ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Yeni İlahiyat Önlisans Proğramı / Kredili Sistem ๑۩۞۩๑ > İlahiyat Önlisans 2. sınıf Dersleri > İlahiyat Önlisans 3. Yarıyıl > İslam Düşünce Tarihi > Ünite 6: Çağdaş İslam düşüncesi kişiler ve görüşleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ünite 6: Çağdaş İslam düşüncesi kişiler ve görüşleri  (Okunma Sayısı 4861 defa)
27 Aralık 2010, 17:37:13
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 27 Aralık 2010, 17:37:13 »Bu Özetler İlimdünyası Ailesi İlahiyat Yönetimi Tarafından Hazırlanmıştır. www.ilimdunyasi.com Lütfen Kaynak Gösteriniz.

ÜNİTE 6

ÇAĞDAŞ İSLÂM DÜŞÜNCESİ KİŞİLER VE GÖRÜŞLER

Bu düşünürler bütün dünyada yankı uyandıracak fikirler ileri sürmüş,özellikle Müslümanların içine düştüğü geri kalmışlıkla mücadele uğruna önemli bir misyon üstlenmişlerdir.

CEMÂLEDDİN AFGÂNİ (1838-1897)

 Cemaleddin Afagani Hemedan yakınındaki Esedabad'da  doğmuştur.Anadili Türkçe'nin yanında Arapça,Fransızca,İngilizce ve Rusça öğrenmiştir.İstanbul'a gelmiş,Ayasofya ve Sultan Ahmet camilerinde vaazlar
vermiş kısa süre sonra kendisi Meclis-i Kebir-i Maarif azalığına getirilmiştir.
 İstanbul'a gelişinde devlet erkânı tarafından çok iyi karşılanan Cemaleddin Afgani'nin konuşmaları ve ortaya attığı fikirleri bazı resmi ulemayı rahatsız etti.
 1892'de II.Abdulhamid Londra Türk sefiri vasıtasıyla Afgani'yi İstanbul'a davet etti.O da bu davete icabet ederek,ilk kez İstanbul'a geldi.Ancak ilk gelişinde olduğu gibi kendisini çekemeyenler aleyhine iftira
ve dedikodulara başladılar,hatta işi o kadar ileri götürdüler ki onu küfürle bile itham ettiler.Bu da II.Abdulhamit ile Afgani'nin arasının açılmasına neden oldu.
 En önemli eseri materyalistlere karşı yazdığı 'er-redd ale'd-Dehriyyûn' adlı kitabıdır.
 Afgani gerçek nir müslüman ve bir akılcıydı.
 Kendilerini yabancı hakimiyetinden kurtarabilmeleri amacıyla tüm müslüman halkların bir tek halife altında birleşmekeri üzerinde duran Afgani ,Batı yazarların deyimiyle 'politik Pan İslamizm' kahramanı olmuştu.

MUHAMMED ABDUH (1845-1905)

 Mısırlı büyük bir düşünür,sosyolog ve ıslahatçı olan Abduh,çağdaş İslam düşüncesinin en önemli simalarından biri kabul edilir.
 Genç Muhammed Abduh'la ilgili en önemili olay,İslami ilimlerin geleneksel merkezi olan Ezher Üniversitesi'ne 1866 yılında kaydoluşuydu.iki yıl boyunca katılmış olduğu derslerden pek çok faydalanamamıştı.
 Abduh,1877 yılında,el-Alimiyye diplomasını aldı.Önceleri özel dersler vermek suretiyle,daha sonra da Ezher'de din,mantık ve ahlak üzerine verdiği derlerle geçimini sağladı.Abduh,Cemaleddin'in tavsiyesi üzerine
gazetecilik faaliyetlerine de zaman ayırdı.
 Abduh'a göre akıl,nassın yardımı olmaksızın iyiyi kötüden ayırabilir.
 Abduh insanın hür olduğunu açıklamak ve ispat etmek için hemen her seferinde,Descartes gibi vicdanın tanıklığına başvurur.
 Muhammed Abduh'a göre en önemli mesele Kur'an'ın lafzi anlamında takılıp kalmayıp özünü ve genel anlamını açıklamak olduğundan,Kur'an'ı tamamıyla filoloji ve gramer açısından ele alan pek çok Kur'an tefsirinin
bomboş şeyler olduklarını başından itibaren ortaya koymaya çalışmıştır.Abduh'un tefsiri ,Kur'an'ın manevi anlamını akla uygun bir şekilde vermeye çalışmaktadır.

Bu Özetler İlimdünyası Ailesi İlahiyat Yönetimi Tarafından Hazırlanmıştır. www.ilimdunyasi.com Lütfen Kaynak Gösteriniz.

İSMAİL HAKKI İZMİRLİ (1869-1946)

 İsmail Hakkı İzmirli,İzmir’de İkiçeşmelik mahallesinde doğmuştur.İsmail Hakkı Daü’l-Muallim’in-Aliye’den 1892 yılında mezun oldu.İstanbul’un muhtelif okullarında çalıştı.Ercüman-i Teftiş ve Muayene Heyetinnde bulundu.Bu kurum ,telim,tercüme vs. bastırılmak istenen eserleri inceler,bastırılmasında sakınca bulunmayanların bastırılması için izin verirdi.

ESERLERİ:Kuran ilimleri,hadis,kelam,fıkıh,felsefe ve mantık alanlarında  bir çok eser kaleme aldı.
Haftalık olarak yayınlanan ‘’Meram’’ adlı dergiyi deyayınlayan İzmirli’nin Surat-ı Müstakim ve Sebirülürreşad ‘da da birçok makalesi yayınlandı.

GÖRÜŞLERİ:İsmail  Hakkı İzmirli,ilim ile dini bir bütün kabul eder.--Doğru bilginin kesinlikle dini verilere ters olmadığını söyler.--Kur’an’da nazar ve tefekküre dair ayetleri n sayısı 500 den fazladır.İslam akıl nurunu söndürmez ,basiret meşalesini köreltmez.—ALLAH bizim yararımızı bizden daha iyi bilir.O halde şer,yasaklandığı için kötü değildir.Kötü olduğu için yasaklanmıştır.İiyiliğin ALLAH’tan kaynaklandığı ve kötülüğün ise O’na isnat edilemeyeceği görüşü doğru değildir.Çünkü ALLAH tüm fiillerin yaratıcısıdır.—İ.H.İzmirli ‘nin dini fikirleri akılcı ve bilimseldir.—İzmirli,gerek doğu felsefesi gerekse Batı felsefesi hakkında bilgi sahibi idi.

BABANZÂDE AHMET NAİM (1872-1934)

Bağdat’ta doğdu.Bağdat Rüşdiyesi’ni bitirdi.Daha sonra İstanbul’a gelereK Galatasaray Sultanisi ve Mülkiye Mektebi’nde okudu.Maarif ve Hariciye nezaretine bağlı çeşitli kurumlarda görev aldıktan sonra 1933 Üniversite Reformu’yla kurulan İstanbul Üniversitesi bünyesine alınmadı.13 Ağustos 1934’te vefat etti.

ESERLERİ:İstanbul’da Davâ-yı kavmiyyet,Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Terceme ve Şerhi, TBMM kararı ile
hadis tercüme ve şerhi yapılması için Ahmet Naim’e görev olarak verildi.Eser 12 cild olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.Kırk Hadis,ayrıca Sırat-ı Müstakim ve sebilürreşad’da birçok makalesi yayımlanmıştır.

GÖRÜŞLERİ:Ahmet Naim Arapça,Farsça ve Fransızca’yı çok iyi bilirdi.O yazacağı konuyu Doğu ve Batı kaynaklarından inceledikten sonra kaleme alırdı.Takliçi ve kuru bir mütercim olmayıp tenkit ve tercihler yapan bir düşünürdü.—Ahmet Naim,eski usülle Arapça öğretimine  cephe aldı.Türk dilinin korunmasına dair yazılar yazdı.—Ona göre,İslâm dini akılla daima barışık gider.—Ahmet Naim İslam Milletinin içine dştüğü problemleri şöyle sıralar;Kuvvet hazırlamada kusur yapma yani teknik yetersizlik,İlerlemeye ayak uydurma ma.Ruh ve beden olarak gevşeklik ve tembellik gösterme.Bilgisizlik ve ilme gereken önemin verilmemesi.İslâm kardeşlik ve dayanılmasının bozulması.İdarecilerin yetersizliği ve sırf iktidar ihtirası,aşırı batı taklitçiliği.Bütün bu sorunlara çözüm ise yeniden yenilerek İslâm’ın ilklerine sarılmaktır.

Bu Özetler İlimdünyası Ailesi İlahiyat Yönetimi Tarafından Hazırlanmıştır. www.ilimdunyasi.com Lütfen Kaynak Gösteriniz.

MEHMET AKİF ERSOY (1873-1936)

İstanbul Fatih’te doğdu,yine İstanbul’da vefat etti.1908 ‘de Dârul-Fünûn’un Edebiyat- Osmaniye müderrisliğine tayin oldu.I.Meclis’(1920) Burdur milletvekili oldu.12 Mart 1921’de İstiklal Marşı TBMM’de milli marş olarak kabul edildi.

ESERLERİ:A.Manzum Eserleri:Mehmet Akif’in 11.240 mısralık 108 manzumeden ibaret külliyatının genel adı SAFAHAT’tır.

B.Mensur eserleri,Teifleri,Tefsirleri;C.Tercümeleri:Mehmet Akif’in makaleleri tercüme yazıları gibi Safahattaki şiirlerinin çoğu da Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad dergilerinde yayımlanmıştır.

GÖRÜŞLERİ:Mehmet Akif’in yetişme yıllarında şahsiyetinin oluşumunda rolü bulunan kişilerin başında kendisine ilk dini bilgileri veren,Arapça’sının,fıkıh ve akaid bilgilerinin gelişmesine yardım eden babası Tâhir Efendi gelmektedir.—Akif İslâmcı bir düşünürdür.—Aktif bir siyaset ve ideoloji adamı olmayan akif,İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olmuş ancak kısa süre sonra muhalefete geçmiştir.

ELMALILI HAMDİ YAZIR (1878-1942)

Antalya’nın Elmalı ilçesine doğdu.Burada İslami ilimler hususunda icazet aldı.1895’te İstanbul’a geldi..Felsefe,edebiyat ve matematik ile uğraştı.

ESERLERİ:1.Hak Dini Kır’an dili 2.İrşâdü’l-Ahlâf fi Ahkâmi’l-Evkaf 3.Hz.Muhammed’in Dini İslam 4.Metâlib ve Mezâhib. 5.İstintâci ve İstikrâi Mantık

GÖRÜŞLERİ:Elmalı’nın gerek Kur’an tefsirindeki yorumları ve gerekse de başka hususlarda(özellikle hilafetin kutsal olmadığı hakkındaki görüşleri nedeniyle)Türkiye’de birçok Müslüman aydını etkilemiştir.—Musikiye de âşina olan Elmalı’nın sanatçı kişiliği daha çok hattatlığında ortaya çıkar.—Son devrin seçkin hattatları arasında sayılmıştır.—Ona göre Kur’an-ı Kerim hiçbir dile hakkıyla tercüme edilemez.—Elmalılı felsefe-din kavgasına köklü bir çözüm getirmeye çalışmıştır.

MUHAMMED İKBÂL (1883-1938 )

Pakistan’ın büyük şair ve filozofu İkbâl,Pencap Eyaleti’nin Sialkot şehrinde dünyaya gelmiş,Lahor’da vefat etmiştir.

ESERLERİ:İkbâl’in dördü  Urduca,yedisi Farsça olmak üzere 11 şiir kitabı bulunmaktadır.Şiir kitaplarından en meşhuru Esra-ı Hodi(benliğin sırları) adlı eseridir.Nesir olarak yazdığı en önemli eseri ise verdiği 7 konferanstan oluşan ‘’İslam’da Dini Düşünce’nin Yeniden Teşekkülü’’dür.

GÖRÜŞLERİ:İkbal’in yaşadığı dönemde İslâm dünyası uykudadır.—İslam’ın yakındığ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 29 Aralık 2010, 00:26:19 Gönderen: İlim Dünyası »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ünite 6: Çağdaş İslam düşüncesi kişiler ve görüşleri
« Posted on: 03 Haziran 2020, 00:56:43 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ünite 6: Çağdaş İslam düşüncesi kişiler ve görüşleri rüya tabiri,Ünite 6: Çağdaş İslam düşüncesi kişiler ve görüşleri mekke canlı, Ünite 6: Çağdaş İslam düşüncesi kişiler ve görüşleri kabe canlı yayın, Ünite 6: Çağdaş İslam düşüncesi kişiler ve görüşleri Üç boyutlu kuran oku Ünite 6: Çağdaş İslam düşüncesi kişiler ve görüşleri kuran ı kerim, Ünite 6: Çağdaş İslam düşüncesi kişiler ve görüşleri peygamber kıssaları,Ünite 6: Çağdaş İslam düşüncesi kişiler ve görüşleri ilitam ders soruları, Ünite 6: Çağdaş İslam düşüncesi kişiler ve görüşleriönlisans arapça,
Logged
06 Ocak 2011, 12:39:24
secdem

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1


« Yanıtla #1 : 06 Ocak 2011, 12:39:24 »

Allah razı olsun.diğer üniteleride bekliyoruz inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
26 Mart 2014, 21:23:16
Kader 7/C

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.088« Yanıtla #2 : 26 Mart 2014, 21:23:16 »

ALLAH sizlerden razı olur İNŞALLAH...
Siz olmasaydınız bu site olmasaydı ben Enes hocamızın verdiği ödevleri yapamazdım;
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Dünya güzel olsaydı,doğarken ağlamazdık...

Yaşarken temiz olsaydık,ölünce yıkanmazdık.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &