ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Tasavvuf Eserleri > Kitabuz-zühd > Kitabuz Zühd - Önsöz
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kitabuz Zühd - Önsöz  (Okunma Sayısı 944 defa)
29 Aralık 2009, 17:28:31
ღ۩Bilgin۩ღ
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 1.903


Site
« : 29 Aralık 2009, 17:28:31 »Önsöz

Ebû Abdullah, Ahmed bin Muhammed bin Han-bel eş-Şeybânî el-Bağdâdî. Hicrî 164 senesinde Bağdat´ta dünyaya geldi. İlim ve hadis için Mekke, Medine, Şam, Yemen, Küfe, Basra ve Cezire gibi pek çok beldeyi dolaştı. Süfyân-ı Sevrî, îbn Uyeyne, Abdürrezzâk ve Vekî gi­bi zamanın şöhretli hadis hocalarından binlerce hadis dinledi. Kendisin­den oğullan Abdullah ve Salih, Buharı, Müslim, Ebû Dâvud ve Ebû Hatim gibi şöhretli hadis hafızları hadis ve ilim aldılar, ilim, fıkıh, takva ve verâsı herkesçe kabul edilecek kadar ün yaptı. Sayısı yüzbinlerle ifâde edilebilecek miktarda hadisi ezberlemişti, hadis rivayetindeki sağlamlığı yanında fıkhı konularda da oldukça maharetli idi. Kendisine yöneltilen altmışbin fıkhı meseleyi cevaplamıştı. Hanbelî mezhebinin imamı olarak aranan en üstün özelliklere sahipti. En meşhur eseri e-Müsneâ´dir. Bunun dışında et-Ta´rîh, Kitâbu´z-Zühd, et-Tefsîr ve Cevâbâtu´l-Kur´ân gibi eserleri de var­dır. İmâm Ahmed, hicrî 241 yılının Rebiu´l-evvel ayının 12. gecesi Bağdat´ta vefat etti.[1]

"Kitâbü´z-zühd' ler ve Ahmed b. Hanbel’in aynı adlı eseri:

Hicrî ikinci asır, İslâm dünyasında hummalı bir ilim faaliyeti­nin başlatılıp, geliştirildiği bir dönemdir. Tefsir, hadis, fıkıh ve müsbet ilimlerin her bireri, bu coşkun mesaiden nasibini almıştır. Bilhassa, o devirde İslâm dünyasında yaygın olan ilim anlayışı rivayet ilimlerinin geliştirilmesinde fevkalade önemli bir rol oyna­mıştır. Zira, bu devirlerde yaygın olan düşünceye göre ilim ancak "Haddesenâ ve Ahberenâ"dan ibarettir. Yani ilim, nakildir ve re´y mezmûmdur.

Hicrî birinci asırda, bahusus hadis, siyer-tarih alanında şifahi olarak gerçekleştirilen nakil sistemi, ikinci asrın başlarında yazılı hale getirilmeye başlanmıştır. İlk asırda da yazım olayına rastlan­masına rağmen, bu çok büyük çapta gerçekleştirilememiştir, ikinci asırda, siyasî, hukukî ve coğrafî şartların etkisiyle yazının yaygın­laştırılması, tedvin ve tasnif hareketini de beraberinde getirmiştir. Kabul edilen görüşe göre., ilk tedvin faaliyetini gerçekleştiren zat İbn Şihâb ez-Zührî [h.50-124/m.670-741]´dir.[2] Daha sonra bu ha­reket, kademe kademe gelişmiş ve hadis ilimleri sahasında Illncü asırda tasnifin altın çağı yaşanmıştır. En sahih hadis kolleksiyon-ları bu asırda teşekkül ettirilmiştir.

İşte, bahis mevzuu edeceğimiz "Kitâbü´z-zühd´ler de, tedvin asrı olan h.IInci asrın ortaya çıkardığı, Illncü asırda yaygınlaşan, IVncü, Vnci hattâ Vinci asırda örneklerine rastladığımız eser tür­lerinden bir tanesidir. İkinci asırda tedvin edilen eserler genel ola­rak, beş grupta toplanmaktadır:[3]

a) Siyer ve mağâzî kitapları

b) Sünen kitapları

c) Camiler

d) Musannefler

e) Belirli bir konuya tahsis edilmiş kitaplar[4]


"Kitâbü´z-zühd"ler de beşinci gruba dahil olan kitaplar zümre­sinde mütalaa edilmektedir. Bazen, yine bu asırda rastlanılan ve "cüz" olarak tesmiye edilen eser türünden de sayılmaktadır.

Aynı adlı eserlerin yazımı Illncü asırda da genişleyerek de­vam etmiştir. Fakat bu asırda, müstakil kitap olmanın yanında, Cami´ ve Musannef ismini verdiğimiz eserler içerisinde bir bölüm olarak da yer almıştır. Ulemâdan ziyade, daha çok halk için kale­me alınan bu eserler türü, az da olsa 4., 5. ve 6. asırda da görülmektedir.

Tesbit edebildiğimiz "Kitâbü´z-zühd´leri asırlar itibarıyla şöy­lece sıralayabiliriz: [5]

İkinci Asır:

1. Zaide b. Kudame es-Sakafî [öl. h,160/m. 776]: Bu zata ait böyle bir eserin olduğu yalnızca İbn Nedim tarafından zik­redilmektedir.[6]

2. Ebû Abdurrahman Abdullah b. Mübarek [h.H8-181/m.736 -779][7]: Kitabın adı "Kitâbü´z-zühd ve´r-rakâik"tir.[8] Bu tü­rün en meşhur eserlerinden birisidir. Yazmaları günümüze kadar intikal etmiştir. "Ale´l-ebvâb"´, yani konu başlıkları­na göre rivayetleri ihtiva eden bir eserdir. Asılsız rivayetleri de içerdiği belirtilmektedir.[9]

Tahkikli ve tahkiksiz neşirleri yapılmıştır. Tahkikli neşri­ni Habîburrahman el-A´zamî gerçekleştirmiştir, el-A´zamî´nin tahkikini yaptığı bu eser, muhakkike ait bir mukaddime, ve eserin aslı olarak da 11 cüz ve "1627"

rivayetten ibarettir. Ayrıca, sonunda Nuaym b. Ham-mad´m ziyade rivayetlerini ihtiva eden bir bölüm de vardır. el-A´zamî üç yazma nüshayı asıl alarak eseri tahkik etmiş­tir.[10]

3. Ebû Mes´ûd el-Muâfî b. İmrân el-Ezdî el-Mevsılî [Ö. h.l85/m.801]: ez-Zehebî, bu zatın "zühd"e dair bir eserinin olduğunu kaydetmektedir.[11]

4. Ebû Abdurrahman Muhammed b. Fudayl b. Gazvân ed» Dabbî [ö. h.l95/m.81O]: Eserme, İbn Nedim ve ez-Zehebî işaret etmektedirler.[12]

5. Vekf b. el-Cerrah [h.l29-197/m.746-812]: Bu eser, Abdur­rahman b. Abdülcabbar el-Firyâbî´nin tahkiki ile Medi­ne´de basılmıştır. Muhakkik, eserin sonuna hadislerin ve genel olarak diğer haberlerin birer fihristini koymuştur.[13]

Üçüncü Asır:

Bu asırda söz konusu eserleri iki şekilde görmekteyiz: a) Müstakil olarak kaleme alınanlar; b) Cami´ ve Musannef türünden eserlerde bir bölüm halinde yer alanlar.

1. Esed b. Musa b. İbrahim b. Velid b. Abdülmelik b. Mervan b. el-Hakem el-Ümevî [h.l32-212/m.749-827]: Gerek ez-Zehebî ve gerekse Îbnü´1-İmad eser sahibi bir zat olduğuna işaret etmektedirler. Fakat, sarih olarak "Kitâbü´z-zühd"ünün bulunduğunu belirtmiyorlar.[14] el-A´zamî, İb-nü´1-Mübarek´in adı geçen eserine yazdığı mukaddimede Esed b. Musa´nın da "zühd"e dair bir kitabı olduğunu kay­dediyorlar. Ancak, kaynak zikredilmiyor.[15]

2. Bişr b. el-Hâris el-Hâfî [h.l50-227/m.767-841]: Kitabına, İbn Nedim işaret etmektedir. [16] Kaydedildiğine göre, bütün

kitapları kendisiyle birlikte gömülmüştür.[17]

3. Ahmed b. Harb b. Abdullah (Ebû Abdullah) en-Neysâbûrî [ö. h.234/m.848]: İbnü´1-İmâd, eser sahibi bir zat olduğunu belirtiyor.[18] "Kitâbü´z-zühd´ü olduğunu ise, kaynak belirt-meksizin el-A´zamî kaydediyor.[19]

4. Ahmed b. Muhammed b. Hanbel [h.l64-241/m.780-855]: Eseri üzerinde makalenin sonunda durulacaktır.

5. Hennâd b. es-Serî b. Mus´ab et-Temîmî ed-Dârimî [ö. h.243/m.857]: "Kilâbü´z-zühd" isimli büyük bir eseri oldu­ğuna, kaynaklarda özellikle dikkat çekiliyor.[20]

6. İbrahim b. el-Cüneyd [ö. h.260/m.873]: Hatîb el-Bağdadî, "Zühd ve Rakâik"e dair eserleri olduğunu söylemektedir.[21]

7. Ubeydullah b. Abdülkerim b. Yezîd el-Kureşî Ebû Zür´a er-Râzî[ö. h.264/m.877j[22]

8. Ebû Davud Süleyman b. el-Eş´as es-Sicistânî [h.202-275/m.817-888][23]

9. Muhammed b. İdris İbn Münzir el-Hanzalî Ebû Hatim er-Râzî [h.l95-277/m.810-830][24]

10. Ebû Bekir Ubeydullah b. Muhammed b. Ubeyd İbn Ebi´d-Dünyâ [h.208-281/m.823-894]: Eserinin ismi "Kitabü´z-Zühd-ü Mâlik b. Dinaradır. [25] Bu eserinin yazma bir nüsha­sının [İstanbul, III. Ahmed Ktb., no.: 591] mevcut olduğu, sayfa adenin ise 126 olduğu belirtilmektedir.[26]

11. Ebû´n-Nasr Muhammed b. Mesûd el-Ayâşî: "Kitâbü´z-zühd" adlı bir eserinin olduğu ve kendisinin bir Şîa âlimi olduğu İbn Nedim tarafından kaydedilmektedir.[27]

12. Utbe b. Gulâm: "Risale fi´z-zühd´ adlı eseri olduğu, yine İbn Nedim tarafından zikredilmektedir.[28]

Üçüncü asırda Cami´ ve Musannef ve daha başka bir bö­lüm halinde "Kitâbü´z-zühd´e yer veren eserler:

1. Abdürrezzâk b. Hemmâm b. Nâfi es-Sânânî [h.l24-211/m.741-826]: "el-Musannefy adlı eserinde "Bâbu zühdü´l-enbiyâ", "Bâbu zühdü´s-sahabe" ve "Bâbu halki´l-kafa ve´z-zühd" isminde bâblar açmıştır. İlk bâbda altı rivayet; ikincisinde yedi rivayet; sonuncusunda ise iki rivayet zikretmiştir.[29]

2. Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed b. Ebî Şeybe İbrahim el-Absî [ö. h.235/m.849]: "Kitabü´l-musannef fi´l-ehadîs ve´l-âsâr" adlı muazzam eserinde "Kitâbü´z-zühd" adlı müstakil bir bölüm açmıştır. Peygamberlerin, sahabe ve tabiûnun zühde dair söz ve davranışlarına bu bölümde yer vermiştir. Toplam "1506" rivayet vardır.[30]

3. Ebû Abdullah Muhammed b. Ebû´l-Hasen İsmail el-Cûfî el-Buhârî [h.l94&256/m.8069-869]: "el-Câmîu´s-sahîh" adh meşhur eserinde zühde dair rivayetleri "Kitabü´r-rikâk" başlığı altında bir bölümde toplamıştır. Eserinin "81nci" bölümüdür. "53" bâbtan oluşmaktadır. İlk babı "Sıhhat ve boş vaktin" kıymetine dairdir. Toplam "168" rivayet var­dır.[31]

4. Ebû´l-Hasen Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî en-Neysâbûrî [h.206-26 l/m. 821-874] Müslim´de !es-Sahih"inde, "Zühde dair rivayetler", "Kitâbü´z-zühd ve´r-rakâik" başlığı ile bir bölüm halinde toplamıştır. Eserin "53ncü" bölümüdür. "15" bâbdan oluşmaktadır. İlk hadisi Ebû Hureyre (ra)´nin rivayet ettiği; "Dünya mü´minin zindanı, kafirin ise cenne­tidir" şeklindeki hadistir. Bu bölüm toplam "75" haberi ihtiva etmektedir.[32]

5. Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî (İbn Mâce) [h.207-275/m.822-888]: "es-Sünen" adlı eserinde, "Kitâ-bü´z-zühd" başlığı ile bir bölüm açmıştır. Eserin "37nci" bö­lümüdür. "37" bâbdan teşekkül etmektedir. Ebû Zer el-Ğıfârî (ra)´nin rivayet ettiği, ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Her Anımızda Allah için Niyet Edelim ( Allah için )  Yerken , İçerken , Giyerken , Çıkarırken , Gezerken , Dinlenirken Bakarken , Duyarken , Yatarken , Kalkarken , Otururken , Okurken , Yazarken ve daha nicesinde... ( Allah için ) Niyet Edelim.
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Kitabuz Zühd - Önsöz
« Posted on: 28 Şubat 2020, 21:59:02 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kitabuz Zühd - Önsöz rüya tabiri,Kitabuz Zühd - Önsöz mekke canlı, Kitabuz Zühd - Önsöz kabe canlı yayın, Kitabuz Zühd - Önsöz Üç boyutlu kuran oku Kitabuz Zühd - Önsöz kuran ı kerim, Kitabuz Zühd - Önsöz peygamber kıssaları,Kitabuz Zühd - Önsöz ilitam ders soruları, Kitabuz Zühd - Önsözönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &