> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hazreti Muhammed a.s.v > Mucize Ve Büyük Özellikleri > Peygamberimizin Ehl-i Beyti Ashabı Kabilesinin O´nun Sebebiyle kazandiklari
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Peygamberimizin Ehl-i Beyti Ashabı Kabilesinin O´nun Sebebiyle kazandiklari  (Okunma Sayısı 929 defa)
07 Ocak 2010, 23:24:35
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 07 Ocak 2010, 23:24:35 »Otuzuncu Bölüm


Peygamberimizin Evladı, Ezvacı, Ehl-i Beyti, Ashabı Ve Kabilesinin O´nun Sebebiyle Kazandıkları Şeref Ve Mertebeler


Yüce Allah Kerîm Kitabında şöyle buyurmaktadır: "...Ey ehl-i beyt (peygamber´in ev halkı)! Allah sizden kiri gidermek, sizi tertemiz yap mak istiyor." [1]

Bir diğer âyetinde de şöyle buyuruyor: "Ey Peygamber eşleri! Siz den kim Allah´a ve Resûlü´ne itaate devam eder ve yararlı iş yaparsa, ona da mükâfatını iki kez veririz ve cennette onun için bol bir rızık ha-zırlamışızdır." [2]

Hâkim Ümmü Seleme´nin şöyle dediğini nakleder: "Ehl-i Beyt hakkındaki bu âyet, Resûlüllah benim evimdeyken nazil oldu. Ayetin nazil olmasından sonra Efendimiz, haber göndererek Ali, Fâtıma ve iki oğullarını getirtti de: "İşte benim ev halkım!" buyurdu.

Hâkim Huzeyfe´den de şu haberi nakleder: Peygamberimiz buyur du: "Semâdan bir melek, Allah´tan izin alarak bana geldi, selâmını verip: "Fâtıma cennet kadınlarının seyyidesi (efendisi) dir" müjdesini verdi."

Hâkim´in Ali´den rivayeti de şöyledir: Resûlüllah (s.a.v.), Fâtıma´ya hitaben buyurdu: "Kızım Fâtıma, Allah senin hatırın için buğzeder, senin hatırın için razı olur!" [3]

Hâkim´in sahihtir kaydıyla Ebû Saîd el-Hudrî´den rivayeti de şu mealdedir: "Fâtıma, Imrân kızı Meryem müstesna, cennet ehli kadınla rın seyyidesidir!"

Hâkim, yine sahihtir kaydıyla Aişe´den rivayet eder, O şöyle der: "Peygamber (s.a.v.), hastalığı sırasında Fâtıma´ya dedi ki: "Sen, âlemlerin, mü´minlerin ve şu ümmetin bütün kadınlarının seyyidesi ol maktan razı değil misin?"

îbni Sa´d, Bern bin Azib´den naklen, Peygamber´in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu bildirdi: "Süt emer sabî iken ölen şu oğlum İbrahim´in, süt emme müddeti cennette tamamlanacaktır. O bir sıddîktir!"

(Diğer rivayette: "O, bir sıddîk ve şehîddir" buyurulmuştur.)

Hâkim´in Huzeyfe´den rivayetine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle bu yurmuştur: "Cibril bana gelip: "Gerçekten Hasan ile Huseyn, cennet gençlerinin seyyidi (efendisi) dirler!" diye müjde eyledi."

El-Hâris bin Ebû Üsâme´nin Muhammed bin Ali´den rivayetine göre, o şöyle anlatmıştır: Hasan ile Huseyn, Peygamberimiz´in yanında güreşmeye başladılar Peygamber (s.a.v.): "Haydi Hasan!" dedi. Fâtıma da: "Ey Allah´ın Resulü, sen Hasan´ı destekliyorsun! Yoksa Hasan´ı Hu-seyn´den daha mı fazla seviyorsun?" dedi. Peygamberimiz ise şu karşı lıkta bulundu: "Cebrâîl gelmiş Huseyn´i destekliyor. Ben de Hasan´ı desteklemeyi arzu etmiştim."

(Bu rivayet mürseldir)

Ahmed, Hâkim sahihtir kaydiyle îbni Abbas´ın şöyle dediğini rj,vâyet ederler: Peygamber (s.a.v.) buyurdu: "Cennet kadınlarının en faziletlisi: Hatîce binti Huveylid, Fâtıma binti Imrân, Asîye binti Müzâhim´dir!"

(Hâkim´in sahihtir kaydiyle naklettiği diğer rivayette ise, dört ka dından biri ve başta olmak üzere Meryem zikredilmiştir.)

Ebû Yâlâ, Bezzâr ve Hâkim Ebû Zerr´den nakleder. O şöyle der: Ben, Peygamber´in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu işittim: "Haberiniz olsun, benim ehl-i beytimin sizin içinizdeki durumu, Nuh´un gemisine benze mektedir! Gemiye binen kurtuldu, gemiyi terkedenler ise denizde bo ğuldu."

Tirmizi hasendir, Hâkim de sahihtir kaydıyla Zeyd bin Erkam´dan rivayet eder. O şöyle der: "Peygamber (s.a.v.) buyurdu: "Ey müslümanlar! Ben size iki büyük ve ağır emanet bıraktım: Biri Allah´ın kitabı, diğeri de ehl-i beytim´dir." [4]

Hâkim îbni Abbas´tan naklen Peygamber´in (s.a.v.) şöyle buyurdu ğunu söyler: "Gökteki yıldızlar, yeryüzündeki insanların batmaması için bir emniyet sebebidir. Ehl-i Beytim de, ümmetimin fitne ve ihtilaflara düşmemesi için bir emniyet vesilesidir. Ehl-i Beytime muhalefet edildiği zaman, biliniz ki şeytanlar aranıza girmiş ve iblis´in grubu yüzgöster-meye başlamış demektir."

(Bu hadisi, Ebû Yâlâ ve îbni Ebû Şeybe de Seleme bin el-Ekva´dan rivayet etmişlerdir.) [5]

Hâkim Enes yoluyla Resûlüllah´ın şu hadisini nakleder: "Ben dua edip Rabbim´den ebl-i beytimi istedim. Rabbim bana: Ehl-i Beytİm´den olup da aynı zamanda ehl-i tevhid olanlarını bağışlayacağını, onlara azab etmeyeceğini va´d buyurdu." [6]

Hâkim Câbir´den rivayet ediyor. O şöyle diyor: Peygamber (s.a.v.), bir hadislerinde: "Hamza, şehîdlerin seyyidi, efendisidir!" buyurdu. [7]

Yine Hâkim Urve tarikiyle Peygamberin (s.a.v.) şöyle buyurduğu nu nakleder: "Cennet gençlerinin seyyidi, Ebu Süfyan´dır! Ebû Süfyan; Hâris´in oğludur, Haris Abdülmüttalib´in oğludur! O, Peygamber´in (s.a.v.) amcasının oğludur!" [8]

Taberâni Ebû Ümame´den rivayet eder. O şöyle der: Peygamber (s.a.v.) buyurdu: "Kişi, din kardeşi için yerinden kalkıp ona yer gösterir. Fakat Haşini oğulları, herhangi bir kimse için ayağa kalkmazlar!"

îbni Asakir´in Enes´ten rivayeti de şöyledir: "Herhangi biri, yerin den kalkmasın, ancak Hasan veya Hüseyn için, veya bunların zürriyeti için olursa başka!"

îbni Mâce Ebû Hüreyre´den rivayet ediyor. O şöyle diyor: Peygam ber (s.a.v.) bir hadislerinde buyurdu: "Ashabıma sövmeyiniz! Varlığım elinde olan Allah´a yemin ederim ki, sizden biriniz Uhud Dağı kadar al tını Allah yolunda infak etse, onlardan birinin faziletine yetişemez! Hatta bunun yarısına bile yetişemez!" [9]

Yine Ebû Hüreyre´den Tayatisi´nin rivayeti de şöyledir: Peygamber (s.a.v.) buyurdu: "Birinin Uhud dağı kadar altını olsa da bunu Allah yo lunda harcasa; dullara, yetimlere ve fakirlere sadaka olarak verse ve bununla ashabından birinin faziletine yetişmeyi niyet etse; ebediyen bu fazilete yetişemez! Hatta ashabımın, gündüzün bir saatinde kazandığı fazilete bile yetişemez!"

îbni Ebû Amr´ın Enes´ten rivayeti de şöyledir: Peygamber (s.a.v.) buyurdu: "Benim ashabım, kendisiyle yön tayin edilen gökteki yıldızlar gibidir! Yolcuların, yıldız batınca ne tarafa gideceklerini şaşırdıkları gibi, ashabımın izini kaybedenler de yollarını şaşırırlar."

Yine Enes´ten Ebû Yâlâ ile Bezzâr´ın bir rivayeti var. Buna göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Ashabım, sofradaki yemeğin ta dını yerine getiren tuz gibidir! Onlarsız ümmetimin ağzının tadı (huzu ru) yerine gelmez!"

îbni Meni´ ve Taberâni´nin Huzeyfe kanalıyla rivayet ettikleri hadis de şu anlamdadır: "Ashabımın benden sonra bir zellesi (sürçmesi) ola caktır. Fakat Yüce Allah, onların bu hatasını bağışlayacaktır. Zira on ların benimle beraber İslâm´a büyük hizmetleri olmuştur. Fakat onların bu hatasını, sonradan gelen bazı topluluklar kendilerine bir düstûr edi necekler ve Allah onları bu yüzden yüzüstü cehenneme atacaktır!"

Yine îbni Meni´nin Enes´ten diğer bir rivayeti: Resûlüllah (s.a.v.) buyurdu: "Benim ashabımı ve evlilik yoluyla bana akraba olanları hür metle karşılayınız! Bu hususta benim hatırımı sayanlar, Allah´ın koru ması altındadırlar. Benim hatırımı saymayanlar ise, Allah´tan uzaklaşmış olurlar ve onların akıbeti azaba duçar olmaktır!" [10]

Yine Enes´ten tbni Asakir rivayet ediyor: Peygamber (s.a.v.) buyur du: "Peygamberlerden her birinin benim ümmetim içinde bir benzeri vardır. Ebû Bekir tbrahim (a.s.)´ın, Ömer Musa (a.s.)´ın, Osman Harun (a.s.)´m, Ali de benim bir benzerimdir. îsâ (a.s.)´a bakmak ve bununla sürura ermek isteyen birisi ise, işte onun benzeri bulunan Ebû Zerr´e baksın!" [11]

îbni Asâkir, Büreyde´den de şu haberi nakletmiştir: Peygamber (s.a.v.) buyurdu: "Ashabımdan biri bir beldede vefat ettiği zaman; o belde halkının kıyamet günü imamı, yedicisi ve nuru olacaktır!"

(tbni Asakir´in, Ali´den de bu mealde bir rivayeti vardır.)

Dârekutni Ali´den naklen der ki: "Bedir ehlinden biri vefat ettiği zaman onun cenaze namazında altı, diğer ashabdan biri vefat ettiği za man beş, başkalarının cenaze namazlarında ise dört tekbir alırdı." [12]

Hasan bin Süfyan Ebu´z-Zâhiriye tarikiyle el-Hâlis´ten şöyle riva yet eder: Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki: "Kureyş´e, başka insanlara ve rilmeyen bir hususiyet bahşedilmiştir."[13]

[1] Ahzab suresi, 33

[2] Ahzab suresi, 31

[3] Sahih hadiste: "Fâtıma benden bir parçadır! onu gadaplandıran beni gada-pfandırmış olur!" buyurulmuştur.

[4] İşte bu, meşhur Gadirhum Hadisidir. Bunu, Müslim ve İbn Hibban da rivayet etmiştir. Fakat bunların rivayetlerir,m sonunda: "Ehl-i Beytime riayetsizlik hususunda Al lah´tan korkunuz, Allahtan korkunuz" buyurulmuştur. Şiiler ise, bu Gadirhum Hadisini, kendi iddia ve davetlerinin bir merkezi haline getirmişler ve kendi hayallerinden başka bir yerde mevcudiyeti bulunmayan birtakım suret ve renkleri bu hadise ilave etmişlerdir ve demişlerdir ki: "İşte Rasulullah, o gün orada Ali´yi vasiyy tayin etmiştir." Tabii ki bunun aslı yoktur ve daha bunun gibi nice asılsız şeylerle doldurulmuş cüd cild kitaplar meydana getirmişlerdir.

[5] îbni Tahir Tezkira´sında şöyle der: "Zehebi´nin bildirdiğine göre, Ahmed, Yahya, Nesai ve İbni Hıbbân; bunun ravisi Huleyd bin Dâlec´in zayıf ve metruk olduğunu bildirmiş lerdir. Kütübü Sitte´nin hiç birinde ondan rivayette bulunulmamıştır.

[6] Taberani´nin de bunun benzeri bir rivayeti var. Fakat onun senedinde; hata eden, yanlış nakleden, kim olduğu tanınmıyan râvî bulunmaktadır.

[7] Hadis´in devamında: "Zâlim bir hükümdara karş...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Peygamberimizin Ehl-i Beyti Ashabı Kabilesinin O´nun Sebebiyle kazandiklari
« Posted on: 25 Kasım 2020, 19:45:48 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Peygamberimizin Ehl-i Beyti Ashabı Kabilesinin O´nun Sebebiyle kazandiklari rüya tabiri,Peygamberimizin Ehl-i Beyti Ashabı Kabilesinin O´nun Sebebiyle kazandiklari mekke canlı, Peygamberimizin Ehl-i Beyti Ashabı Kabilesinin O´nun Sebebiyle kazandiklari kabe canlı yayın, Peygamberimizin Ehl-i Beyti Ashabı Kabilesinin O´nun Sebebiyle kazandiklari Üç boyutlu kuran oku Peygamberimizin Ehl-i Beyti Ashabı Kabilesinin O´nun Sebebiyle kazandiklari kuran ı kerim, Peygamberimizin Ehl-i Beyti Ashabı Kabilesinin O´nun Sebebiyle kazandiklari peygamber kıssaları,Peygamberimizin Ehl-i Beyti Ashabı Kabilesinin O´nun Sebebiyle kazandiklari ilitam ders soruları, Peygamberimizin Ehl-i Beyti Ashabı Kabilesinin O´nun Sebebiyle kazandiklariönlisans arapça,
Logged
06 Ağustos 2016, 14:46:07
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.152


« Yanıtla #1 : 06 Ağustos 2016, 14:46:07 »

Esselamu aleyküm.Peygamber efendimize inanan ve onun yolunda gidip ,onun sünnetlerine tabi kalan ehli beyt ve sahabeleri hem bu dünyada hemde ahiretde kazanmış oldular.Rabbim bizleride kazananlardan eylesin inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
06 Ağustos 2016, 15:34:37
Sefil
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 28.807


« Yanıtla #2 : 06 Ağustos 2016, 15:34:37 »

Ve aleykum selam ; Semâdan bir melek, Allah´tan izin alarak bana geldi, selâmını verip: "Fâtıma cennet kadınlarının seyyidesi (efendisi) dir" müjdesini verdi.İnşaallah kadınlarımız Fatıma Nur annemizin önderliğinde cennetehli cemalullahla  şerefyar olur ve kurtuluşa erenlerden olurlar.
Peygamber (s.a.v.) şöyle bu yurmuştur: "Cibril bana gelip: "Gerçekten Hasan ile Huseyn, cennet gençlerinin seyyidi (efendisi) dirler!İnşaallah genç erkek kardeşlerimiz Hz Hasan ve Hz Hüseyin yolunda cennet ehli hayırlı gençlerden olurlar.
Allah razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &