ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuranda İnsan Psikolojisi > Terim Olarak Ümmet
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Terim Olarak Ümmet  (Okunma Sayısı 1039 defa)
13 Şubat 2011, 22:49:02
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 13 Şubat 2011, 22:49:02 »Terim Olarak Ümmet

 Ümmet, terim olarak, gerek tefsirlerde, gerek el-Müfredât gibi Kur'an lügati denilen kaynaklarda ve gerekse el-Vücûh ve'n-nezâir ile ilgili eserlerde aynı veya birbirlerine çok yakın şekilde tanımlanmıştır. Bu tanımları şu şekilde sıralayabiliriz.

♦ "Kendilerine peygamber gönderilmiş topluluk."[41]

♦ "Bir peygambere nispet edilen kavim."[42]

♦ "Bir peygambere tâbi olanlar."[43]

♦ "Bir din etrafında toplanan topluluk."[44] Buna göre müslümanlara  ümmet-i Muhammed denilmesi, onların  Hz. Muhammed'in getirdiği din etrafında toplanmış olmaları sebebiyledir.[45]

♦ "Bir şeye mensup olan, ona izafe edilen, bağlanan topluluk."[46] Örneğin bir dinin mensupları gibi.

♦ "Aynı maksada (din vb.) yönelen kimseler (insanlar topluluğu). "Ümmetin kök anlamının bir şeye yönelmek (el-kasd) olduğunu söyleyen İbn Manzûr (711/1414), bu anlamın din terminolojisindeki anlam olduğunu söylemektedir.[47]

♦ "Tek bir gayede toplanan insanlar."[48]

♦ "Bir din veya her hangi bir gidişat etrafında toplanan insanlar."[49]

♦ "Zaman, mekan, belirli gelenek veya din gibi belirli bir objeyi yegane gaye edinerek, onun etrafında toplanmış olan insan topluluğu."[50]

♦ "Belli bir maksat etrafında bir araya gelen topluluk. Bu maksat; bir din, bir yaşam biçimi, belirli bir mekan veya zaman dilimi veya her hangi bir durum[51] olabilir. Bir araya gelmeleri kendi tercihleri ile olsun veya olmasın yine ümmet adını alırlar."[52] Bu tanıma göre; aynı din ve inanca mensup insanlara, aynı çağda yaşamış veya yaşayanlara, aynı bölge veya ülkede yaşamış veya yaşayanlara, aynı ırka veya aynı memlekete mensup insan topluluklarının  her birine ümmet denilebilir. Yine aynı şekilde aralarında dil, ırk, renk, meslek ve menfaat birliği olan insanlar da birer ümmet teşkil ederler. Ancak müslümanların bir ümmet olarak isimlendirilmesi aynı renk, ırk, dil ve ülkeden olmaları veya ekonomik çıkarları sebe­biyle değil, aynı din ve aynı peygambere mensup olmaları sebebiyledir.[53]

♦ "Ortak bir inancı veya bir amacı paylaşan insanların, ortak amaçlarına doğru birlikte yürümek niyetiyle, ahenkli bir biçimde bir araya geldikleri toplum."[54]

♦ "Fertlerin gerek inanç ve eylemleri ve gerekse takip et­tikleri ülkü ve hedefleri açısından birlik ve bütünlük oluş­turdukları toplum."[55]

♦ "Taşıdıkları müşterek vasıf veya vasıflarla belli bir grup teşkil eden insanlar veya diğer canlılar." [56]

♦ "Bir takım sıfatların ve ayırıcı özelliklerin bir araya top­ladığı bütün canlı topluluklar."[57]

♦ "Birleştirici bir unsur veya etkenin etrafında toplanan kişi veya gruplar."[58]

♦ "Kendilerini aynı dinin veya aynı zamanın veya aynı mekanın veya aynı sıfat ve işlerin bir araya topladığı cemaat."[59]

Bu son iki tanıma göre az ya da çok belli vasıflara hâiz insanların oluşturduğu topluluklara ümmet denildiği gibi, aynı cinsten bir topluluk olmalarından dolayı cinlere ve yine değişik türden aynı cins hayvanlara da ümmet denilir. Muhammed Esed (Ö.1992), ümmet kelimesinin öncelikle bazı ortak vasıflara veya özelliklere sahip bir canlı varlıklar topluluğunu gösterdiği­ni; çoğunlukla topluluk, toplum, millet, cins, nesil ile eş anlamlı görüldüğünü söylemektedir.[60]

♦ "Ümmet çeşitli insan gruplarına önder olan ve kendi­sine uyulan bir cemaat demektir. Yani bir imamın çevresinde sağlam bir birlik oluşturup, düzenli bir şekilde faaliyet gösteren ve bu şekilde çeşitli insan grupları üzerine hakim olan bir toplu­luktur. Diğer bir tabirle ümmet, imamet-i kübra sahibi cemaat­tir. Cemaatlara göre ümmet, fertlere göre imam gibidir. Demek ki ümmet, hakim bir milletin fertlerinden meydana gelmiş olan sosyal bir toplumdur."[61]

♦ "Muhtelif fırkaların metbûu olması noktasından imam­lık (önderlik) niteliği taşıyan cemaattır."[62]

♦ "Arkasına düşülecek bir cemaat veya tarikat, millet"[63]

♦ "Ümmet, öne düşen, çeşitli insan gruplarını toplayan, kendilerine uyulan bir topluluk demektir ki, hepsinin önünde de imam (önder) bulunur. Cemaat ile toplu halde kılınan namaz­lar, bu muntazam ve hayırlı sosyal tertibin   görüntüsünü ifade eden gözle görülür şeklidir."[64]

Bütün bu tanımlar bir tasnife tabi tutulacak olursa, ümmet teriminin peygamber merkezli, gaye merkezli ve önder cemaat (ya da imam merkezli) olmak üzere üç ana başlık altında topla­nabilecek şekilde  tanımlandığı  görülecektir.   Bunlardan pey­gamber merkezli bir tanımlamaya gidenlere göre ümmet; ister inansın, ister inanmasın, Allah'ın gönderdiği bir peygambere muhatap olan veya ona inanan insanlar topluluğudur. Bir peygambere nispet  edildiğinde ümmet teriminin biri genel diğeri özel olmak üzere iki anlamının olduğu görülür. Bunlardan ilki peygambere nispet edilen ümmetin genel anlamıdır. Bu da ister inansın, isterse inanmasın kendilerine peygamber gönderi­len insanlar topluluğudur. Bu manada ümmet; peygamberin davetine muhatap olan, mümin ya da kafir, bütün insanlardır. Buna göre her nebinin ümmeti, kâfir veya mümin ayırımı olmaksızın tebliğ için gönderildiği kimselerdir.[65] Bu durumda bir peygamberden sonra gelenler, ister onun getirdiği prensiplere inansınlar, ister inanmasınlar o peygamberin tebliğine muhatap oldukları için onun ümmetidirler. Çağdaş müelliflerden Abdurrahman Hasan Habanneke el-Meydânî[66] bu anlayışı şu şekilde ifade etmektedir: "Rabbinin mesajını iletsin diye kendi­lerine elçi gönderilen her bir ümmet, o peygamberin tebliğ ümmetidir."

Peygambere nispet edildiğinde ümmet teriminin ikinci ve husûsi anlamı ise; bir peygambere iman edip tâbi olanlar, onun getirdiği dine inanan müminlerdir. Bazı alimler bir karışıklığa meydan vermemek için bir peygamberin davetine muhatap olanların tamamına, tebliğ edilen toplum anlamında ümmet-i belâğ; bu davete icabet eden müminlere, peygamberin davetini kabul eden toplum anlamında ümmet-i icabet; söz konusu davete muhatap olup da bu davete icabet etmeyen kâfirlere, imana davet edilen toplum anlamında ümmet-i da'vet ifadesini kullanmışlardır.[67] Ancak burada şu hususu özellikle vurgulamak gerekir ki ümmet terimi, mutlak olarak kullanıldığı zaman, ümmet-i da'vet değil de ümmet-i icabet anlaşılır.[68]

Yukarıdaki tasnife uygun olarak ümmet-i Muhammed/Muhammed ümmeti tabirini de genel ve özel olmak üzere iki şekilde tanımlamak mümkündür. Genel tanıma göre ister inansın, ister inanmasın Hz.Muhammed'in davetine muhatap olan herkes Muhammed Ümmeti tabirinin içerisinde yer alır.[69] Bu tanımlama Hz. Muhammed'in kendisinden sonra gelen tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir peygamber[70] olduğu ön kabulüne dayanır. Dolayısıyla bütün insanlar buna göre O'nun davetine muhataptırlar. Bu sebeple ister inansın (mümin), ister inanmasın (kâfir); ister Hz. Muhammed döne­minde yaşasın, ister ondan sonraki dönemlerde yaşasın, isterse günümüzden kıyamete kadar yaşayacaklardan olsun, bütün insanlar Hz. Muhammed'in davetine muhatap olmaları açısın­dan onun ümmetidirler.[71] Bu anlayışa göre sadece müslümanlar değil, Yahudiler, Hıristiyanlar, diğer dinlere men­sup olanlar veya her hangi bir dine inanmayanlar dahil bütün insanlar Hz. Muhammed'in ümmeti (ümmet-i davet) olarak kabul edilirler.

Ümmet-i Muhammed/Muhammed ümmeti tabirinin özel tanımına gelince; bununla, sadece Hz. Muhammed'e inanıp onun peygamberliğini tasdik ederek davetine icabet eden ve getirdiği esasları kabul eden müminler topluluğu kastolunmaktadır.[72] Burada kastedilen ümmet-i Muhammed tabirinin bu özel anlamıyla eş anlamlı olarak kullanılan bir diğer tabir de İslam Ümmeti tabiridir. Bir kısım itikadı İslam mezheplerinin zaman içerisinde bu terimle ilgili olarak farklı bir çok tanımlar yaptığı görülmektedir.[73] Her ne kadar yapılan bu tanımların bir kısmında fazlaca ayrıntıya girilmişse de, söz konusu bu ifadeden İslam dinine inananların kastedildiği anlaşılmaktadır. Zaten ümmet teriminin ilk akla gelen kullanımı da budur. İleride de ele alınacağı üzere ümmetin Kur'an'daki kullanımları arasında bu anlam da bulunmaktadır. Yine bu anlama uygun olarak hadislerde geçen ümmet tabiriyle de, özel tanımda vurgulanan müminler topluluğunun/ümmet-i icabet kastedildiği anlaşılmaktadır.[74] Çünkü Hz, Peygamber'den rivayet edilen hadislerde çoğu kez, ümmeti (ümmetim) tabirinin geçtiğini, bazen de işaret zamiriyle 'şu ümmet' tabirinin kulla­nıldığını, bununla da müminler topluluğunun kastedildiğini gör­mekteyiz.[75] Eğer bu lafzın ümmet-i da'vet anlamında kulla­nıldığını gösteren bir karine yoksa ve bu tabir tek başına, mut­lak olarak yahut Hz. Peygambere nispet edilerek kullanılmışsa, o zaman bununla ümmet-i icabet kastolunur.

Ümmetin bu şekildeki tasnifi (ümmet-i da'vet, ümmet-i ica­bet) ile ilgili olarak Kaffâl (365/975)'ın şöyle dediği nak­ledilmektedir: “Ümmet kelimesinin asıl manası 'aynı şey üzerin­de ittifak etmiş bir cemaat' demektir. Buna göre ümmet-i Muhammed, Hz. Peygambere iman edip, onun nübüvvetini ikrar eden cemaat demektir. Bir kimsenin davetinin topladığı herke­se, 'Onlar onun ümmetidir' denilir. Ancak ümmet kelimesi mutlak olarak tek başına zikredildiğinde, birinci mana (ümmet-i Muhammed) anlaşılır. Özellikle, 'ümmet, şunun üzerinde ittifak etmiştir' denildiğinde, bundan ümmet-i Muhammed anlaşılır. Hz. Peygamber (a.s.): 'Ümmetim dalâlet üzerinde ittifak etmez.’[76] buyurmuştur. Yine Hz. Peygamberin kıyamet günün­de, 'ümmetim ümmetim' diyeceği rivayet edilmiştir.[77] Bu ve benzeri yerlerde geçen ümmet kelimesinden Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul eden kimseler anlaşılmaktadır.[78] Fakat O'nun davet ve tebliğinin muhatabı olan diğer insanlar için de, Onlar, ümmet-i da'vettir denilir. Onlara ancak bu şekilde ümmet ismi verilebilir."[79]
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Terim Olarak Ümmet
« Posted on: 09 Nisan 2020, 17:42:18 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Terim Olarak Ümmet rüya tabiri,Terim Olarak Ümmet mekke canlı, Terim Olarak Ümmet kabe canlı yayın, Terim Olarak Ümmet Üç boyutlu kuran oku Terim Olarak Ümmet kuran ı kerim, Terim Olarak Ümmet peygamber kıssaları,Terim Olarak Ümmet ilitam ders soruları, Terim Olarak Ümmetönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &