> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuranda İnsan Psikolojisi > Bibliyografya
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Bibliyografya  (Okunma Sayısı 728 defa)
12 Şubat 2011, 17:39:49
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 12 Şubat 2011, 17:39:49 »Bibliyografya

 1- Albayrak Halis, Kur'an'm Bütünlüğü Üzerine, İstan­bul, 1992.

2- Asım Efendi, Kamus Tercemesi, Cemal Efendi Matbaa­sı, İstanbul, 1305, “VLY” madd. IV/1223, (I-IV),

3- Askalânî, Ahmed İbn Ali İbnü Hacer (ö 773-852), Fethu'1-Bârî Bi Şerhi Sahî hi'1-Buhârî.

4- Attâsî, Muhammed Tâhir, Şerhu'l-Mecelle, I. Baskı, Hıms, 1930.

5- Berki, Ali Himmet, Mecelle/Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye, Hikmet yayınları, III. Baskı, İstanbul, 1982.

6- Beydâvî (ö.685/1286), Envâru't-Tenzîl ve Esrâru't-Te'vîl, (Mecmâu't-Tefâsir içinde basılı), Çağrı Yayınları, İstan­bul, 1979.

7- Bilmen, Ömer Nasuhî, Istilâhât-ı Fikhiye Kamusu. İstanbul, 1981.

8- Cassâs, Ebu Bekir Ahmed İbn Ali er-Râzî (ö.3 70/980), Ahkamü'I-Kur'an. Beyrut, Dâru'l-Kütübi’1-Arabi, Tarihsiz t. (Mil).

9- Cevheri, İsmail İbn Hammad, es-Sihah, Tâcü'l-Lüğati ve Sıhhahi'l-Arabiyye, (Thk: Ahmed Abdulğafur Attar), Mısır, (IVI).

10- el-Cevziyye, İbnü Kayyım, İ'lâm'ül-Muvakkıînan Rabbi'l-Alemîn, (Thk: M. Muhyiddin Abdulhamid), II. Baskı, Beyrut, 1977.

11- el-Cezerî, İbnü'1-Esîr el-İmam Mecdüddin Ebîs-Saadât el-Mübârek İbn Muhammed, en-Nihâye fi Garibi'1-Hadîs ve'I-Eser, (Thk:Tahir Ahmed ez-Zâvî-Mahmud Muhammed et-Tanahî), Halebî Baskısı, Tarihsiz. (I-V).

12- Cubran Mes'ud, er-Râid, IV. Baskı, 1981. (I-1I).

13- Cürcânî, eş-Şerif Ali İbn Muhammed, Kitabü't-Ta'rifat, (Ofset Baskı), Tarihsiz.

14- Dârimî, Ebu Muhammed Abdullah İbn Abdirrahman, Sünen-i Dârimî, Beyrut, Dâru'1-Fikr, Tarihsiz. (I-II).

15- Demir, Ömer - Acar, Mustafa, Sosyal Bilimler Sözlüğü, İstanbul, 1992.

16- Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, 11. Baskı, Ankara, 1993.

17- Doğan, D. Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, 10. Baskı, İstanbul, 1994.

18- Duman, M. Zeki, Kur'ân-ı Kerim'de Adâb-ı Muaşeret, II, Baskı, İstanbul, 1986.

19- Ebu'1-A'lâ el-Mevdûdî, Tefhîmü'l-Kur'an, (Çev; Heyet), İstanbul, 1986. (I-VII).

20- Ebu'l-Berâkât Abdullah İbn Ahmed Mahmud en-Nesefî, Medârikü't-tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl, Halebî Baskısı, Tarih­siz. (I-II).

21- Ebu Davud, Süleyman İbn Eş'as es-Sicistânî, Sünen'i Ebi Davud, Dâru İhyai's-Sünneti'n-Nebeviyye, Tarihsiz, Baskı yeri yok. (I-IV).

22- Gadban, Münîr Muhammed, Nebevi Hareket Metodu, (Çev: T. Akarsu) Nehir Yay. İstanbul, 1991. (I-II).

23- Hamevî, Ahmed İbn Muhammed, Gamzü Uyûni'l-Beasâir, Şerhu'l-Eşbâhi ve'n-Nazâir, I. Baskı, Kahire, Dâru't-Tabâati'l-Amire, 1357.

24- Hazin, Lübabü't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl,(Mecmâu't-Tefasîr içinde).

İbn Aşûr, Tefsiru't-Tahrir ve't-Tenvir,

25- İbnü'1-Esîr, el-İmam Mecdüddin Ebî's-Saadât el-Mübârek İbn Muhammed el-Cezerî, en-Nihâye fî Garibi'l-Hadîs ve'l-Eser, (Thk: Tahir Ahmed ez-Zâvî-Mahmud Muhammed et-Tanâhî), Halebî Baskısı, Tarihsiz, 5/227.

26- İbn Mace, Ebu Abdillah Muhammed İbn Yezîd el-Kazvîni, Sünen-i îbn Mâce, (Thk: M.F. Abdulbâki), Dâru îhya-i't-Türâsi'1-Arabî, 1975. (I-II).

27- İbn Manzur, Ebu'l-Fazi Muhammed İbn Mükrim, Lisânü'1-Arab, Beyrut, 1967. (I-XV).

28- İbn Hanbel, Ebu Abdillah Ahmed İbn Muhammed İbn Hanbel eş-Şeybânî, (ö.241/855), Müsned-i Ahmed İbn Hanbel, Çağrı Yay. (Ofset Baskı), İstanbul, 1992, (I-VI).

29- İbnü Kayyım el-Cevziyye, İ'lâm'ül-Muvakkîn an Rabbi'l-Alemin, (Thk: M. Muhy'iddin Abdulhamid), II. Baskı, Beyrut, “1977. (I-IV).

30- İbn Kesîr, Ebu'1-Fidâ İsmail İbn Ömer (ö. 774/1372), Tefsîru'1-Kur'ân'ü-Azîm, (Ofset Baskı), İstanbul 1985. (I-VIII).

31- İslam Ansiklopedisi, M.E.B. Yayınları, V. Baskı, İstan­bul, 1986. (I-XII).

32- İzutsu, Toshihiko, Kur'an'da Allah ve İnsan, (Çev: Sü­leyman Ateş), Ankara, 1975, s. 15-16.

33- Kardâvî, Yusuf, İslamda Helaller ve Haramlar, (çev: M. Varlı), İst. 1990.

34- Kastalânî, Mevlânâ Ahmed Hatîb, Mevâhibü Ledünniye, (Çev: H. Rahmi Yananlı), İstanbul, 1983.

35- Kırca, Celal, İlimler ve Yorumlar Açısından Kur'an'a Yönelişler, İstanbul, Tarihsiz.

46- Koçyiğit, Talat, Kur'an-ı Kerim Meal ve Tefsiri, Anka­ra, 1990.

47- Konyalı Mehmed Vehbi Efendi, Hülâsâtü'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'ân, İstanbul, 1969. (I-XX).

48- Kutup, Seyyid, Fî Zilâril-Kur'ân. XV. Baskı, Dâru'ş-Şurûk, 1988, Beyrut. (I-VI).

49- Malik İbn Enes, el-Muvatta', (Ebû Mus'ab ez-Zührî el-Medînî rivayeti), I. Baskı, Beyrut, 1992, (I-II).

50- Mehasinî, Muhammed Said, Şerhu Mecelleti'l-Ahkâm, Dımeşk, Matbaatü't-Terakkî, 1928.

51- Mennâu'l-Kattân, Mebâhis lî Ulûmi'l-Kurân.

52- Muhammed  Reşid  Rıza, Tefsîru'l-Kur'âni'l-Hakim, (Tefsiru'l-Menâr), II. Baskı, Beyrut, 1973.

53- Münâvî, Şemseddin Muhammed Zeynüddin Abdurraif, Feyzü'l-KadirŞerhu'l-Câmiu's-Sağîr, Beyrut, 1982.

54- Nedvî, Ali Ahmed,  el-Kavâidü'l-Fıkhiyye, II. Baskı, Dımeşk, 1991.

55- Nesefı, Meadârikü't-Tenzîl ve Hakâiku't-Tevîl.

56- Nevevi, Muhyiddin Ebû Zekeriyya Yahya İbn Şeref, Şerhu Sahîh-i Müslim, I. Baskı, 1987, Beyrut, (I-XVIII).

57- Öztürk, Yaşar Nuri, Kur'an'ın Temel Kavramları, I-I.Baskı, İstanbul, 1993.

58- Râğıb el-Isfehâni, Ebu'l-Kâsım el-Hüseyin İbn Muhammed, Müfredâtü fi Garibi'l-Kur'ân, (Thk: Muhammed Seyyid Keylâni), Beyrut, Tarihsiz.

59- Razi, Fahreddin Îbnü'l-Allame Ziyauddin Ömer, Mefâtihu'l-Gayb. (Tefsîru'l-Kebir).

60- Sâbûni, Muhammed Ali, Safvetü't-Tefasir, (Ofset Baskı, İstanbul, Tarihsiz, (I-III).

61- Sâbûni, Muhammed Ali, Ravâiu'l-Beyân Tefsiru Ayâti'l-Ahkâm  min'el-Kur'ân, II. Baskı, Dımeşk, 1977. (I-II).

62- Sâbûni, Muhammed Ali, et-Tibyân fi Ulûmiii-Kur'ân, I. Baskı, Beyrut, 1985.

63- Sa'dî Ebû Ceyb, el-Gâmûsu'1-Fikhiyye, II. Baskı, 1988, Dımeşk.

64- Said Havva, El-Esâs fi's-Sünne, (Çev: Heyet), İstanbul, 1991, (I-X).

65- Sâvî, Ahmed el-Mâliki, Hâşiyetü's-Sâvi Ala'l Celâleyn, İstanbul, Tarihsiz, (I-IV).

66- Suyûtî, Celâlüddin Abdurrahman İbn Ebi Bekr (ö. 911), el-İtkan fi Ulûmi'l-Kur'ân, (Kâdî Ebû Bekr el-Bâkillâni'nin “İ'câzü'l-Kur'ân” adh eseriyle birlikte basılı), el-Mektebetü's-Sakâfıyye, Beyrut, Tarihsiz, (I-II).

67- Şafii, Muhammed İbn İdris, er-Risale, (Thk: Ahmed-Muhammed Şâkir), Beyrut, Tarihsiz.

68- Şâmil İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1994. (I-VI).

69- Şevkânî, Muhammed İbn Ali İbn Muhammed, Fethu'l-Kadîr el-Câmiu Beyne Fehnney'ir-Rivayeti ve'd-Dirayeti min İlmi't-Tefsir, Alemü'l-Kütüp, Beyrut, Tarihsiz.

70- Taberî, Muhammed İbnü Cerir et-Taberî, Câmiu'l-Makâsıd, (Thk: Abdurrahman Umeyre), I. Baskı, Beyrut,

71- Et-Tehânevî, el-Mevlevî Muhammed Ali İbn Ali, Keşşâf-ı Istılâhâti'l-Fünûn, İstanbul, 1984, (I-II).

72- Tirmizî, Ebu İsa Muhammed İbn İsa îbn Sûre, Sünen-i Tirmizî, (Thk: Muhammed F. Abdulbâkî), Beyrut, 1988. (I-V).

73- Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dîni Kur'an Dili, İstanbul, 1992, (I-X).

74- Zebîdî, es-Seyyid Muhammed Murtazâ, Tâcu'1-Arûs, Mısır, Tarihsiz, (I-X).

75- Zemahşerî, Ebu'l-Kasım Cârullah Mahmud İbn Ömer (538-467), el-Keşşâf ana Hakâiki't-Tenzîl ve Uyûni'l-Akâvîl fi Vücûhi't-Tevîl, (İbn Hacer el-Askalâni'nin “El-Kâfı'ş-Şâfî fi Tahrîc-i Ahâdîs'il-Keşşâf mine'l-İ'tizâl” adlı eseriyle birlikte basılı), Beyrut, Tarihsiz,

Zerkâ, Ahmed İbn Muhammed İbn İbrahim, Şerhu'l-Kavâidi'l-Fıkhiyye, Dâru'l-Garbi'l-İslâmî, Beyrut, Tarihsiz.

76- Zerkânî, Muhammed Abdülazîm, Menâhilü'1-İrân fî Ulûmi'l-Kurân, Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, Kahire, Tarih­siz, (1,11).

77- Zerkeşî, Bedrüddin Muhammed İbn Bahadır îbn Abdillah, el-Mensûr fî'1-Kavâid,  (Thk:  Teysîr Faik, Ahmed Mahmud), Müessesetü'l-Halîç li't-Tabaati ve'n-Neşr, Kuveyt, 1982.

78- Zerkeşî, Bedrüddin Muhammed İbn Bahadır îbn Abdillah, el-Bürbân fî Ulûmi'l-Kur'ân, (Thk: M. Ebu'1-Fadl İbrahim), Beyrut, 1972, (I-IV).

79- Zühaylî, Vehbe, el-Fıkhu'l-İslâmiyyü ve Edilletühu, Dımeşk, 1989, (I-VIII). [338]


[338] Mikdat Öccü, Kur’an’da Veli Ve Velayet, Suffe Yayınları, İstanbul, Ocak 1997: 152-158.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Bibliyografya
« Posted on: 29 Haziran 2022, 16:01:47 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Bibliyografya rüya tabiri,Bibliyografya mekke canlı, Bibliyografya kabe canlı yayın, Bibliyografya Üç boyutlu kuran oku Bibliyografya kuran ı kerim, Bibliyografya peygamber kıssaları,Bibliyografya ilitam ders soruları, Bibliyografyaönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &