ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Mucemüs Sağir  > Müşrikler ahitlerini bozdular
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Müşrikler ahitlerini bozdular  (Okunma Sayısı 1537 defa)
10 Ocak 2011, 12:26:23
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 10 Ocak 2011, 12:26:23 »Müşrikler Ahitlerini Bozdular

 

669. Mü'minlerin annesi Meymûne bint-i Haris (r.a.) rivayet ediyor:

Resûlullah (s.a.v.) Meymûne'nin yanında gecelemişti. Geceleyin kalkıp namaz için abdest aldı. Abdest alırken onun,

"Lebbeyk, lebbeyk=buyur buyur" dediğini işittim.

Bu­nu üç defa söyledi. Ayrıca,

"Sana yardım edildi, yardım edildi" dedi.

Bunu da üç defa söyledi. Abdesti bitirdiğinde "Ya Resûlallah, abdest alırken senin üç defa "Buyur, buyur sana yardım edildi, yardım edildi" dediğini işittim. San­ki birisi ile konuşuyordun. Yanında biri mi vardı?" dedim.

Resûlullah,

"Şu Ka'boğullarının recez [şiir] okuyucusu feryad ederek bana sesleniyor ve imdatlarına yetişmemi is­tiyor. Kendilerine karşı Kureyşlilerin Bekiroğullarına yar­dım ettiklerini söylüyor" buyurdu.

Sonra Resûlullah (s.a.v.) çıktı ve Aişe'ye hazırlık yap­masını ve bunu hiç kimseye söylememesini tembihledi. Bir zaman sonra Ebû Bekir Âişe'nin yanına girdi. Onun hazırlık yaptığını görünce, "Kızım, bu hazırlığı niçin yapıyorsun?" dedi. Âişe, "Vallahi bilmiyorum" dedi.

Ebû Bekir, "Allah'a yemin olsun, şu Benî Asfar (Rum­lar) ile savaş zamanı değildir. Resûlullah nereye gitmek is­tiyor olabilir?" diye sordu.

Âişe "Vallahi ben bilmiyorum" dedi.

Aradan üç gün geçti. Resûlullah halka sabah namazını kıldırmıştı. Birinin ona şiir okuduğunu işittim:

Allah'ım, ben Muhammed'den bizim babamızın ve onun kadim babasının antlaşmasını istiyorum ve onu hatırlıyo­rum.

Sen çocuk biz ise doğuranlar olmuştuk.[757]

Biz sana teslim olduk, yardımımızı da esirgemedik.

Eğer Kureyş seninle anlaştıkları va'de muhalefet eder, ahdi bozarsa,

Eğer senin tekidli misâkmı bozarlarsa,

Ve kimseyi yardıma çağırmayacağını zannederlerse,

Allah seni hazır bir yardıma kavuştursun.

Allah'ın kullarını çağır ki yardıma gelsinler.

Aralarında Allah'ın Resulü var.

Ayın on dördü gibi parlak ve yüksek.

Resûlullah (s.a.v.) ona üç defa,

"Buyur, buyur, sana yar­dım edildi, sana yardım edildi" dedi.

Sonra Resûlullah (s.a.v.) çıktı. Kendisine Ravha'da bir bulut görününce,

"Şu bulut Ka'boğullarına yardımı müjdeliyor" buyurdu.

Ka'b kabilesinin kardeşi olan Adiy kabilesinden bir adam kalktı ve "Ey Allah'ın Resulü ve Adiy kabilesinin yar­dımcısı" dedi.

Resûlullah (s.a.v.),

"Boynun toprağa bulansın. Adiy Ka'b'dan, Ka'b da Adiy'den başkası mıdır?" buyurdu.

O adam o gazvede şehid edildi.

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Allah'ım, onların gözlerini bizim haberimize karşı bağla. Onları aniden yaka­layalım."

Sonra [ordu hazırlandı ve Resûlullah Mekke üze­rine sefere çıktı]. Merru'z-Zehran'da konakladı. O geceler­de Ebû Süfyan bir Harb, Hakim bin Hizam ve Budeyl bin Verkâ haber araştırmak üzere Merru'z-Zehran'in ileri gelenlerinin yanına çıkmışlardı. Ebû Süfyan bir ateş gördü ve "Ey Büdeyl, bu ateş akrabaların Ka'boğullarının ateşidir" dedi. Büdeyl, "Belki de sertinle savaşmak için toplanmışlardır" cevabını verdi. O gece Müzeyneli süvariler onları ya­kaladı. Onlar kendilerinin Abbas bin Abdulmüttalib'e [Pey­gamberimizin amcasına] götürülmelerini istediler. Onlar da kendilerini Abbas bin Abdulmüttalib'e götürdüler. Ebû Süf­yan Abbas'dan kendileri için Resûlullahdan eman almasını istedi. Sonra Abbas çıkıp Resûlullahın (s.a.v.) yanına girdi, kendisinin eman verdiği kimseye eman vermesini diledi. Resûlullah (s.a.v.),

"Ebû Süfyan dışında, eman verdiğin herkese ben de eman verdim" buyurdu.

Abbas, "Ey Al­lah'ın Resulü, bana sınır koyma" dedi. Resûlullah (s.a.v.),

"Senin eman verdiğin herkes emindir" buyurdu.

Abbas on­ları Resûlullahın yanına götürdü. Resûlullah onları Müslü­man olmaya davet etti. Hakim bin Hizam ile Büdeyl bin Verka hemen Müslüman oldular. Ebû Süfyan ise, "Yâ Resûlallah, beni himayene al" dedi. Resûlullah (s.a.v.),

"Sen eman verilenlerdensin" buyurdu.

Abbas (r.a.) onlarla bera­ber çıktı. [Geceyi beraber geçirdiler. Resûlullah sabah tek­rar getirmesini istediği için] Abbas Ebû Süfyan ile Resû­lullahın yanına gitti. [İçeride Resûlullah Ebû Süfyan'ı tekrar Müslüman olmaya çağırdı. Ebû Süfyan Hz. Abbas'ın da telkiniyle nihayet Müslüman oldu.] Beraberce çıktılar. Ebû Süfyan, "Biz gitmek istiyoruz" dedi. Abbas, "Günün ağar­masını bekleyin" dedi. [Gün ağardığında] Resûlullah abdest aldı. Müslümanlar Peygamberimizin abdest suyunu yüzleri­ne sürmek için uçuştular. Ebû Süfyan Hz. Abbas'a, "Ey Fadl'ın babası, kardeşinin oğlu kadar saltanatı büyük olanı görmedim" dedi.

Hz. Abbas, "Bu saltanat değil, peygamberliktir. Bunun için onun üzerine titriyorlar" cevabını verdi.[758]

 

İzah

 

Peygamberimizin müşriklerle yaptığı Hudeybiye sulhu ile ka­bilelerden bir kısmı Kureyşlilerin, bir kısmı da Müslümanların hi­mayesine girmişlerdi. Bu cümleden olarak Bekiroğulları müşrik­lerin, Ka'boğulları da Müslümanların safında yer almıştı. Zaman içerisinde bu iki kabile arasında anlaşmazlık çıktı. Kureyşliler Bekiroğullarına yardım ettiler. Bekiroğulları da Müslümanların himayesinde olan Ka'boğullarından birçok kimseyi öldürdüler. İşte hadis bu zulme karşı Ka'boğullarının Peygamberimiziden yar­dım istemelerini, Resûlullahın da (s.a.v.) onlara yardımcı olduğunu ifâde etmektedir.

Hadisin birinci kısmı, aynı zamanda Resûlullahın bir muci­zesini nazara vermektedir. Peygamberimiz, hadise daha kendisine intikal etmeden, şâirin yardım isteyen şiirini duymuştur.

Sabahleyin Hz. Aişe'ye hadiseyi haber verdi. Aişe Validemiz, "Kılıç onları yok etmişken, Kureyşliler seninle aralarındaki ant­laşmayı bozmaya mı kalkıştılar?" diye sordu.

Resûlullah (s.a.v.),

"Onlar Allah'ın olmasını dilediği iş için (Mekke'nin fethedilmesi) için antlaşmayı bozdular" buyurdu.[759]

Onların içinde Resûlullah gazaplanır.

Eğer ondan boyun eğme istenirse yüzü siyaha değişir.

Çok askerler içindeki köpüklü bir şekilde deniz gibi akar.   

Eğer Kureyş seninle anlaştıkları va'de muhalefet eder, ahdi bozarsa,

Eğer senin tekidli misâkını bozarlarsa,

Keda'da[760] benim için gözetleyiciler koyarlarsa,

.Benim hiç kimseyi yardıma çağırmadığımı zannederlerse,

Onlar daha zelil ve sayıca daha azdırlar.

Ve onlar bizi uyurken Vetir'de[761] gece bastılar ve

Bizi rükû ve secdede iken katlettiler. (Müslüman olduğumuz halde öldürüldük.)

Müşrikler Bekiroğullarına yardım edince, Hudeybiye sulhunu tek taraflı olarak bozmuş oldular. Bunun üzerine de hadiste de açıklandığı gibi, Peygamberimiz kalabalık bir ordu ile anlaşmayı bozan müşrikleri cezalandırmak üzere Mekke üzerine yürüdü ve Mekke'yi fethetti.[762]

 

Haricîleri Öldürenlere Vaad Edilenler
 

670. Hz. Ali (r.a.) diyor ki:

"Eğer şımarmayacağınızı bilse idim, Allah'ın Resulünün lisanıyla Haricîleri öldürenlere neler vaad ettiğini size haber verirdim."

497, 670, 691, 720 numaralı hadislere ve izahlarına bakınız. [763]

 

Bir Yerden Kalktıktan Sonra Söylenilecek Söz
 

671. Zübeyr bin Avvam (r. a.) rivayet ediyor:

"Ya Resülallah, sizin yanınızdan çıktıktan sonra dışarıda Câhiliyeye âit sözlere dalıyoruz" dedim.

Resûlullah şöyle buyurdu:

"Günahkar olacağınızdan korktuğunuz o gibi yerlerde bulunduğunuzda oradan kalktığınızda şöyle derseniz, bu söz o meclisde size isabet eden günahlara keffâret olur:

"Allah'ım, Seni noksan sıfatlardan, Sana layık olmayan şeylerden tenzih ve hamd ü sena ile takdis ederiz. Senden başka ilâh olmadığına şahitlik ederiz. Senden bağışlanma dileriz. Ve Sana tevbe ederiz."[764]

 

Resûlullahın Bereket Duası Yaptığı Üç Şey
 

672. Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

Resûlullah (s.a.v.) üç şey için bereket duası yaptı. Bun­lar: Sahurda yenilen yemek, tirid yemeği ve bir şeyi ölç­mek, (tartmak veya saymak) tır.[765]

 

Bâzı Suçların Cezaları
 

673. Ebû Said el-Hudrî (r.a.) rivayet ediyor:

"Şarkıcı ve çalgıcı kadınlar çalıştıranlar, içki içenler ve ipek elbise giyenler yüzünden bu ümmette yere batma, hay­van şekline dönüşme ve gökten taş yağma hadiseleri ola­caktır."[766]

"Hayvan şekline dönüşme" ile ilgili olarak 113 numaralı hadi­sin izahına bakınız.[767]

 

Allah'ı Çok Zikretmek
 

674. Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

"Allah'ı çok çok zikreden, münafıklıktan kurtulmuştur."[768]

 

Hz. Ebû Bekir Ve Ömer'in Fazileti
 

675. Enes (r.a.) rivayet ediyor:

"Ebû Bekir ve Ömer [dünyadaki] Cennetlik yaşlıların efendisidir."[769]

 

Peygamberimizi...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Müşrikler ahitlerini bozdular
« Posted on: 07 Haziran 2020, 09:43:41 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Müşrikler ahitlerini bozdular rüya tabiri,Müşrikler ahitlerini bozdular mekke canlı, Müşrikler ahitlerini bozdular kabe canlı yayın, Müşrikler ahitlerini bozdular Üç boyutlu kuran oku Müşrikler ahitlerini bozdular kuran ı kerim, Müşrikler ahitlerini bozdular peygamber kıssaları,Müşrikler ahitlerini bozdular ilitam ders soruları, Müşrikler ahitlerini bozdularönlisans arapça,
Logged
07 Haziran 2018, 03:18:51
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #1 : 07 Haziran 2018, 03:18:51 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri ona inanan onun yolunda hakkiyla yaşayan ve ahiretini kurtarıp cehennem azabindan kurtulan kullardan eylesin. Rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
07 Haziran 2018, 16:39:26
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.895Site
« Yanıtla #2 : 07 Haziran 2018, 16:39:26 »

Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
08 Haziran 2018, 12:25:15
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.675« Yanıtla #3 : 08 Haziran 2018, 12:25:15 »

Aleyküm Selam. Rabbim bizleri herdaim hakkıyla yolunda gidenlerden eylesin inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Temmuz 2019, 17:46:18
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #4 : 12 Temmuz 2019, 17:46:18 »

Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &