> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hazreti Muhammed a.s.v > Mucize Ve Büyük Özellikleri > Peygamberimizin Ailelerini Muhayyer Kılması
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Peygamberimizin Ailelerini Muhayyer Kılması  (Okunma Sayısı 1527 defa)
08 Ocak 2010, 22:55:12
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 08 Ocak 2010, 22:55:12 »Peygamberimizin Ailelerini Muhayyer Kılması Ve "Allah Ve Resulünü Seçenleri" Tutması Ve Asla Onları Boşamaması Da Kendisi İçin Vacibdi...


Ahmed ve Müslim, Câbir´in şöyle dediğini bildirirler: Ebû Bekir ve Ömer Peygamber´in (s.a.v.) yanma gittiler. Peygamberimizin etrafında ise hanımları vardı. Kendisi ise hiç konuşmuyordu. Ömer dedi ki: "Ben, Resûlüllah´ın yanına sokulup O´nunla konuşacağım... Belki kendisini güldürebilirim..." Sokuldu ve konuştu... Şöyle dedi: "Ey Allah´ın Resulü, Zeyd´in kızı olan hanımım bana, dünyalık talebinde bulundu. Ben de kensinin sırtına bir yumruk attım..." Peygamber Efendimiz bunu du yunca güldü ve: "işte etrafımdaki benim hanımlarım da, benden nafaka istemek için toplanmış bulunuyorlar!" buyurdu. Bunu duyan Ebû Bekir ve Ömer, Peygamberimiz´in hanımları arasında bulunan kızlarını döv mek istediler ve onların üzerlerine yürüyerek: "Siz, ne cesaretle, Pey-gamberimiz´in yanında olmayan bir şeyi O´ndan istiyorsunuz?" diyerek bağırdılar. İşte bu olay üzerine Yüce Allah, Peygamber Efendimiz´e, ha­nımlarını, Allah ve Resulü ile dünyâ malı arasında bir seçim yapmaya çağırmasını emretti ve ilgili âyetini inzal buyurdu. Bu âyet şu mealde idi: "Ey Peygamber! Eşlerine şöyle: "Eğer siz, dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size müt´a (boşama bedeli) vereyim ve sizi güzellikle salayım!" [18]

Peygamberimiz de, Allah´ın emri gereği eşlerini iki seçim arasında muhayyer (serbest) bıraktı... Önce ise Aişe´den başladı. Ona dedi ki: "Sana Allah´ın emrini tebliğ ediyorum... Fakat seçimini yaparken acele etme... Ana ve babana danışırsan, senin için daha iyi olacağı kanâatindeyim..." Peygamberimiz ona böyle söyledi ve Allah´ın inzal buyurduğu ilgili âyeti okudu. Aişe validemiz ise, hiç tereddüt etmeksi zin: "Ben, Senin hakkında mı anam babamla istişare edeceğim? Ben, hiç kimseyle istişare etmeksizin Allah´ı ve Resûlü´nü seçiyorum! Kararını budur ve kesindir!" cevâbını verdi."

îbni Sa´d Ebâ Cafer´den şöyle rivayet eder: "Bir gün Peygamberi-miz´in hanımları kendi aralarında konuşurken, Peygamberin vefatından sonra, nikâhta kadına bir hak olarak terettüp eden mehr bakımından, en pahalı kadınlar biz oluruz..." şeklinde konuştular. Bu Yüce Allah´ın gayretine dokundu ve Peygamberine, onları yirmi dokuz gün yalnız bı raktıktan sonra muhayyer kılması için emretti... Peygamberimiz de kendilerini çağırıp durumu anlattı ve onları muhayyer bıraktı..."

Yine îbni Sa´d, Amr bin Şuayb kanalıyla onun dedesinden şöyle nakleder: "Peygamber Efendimiz kadınlarını toplayıp iki seçim arasında muhayyer kıldığı zaman, önce Aişe´yi çağırıp durumu anlattı... Aişe ve diğerleri, hep Allah´ı ve Resulü´nü seçtiler. Ancak el-Amiriye, dünyâyı ve kendi kavmini seçti ve kavmine döndü... Fakat sonra buna çok pişman olup: "Ben bir şakıyyeyim; bedbahtım... Allah ve Resûlü´nü bırakıp dünyayı seçtim" derdi. Deve dışkısı toplar onları satardı. Bâzan Pey gamberimiz´in eşlerine gelir onlardan birşey ister ve: "Ben bir şakıyye yim!" diye konuşurdu..." -

(Yine Ibni Sa´d´ın, tbni Mennâh´tan rivayetine göre, Allah ve Resûlü´nü değil de dünyâsını seçen bu hanım, sonraları aklını yitirmiş, ve ölünceye kadar dâ bu durumdan kurtulamamıştır.)

îbni Sa´d, bu sefer de Ikrime´den şöyle bir haber naklediyor: Resûlüllah Efendimiz, eşlerini muhayyer bıraktığı zaman, Yüce Allah şu âyetini indirdi: "Habîbim! Bundan sonra artık sana başka kadınlarla evlenmek, bu kadınlarını başka eşlerle değiştirmek helal değildir." [19]işte bu âyetiyle Yüce Allah; o sırada Peygamberimiz´in nikâhında bu lunan dokuz kadın ki, bunlar hep Allah ve Resûlü´nü seçmişlerdir, bun lardan başka kadınlarla evlenmesini Efendimiz´in üzerine haram kılmış oldu." [20]

îbni Sa´d´ın Aişe´den de bir rivayeti var.- O şöyle demiştir: Pey gamberimiz (s.a.v.) vefat etmeden önce, başka kadınlar alabilmesi için Yüce Allah tarafından serbest bırakılmıştı. Bir başkasının nikahında olmayan herhangi bir kadınla evlenebilecekti. Fakat evlenmedi. Bu izni kendisine veren şu mealdeki âyet idi: "Onlardan dilediğini geri bırakır dilediğini de yanma eş olarak alabilirsin." [21]

(Ibni Sa´d´ın; Ümmü Seleme, tbni Abbas, Ata bin Yesâr ve Mu-hammed bin Ömer bin Ali bin Ebû Tâlib´ten de bu anlamda bir rivayeti vardır.)

Peygamberimizpin bu şekilde eşlerini muhayyer kılmasının hik meti üzerinde, âlimlerimiz muhtelif görüşler bildirmişlerdir, tmam-ı Gazali demiştir ki: "Kişinin eşi hakkındaki gayreti, onu başkasından kıskanır olması; onun kalbinde sıkıntı ve kin duygularının meydana gelmesine sebep olur. Peygamberimizin kalbinde böyle bir şeye mahal bmkmamak üzere Yüce Allah; O´na hanımlarını muhayyer kılmasını emretmiş, onlar da onu seçmişler. Dünyada ve ahirette O´nun eşleri ol muşlardır."

İmam-ı Râfîi ise şöyle demektedir: ´Yüce Allah, Peygamberimizi fakirlikle zenginlik arasında muhayyer bırakmış, O da fakirliği seçmiş, fakirliğin getireceği çeşitli sıkıntılara katlanmayı tercih etmişti. Bu se fer eşlerini muhayyer kılması emredilmiş, o da eşlerini muhayyer kılmış, eşleri de severek fakirliğe (nafaka istememeğe) razı olmuşlardır. Böyle ce, O´nun eşleri de, kendi serbest iradeleriyle, vaktiyle o´nun kendi nefsi için seçip razı olduğu şeye razı olmuşlardır."

Bazıları da bu hususta şöyle demişlerdir: "Peygamberimiz´in onları muhayyer kılmasının hikmeti: Onların kendisi için en hayırlı eşler ol ması içindir," Nitekim El-Ravza adlı kitapta ve diğerlerinde bildirildiği gibi, onlar bu en güzel seçimi yaparak, hem o´nun en hayırlı eşleri ol muşlar, hem de cennetlik olmuşlardır. Nitekim: "Biliniz ki Allah, sizden güzel hareket edenlere büyük bir mükafat hazırlamıştır!" [22] mealin deki âyette de buna işaret ve delâlet bulunmaktadır!" Sonra Yüce Allah; Peygamber Efendimiz´e eşlerinin üzerine eş almasını haram kılmak ve onları boşayıp yerlerine başka kadınlar nikahlamasını yasaklamak su retiyle imtihana tabi tuttuğu Peygamber eşlerini böylece şereflendirmiş oldu. Daha sonra ise, Resûlüllah´m eşleri üzerinde tam bir iyilik ve minneti olması bakımından nazil olan bir âyetle, bu yasak kaldırılmıştır. Peygamberimiz de yasak olmamasına rağmen, eşlerinin üzerine bir başkasını almadığı gibi, onlardan herhangi birinin yerini de değiştir memiştir. Yukarıda sözü edilen yasağı kaldıran âyet şu mealdedir: "Ey peygamber, Biz sana, mehrlerini verdiğin eşlerini helâl kılmışızdır." [23] Böylece hanımları üzerindeki minnet de, Peygamberimiz´e ait ol­muştur."[24]

Ahmed, Tirmizi, îbni Hıbban ve Hâkim Aişe´den şöyle rivayet e-derler: "Peygamber (s.a.v.) vefat etmezden önce, başka kadın alması kendisine helâl kılınmıştı."

Bu rivayetin isnadı sahihtir.

Peygamber Efendimiz´e nikahlanması helâl kılman kadınların, hangi kadınlar olduğu üzerinde ihtilâf edilmiştir. Bir başkasının nika hında olmayan bütün kadınlar mı, yoksa sadece hicret etmiş olan ka dınlar mı, diye üzerinde ittifaka varılamamış ve böylece iki görüş belirmiştir. Her iki görüşü de îmam el-Mâverdi nakletmiştir. ikinci gö rüşe göre, demek oluyor ki; hicret etmemiş bir kadınla evlenmenin ha ram oluşu da, Peygamberimiz´e has bir şey olmakta ve bu görüşü Tirmizi´nin Ümmü Hâni´den olan rivayeti teyid etmektedir. Bu riyayet şöyledir: "Ben, hicret eden kadınlar arasında bulunmadığım için, Resûlüllah´a helal kılınmış bulunanlardan değildim," Fakat buna rağ men, birinci görüş tercih edilmiş ve: "Nikah meselesinde ümmetten bi rine helal olanın, Peygamber´e helal olmayarak bu hususta o´nun ümmetinden eksik kalması, doğru değildir. Hem o, bundan sonra Safiye ile evlenmiştir. Safîye ise, hicret eden kadınlardan değildi" denilmiştir.

Evet, böyle denilerek bu kavil tercih edilmiştir amma, buna da şu cevab ve itiraz verilmiştir: "Peygamberimiz, nikah mevzuunda ümme tinden daha eksik olamaz" denilmesi, çok sağlam bir söz değildir. Zira ümmetine ehl-i kitaptan olan bir kadınla evlenmesi caiz iken, Peygam ber hakkında bu caiz değildir. Peygamberimiz´in Safîye´yi nikahlamış olmasına gelince: Bu, âyetin inişinden önce idi. Binâenaleyh, ileri sürü­len iddia hakkında delil olmaz. Tarihen bilinen bir husustur ki, Pey gamberimiz Safîye´yi yedinci hicret yılında Hayber´de nikahlamıştır, ilgili âyet ise, dokuzuncu senede nazil olmuştur."

Şafii mezhebi âlimleri: "Peygamberimiz için, hanımlarından bazı sını boşamak ve yerine başka bir kadınla evlenmek mübâh kılınmış idi. Bunu haram kılan âyet, bir başka âyetle neshedilmiştir" derler. Hanefi mezhebi imamı Ebû Hanife ise, Şâfiilerin bu görüşünü kabul etmemiş ve şöyle demiştir: "Bunun, Peygamber Efendimiz için haram oluş hükmü devam etti ve neshedilmedi." [25]

Yukarıda arzedilen iki görüşten bize göre en sağlamı ve İmam-ı Şafii´nin kelâmı ve Mâverdi´nin kesin olarak hükmettiği şudur: "Pey-gamber´in (s.a.v.) üzerine, o´nu tercih etmiş bulunan eşlerini boşamak haram idi. Nitekim o´nu seçmeyen bir eşini de tutması haram idi. (Bu mes´ele az ileride müstakil olarak da ele alınacaktır.) Imam-ı Şafii´nin mezhebinde bulunan âlimler ise bu hususta iki şık üzerinde durmuş lardır. Birinci şık: O´nu seçmeyen eşinden ayrıldıktan sonra, artık dün yayı tercih etmiş bulunan bu eşini bir daha ebediyen nikahına alması Efendimiz´in üzerine haram olması idi. Artık ahirette dahi bu, O´nun eşi olamazdı. Bu birinci kavle göre, işte bu husus da O´nun özelliklerinden birini teşkil ediyordu. Zira o´nun ümmetinden olan herhangi bir kimse nin eşi, bu şekilde muhayyer bırakıldıktan sonra, kocasını seçmemiş ve bu suretle kocasından ayrılmış olsa; ebediyen bu kocasına haram olmaz. Bir başkasıyla evlenip, ondan da ayrıldıktan sonra, bu eski kocasıyla tekra...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Peygamberimizin Ailelerini Muhayyer Kılması
« Posted on: 27 Kasım 2020, 03:21:51 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Peygamberimizin Ailelerini Muhayyer Kılması rüya tabiri,Peygamberimizin Ailelerini Muhayyer Kılması mekke canlı, Peygamberimizin Ailelerini Muhayyer Kılması kabe canlı yayın, Peygamberimizin Ailelerini Muhayyer Kılması Üç boyutlu kuran oku Peygamberimizin Ailelerini Muhayyer Kılması kuran ı kerim, Peygamberimizin Ailelerini Muhayyer Kılması peygamber kıssaları,Peygamberimizin Ailelerini Muhayyer Kılması ilitam ders soruları, Peygamberimizin Ailelerini Muhayyer Kılması önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &