> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Tasavvuf Eserleri > Kutul Kulub > Ehli Sünnet Ve Tarikat´in Faziletleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ehli Sünnet Ve Tarikat´in Faziletleri  (Okunma Sayısı 1279 defa)
09 Ocak 2010, 14:51:19
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 09 Ocak 2010, 14:51:19 »Ehli Sünnet Ve Tarikat´in Faziletleri Ve Selef İmamlarının Yolları İman Ve Şeriat´ın Esasları Müslümanlığın Şartı
´Sünnet´ yol kelimesi için kullanılan isimlerden biridir. Sünnet, doğru yola verilen addır. Kelimenin anlamıyla ilgili olarak ´Ta­rik/tarikat, senen/sünnet, huccet/mahaccet´ örnekleri verilir. Bun­ların hepsi de yol anlamındadır.

Sünnetin ve Ehli Sünnet yolunun faziletleri hakkında şunlar söylenebilir. Ehli Sünnet´in faziletlerinden başta geleni; her bakım­dan dünyaya fazla meyletmemeleridir. Onlar Allah Teala´dan gelen en küçük şeye dahi kanaat eder ve her şekilde Allah karşısında te­vazu gösterirler. Konuyla ilgili bir rivayette şöyle denilmektedir: İbadetin fazileti tevazudur. Allah Resulü (sav) buyurdu ki: "Dört şey vardır ki ancak hayranlık uyandıracak şekilde birarada bulunur. İbadetin başı olan tevazu; sükut; Allah´ı zikir ve eşyanın azlığı".

Tevazu, beş şekilde ortaya çıkar
: Sözle, fiille, giysiyle, ev eşya-sıyla ve evle. Müminde bunların bir kısmı bulunabilir. Her kim bu beş hususta tevazuya uygun davranırsa, ´mütevazı´ olarak anılma­yı haketmiş olur. Tevazünün zıddı kibirdir. Kibir de, yukarıdaki beş konuda tevazuya aykırı davranmakla ortaya çıkar. Mümin, bunlar­dan bir kısmıyla imtihan edilmiş, bir kısmından da kurtulmuş ola­bilir. Ama bunların tamamında tevazuya aykırı hareket eden kim­se, ´mütekebbir´ olarak anılmayı haketmiş olur. Kibrin aslı kalpte­dir. Onun görünen kısmı ise, fiiller ve sözlerde ortaya çıkar.

Ehli Sünnet´in temel vasıflarından biri de, ilim ve amellerle il­gili olarak şüpheli ve karışık meselelerde gösterdikleri vera´dır. Onlar, bu tür hüküm ve fiillere tereddütle yaklaşırlar. Bunların, ne doğruluğuna, ne de yanlışlığına inanırlar. Aksi halde batıla inanmış veya hakkı inkar etmiş olabilirler. Onların bu gibi konularda­ki yaklaşımları; nihai kararı Allah Teala´ya teslim etmektir. Bu ne­denledir ki onlar, bu gibi hususlarla karşılaştıklarında ´Bunların Allah katındaki hakiki hallerine iman ettik´ derler. Bu, Allah Tea-la´nm karışık ve ihtilaflı meselelerde müminleri itaate davet etme­sidir. Bu gibi noktalarda, sükut etmek ve işi Allah´a teslim etmek gerekir.

İlimde derinleşenlerin vasıfları sayılırken de buna dikkat çekil­miştir. Allah Teala, Zatı üzerine yemin etmiş ve tam teslimiyet gös­termeyenleri iman dairesi dışına çıkarmıştır. O, teslimiyeti imanın ziyade sevabı olarak bildirmiş ve şöyle buyurmuştur: "Bu, ancak onların imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı". (Ahzab/22)

Allah Resulü (sav) de bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: "İş­ler üç kısımdır: Doğruluğu açığa çıkan iş ki onu izleyin. Yanlışlığı ortaya çıkan iş ki ondan uzak durun. Şüpheli olan iş ki onu da bi­lenine havale edin".

İbni Mesud (ra) da bu çerçevede şöyle demiştir:
Yolun işaretleri olduğu gibi bu Kur´an´m da açık işaretleri vardır. Bunlar içinde bil­diklerinizle amel edin. Bilmediklerinizi ise bilenlere havale edin. Yine o, şöyle derdi: Bugün öyle bir zamandasınız ki en hayırlınız, acele edenlerdir. Öyle bir zaman gelecek ki en hayırlınız işin haki­katini arayanlar olacaktır. Bu sözün izahını şöyle yapabiliriz: İlk asırda hak apaçık ortada idi. Sonraki zamanlarda ise, şüphelerin artmasıyla birlikte hak muğlak hale gelmiştir. Günümüzde insan­ların en hayırlısı, vera´ ile titizlik gösterendir. İlk devirde ise fazi­letlere koşanlar en hayırlılardan sayılırdı.

Bu yaklaşımın sıhhatine delalet eden bir husus da imanın, tas­dik olduğu gibi aynı zamanda teslimiyet de olduğudur. Tabiun´dan Cafer b. Muhammed ve Ebu Muhammed Cafer b. Ali şu iki ayeti bu manada okumuşlardır: "Bizi Sana teslim olanlar (müslümanlar) kıl". (Bakara/128); "Ayetlerimize iman ettiler ve onlar teslim olmuş (müslüman)lardı". (Zuhruf/69) Eğer bu ikisi, yani iman ve teslim olma aynı manada olmasalardı, kıraatta manaya muhalefet etme­leri caiz olmazdı.

Allah Resulü (sav) de müteşabih hükümlerde benzer şekilde davranmıştır. Müteşabih, bir yönüyle hakka diğer yönüyle batıla benzeyen husustur. O bu meyanda şöyle buyurmuştur: "Katab Ehli´ni ne tasdik edin, ne de yalanlayın. Sadece ´Biz Allah´a, O´nun bi­ze indirdiği Kitab´a ve size indirdiğine iman ettik´ deyin".[31]Çünkü´ Tevrat´ın Allah Teala tarafından indirilmiş olduğu bir hakikattir.

Ama O, İsrailoğulları´nm onu tahrif ettiklerini de haber vermiş­tir. Müminlerin inanma tercihiyle karşılaştıkları kısımları muhte­melen Allah Teala tarafından indirilmiş kısımlardır ve bunların ya­lanlanması haramdır. Onların inkar etme tercihiyle karşılaştıkları kısımları ise, muhtemelen tahrif edilmiş kısımlardır ki bunların kabulü ve sübutuna iman edilmesi de haram kılınmıştır.

Allah Resulü (sav) müminlere işte bu noktada durmalarını ve Allah Teala´mn indirdiğine bir bütün olarak iman etmelerini em­retmiştir. Böylelikle İsrailoğulları´nm Tevrat´a dair haber verdikle­ri hususlar eğer hak kısmına dahilse ona iman etmiş, eğer batıla dahilse bundan dolayı da zarar görmemiş olurlar.

Müslüman; delili akılda belirginleşmemiş bir şeye kudret-ilahi, sünnet veya nakil sebebiyle teslim olan kimsedir. Mümin ise; gözle görülerek belirginleşmemiş bir şeyi tasdik eden kimsedir. O, gayba inanmaktadır. Akıl, kalbin gözü, göz de bedenin görme aracıdır. Al­lah Resulü (sav) buyurdu ki: "Aklı erinceye kadar mecnundan me­suliyet kaldırılmıştır". [32]Allah Teala da şöyle buyurmuştur: "Görme­yen için bir güçlük yoktur". (Nur/62)

Ehli Sünnet mensuplarının bariz özelliklerinden biri de kendi­sini ilgilendirmeyen şeyleri terketmesidir. Müslüman, kendisine yetenle iktifa etmeli, kendisine ilgilendirmeyen söz ve fiillerden uzak durmalıdır. Kendini ilgilendirmeyen hususlara dalmak, tekel-lüf´yani üstüne vazife olmayan şeyle ilgilenmek olarak tarif edilmiş ve Allah Resulü (sav) tarafından nehyedilmiştir. O, ümmetinin bundan beri olduklarını haber vermiştir. Tekellüf yani mâlâyani ile uğraşmak, kişinin kendini bizzat ilgilendiren hususlarla meşgul ol­maktan alıkor. Akıl ve zeka sahibi her müslüman, kendisini ilgilen­diren şeylerle meşgul olur.

Lokman´m (as) haber verdiği hikmetin özü de budur. Lokman´a (as) hikmetin neyle verildiği sorulduğunda şöyle demiştir: Hikmet bana iki şeyle verilmiştir: Bana gerekmeyeni üstüme almam, mükellefiyetimi de ziyan etmem. Kişiyi ilgilendirmeyen şey; bilinme-mesinin zarar vermediği, yapılmasının da yarar sağlamadığı şey­dir. Kişiye vazife kılınmayan bu tür şeylerin söylenmesi veya yapıl­masında her hangi bir fazilet mevcut değildir. Bu tür şeyleri dinle­mesi ve bunlarla ortaya çıkması halinde de kendisi için bir kazanç, diğerleri için bir fayda sözkonusu olmaz.

Ehli Sünnet´in özelliklerinden biri de eziyeti gidermektir. Bu, vera´dan sayılmıştır. Sehl (ra) şöyle derdi: Eziyeti gidermek aklın kazancı, eziyete tahammül etmek ilmin kazancı, halka karşı dü­rüst olmak ve onlara merhametle yaklaşmak ise imanın amelden kazancıdır. Bu da şu şekilde olur: Kul, kendisini uhrevi amellerden uzaklaştıran nefsani alışkanlıklarını bir kenara bırakır.

Bu meyanda nefsi terbiyeye ve onu boyun eğdirmeye yönelik ameller yapılır. Bu amellerde, nefse tat verebilecek mahiyette ar­zular bulunmamalıdır. Alışkanlık (-adet), galip bir ordu gibidir. Alışkanlıklar için tevbede bulunmak zordur. Alışkanlıkların kul üzerindeki hakimiyetinden dolayı kulun onlara tekrar dönmesi muhtemeldir. Alışkanlık, arzu ve nevanın kapılarından bir kapıdır. Kula emredilen veya Özendirilen hususlar dışındaki her türlü alış­kanlık buna dahildir.

Ebu Süleyman ed-Darani (ra) şöyle demiştir: Eğer yemek için belli bir zaman tayin etmemeye gücünüz yeterse, nefsiniz aksini arzu etse de zaman tayin etmeyin. Yine o şöyle demiştir: Akşam ye­meğimden bir lokmayı bırakmam, benim için bir geceyi ibadetle ge­çirmemden daha sevimlidir. Çünkü bunda, nefsi alışkın olduğun­dan mahrum etme ve azla yetinme sözkonusudur.

O, benzer bir vesilede şunu söylemiştir: Nefsin arzularından bi­rini terketmek, kalp için bir yıl oruç tutmak ve ibadet etmekten da­ha faydalıdır. Bütün bunlar, nefsin kötü alışkanlıklara ısınması ve sürekli bunları özlemesi endişesiyle söylenmiş sözlerdir. Çünkü nefs bu alışkanlıklara ısınıp onları özler hale geldiği zaman bunla­rı kontrol altına almak imkan dahilinden çıkmaya başlar.

Ehli Sünnet mensubu emrolunduğu hususlarda güzel bir sabır göstermelidir. Nehyedildiği hususlardan kaçınma noktasında da güzel bir sabır göstermelidir. Bu, en faziletli amellerdendir. Böyle davrananlar için ziyade sevap ve kemaliyet sözkonusudur. Ebu Hüreyre (ra) Allah Resulü´nün (sav) şöyle buyurduğunu rivayet etmiş­tir: "Haramlardan sakın ki insanların ibadet bakımından en ilerisi olasın". [33]Bu hadisin başka bir lafzında ise İnsanların vera´ bakı­mından en ilerisi olasın1 ifadesi yeralmıştır.

Haramlara yaklaşmama konusunda gösterilen sabra verilen se­vabın büyüklüğü hakkında işittiğim en güzel söz İsrailiyyat kay­naklarında anlatılan şu hadisedir;

Adamın biri, kendi beldesine yayan bir aylık mesafede bulunan bir beldeden bir hanımla evlenmişti. Hanımını getirmesi için orada yaşayan hizmetçisine haber göndermişti. Hizmetçi hanımı alarak yola çıktı. Karanlık çökünce şeytan ona gelerek şöyle.dedi: Şu an­da seninle şu kadının kocası arasında bir aylık mesafe var. Kocası­nın yanına varıncaya kadar bu bir ayın gecelerinde ondan zevk al­san olmaz mı? Kadın da bundan hoşlanacak ve bu iyiliğini kocası­nın yanında anlatac...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Ehli Sünnet Ve Tarikat´in Faziletleri
« Posted on: 03 Aralık 2020, 22:29:11 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ehli Sünnet Ve Tarikat´in Faziletleri rüya tabiri,Ehli Sünnet Ve Tarikat´in Faziletleri mekke canlı, Ehli Sünnet Ve Tarikat´in Faziletleri kabe canlı yayın, Ehli Sünnet Ve Tarikat´in Faziletleri Üç boyutlu kuran oku Ehli Sünnet Ve Tarikat´in Faziletleri kuran ı kerim, Ehli Sünnet Ve Tarikat´in Faziletleri peygamber kıssaları,Ehli Sünnet Ve Tarikat´in Faziletleri ilitam ders soruları, Ehli Sünnet Ve Tarikat´in Faziletleri önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &