> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuranda İnsan Psikolojisi >  İlk İnsanın Yaratılışı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İlk İnsanın Yaratılışı  (Okunma Sayısı 1299 defa)
10 Şubat 2011, 21:02:04
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Şubat 2011, 21:02:04 »İlk İnsanın Yaratılışı

 Cenab-ı Allah yeri, yerdeki bütün canlı ve cansız varlıkları yarat­tıktan sonra, yukarıda ifade edildiği gibi, yaratmanın altıncı günü, ilk insan ve ilk peygamber, beşerin atası Hz. Âdem'i toprak­tan yaratmıştır. İnsanın yaşaması için gerekli herşeyi yaratıp, ya­şamaya uygun ortamı hazırladıktan sonra insanı yaratmıştır. Al­lah yaratmanın uzun altı devrinde herşeye en mükemmel şeklini vermiş, hatta insan için toprakta taşkömürü, petrol ve tabiî gaz vs. gibi enerji depo etmiştir. Bunlar milyonlarca uzun yıl süren yaratma çağlarında hazırlanmış ve müstekar şeklini almıştır. Bu kurulu nizama idareci, hâkim ve halife olmak üzere Yüce Allah insanı yaratmıştır. Bu husus Kitab-ı Mukaddes'te de belirtilir [703]. Elbette bütün bunlar bir gayeye yönelmiş icraatlardır. İnsan bu yaratıkların en sonuncusu ve en mütekâmilidir. Bu kurulu kâ­inat insanın hizmetine verilmiştir.

Allah insani topraktan yaratmıştır. Bu gerçek pek çok âyet-i kerîmede ifade buyurulur.

"O'nun âyetlerinden (sonsuz gücü­nün işaretlerinden) biri, sizi topraktan yaratmasıdır. Sonra siz (yeryüzüne) yayılan insan(lar) oluverdiniz" [704]. Şu âyetler de insanın topraktan yaratıldığını belirtir [705]. İn­sanın topraktan yaratılması da uzun tekâmül devreleri geçir­miştir. Ebû Musâ'l-Eş'arî'den rivayet edilen bir hadis-i şerif şöy­ledir: "Doğrusu Allah Âdem'i Arz'ın her tarafından aldığı bir kabza topraktan yaratmıştır. (Bundan dolayı) Âdemoğulları toprağın miktarına göre (vücuda) gelmişlerdir. Onlardan kır­mızısı, siyahı, beyazı ve bunlar arası (renkte olanları) vücuda gelmiştir. Yumuşak huylusu, sert huylusu, kötüsü ve iyisi (vü­cuda) gelmiştir" [706]. Bu hadis-i şerif; insan vücudunda yeryü­zünde mevcut yüzüç elementin (makro element ve mikro ele­mentlerin) çoğunun (80 kadar) az veya çok değişik oranlarda bulunduğunu bildiren biyolojik gerçekle [707] daha iyi açıklan­maktadır.

"Modern ilim, insan vücûdunun, yeryüzünün ihtiva ettiği elementleri kendisinde topladığını isbat etmiştir. Toprağın taşı­dığı elementler şunlardır:

Karbon, oksijen, hidrojen, kükürt, azot, kalsiyum, potasyum, sodyum, klor, magnezyum, demir, manganez, bakır, iyot, florin, kobalt, çinko, silisyum ve alümin­yumdur. Toprağı meydana getiren bu elementlerden, insanda da değişik nisbetlerde yer aldığını görüyoruz. Bu nisbet topraktan toprağa değiştiği gibi, insandan insana da değişmektedir. Fakat yine de bunlardan birer parça hepsinde bulunmaktadır". (S. Kutub, Fî Zilâk Merâği, Tefsir, XVIII, 10 s. 117'de Allah ve'1-ilmu'l-hadis, s. 180 den) İnsanın yaratılışındaki cevher, maddî ve ma­nevî suretinde, yani bedenî terkibinde ve manevî huy ve kabili­yetlerinde tesirini gösteriyor. Nitekim cinlerin yaratılışı konu­sunda ifade ettiğimiz gibi, toprağın cevherinde, ağırlık, sükûnet, yumuşaklık, sebat ve teennî vardır. Bu özellikler insanların ma­nevî suretlerinde tecelli etmiştir.

İnsanın topraktan yaratılışı da çeşitli safhalar arzeder. Nite­kim Kur'ân-ı Kerim bunları değişik âyetlerde açıklar. Topraktan başlayan yaratılış, çamur haline gelir. İnsanın yaratılışındaki bu çamur safhasını ifade buyuran pek çok âyetler vardır. "Rabbin meleklere demişti ki:

"Ben çamurdan bir insan yaratacağını"[708].

"O'dur ki herşeyin yaratılışın! güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı" [709].

İnsanın maddesi çamur bu safhada iken yapışkan bir şekle giriyor, bir sülâle, bir hülâsa (çamur özü) haline geliyor. "...Biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık" [710].

"Andolsun ki biz insanı çamurdan (meydana gelen) bir süzmeden yarattık" [711].

Bu âyette geçen "sülâle" kelimesi müfessirlerce, bulanık­lık arasından süzülmüş çamur hülâsası,[712] birşeyden sıyrılıp çı­karılan bîr netice,[713] olarak izah edilir. Çünkü sülâle aslın değil, ondan çıkarılan hülâsanın ismidir, işte insan yaratılış mertebele­rinde önce böyle çamurdan sıyrılıp süzülüp çıkarılan bir sülâle­den yaratılmıştır. Çamurdan istifa edilmiş olan ve sonra insanın erzakı hizmetini görecek madenlerin, bitkilerin ve hayvanların sıyrılıp çıkarılmasından sonra bunların bir hulâsasından da hiç yokken Allah, insanı yaratmış ve insanlar bunların sonuncusu olmuştur [714]. Yine bu safhada bu çamur süzmesi uzun zamanın geçmesiyle mayalanıp kokar bir hal almıştır. "(İblis):

“Ben bir salsalden (pişmemiş çamurdan), değişken bir balçıktan (hamein mesnün) yarattığın insana secde edemem!" dedi. [715] Bu safhada şekillendirildiğini ve kuruduğunu anlıyoruz.

"Sizi ya­rattık, sonra size şekil verdik..." [716]

"Andolsun biz insa­nı pişmemiş çamurdan, değişmiş cıvık balçıktan yarattık... Bir zaman Rabbin meleklere demişti ki: "Ben kupkuru çamurdan, değişken balçıktan bir insan yaratacağım" [717].

Bu âyetlerdeki hame, ham’nin cem'idir. Siyaha çalan, değişen çamur/'mesnün" değişken demek olduğu gibi, kokan çamur da de­mektir. Bu mânâlar İbn Abbas, Mücahid ve başkalarından riva­yet edilmiştir [718]. Hame'; su ile beraber olmaktan değişmiş, karar­mış çamur; hame-i mesnûn "sinetu'l-vech"den alınarak eritilip kalıba dökülmüş çamur demektedir. Katade'den mesnûn'un (kokmuş) mânâsı rivayet edilmiştir. "Sin: dökmek'ten, mesnûn masbub (kalıba dökülmüş) demektir [719]. Sonra bu çamur belki kalıp haline gelebilmesi için yapışkan bir mahiyet alır.

"...Biz ken­dilerini yapışkan bir çamurdan yarattık" [720]. Şu halde "hame-i mesnûn" terkibinin geçtiği âyetler, hem insanın şekil ve­rilmeden önceki cıvık, kokar halini, hem de salsal ki onun sıfatı olarak suret verilmiş kuru çamur halini ifadeye muhtemildir. Çünkü "salsal" ateş dokunmamış kuru çamur, vurulunca ses çı­karır ve tınlaması işitilir, [721] pişmemiş, çiğ kuru çamur demektir ki, pişmiş olursa tuğla, kiremit gibi fahhar olur [722]. Bu safhalarda uzun zaman geçtiğini hadislerden anlıyoruz. "Allah Âdem'i cen­nete suretlendirip de dilediği kadar onu terk ettiği zaman İblis onun etrafında dolaşmaya ve onun ne olduğuna bakmaya başla­dı. Nihayet içinin boş olduğunu görünce, onun nefis temayülle­rine hâkim olamaz bir hilkatte yaratılmış olduğunu anladı" [723].

Bu safhada şekil verilmiş "salsal," kurumuş çamur, iyice kuruyarak kiremit gibi ses verir hale gelmiştir. "İnsanı ateşte piş­miş gibi kuru çamurdan yarattı" [724]. Yani ateşle pişmiş değil, ateşte pişmiş kiremit ve tuğla gibi tın tın ses vere­cek derece kurumuş hale gelmiştir.

Bu safhada artık insanın terkibi ve tesviyesi tamamlanmış, sı­ra bir başka yaratılmış olan "ruh üflemeye" gelmiştir. "...Sonra ona bambaşka bir yaratık yaptık..." [725]

"Onun (şeklini) düzeltip onu ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secdeye kapanın!" [726].

"Sonra onu düzeltti, ona kendi ruhundan üfledi. Ve sizin için kulak(lar), gözler ve gönüller ya­rattı. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!" [727]. İnsan ruh üflenince canlanıyor ve söz anlar duruma geliyor, insan ancak bu safhada hitap edilmeye lâyık, değerli bir varlık haline geldiği için, Allah bu âyette muhatap (ikinci şahıs) olarak ona hitap ediyor [728].

"Onu düzenle(yip insan şekline koy)duğum ve ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde edin!" [729]

Gerek ilk insanın ve gerekse insan neslinin ana karnında bu merhale merhale yaratılışına açıkça işaret eden âyetler de vardır. "Oysa O, sizi çeşitli merhaleler halinde yarattı" [730]. Nitekim bu ve müteakip âyetin tefsirinde müfessirler bu husus­lara temas etmişlerdir. "Siz mutlaka tabakadan tabakaya bine­ceksiniz" [731] âyetindeki tavırları ceninin ana karnında geçirdiği safhalar olarak tefsir etmiştir. Âlûsî, Beydâvî ve Ebu's-Suûd, önce unsurlar, son­ra, gıda haline gelen bileşikler, sonra nutfe ve müteakip safhalar şeklinde izah etmişlerdir. Hamdi Yazır:

"Hilkatin ferden ve cem'an geçirmiş olduğu tekâmül mertebeleri" demiştir. [732] âyetinin tefsiri hakkında, halden hale geçişler, iki günü birbirine denk tutmama, semâdan semâya gezme vb. ter­cihlerde bulunulmuştur [733].

He ferdin Âdem (a.s.)'ın yoktan var edilmesinde bir hissesi vardır. Çünkü Âdem (a.s.), cinsinin diğer fertlerini ihtiva edecek bir numune olarak yaratılmıştır. Onun böyle yaratılması, furu'undan her ferdin aynı şekilde yaratılması, demektir. Birçok âyetlerde Allah'ın "Sizi topraktan yarattı..." [734]buyurması, Âdem (a.s.)'ın yaratılışının, bütün neslinin yaratılışını da icmali olarak ihtiva etmesindendir [735].


[703] "Ve denizin balıklarına ve göklerin kuşlarına ve yer üzerinde hareket eden her canlı şeye hâkim olsun." Kitab-ı Mukaddes, Bab, 1, s. 2.

[704] Rûm: 30/20

[705] Âl-i İmrân: 3/59; Kehf, 18/37; Hacc, 22/5; Fâtır, 35/11; Mü'min, 40/67

[706] Ebu Davud, ha, no. 4693; Tab., I, 481; Müsned-i Ahmed, IV, 400; Tir., IV, 67-68; Müs., II, 261, Prof. Dr. Suat Yıldırım, Hz. Peygambe­rin Tefsiri, s. 165.

[707] Thomas Peter Bennet ve Earl Friden'den terceme, Dr. Attan Günalp, Biyokimyada Modern Konular, s. 5-10, M.E.B Basımevi, İstanbul, 1973.

[708] Sâd: 38/71

[709] Bu hususta şu âyetlere de bk. En'am, 6/2; A'raf, 7/12; Sâd, 38/76; İsrâ, 17,61. Secde: 32/7

[710] Sâffât: 37/11

[711] Mü'minûn: 23/12

[712] Bey., II, 104.

[713] İbn Atıyye'den RM, XVIII, 12.

[714] Elmalılı, Hak Dini Kur'ân Dili, V, 3432-3433.

[715] Hicr: 15/33.

[716] A'raf: 7/ll.

[717] Hicr: 15/26, 28

[718] Muhtasaru Tefsiri't-Taberi, I, 348.

[719] RM, XIV, 33-34; Bey., I, 540.

[720] Sâffât: 37/11

[721] Muhtasaru Tefsiri't-Taberî, I, 348; RM; XIV, 33-34.

[722] İbn Kesir,II, 550; Elmalılı...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: İlk İnsanın Yaratılışı
« Posted on: 18 Ocak 2022, 10:35:23 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İlk İnsanın Yaratılışı rüya tabiri, İlk İnsanın Yaratılışı mekke canlı, İlk İnsanın Yaratılışı kabe canlı yayın, İlk İnsanın Yaratılışı Üç boyutlu kuran oku İlk İnsanın Yaratılışı kuran ı kerim, İlk İnsanın Yaratılışı peygamber kıssaları, İlk İnsanın Yaratılışı ilitam ders soruları, İlk İnsanın Yaratılışıönlisans arapça,
Logged
29 Ocak 2019, 16:35:23
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 18.091Site
« Yanıtla #1 : 29 Ocak 2019, 16:35:23 »

Esselamu aleyküm Rabbim bizlerin ilmini artırsın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
29 Ocak 2019, 17:34:41
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.536


« Yanıtla #2 : 29 Ocak 2019, 17:34:41 »

Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &