzel bir senedle Ebu´d-Derdâ´dan şöyle nakleder: Bir hadislerinde Peygamber (s.a.u.) buyurdu: "Kim, günün sabahında ve akşamında bana onar defa salât ü selâm getirirse, şefaatim kıyamet gününde ona yetişir!"

Beyhakî Şüab´ta Enes´ten nakleder: Peygamber (s.a.v.) buyurdu: "Cuma gününün gecesinde ve gündüzünde bana salât ü selâmı çokça getiriniz! Kim bunu yaparsa, kıyamet gününde ben onun için şâhid ve şefaatçi olurum!"

Taberânî Abdurrâhman bin Semura´dan nakleder. O şöyle der: Resûlüllah (s.a.v.) buyurdu: "Ben, Sırat üzerinde titremekte olan birini gördüm. Bu adam benim ümmetimdendi. Bana getirdiği salât ü selâmları gelip ona şâhid oldular. Böylece onun titremesi geçip sükûna erdi."

Deylemî´nin de Enes´ten bir rivayeti var. Buna göre Enes şöyle de miştir: Peygamber (s.a.v.), bir hadîslerinde de şöyle buyurmuştur: "Kim, bana çokça salât ü selâm getirir ise; yarın kıyamet gününde Arş´ın göl gesinde gölgelenecektir!"

îsbehânî´nin îbni Mes´ûd´dan rivayeti de şu şekildedir: Peygamber (s.a.v.) buyurdu: "Herhangi biriniz abdestini aldığı zaman: "Ben şehâdet ederim ki, Alla´tan başka hiç bir ilâh yoktur! Yine şehâdet ederim ki, Muhammed O´nun kulu ve Resulüdür!" diyerek kelime-i şehâdeti oku sun! Sonra bana salât ü selâm getirsin. O böyle yaptığı zaman, rahmet kapıları kendisine açılır." [114]

îbni Ebu´l-Hasan el-Meymûnî şu haberi vermektedir: "Bir gün ben, rü´yâmda Ebû Ali el-Hasan bin Uyeyne´yi gördüm. O zaman o vefat et mişti. Ellerinin parmaklarında altın renginde yazılmış bir şey vardı. Bunun ne olduğunu sordum kendisine. O da şu cevâbı verdi: "Bu, Pey-gamber´in (s.a.v.) hadîslerini yazarken, (s.a.v.)´i yazmayı ihmâl etmedi ğim içindir."[115]
[108] Bu âyetin tefsiriyle ilgili olarak Müfessir îbni Kesir der ki: "Bu âyetin tefsiri olarak kısaca deriz ki: Yüce Allah, kulu ve Resulü olan Muhammed (a.s.)´ın, kendi indindeki şeref ve itibarını, ulvi âlemin sakinleri bulunan meleklere ve süfli âlemin sakinleri bulunan insanlara bu şekilde haber veriyor. Haber veriyor ki: Melekler dahi O´na, Kendi Zât´ı İlâhİyesi gibi sâlât etmektedirler. Sonra da süfli âlemin sakinleri bulunan insanlara; O sevgili Resulü´ne salât ü selâm etmelerini, buna büyük bir özen göstermelerini emretmektedir. İşte âyetten maksud olan mânâ budur."

[109] Bu rivayet zayıftır. Fakat bundan önceki rivayet İle kuvvet bulmaktadır.

[110] Diğer bir rivayette: "Onlar cennete girseler dahi, bu gafletlerinden dolayı çok üzüleceklerdir" buyurulmuştur.

[111] Tezkira´da: "Bunun ravisi Mûsâ bin Ubeyde el-Zebidi zayıftır. Ahmed ve Yahya onun hakkında konuşmuşlardır" denilir.

[112] Bu, aslında bundan sonraki iki eser gibi mevkuftur. Yâni Peygamberimiz´in de­ğil, Ali´nin bir sözüdür.

[113] Bu ve bundan önceki sözler, merf u hadis değil, mevkuftur.

[114] Ahmed, Müslim ve Ebû Davud´un rivayetinde: "Abdestini aldıktan sonra: "Şehâuet ederim ki Allah´tan başka ilâh´yoktur! O birdir, O´nun ortağı yoktur1 Yine şehâdet ederim ki Muhammed O´nun kulu ve Resûlü´dür!" derse; cennetin...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Peygamberimizin Onun Üzerine Getirilen Salatü Selamdır Bunun Çok Fazileti Vardır
« Posted on: 30 Kasım 2020, 01:46:36 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Peygamberimizin Onun Üzerine Getirilen Salatü Selamdır Bunun Çok Fazileti Vardır rüya tabiri,Peygamberimizin Onun Üzerine Getirilen Salatü Selamdır Bunun Çok Fazileti Vardır mekke canlı, Peygamberimizin Onun Üzerine Getirilen Salatü Selamdır Bunun Çok Fazileti Vardır kabe canlı yayın, Peygamberimizin Onun Üzerine Getirilen Salatü Selamdır Bunun Çok Fazileti Vardır Üç boyutlu kuran oku Peygamberimizin Onun Üzerine Getirilen Salatü Selamdır Bunun Çok Fazileti Vardır kuran ı kerim, Peygamberimizin Onun Üzerine Getirilen Salatü Selamdır Bunun Çok Fazileti Vardır peygamber kıssaları,Peygamberimizin Onun Üzerine Getirilen Salatü Selamdır Bunun Çok Fazileti Vardır ilitam ders soruları, Peygamberimizin Onun Üzerine Getirilen Salatü Selamdır Bunun Çok Fazileti Vardırönlisans arapça,
Logged
03 Nisan 2015, 15:58:21
Ramazan.
Forum Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 6.353« Yanıtla #1 : 03 Nisan 2015, 15:58:21 »

Es Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü . Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ' e salat- u selam etmek çok faziletlidir . Yukarıdada söylendiği gibi , Peygamber Efendimize 1 kez salat eden kişiye Yüce ALLAH 10 kere selam eder . Ayrıca  Efendimize çektiğimiz salevatlar bir gün ahirette bizi kurtarır . Belki Efendimiz bize şefaatçi olur . Kutlu doğum haftası geldi , bu günlerde Efendimize çok salat edelim . Sadece bu günler değil her gün edelim ama bu günlerde daha da çok salat etmeliyiz .  

Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
06 Ağustos 2016, 14:41:04
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.152


« Yanıtla #2 : 06 Ağustos 2016, 14:41:04 »

Aleykümselam.PEygamber efendimize her an salatu selam getiren ve onun şefaatine nail olup cennet ehli olan kullardan olalım inşallah....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &