> Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Dokuz Eylül İlitam > İslam Felsefesi > Ünite 6 Ders Özetleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ünite 6 Ders Özetleri  (Okunma Sayısı 2036 defa)
22 Kasım 2013, 12:34:34
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 22 Kasım 2013, 12:34:34 »6. ÜNİTE / İSLAM’DA TABİATÇI VE EKLELTİK DÜŞÜNCE

S)İSLAM FELSEFESİNSDE TERCÜMELER ARACILIĞYLA DİĞER KÜLTÜRLERDEN ETKİLENEN DÜŞÜNCE AKIMLARINDAN BİRİ OLUP ARAPÇA ZAMAN ANLAMINDAKİ
DEHR KELİMESİNDEN TÜREYEN MATERYALİST BİR YAKLAŞIMA İŞARET EDEN FELSEFİ YAKLAŞIMA HANGİ İSİM VERİLİR?
C)DEHRİLİK

S)DEHRİLİĞİN EN MEŞHUR ŞAHSI KİMDİR VE ESERLERİ NELERDİR?
C)İbn ravendi Fazihatü'l-Mutezile Kitabu't-Tac Ve Kitabu'l-Lülü adlı eaerinde yaratılışı reddeder.Ayrıca Kitabu'-Damiğ Zümürrüd Kitabu'l ferid Kitabu'-Tadi ve't-
Tecvir adlı eserlerinde islama ve hz. Muhammede hücum edip ilahi hikmetin varlığını inkar etmiştir..

S)SERBEST FİKİRLİ VE ŞÜPHECİ DÜŞÜNÜRLER KİMLERDİR? TEMSİL ETTİKLERİ GÖRÜŞLER NELERDİR?
C)Allahın varlığını tamamen ret ve inkar etmiyorlar bu konularda bazen şüpheci fikirleriyle dine karşı lakayt tutumlarıyla tanınmışlardır.
İbnu'l-Mukaffa,Ebu'l-Atahiyye,Ebu'L-Ala el-Ma'arri, Ömer Hayyam (Selçukluların hizmetinde bulunmuşbüyük bir matematikçi ve astronomi alimi)

S)TABİATÇI FİLOZOFLARIN'IN SAVUNDUKLARI FELSEFİ SİSTEMİ AÇIKLAYINIZ?
C)Tabiat bilgisinden yola çıkarak bir metafizik kurmaya çalışan aynı zamanda felsefi sisteminde Tanrıya yer vermekle birlikte evrene ve insan hayatına her daim
müdahalede bulunan dini bir ilahiyata değil deist bir metafizik düşünceye işaret ederler.

S)TABİATÇI FELSEFİ SİSTEMİ SAVUNAN DÜŞÜNÜRLER KİMLERDİR?
C)Serahsi ve Zekeriyya er-Razi

S)RAZİNİ HASIMLARI OLARAK BİLİNEN KİŞİLER KİMLERDİR?
c)Ebu'l-Kasım el-Belhi,Şuheyd İbnu'l hüseyin el-Belhi,Ebu Hatim er-Razi,İbnu'T-Temmar, Ahmed İbnu'-Tayyib es-Serahsi,Mutezile kelamcıları

S)RAZİ'NİN ESERLERİ NELERDİR?
C)et-tıbbu'r-Ruhani,Es-Siretü'l-felsefiyye, Emari İkbali'D-Devle, Kitabu'l Lezze, Kitabu'l-İlmi'l-İlahi, Makale fi ma ba'de't-Tabia, eş-Şukuk ala Proclus

S)RAZİNİN FELSEFESİ NEDİR?
C) 1.Metod:O sadece akla inanır, nübüvvete ve vahye karşıdır
2.Metafizik.Kendi felsefesini yunanlılardan aldığı beş ezeli ilke üzerine kurmuştur:Tanrı , Külli ruh, ilk madde, mutlak mekan ve mutlak zaman.Bu beş ezeli ilkeden
sadece Tanrı ve ruh canlı ve faaldir.Razi tenasuh teorisini kabul eder.
3.ilahiyat:Peygamberlere ihtiyaç yoktur,Akıl iyiyi ve kötüyü ayırt etmeye kadirdir,Peygamberler birbirleriyle çelişki içimdedir.

S)RAZİ İNSANOĞLUNUN DİNE BAĞLANIŞ SEBEPLERİNİ NASIL AÇIKLAR?
C)Taklit ve gelenek,Devletin hizmetinde din adamlarının nüfüsu, Dinin harici tezahürleri

S)RAZİNİN AHLAK FELSEFESİNİ AÇIKLAYINIZ.
C)İnsanın arzularına hakim olması gerektiğini söyler.Platunun ruhun üç melekesi arasında yaptığın ayrımı alıp kullanır.Bu melekeler düşünme, gazap ve arzu (
şehvet) gücüdür.

S)BİR TÜR AHLAKİ-MANEVİ CEMAAT TEŞKİL ETMEYE ÇALIŞAN IRAKIN GÜNEYİNDE YER ALAN BASRA MENŞELİ BİR HAREKET OLARAK ORTAYA ÇIKAN ,
YAZDIKLARI RİSALELER İLE ÜNLENEN GRUBUN ADI NEDİR?
C)İhvan-I Safa

S)GRUPTA BULUNANLARIN İSİMLERİ NELERDİR?
C)Ebu Süleyman Muhammed b. Ma'şer el-Busti ,Ebu'l Hasen Ali b. Harun ez-Zencani, Ebu Ahmed Muhammed el-Mihrecani,el-Avfi,Zeyd er-Rıfaa

S)İHVAN-I SAFA'NIN ESERLERİ NELERDİR?
C)En önemli eseri Resailü ihvanı safa
Risaletü'l camia
Risaletü'l-Camiati ev ez-Zübtedü min Resaili ihvanı'S safa

S)İHVAN-I SAFA İLİMLERİ NASIL TASNİF EDER?
C)Metafizik fizik, Metafizik. Metafizik ise ruh-akıl ve ilahiyat olmak üzere ikiye ayrılır.

S)İHVAN-I SAFA FELSEFESİ KENDİLERİNİNDE İFADE ETTİĞİ HANGİ KAYNAKLAR ÜZERİNE KURULMUŞTUR?
C)1.Bilge ve filozofların matematik ve doğa bilimlerine dair eserleri
2.Tevrat, incil, Kur'an ve vahiy yoluyla peygamberlere gönderilen ve içlerinde bir takım sırlar bulunan ilahi kitaplar
3.Varlıkların suretleri gezegenler burçlar, yıldızlar maden hayvan ve bitkiler aleminden bahseden tabiatla ilgili eserler
4.Nefsin bedende olduğu ve bedeni terk ettikten sonraki çeşitli hallerinden bahseden metafizik eserler

S)İHVAN-SAFAYA GÖRE BİLGİ ELDE ETMENİN YOLLARI NELERDİR
C)1.Beş duyu ile bilgi edinme
2.Akıl vasıtası ile bilgi elde etme
3.Seyrü Sülük (intisab) ve otoriteyi tanıma ile elde edilen bilgi

S)İHVAN-I SAFA FELSEFESİNİN ANA KAVRAMLARI NELERDİR?
1.Madde ve Suret
2.Zaman ve Mekan
3.Hareket
4.İlliyyet (Nedensellik)
5.Sayı
6.Varlık ve Südur

S)İHVAN-I SAFAYA GÖRE SÜDUR DÜZENİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
C)el- bari,el-Akl,Külli nefs,Tabiat

S)DİNİ ANLAYIŞ VE YAŞAYIŞ BAKIMINDAN İHVAN İNSANLARI NASIL SINIFLANDIRIR?
C)1.Dinin zahiriyle yetinenler (bunlar avamdır)
2.Dinin zahiriyle amel ederler ama batınını anlamaya çalışırlar
3.Hem ilim hemde amele önem veren havas

S)İHVAN-SAFANIN EVRİM ANLAYIŞINA GÖRE SOSYOPOLOJİK EVRİMİN ÜÇ TEMEL ETKENİ NELERDİR?
C)1.İlahi etken
2.Semavi ve coğrafi etken
3.Nefs terbiyesi etkeni

S)İHVAN-I SAFA İNSANLARDA AHLAKIN OLUŞMASINDA DÖRT FAKTÖRÜN ETKİN OLDUĞUNU BELİRTİR.BU FAKTÖRLER NELERDİR?
C)1.Yaratılıştan sahip olunan mizaç ve karakter
2.İnsanın içinde doğup büyüdüğü çevre ve iklim
3.Aile ve okulda alınan dini eğitim
4.Çocuğun ana karnında ve doğduğu sırada gökteki yıldızların durumu ve tesiri
**************************************

S1: TERCÜME HAREKETİNİN SONUCU OLARAK
C1: İslam dehriliği ve maddeciliği ortaya çıkmıştır

S2: DEHRÎLİK
C2: var olanın sadece madde olduğunu, ruhun ve Tanrı’nın var olmadığını; alemin ezeli olup bir Yaratıcı’nın bulunmadığı görüşlerini ifade eder.

S3: DEHRİLER ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE İSİMLENDİRİLMİŞLERDİR
C3: 1-Zanadıka (Zındıklar) ve Ehlu’t-Tenâsuh:: Dinler ve peygamberler gereksiz görülür 2-Duyumcular (Hissiyyûn): Duyuların verdiği bilgi gerçek bilgidir. 3-
Mulhidler ve Muattıla (Ateistler):
–Ruhu ve Allah’ı inkar ederler.4-Maddiyyûn (Materyalistler):–Maddednin ötesinde hiçbir gerçek kabul etmezler

S4:DEHRIYYENIN EN ONEMLI TEMSILCISI
C4:IBNUR RAVENDI: Mutezilî fikirlere sahipti.Daha sonra Mutezile aleyhine tavır aldı ve Şii Rafizîlere katıldı.İslam düşünce tarihinde adı ilhad ile anıldı. Bir mülhid
olarak bilindİ Tehlikeli ve sapık fikirlere sahip biri olarak görüldü.

S5:RAVENDI PEYGAMBERN MUCIZELERINI INKAR ETTTIGI ESERI
C5:Kıtabuz Zumurrud

S6:ALEMIN YARATICISININ BULUNMADIĞINI İLERİ SÜREN ESERI
C6:kıtabut Taç

S7:DUALIZMI TEVHITTEN USTÜN SAYMISTIR
C7:Ibn Ravendı

S8:MUTEZILEYI RED ETMEK ICIN HANGI ESERI YAZDI
C8:Fazıhetul Mutezıle

S9:TABIATÇILIK
C9:Doğayı temel alır ruhu Allahı kabul eder.deney tume varım kullanırlar.mutezıleyı ılerı goturen akımdır..

S10:TABIIYYUN AKIMININ TEMSILCLERI
C10:Cabırb.Hayyam Semahsı Zekerıyya Er Razı

S11:ZEKERIYA ER RAZI
C11:EDEBIYAT TIP FELSEFE Arapları galanı dıye adlandırırdı hekmlık yaptı bes ezelı varlığı kabl ettıgı ıcın mulhıd dendı peyg.gerk yok der k.kıtapları elstırır.tabıat
felsefesın kurucusu en onmlsıdır.Allahtan baksa ezelı varlık vardır.Allah ılk once heyulayı yarattı.ezelıdır.alemı yaratmasında baksa varlık vardır buda kullı
nefıstır.kullı nefs cısım dgıl mekanı yok hala:cısımlerı ıcıne konulduğu kap gıbıdır.izafı mekan yaratılms sonludur.mutlak zaman ezelı yaratılmamıs.Allah dısında
yaratılanlara halk ıbda denır.kullı nefs heyula ıle ılskı kurdğu vakıt alem var olmus.en asagıda murekep nur olur.hıssdılır.basıt nur en usttekı hıssdılmez 4basıt
tabıat soguk sıcak :aktıf yaslık kuruluk :pasıf razı teıstır.

S12:RAZININ AHLAK FELSEFESI
C12:ETTIBIR RUHANIYYE

S13:RAZININ AKILLI KIMSENIN EN GUZEL ISI.
C13:OLUMDEN KORKMAMAK hıc bır sey hıssetmıcek

S14:RAZI NASIL BIR AHLAK TELAKKISI BENIMSER
C14:EFLATUNCU PISAGORCU

S15:IHVANI SAFA
C15Serıat bılgısızlıkle kırlendı onu ancak felsefe temızler er resaıl ıl meshur oldu Gızlı bır grup ruh gücunu red eder bılgı(epıstemolojı)cok msgul oldu

S16:IHVANI SAFA GRUBUNUN UYELERI.
C16:M.B.BASER EL BUSTI EZ ZENCANI EL MIHRACANI EL AVFI ER RIFA

S17:İ.SAFAYA GORE BILGI KAC YOLLA ELDE EDILIR.
C17:1-BES DUYU YOLU2- AKIL VASTASIYLA 3-SEYRI SULUK

S18:İ.SAFANIN ANA KAVRAMLARI
C18:Her cısım madde ve surtten gelır saf:akıl nefs madde suret:basıt cevher altı çesıt hareket:olus bozuus artma eksıltme degısme yer degıstırme psagor
onemlıdır sayı 2 sınıftır.1-sadece1 2-bırden sonrakı sayılar el akıl el barıden sadır olan ılk kavramAllah onu dogrudan zorlanmadan yarattıAllahtan gelen butun
seyler kullı nefsegelır cısımler hareketı ondan alır.ruhanı varlıgın son halkası ılk madde el heyula el ula dır

S19:DINI BILGI ETMENIN 2 YOLU VAR
C19:TAHKIK VE TEMMUL VAHIY IMAN TELKINTAKLIT

S20:IHVAN AHLAKI 2 YE AYRIR
C20:fıtrı(merkuze) sonradan kazanılan(mukteseb)ahlak dını degıl aklıdır ıhvana gore
7. ÜNİTE / ÖZGÜN FİLOZOFLAR VE FELSEFELERİ : KİNDİ VE FARABİ

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Ünite 6 Ders Özetleri
« Posted on: 21 Ekim 2020, 10:46:40 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ünite 6 Ders Özetleri rüya tabiri,Ünite 6 Ders Özetleri mekke canlı, Ünite 6 Ders Özetleri kabe canlı yayın, Ünite 6 Ders Özetleri Üç boyutlu kuran oku Ünite 6 Ders Özetleri kuran ı kerim, Ünite 6 Ders Özetleri peygamber kıssaları,Ünite 6 Ders Özetleri ilitam ders soruları, Ünite 6 Ders Özetleriönlisans arapça,
Logged
05 Ocak 2014, 17:12:19
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« Yanıtla #1 : 05 Ocak 2014, 17:12:19 »

s)İslam felsefesinde tercümeler aracılığıyla diğer kültürlerden etkilenen düşünce akımlarından biri olupArapça “zaman” anlamındaki  bir kelimeden türeyen ve  materyalist bir felsefî yaklaşıma işaret eden akıma ne ad verilir?
c)dehrilik

2s)Dehriliğin en önemli temsilcisi kimdir?
c)ibn ravendi

3s) Hayatının ilk döneminde Mutezile’ye mensup olup sonra rafiziliğe meyleden ve nihayet mülhidlik (dehrilik)’te
karar kılan şahıs kimdir?
c) ibn ravendi

4s)i bn ravendi nin eserleri nelerdir?
c) Fazîhatu’l-Mu’tezile, Kitabu’t-Tâc  ,  Kitabu’l-Lü’lü , Kitabu’d-Dâmig,  Zümürrüd,  Kitabu’l-Ferîd,  Kitabu’-Ta’di ve’t-Tecvir (veya  Abesu’l-Hikme)

5s) Mu’tezilenin görüşlerini reddetmek için kaleme aldığı eseri  hangisidir?
C) Fazîhatu’l-Mu’tezile”dir.

6s) Kitabu’l-İntisâr  adlı eseri ile  İbn Ravendî’ye cevap veren kimdir?
C)Hayyat

7s)Ravendi hangi eserlerinde madde ve alemin ezeli olduğunu, sonlu varlık olmadığını savunarak yaratılışı reddeder?
c) Kitabu’t-Tâc  ve  Kitabu’l-Lü’lü

8s) Ravendi hangi eserlerinde İslam prensiplerini ve Hz. Muhammed’i şiddetle tenkid ederek  peygamberlik
müessesesine hücum eder ve peygamberleri göz boyayıcılar ve şarlatanlar olarak telakki eder.
c) Kitabu’d-Dâmig,  Zümürrüd,  Kitabu’l-Ferîd,  Kitabu’-Ta’di ve’t-Tecvir (veya  Abesu’l-Hikme)

9s) İbn  Ravendî’ye reddiyeler yazan filozoflar kimlerdir?
c) Kindî “Risâletu’r-Redd alâ Delâili’l-Mulhidîn” adlı eseriyle, Farabî “Kitabu’r-Redd alâ’r-Ravendî” adlı eserleriyle reddiyeler yazmışlardır.

10s) ibn ravendi nin düşünceleri nelerdir?
c) peygamberleri göz boyayıcılar ve şarlatanlar olarak telakki eder, vahyi luzumsuz görür,mucizeyi inkar eder aklı tek rehber olarak görür ,Kur’an’ı taklid edip  ve dualizm(Maniheizm)’in tevhid’den üstün olduğunu savunmuştur.  ilahî hikmetin varlığını inkar etmiştir.

11S)ibn ravendi nin bu şekilde düşünmesinin ve kiyap yazmasının sebepleri nelerdir?
C) 1 yahudilerden para aldığı için
2 kendisi Yahudi veya Mecusi olduğu için
3 Mu’tezile’nin reisi olma sevdasını  gerçekleştiremediği için
4) Berâhime olarak bilinen bir Hind mezhebinden veya İranşehrî’nin Hindlilerin mezhep ve görüşlerini işlediği eserlerinden etkilendiği için

12s) Şüpheci ve Serbest Fikirli Düşünürler kimlerdir?
c) İbnu’l-Mukaffa , Ebu’l-Atâhiyye, Ebu’l-Ala el-Ma’arrî, Ömer Hayyam

13s) Kitabu’l-Ahlâk,  Edebu’l-Kebîr  ve  Edebu’s-Sağîr adlı eserleriyle bilinen Mazdeki dinini bırakarak
sonradan Müslüman olan şahıs kimdir?
c) İbnu’l-Mukaffa

14s) İbnu’l-Mukaffa nın görüşleri nelerdir?
c) İnsanın kendi hür iradesiyle mesut olabileceğini ve bundan dolayı da Allah’ın inayetine ihtiyaç duymayacağını savunmuş,Kur’an’ın vecizliğini kabul etmemiş ve Kur’an’a nazire yazmayı denemiştir. İşte bu tür fikirlerinden dolayı öldürülmüştür.
15s) Karamsarlığı ile dikkat çeken ve pek sevilmeyen, daha çok hissî şiir yazarak, bedbahtlıkla sonuçlanan aşk maceralarını dile getiren ,hayatın korkularına, ümitlerine, günah  ve sevaba aldırmayan şüpheci  kimdir?
c) Ebu’l-Atâhiyye

16s) Arap edebiyatı tarihinde en büyük özgür düşünür ve müstesna bir edebiyat ustası olup Hintli bir aileden gelen vejetaryen bir hayat süren bir sineği dahi öldürmekten nefret eden şüpheci kimdir?
c) Ebu’l-Ala el-Ma’arrî

17s)Ömer hayyam kimdir?
c) Selçukların hizmetinde bulunmuş büyük bir matematikçi ve astronomi alimi , insanlığın en değerli edebiyat hazinelerinden Rubaiyyât’ın yazarıdır.

18s)Dehriler ile Şüpheci ve Serbest Fikirli Düşünürler arasındaki fark nedir?
C) Şüpheciler dehrîler gibi aklı ve duyuları esas alıyorlarsa da, metafizik gerçekleri, Allah’ın varlığını tamamen ret ve inkar etmezler

19s) Felsefî sistemlerinde Tanrı’ya yer vermekle birlikte evrene ve insan hayatına her daim müdahalede bulunan dinî bir ilahiyata değil deist bir metafizik düşünceye işaret eden filozoflara ne ad verilir?
c) Tabiatçı Filozoflar

20s) Tabiatçı Filozoflar kimlerdir?
c) Serahsî ve Zekeriya er-Razi

21s) Latinlerin Rhazes, Alrazes ve Abubator olarak tanıdıkları tabib, filozof, kimyacı ve serbest düşünür kimdir?
c) Ebu Bekir Muhammed İbn Zekeriya er-Razi dir

22s) Gençlik yıllarında kuyumcu, sarraf veya büyük  bir ihtimalle udî  olup, simya için müziği terk eden ve daha sonra da otuz ya da kırkından sonra simya konusunda yaptığı deneylerden dolayı bir çeşit göz hastalığına yakalandı ve simyayı bırakan, et-Tıbbu’l-Mansûrî’yi yazan ve doktor olarak ün kazanan filozof kimdir?
c) Ebu Bekir Muhammed İbn Zekeriya er-Razi dir

23s)razi et-Tıbbu’l-Mansûrî’yi kime ithaf etmiştir?
c) İkinci Sâmânî hükümdarı olan Ahmed İbn İsmail İbn Ahmed adına Rey şehrinin valiliğini yapan hükümdarın yeğeni Mansur İbn İshak İbn Ahmed e

24s) Razi’nin hasımları kimlerdir?
c) Ebu'l-Kasım el-Belhi,Şuheyd İbnu'l hüseyin el-Belhi,Ebu Hatim er-Razi,İbnu'T-Temmar, Ahmed İbnu'-Tayyib es-Serahsi,Mutezile kelamcıları

25s)Razi hangi konularda eserler yazmıştır?
c) Tıp, Fizik, Mantık, Matematik ve astronomi, Şerhler, hülasalar ,kısa özetler, Felsefe ,nazari ilimler, Metafizik,İlahiyat, Simya, İlhad (ateistik)

26s) Latinceye tercüme edilen eserleri hangileridir?
c) Tıp ve simya

27s)Razi nin eserleri nelerdir?
c) )et-tıbbu'r-Ruhani,Es-Siretü'l-felsefiyye, Emari İkbali'D-Devle, Kitabu'l Lezze, Kitabu'l-İlmi'l-İlahi, Makale fi mba'de't-Tabia, eş-Şukuk ala Proclus

28s)Razi nin felsefesi nedir?
c) 1.Metod:O sadece akla inanır, nübüvvete ve vahye karşıdır
2.Metafizik.Kendi felsefesini yunanlılardan aldığı beş ezeli ilke üzerine kurmuştur:Tanrı , Külli ruh, ilk madde, mutlak mekan ve mutlak zaman.Bu beş ezeli ilkeden sadece Tanrı ve ruh canlı ve faaldir.Razi tenasuh teorisini kabul eder.
3.ilahiyat:Peygamberlere ihtiyaç yoktur,Akıl iyiyi ve kötüyü ayırt etmeye kadirdir,Peygamberler birbirleriyle çelişki içimdedir

29s)Razi “O, Tanrı’nın bize  en güzel hediyesidir”dediği aklı hangi kitabında yücelterek anlatır?
c) et-Tıbbu’r-Rûhânî 

30s)  Razi nin Yeni-Eflatuncu metafizik fikirleri benimsemediğinin en büyük kanıtı nedir?
c) Proclas’a karşı yazdığı reddiyedir.

31s) Razî’nin metafizk doktrini hangi eserinde aranmalıdır?
c) Kitabu’l-İlmi’l-İlâhî

32s)Razi kitabında hangi konular üzerinde durmuştur?
c) Mekan, boşluk, zaman, süre, madde, ruh gücü, nübüvvet, hazlar ve maniheizm.

33s) Birûni’ye göre Zekeriya Razî, kadim Yunanlılardan hangi beş şeyin ezeli görüşünü almıştır?
c) Tanrı, küllî ruh, ilk madde, mutlak mekan ve mutlak zaman’dır.

34s) Bu beş ezeli ilkeden  canlı ve faal olan hangisidir?
c)Tanrı ve ruh

35s) İnsan felsefe dışında bir yolla gerçek alemini bulamaz. Felsefe öğrenen ve hakiki dünyasını
tanıyan, bilgi kazanan kimse, kötü vaziyetten kurtulur” sözü kime aittir?
c)Razi

36s) Mutlak veya ilk madde atomlardan müteşekkildir. Madde ezelden beri mevcuttur. Çünkü bir şeyin yoktan meydana geldiğini kabul etmek mümkün değildir”diyen Razi cevher’i nasıl tarif eder?
c) En yoğun olan şeyler, toprağın cevheri ; toprağın cevherinden daha seyrek olanlar, suyun cevheri; suyunkinden daha da seyrek olanlar, havanın  cevheri ve onunkinden de seyrek olanlar ateşin cevheri haline gelirler.

37s)Razi nin maddenin ezeliliğini göstermek için getirdiği 2 delil nedir?
c)1. delil yaratıklar açıkça ortadadır; o halde bir yaratıcı olmalıdır
2. delil yoktan yaratmanın imkânsızlığına dayanır

38s) Razî, kaç çeşit mekan ayırımı yapar?
C)2 çeşit mekan ayrımı yapar .Küllî veya mutlak mekan ile cüz’î ya da izafî mekan.

39s)Razi zamanı kaça ayırır?
c)2 ye ayırır. Mutlak zaman ve sınırlı (mahsûr) zaman. Mutlak zaman süre (dehr)’dir. Ezelidir ve işlemektedir. Sınırlı zaman ise, feleklerin, güneşin ve yıldızların hareketinden ibarettir.

40s)Razi nin ilahiyat konusunda düşünceleri nelerdir?
c) Razi, bir teisttir, ama vahiy ve nübüvvete inanmaz.

41s) Razî nübüvveti kaç temel üzerine tartışır?
c)3 temel üzerine tartışır
1 Akıl iyiyi ve kötüyü, faydalı ile zararlıyı ayırt etmeye kadirdir. Biz Tanrı’yı yalnızca akıl yoluyla bilebiliriz. Öyleyse neden peygamberlere ihtiyaç olsun?
2 Bütün insanlara rehberlik etme imtiyazını, bazı insanlara vermenin hiçbir haklı tarafı yoktur. Çünkü tüm insanlar akıl yönünden eşit doğarlar  farklılıklar ancak yetişme biçiminden ve eğitimden kaynaklanır.
3 Peygamberler birbirleriyle çelişki içindedirler. Eğer onlar bir ve aynı tanrı adına konuşuyorlarsa bu tenakuz nedendir?

42s) İnsanoğlunun dine bağlanışının sebeplerini nasıl açıklar?
c) a)Taklit ve gelenek.
b)Devletin hizmetinde olan din adamlarının nüfuzu.
c)Dinin harici tezahürleri; basit ve saf kimselerin muhayyilesini etkileyen tören ve ayinler.

43s)Razî’nin ahlak felsefesi,hangi kitaplarında  yer alır.
c) et-Tıbbu’r-Rûhânî  ve  es-Sîretü’l-Felsefiyye
44s) Bazı kimseler tarafından, Razî’nin, Sokrates’in modeline göre yaşamadığı suçlamasına karşı, felsefî açıdan kendi hayat tarzını savunduğu eser hangi eseridir?
c) et-Tıbbu’r-Rûhânî 

45s)Razi Et-tıbbu’r-Rûhânî’de ahlakın temel konularını kaç  bölüm içinde ele alır?
c)20 bölüm içinde ele alır  Öncelikle aklı yüceltmekle işe başlar. Ardından arzular konusunu ele alırken ılımlı bir tavır takınır. İnsanın arzularına hakim olması gerektiğini söyler. Platon’un ruhun üç melekesi arasında yaptığı ayrımı alıp
kullanır. Bu melekeler, düşünme, gazap ve arzu (şehvet) gücüdür. Üç meleke arasında adaletin nasıl sağlanacağı üzerinde durur.<...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
05 Ocak 2014, 21:35:40
Hanife Ls 1

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 892


« Yanıtla #2 : 05 Ocak 2014, 21:35:40 »

Bilgiler icin tesekkur ederim......
cok sey ogrendimmm

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Eyvah, aldandık! Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet, şu güzerân-ı hayat bir uykudur; bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgâr gibi uçar, gider.
30 Ağustos 2020, 00:33:24
Züleyha
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.428


« Yanıtla #3 : 30 Ağustos 2020, 00:33:24 »

Konuyu özümsemek için çok kıymetli bilgiler verilmiş hem tekrar hem soru cevap niteliğinde hazırlayan hocamizdan Allah razı olsun selam ve dua ile
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &