ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuranda İnsan Psikolojisi > Hüküm
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hüküm  (Okunma Sayısı 1910 defa)
03 Nisan 2011, 15:19:48
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 03 Nisan 2011, 15:19:48 »HÜKÜM

 Kur'an'ın en çok kullanılan sözcükleri arasında yer alan, düzeltme amacıyla önlemek, karara bağlamak anlamındaki h-k-m (hakeme) kökünden türeyen bir mastar­dır. Hikmet, hakem, hâkim kelimeleri de bu kökten türe­miştir.[142]

 1. Allah'la İlgili (İlâhî) Hüküm Kavramları:

 a. Hükmüllah/Hükmü Rabbike (Allah'ın Buy­ruğu):

 Hükmullah sözcüğünün geçtiği âyetler, birkaç öbekte toplanır.

Önceki ilâhî kitaplarda yer alan buyruklar hükmullah'tır:

"Allah'ın hükmünün (buyruklarının) bulunduğu Tevrat yanlarında iken, ne yüzle seni hakem tayin ediyorlar da sonra bundan yüzçeviriyorlar? İşte onlar mü'min değil­dir." [143]

Bu âyet, -Tevrat'ın ilahi hukukun tümünü içerdiğine inanmalarına rağmen- inanmadıkları bir dini düzenleme­nin belli ahlâki sorunlar hakkındaki hükümlerinin Tevrat ile çatışan kendi kuruntularına uyum sağlayabileceği ümidiyle belli etmeden söz konusu hükümlere yönelen Yahudilerin tuhaf düşünce tarzlarını tasvir eder. Başka bir deyişle, onlar, -inandıklarını iddia etmelerine rağmen- ne Tevrat'ın hükmüne, ne de Tevrat'ın bazı kanunlarını tasdik, bazılarını da iptal eden Kur'an'ın hükmüne teslim olmaya gerçekten hazır değildirler. Nitekim Kur'an'ın kendi zihni saplantılarına uygun olmadığını anlar anlamaz ondan uzaklaştılar.[144]

Bundan önceki âyet, Medine Yahudileri kendisine bir hukuki durum konusunda hüküm vermesi için geldiklerinde, karar verip vermemekte Hz. Peygamber'i serbest bı­rakıyor, karar vermezse bir zarar veremeyeceklerini belir­tiyor. Ama karar verirse, adaletli olmasını istiyor.[145] Muhammed Esed, Kur'an'daki her tarihi atfın aynı zamanda genel bir muhtevaya sahip olduğu şeklindeki Kur'an prensibi ışığında bakıldığında, bu âyette işaret edilen "karar"ın, Kur'an'ın açıkça teyid veya red ettiği inançların dı­şındakilerin doğru olup olmadığına karar vermeyle ilgili olduğu görüşündedir.[146]

Bir bölük âyette ise, hükmü rabbike sözcüğü, Allah'ın kararı ve takdiri anlamındadır:

"Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. Doğrusu sen, bizim nezaretimiz altındasın. Kalkarken rabbini öve­rek tesbih et."[147]

"Sen rabbinin hükmüne kadar sabret (katlan). Balık sahibi Yunus gibi olma. O, pek üzgün olarak rabbine seslenmişti."[148]

"Rabbinin hükmüne kadar sabret. Onların günah işle­yen ve inkarcı (kefûr) olanlarına uyma."[149]

Karşılaşılan somut hukuki sorunlarla ilgili buyruk da hükmullah sözcüğüyle belirtilir:

"Ey müminler! İnanmış kadınlar hicret ederek size ge­lirlerse onları deneyin, hicretlerinin sebebini inceleyin. Allah onların imanlarını çok iyi bilir. Onların mü'min kadınlar olduklarını öğrenirseniz, inkarcılara geri çevirmeyin. Bu kadınlar, o inkarcılara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. İnkarcıların bu kadınlara verdikleri mehirleri iade edin. Bu kadınların mehirlerini kendilerine verdi­ğiniz zaman, onlarla evlenmenizde bir engel yoktur. İnkarcı kadınları nikâhınızda tutmayın. Onlara verdiğiniz mehri isteyin. İnkarcı erkekler de hicret eden mü'min ka­dınlara verdikleri mehirleri istesinler. Allah'ın hükmü bu­dur. Aranızda o hükmeder. Allah bilen ve bilgedir."[150]

Bu ayette, parçalanmış ailelerle ilgili somut hukuk ku­ralına "Allah'ın hükmü" denilmiştir.

Allah hüküm ve karar vermekte mutlak hakimdir, hiç­bir varlık buna ortak olamaz:

"Rabbin şüphesiz, aralarında kendi hükmünü verecek­tir. O güçlüdür, bilendir."[151]

"De ki: Onların (ashâb-ı kehf’ in) ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. Göklerin ve yerin gaybı ona aittir. O, ne mükemmel gören ve işitendir. İnsanların ondan başka ve­lisi (dostu) yoktur. Kendi hükmüne (hükümranlığına) hiç kimseyi ortak kılmaz."[152]

 b. El-Hükmü Lillâhi (Hüküm/Hakimiyet Al­lah'ındır):

 "el-hükmü lillah" ifadesinin yer aldığı âyetler, daha çok âhiret hayatında Allah'ın karar vericiliğini belirtir.:

"De ki: Ben rabbimden bir belgeye dayanmaktayım. Halbuki siz onu yalanladınız. Acele istediğinizce de elimde değildir. Hüküm, ancak Allah'ındır (inil hükmü illâ lillâh). O, hükmedenlerin en iyisi olarak gerçeği anlatır."[153]

"O, kulların üstünde yegâne hâkimdir. Size koruyucular gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz, bir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar, sonra gerçek mevlalarına döndürürler. Bilin ki hüküm onundur. O hesap görenlerin en hızlısıdır."[154]

Bir bölük âyet ise, Allah'ın tekliğini; ona şirk koşulmamasını ve dolayısıyla da tapılacak tek varlık olduğunu anlatır:

"Allah'ı bırakıp (unutup) taptığınız, sizin ve babalarını­zın adlandırdığı putlardan başka birşey değildir. Allah, onların doğru olduğuna dair bir delil indirmemiştir. Hü­küm vermek, ancak Allah'a aittir. Kendisinden başkasına değil, yalnızca ona tapmanızı emretmiştir. Bu, dosdoğru dindir. Fakat insanların pekçoğu bilmezler."[155]

"Babaları şöyle dedi: Oğullarım! Tek bir kapıdan değil, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah katında size bir fay­dam olmaz. Hüküm, ancak Allah'ındır, ona güvendim. Güvenenler de ona güvensin."[156]

"Allah, işte budur. Ondan başka tanrı yoktur. Hamd, dünyada da âhirette de onun içindir. Hüküm de onundur. Yalnız ona döndürüleceksiniz."[157]

"Allah'la beraber başka tanrıya yalvarıp tapma. Ondan başka tanrı yoktur. Ondan başka herşey yok olacaktır. Hüküm, onundur. Ona döndürüleceksiniz."[158]

"Onlara (kafirlere) şöyle denir: Tek Allah'a çağrıldığınız zaman inkâr ederdiniz de ona eş koşulunca inanırdınız. Bugün hüküm, büyük ve yüce Allah'ındır."[159]

Kur'an-ı Kerim'e göre, Allah'ın mutlak hâkim ve hâkimiyetin de ona ait olması, elbette kozmolojik ve ontolojik anlamda doğrudur. Bu hususta müslümanlar ara­sında bir tartışma yoktur. Tartışma, Allah'ın insana beşerî-siyasî egemenlik hakkı verip vermediği konusunda­dır. Kur'an'a göre, siyasî egemenlik insana aittir. Çünkü yönetim konusunda yapılacak iş, "şûra" yoluyla, toplum­sal iradenin tecelli ettirilmesi ve adaletli yönetimdir. İn­san, sahip olduğu hür iradesiyle toplumsal iradeyi ger­çekleştirebilecek güçtedir. Yoksa "hâkimiyet Allah'ındır" iddiası ile hükmetmeye kalkması ve kendi iradesini ve yo­rumlarını Allah'ın iradesi sayması, açıkça bir ilâhlık dava­sıdır ve "Firavunluğa" özenmedir. Esasen egemenliği me­tafizik hâkimiyete dönüştürmek, onu kullananları sorgu­lama dışında bırakmak ve böylece topluma hesap vermek ve halk tarafından gerektiğinde değiştirilmek endişesin­den kurtulmak demektir. Bu ise, Kur'an-ı Kerim'in mesa­jına zıt bir anlayıştır. Çünkü Allah, egemenliği kullanma yetkisini tek tek insana vermiş, ancak ondan bu yetkisini doğru kullanmasını istemiştir. (Ra'd, 13/11; Enfal, 8/25).[160]

Allah'ın kudretini ve egemenliğini yansıtan bu ayetlerdeki hüküm kelimesine hâkimiyetle ilgili bir anlam verilecekse, "kevni hâkimiyetten (kainat hâkimiyeti: kozmolo­jik/ontolojik hükümranlık) sözedilebilir. Kevnî hâkimiyet, hiç şüphesiz Allah'ındır. Allah'ın mutlak hakimiyeti, bü­tün kâinatın işleyişinde kendisini bilfiil gösterir. Bu yüz­den, bütün yaratıklar üzerindeki hâkimiyet ayrıcalığına yalnızca Allah sahiptir. Yüce Allah, fiilen mutlak hâkim ve mutlak hükümrandır. Herşeyin yönetimi onun elindedir. Hükmünü takip edip bozacak biri yoktur.

Türkçe'deki "Allah'ın dediği olur" özdeyişi bu anlayışı çok güzel biçimde dile getirir.

Bilindiği gibi Kur'an Allah'ın hâkimiyetini vurgularken, insanın da yeryüzünün halifesi olduğunu sıkça tekrarlar.[161]

 c. Allahu Hakeme/Yahkumu (Allah Hüküm Verdi/Verir):

 "Allahu yahkumu" ifadesinin bulunduğu âyetlerin çok az bir bölümü, somut hukuki kuralı veya hukuk düzenini anlatır:

"Ey mü'minler! Akidleri yerine getirin. İhramdayken avlanmayı helal görmeksizin, size bildirilecek olanlar dşında, hayvanlar helal kılındı. Allah dilediği hükmü ve­rir."[162]

"Cahiliye devri hükmünü mü (cahiliye hukukuyla yö­netilmeyi mi) istiyorlar? Yakinen bilen bir millet için Allah'tan daha iyi hüküm veren kim vardır?"[163]

Allah'ın takdiri de, "yahkumu" sözcüğüyle belirtilir:

"Sana vahyedilene uy. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en iyisidir."[164]

"Peygamber şöyle dedi: Rabbim! Aramızda gerçekle (hakça) hükmet. Anlattıklarınıza karşı ancak rahman olan rabbimizden yardım istenir."[165]

Bir bölük âyet, yine âhiretle ilgili hüküm kavramını anlatır:

"(..) Ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükme­deceğim. İnkâr edenleri de dünya ve âhirette şiddetli aza­ba uğratacağım. Onların hiç yardımcıları olmayacak­tır."[166]

"(..) Allah, kıyamet günü, anlaşmazlığa düştükleri şey­lerde, onların arasında hüküm verecektir."[167]

"(.) Allah, kıyamet günü, aranızda hüküm korur. Allah kâfirlere, mü'minler aleyhinde asla fırsat vermeyecektir."[168]

"İşte o gün hükümranlık Allah'ındır. O, aralarında hükmeder. İnanıp yararlı iş yapanlar, nimet cennetlerindedirler."[169]

"Her ümmete, yerine getirmeleri gerekli ibadetler koy­duk. Öyleyse, bu konuda seninle çekişmelerine frsat ver­me. Rabbine davet et. Sen şüphesiz doğru yol üzerinde­sin. Seninle tartışırlarsa, şunu söyle: Allah yaptığınızı çok iyi bilir. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında, kıyamet günü aranızda hükmedecektir."[170]

"Büyüklük taslayanlar (cehennemde) şöyle derler: Doğ­rusu hepimiz onun içindeyiz. Allah, kullar arasında şüphesiz hüküm vermiştir."[171]

"Cumartesi ibadeti, ancak o gün üzerinde çekişenlere farz kılındı. Rabbin, ayrılığa düştükleri şeylerde, kıyamet günü aralarında hükmedecektir."[172]

Aralarında hüküm verilecek olanlar sözde "Allah tara­fından seçilmiş bir kavim" olma statüsüne d...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hüküm
« Posted on: 30 Mart 2020, 13:05:36 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hüküm rüya tabiri,Hüküm mekke canlı, Hüküm kabe canlı yayın, Hüküm Üç boyutlu kuran oku Hüküm kuran ı kerim, Hüküm peygamber kıssaları,Hüküm ilitam ders soruları, Hükümönlisans arapça,
Logged
14 Nisan 2015, 16:22:46
MELİKE 7D

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 333« Yanıtla #1 : 14 Nisan 2015, 16:22:46 »

hüküm: buyruk,Rabb'imizin buyrukları.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
14 Nisan 2015, 16:41:49
Haktann
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 934« Yanıtla #2 : 14 Nisan 2015, 16:41:49 »

Esselamu Aleyküm .
Hüküm : Buyruk . Paylaşım İçin Allah Razı Olsun .

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 14 Nisan 2015, 16:42:39 Gönderen: Haktan7/b »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &